Εκμίσθωση κοινού πράγματος από περισσότερους εκμισθωτές και οι έννομες συνέπειες που παράγονται – Η συνεκμίσθωση και οι ιδιαιτερότητές της κατά το αστικό δίκαιο
Όταν το μίσθιο πράγμα, κινητό ή ακίνητο, ανήκει σε περισσότερους κατά συγκυριότητα (άρθρο 1113 του Α.Κ.), οι οποίοι το εκμισθώνουν σε άλλο, τρίτο πρόσωπο, υφίσταται η λεγόμενη συνεκμίσθωση. Στις περιπτώσεις συνεκμίσθωσης, μεταξύ των πλειόνων συνεκμισθωτών, η μίσθωση, σε σχέση με τη ρύθμιση των εσωτερικών σχέσεών τους, διέπεται από τις περί κοινωνίας διατάξεις των άρθρων 785 επ. του Α.Κ., καθώς η παραχώρηση της χρήσης του μισθίου είναι αδιαίρετη, ...

Διαδικασία και προϋποθέσεις έξωσης μισθωτή (η νομική φαρέτρα προς το συμφέρον του εκμισθωτή)
Σήμερα, πιο συχνά από ποτέ, υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθείτε ως ιδιοκτήτες ακινήτων αντιμέτωποι με το φαινόμενο των μη καταβεβλημένων μισθωμάτων. Μόνη νόμιμη οδός, και δυστυχώς δυσάρεστη λύση, αποτελεί η διαδικασία της διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου των εκάστοτε δύστροπων ενοικιαστών, που αρνούνται συστηματικώς να καταβάλλουν το ορισθέν μίσθωμα, αφήνοντας τους εκμισθωτές σε μεταίχμιο αντιδράσεων, μη γνωρίζοντας πως πρέπει να κινηθούν προκε...

Η ηλικία του τέκνου ως κριτήριο για τη ρύθμιση της επικοινωνίας του με τον γονέα με τον οποίο αυτό δεν διαμένει (ΜΠΑ 6697/2022)
Σύμφωνα δε με το άρθρο 1520 ΑΚ, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν. 4800/2021, «Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή του με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο...

εργασία ανηλίκων και πρακτική άσκηση ατόμων έως 18 ετών
Αρχικά θα πρέπει να δοθεί ένας ορισμός της έννοιας ανήλικος ώστε να γίνουν κατανοητά τα όσα αναφέρει ο Ν.1837/1989 για την προστασία των ανήλικων εργαζομένων. Ανήλικος λοιπόν νοείται εκείνος ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε εργασίες επικίνδυνες, βαριές, ή ανθυγιεινές, καθώς και σε εργασίες που βλάπτουν την ψυχική τους υγεία και γενικά εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της πρ...

Η μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων και η ενημέρωση από τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την πρόσφατη διάταξη του άρθρου 144 Ν.4938/2022, ορίζονται τα εξής ως προς τις αρχές που διέπουν την ενημέρωση των οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις: «4. Πριν από κάθε ενέργεια ενημέρωσης απαιτείται η από τον δανειστή προς τον οφειλέτη επιβεβαίωση των οφειλών με κάθε διαθέσιμο τρόπ...

Το δικαίωμα επικοινωνίας του πρώην ομόφυλου συντρόφου γονέα με το ανήλικο τέκνο
Μέσα στο πλαίσιο του νέου Νόμου –ν. 4800/2021- για την κοινή άσκηση της γονικής μέριμνας των τέκνων και από τους δύο γονείς, μετά τη λύση ή ακύρωση του γάμου ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης, καθιερώνονται διατάξεις, που εκτός από την αναμόρφωση των σχέσεων των γονέων με τα τέκνα τους, μετά τη διακοπή της συμβίωσης, δια της ενεργούς παρουσίας και των δύο γονέων στην ζωή των παιδιών τους, υπερασπίζονται επίσης, την αναμόρφωση και διατήρηση σχέσεων...

Οι προϋποθέσεις της επιτρεπτής δικαστικής χρήσης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
Το άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ΄ του ΓΚΠΔ (Κανονισμός Ε2016/679)   εξαιρεί ρητά από το πεδίο εφαρμογής του την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα «από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και πρόληψης έναντι κινδύνων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια», συνεπώς, στην περίπτωση αυτή η αρμοδιότητα ...

Οι ανήλικες νύφες της ελληνικής νομικής πραγματικότητας
Ο γάμος ανήλικων προσώπων αποτελεί ένα από τα μακροβιότερα έθιμα, κατάλοιπό παλαιότερων εποχών και αντιλήψεων γύρω από την ανηλικότητα, μα και την ίδια την οικογένεια, εντός των κόλπων της οποίας καλλιεργείται η έννοια των «δικαιωμάτων του παιδιού». Ως εκ τούτου, ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η αντιμετώπιση της οικογένειας όχι απλά σαν μια μονάδα παραγωγής, αλλά σαν ένα χώρο πρωτογενούς κοινωνικοποίησης, και κατ’ επέκταση των οικογενειακών σχέσεων ...

Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων – Ωράριο Εργασίας και αμοιβή πρόσθετης απασχόλησης
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Β.Δ. της 28.1/4-2.1938 «περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων», τα φορτηγά αυτοκίνητα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (A` Β` Γ`), από τις οποίες, η κατηγορία Α` περιλαμβάνει τα μη εξυπηρετούντα ορισμένο εργοδότη φορτηγά αυτοκίνητα (αγοραία), στη Β` κατηγορία υπάγονται τα φορτηγά των εταιρειών ηλεκτρισμού, ύδρευσης κ.λ.π. και στην κατηγορία Γ` τα φορτηγά των λοιπών ανωνύμων εταιρειών, β...

Η προστασία της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου και του διακριτικού γνωρίσματος από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, σε περίπτωση μη κατοχύρωσης σήματος.
Κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 146/1914 περί αθεμίτου ανταγωνισμού απαγορεύεται στις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές κάθε πράξη που γίνεται προς τον σκοπό ανταγωνισμού και αντίκειται στα χρηστά ήθη. Ο παραβάτης μπορεί να εναχθεί προς παράλειψη και προς ανόρθωση της προσγενόμενης ζημίας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 4 του ίδιου νόμου, όποιος κατά τις συναλλαγές κάνει χρήση ονόματος, εμπορικής επωνυμίας ή ιδιαίτερου...