Δικηγορικό Γραφείο
Το έγκλημα της παραβίασης των περιοριστικών μέτρων διάδοσης του κορωνοϊού του άρθρου πρώτου § 6 της από 25.2.2020 ΠΝΠ σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 285ΠΚ.

Κρίσιμα θέματα γεννώνται κατά πόσο κλινικές, ιδρύματα και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων τήρησαν τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥΥ και τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, πολλώ δε μάλλον όταν από παραλείψεις των ανωτέρω, νόσησαν και κατέληξαν ασθενείς και τρόφιμοι οι οποίοι ανήκαν σε ευπαθείς ομάδες. Ως διατεταγμένα μέτρα που παραβιάζονται, συνιστούν όλες οι απαγορεύσεις ή επιβεβλημένες ενέργειες που πρέπει να τηρηθούν, για να αποτραπεί η εμφάνιση ή περαιτέρω διάδοση μιας μεταδοτικής (μολυσματικής) ασθένειας (όπως η λοίμωξη COVID-19) και πρέπει να έχουν τη μορφή δεσμευτικών οδηγιών και όχι απλών συστάσεων. Η πράξη της προσβολής του εννόμου αγαθού, εκδηλώνεται με τη μορφή της παραβίασης των μέτρων που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή, για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μίας μεταδοτικής ασθένειας.

Στο παρόν άρθρο γίνεται μια εκτενής αναφορά στις διατάξεις του ΠΚ, που αφορούν στην παραβίαση των μέτρων για διάδοση μεταδοτικής ασθένειας σε συνδυασμό με την από 25.2.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε υπόθεση που χειριστήκαμε σχετικά με πλημμέλειες που τυχόν αναφύονται από παραβίαση μέτρων για τη διάδοση του Covid-19, από Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων.

1. Παράβαση του άρθρου 285 ΠΚ

Σύμφωνα με το άρθρο 285 ΠΚ «1. Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται: α) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα, β) με φυλάκιση και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων. 2. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα να μεταδοθεί η ασθένεια σε ζώα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή, και αν είχε ως αποτέλεσμα να μεταδοθεί σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη. 3.Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη. 4.Όποιος στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 παραβιάζει τα μέτρα από αμέλεια, τιμωρείται: α) στην περίπτωση του στοιχείου α΄ με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας και β) στην περίπτωση του στοιχείου β΄ με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή».

Στην υπό ανάλυση διάταξη, λαμβανομένων υπόψιν και των υπόλοιπων στοιχείων της, τιμωρείται όποιος από πρόθεση παραβιάζει μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η διάδοση ασθένειας - αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια τιμωρείται ελαφρύτερα (όπως ήδη αναφέρθηκε, η αμέλεια προβλέπεται στην παράγραφο 4 του ίδίου άρθρου). Στοιχεία του εγκλήματος είναι δηλαδή: α) η παραβίαση β) των διατεταγμένων με νόμο ή από την αρμόδια αρχή μέτρων γ) προκειμένου να αποτραπεί η εισβολή ή διάδοση ασθένειας.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από τις 12.03.2020 και με την υπ’ αρ. 4 και με αριθ. πρωτ. 2433 εγκύκλιο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου επισημαίνεται προς τους Εισαγγελείς Εφετών της χώρας και δι’ αυτών προς τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφέρειάς τους ότι πρωτίστως εφαρμογή διεκδικεί η διάταξη του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα, η οποία, όπως είδαμε, απειλεί, συντρεχόντων των όρων και με τις διαβαθμίσεις της, ποινικές κυρώσεις εναντίον όσων παραβιάζουν τα μέτρα που νομίμως έχουν διαταχθεί προκειμένου να αποτραπεί η διάδοση της νόσου. Εν συνεχεία, με την από 31.03.2020 και υπ’ αρ. 7 και με αριθ. πρωτ. 2733 συμπληρωματική εγκύκλιο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, επισημαίνεται και πάλι η ανάγκη εγρήγορσης και συνεχούς παρέμβασης των αρμόδιων Εισαγγελικών αρχών, όταν παραβιάζονται τα νόμιμα μέτρα, που είτε έχουν διαταχθεί είτε θα διατάσσονται, σχετικώς με την καταπολέμηση και διάδοση της νόσου του κορωνοϊού COVID – 19, ενόψει και της πρόβλεψης, πρωτίστως, της διάταξης του άρθρου 285 ΠΚ συντρεχόντων των όρων και με τις διαβαθμίσεις της.

Έννομο αγαθό, ως προς τον κοινό κίνδυνο μετάδοσης της ασθένειας σε ανθρώπους, είναι η δημόσια υγεία, δηλαδή το ατομικό έννομο αγαθό της σωματικής ακεραιότητας και υγείας των κοινωνών από ενδογενείς προσβολές και ως προς τον κοινό κίνδυνο για τα ζώα, έννομο αγαθό είναι (κατά την κρατούσα άποψη) η ιδιοκτησία σε αυτά, η οικονομική δηλαδή αξία και χρησιμότητα τους1.

Το άρθρο αυτό συνιστά λευκό ποινικό νόμο, αφού το περιεχόμενο της πράξης προσβολής του εννόμου αγαθού αυτού προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξη νόμου (και κυρίως του πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου και του άρθρου 68ου της από 20.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου) ή της αρμόδια αρχής, στην οποία παραπέμπει το άρθρο αυτό. Παραβίαση των μέτρων υπάρχει, όταν ο δράστης δεν συμμορφώνεται με τις σχετικές προσταγές (επιταγές ή απαγορεύσεις) του νόμου ή της αρμόδιας αρχής, κατά τα ανωτέρω. Ως προς τον (επίκαιρο) κορωνοϊό, τα σχετικά περιοριστικά μέτρα αποτροπής της διάδοσης του αναφέρονται στις ως άνω κυρωθείσες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και κυρίως στην από 25.2.2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 42) στο άρθρο πρώτο αυτής και στην από 20.3.2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 68) στο άρθρο 68ο αυτής, που περιλαμβάνουν προσωρινά μέτρα επιβολής ιατρικών ελέγχων, περιορισμού στην κυκλοφορία των προσώπων και στις συγκοινωνίες, κλεισίματος εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και καταστημάτων και γενικά χώρων συναθροίσεως κοινού, όπως αυτά εξειδικεύονται με σχετικές υπουργικές αποφάσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου της από 15.2.2020 ΠΝΠ και του άρθρου 68ου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (και ιδίως την κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με αριθ. Δ1α/Γ.Π οικ.20036/22.3.2020, ΦΕΚ Β' 986, ως προς τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του ως άνω κορωνοϊού, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την από 26.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση, ΦΕΚ Β' 1040 και διατηρήθηκε σε ισχύ έως 27.4.2020 με την κοινή υπουργική απόφαση, ΦΕΚ Β' 1186/5.4.2020).

Τα περιοριστικά αυτά μέτρα, όπως περιγράφονται στους ως άνω κανόνες δικαίου, εξειδικεύουν την αντικειμενική υπόσταση των ποινικών διατάξεων του άρθρου 285 ΠΚ (που όπως προαναφέρθηκε συνιστά λευκό ποινικό νόμο) και έχουν χαρακτήρα άλλοτε παράλειψης από ορισμένη ενέργεια (λ.χ επιταγή υποχρεωτικού ιατρικού ελέγχου σε ορισμένα πρόσωπα και η αξιόποινη συμπεριφορά του δράστη είναι η αδράνεια, η μη συμμόρφωση στην υποχρέωση αυτή), οπότε το έγκλημα αυτό συνιστά έγκλημα γνήσιας παράλειψης (η υποχρέωση συνάγεται απευθείας από τη διατύπωση του νόμου, τη φύση των επιβαλλόμενων μέτρων, χωρίς δηλαδή την ανάγκη προσφυγής στην ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του άρθρου 15 ΠΚ) και άλλοτε ενέργειας (λ.χ. απαγόρευση κυκλοφορίας προσώπου σε ορισμένο τόπο ή απαγόρευση λειτουργίας καταστήματος), οπότε στην περίπτωση αυτή το εν λόγω έγκλημα είναι ενέργειας (η παράβαση συντελείται με ενέργεια του δράστη).

Το υποκείμενο του εγκλήματος, όπως προαναφέρθηκε, προσδιορίζεται από το περιεχόμενο των προβλεπόμενων μέτρων με βάση διάταξη νόμου (όπως οι ως άνω Π.Ν.Π) ή τις σύμφωνες διαταγές της αρχής, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κοινό έγκλημα (δράστης μπορεί να είναι οποιοσδήποτε). Υλικό αντικείμενο του εγκλήματος που εξατομικεύει το έννομο αγαθό (νομικό αντικείμενο) είναι ο άνθρωπος, του οποίου η ζωή και η υγεία κινδυνεύει από την παραβίαση των σχετικών προληπτικών μέτρων (όπως αυτά που αφορούν στην αποτροπή διάδοσης του COVID-19 ). Η πράξη της προσβολής του εννόμου αγαθού, εκδηλώνεται με τη μορφή της παραβίασης των μέτρων που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή, για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μίας μεταδοτικής ασθένειας. Ως διατεταγμένα μέτρα που παραβιάζονται, συνιστούν όλες οι απαγορεύσεις ή επιβεβλημένες ενέργειες που πρέπει να τηρηθούν, για να αποτραπεί η εμφάνιση ή περαιτέρω διάδοση μιας μεταδοτικής (μολυσματικής) ασθένειας (όπως η λοίμωξη COVID-19) και πρέπει να έχουν τη μορφή δεσμευτικών οδηγιών και όχι απλών συστάσεων.

2. Το έγκλημα της παραβίασης των περιοριστικών μέτρων διάδοσης του κορωνοϊού του άρθρου πρώτου § 6 της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Κατά τη διάταξη του άρθρου πρώτου § 6 της από 25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Όποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη». Επίσης με την ίδια διάταξη τιμωρούνται και όσοι παραβιάζουν τα σχετικά προσωρινά περιοριστικά μέτρα του άρθρου 68ου § 5 της ως άνω από 20.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (βλ. την § 5 εδ. τελ. του άρθρου αυτού). Το έγκλημα αυτό μοιάζει γενικά με εκείνο της κοινής απείθειας (άρθρο 169 ΠΚ), δεδομένου ότι και στην περίπτωση αυτή πρόκειται για μη συμμόρφωση σε νόμιμη υποχρέωση, αλλά με ειδικότερο περιεχόμενο που αφορά στα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού2.

Έννομο αγαθό είναι η δημόσια υγεία. Στην εν λόγω ποινική διάταξη, το περιεχόμενο της πράξης προσβολής του εννόμου αγαθού προσδιορίζεται από συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου (του πρώτου άρθρου §§ 1-4 της από 25.2.2020 ΠΝΠ και του άρθρου 68 § 5 της από 20.3.2020 ΠΝΠ) ή της αρμόδιας αρχής (κατά ρητή νομοθετική εξουσιοδότηση τους), στις οποίες παραπέμπει και είναι σαφής και ορισμένη, σύμφωνα και με τα προαναφερόμενα για το άρθρο 285 ΠΚ.

Περαιτέρω, το έγκλημα αυτό (όπως και αυτό του άρθρου 285 ΠΚ), ανάλογα με τα μέτρα που έχουν διαταχθεί από το νόμο ή την αρμόδια αρχή, μπορεί να αποτελεί κοινό έγκλημα, όταν αυτά μπορούν να παραβιαστούν από τον οποιονδήποτε ή γνήσιο ιδιαίτερο, όταν τα προβλεπόμενα μέτρα αφορούν ειδικές κατηγορίες προσώπων. Επί πλέον, όπως προκύπτει από τη διατύπωση της ως άνω διάταξης, το έγκλημα αυτό είναι αφηρημένης διακινδύνευσης (του εννόμου αγαθού της δημόσιας υγείας), δηλαδή ο κίνδυνος δεν τυποποιείται στην αντικειμενική υπόσταση, δεν χρειάζεται να αποδειχθεί και αποτελεί το λόγο θέσπισης του εγκλήματος αυτού3.

Εξ άλλου, πρόκειται για έγκλημα που μπορεί να εμφανίζεται ως έγκλημα ενέργειας ή γνήσιας παράλειψης ανάλογα με το χαρακτήρα των επιμέρους προβλεπόμενων μέτρων που παραβιάζει ο δράστης (όπως και στο άρθρο 285 ΠΚ), είναι τυπικό- απλής συμπεριφοράς (εξαντλείται δηλαδή η εγκληματική πράξη στη μη συμμόρφωση- παραβίαση των ως άνω περιοριστικών μέτρων, χωρίς την πρόβλεψη περαιτέρω αποτελέσματος), διαρκές, πλημμέλημα και τιμωρείται μόνο με δόλο (που έγκειται στη γνώση και στη βούληση παραβίασης των ως άνω δεσμευτικών περιοριστικών μέτρων), έστω ενδεχόμενο (άρθρα 26, 27 ΠΚ). Η ως άνω διάταξη που προβλέπει το έγκλημα αυτό εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που δεν στοιχειοθετείται το ως άνω (αυστηρότερο) έγκλημα του άρθρου 285 ΠΚ και κυρίως ο ως άνω δυνητικός κοινός κίνδυνος (φαινομενική συρροή των εγκλημάτων αυτών), λόγω της ρήτρας σχετικής επικουρικότητας (... εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη). Η ποινική διάταξη αυτή (του άρθρου πρώτου § 6 ΠΝΠ από 25.2.2020) είναι προσωρινής ισχύος (αφορά στα ως άνω προσωρινά μέτρα περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19)4.

Σύμφωνα δε, με τα μέτρα για την ασφαλή λειτουργιά των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων (μ.φ.η.) και των κλειστών δομών που φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες, η (…..) κλινική όφειλε να λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για τους εργαζόμενους, τους 0φιλοξενούμενους και κάθε πρόσωπο που εισέρχεται σε αυτές. Πιο συγκεκριμένα α. Υποχρεούται να εφαρμόζει την υγιεινή των χεριών και τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής καθώς και τους ισχύοντες κανόνες τήρησης αποστάσεων. β. Μέτρα καθαριότητας χώρων και καθαρισμού ή/και εφαρμογής απολυμαντικού σε επιφάνειες, αντικείμενα και εξοπλισμό. γ. Καθημερινή ενεργητική επιτήρηση των ασθενών/ φιλοξενούμενων για τυχόν εκδήλωση συμπτωμάτων συμβατών με τον κορωνοϊό CΟVID-19 (πυρετός, βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια) δύο (2) φορές την ημέρα. δ.

Υποχρεωτικός προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος για κορωνοϊό COVID-19 σε όλους τους εργαζόμενους των Μ.Φ.Η. που επιστρέφουν από άδεια τουλάχιστον πέντε (5) ημερών ή προσλαμβάνονται ως εργαζόμενοι στις μονάδες αυτές. 2. Σε κάθε Μ.Φ.Η. και κλειστή δομή που φιλοξενεί ευπαθείς ομάδες ορίζεται υπεύθυνος για τη διαχείριση περιπτώσεων υποψίας κρούσματος λοίμωξης COVID-19 και διαπιστωμένων κρουσμάτων, ο επιστημονικός υπεύθυνος ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ο διευθυντής ή ο διοικητής ή ο πρόεδρος αυτού καθώς και ο αναπληρωτής του. 3. α. Το προσωπικό και οι εθελοντές των Μ.Φ.Η. και των κλειστών δομών που φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες υποχρεούται, με ευθύνη του υπευθύνου της παρ. 2, σε καθημερινή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου του Παραρτήματος 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. β. O υπεύθυνος της παρ. 2 συλλέγει και εξετάζει σε καθημερινή βάση τα ερωτηματολόγια της περ. α’. Εφόσον από τις δοθείσες απαντήσεις διαπιστώσει περιπτώσεις υποψίας κρούσματος, ενημερώνει αμελλητί, για τα ανωνυμοποιημένα στοιχεία του ερωτηματολογίου, τηλεφωνικώς και ακολούθως εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο, τον εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί τηλεφωνικώς και ακολούθως εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο, τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας. 4. Τα μέτρα της παρ. 1 και η διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων εξειδικεύονται στο Παράρτημα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 5. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές Μ.Φ.Η. που επιστρέφουν από άδεια τουλάχιστον πέντε (5) ημερών, υποβάλλονται υποχρεωτικά, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την επάνοδό τους στην εργασία, σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που διενεργείται με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε δωρεάν από δημόσιες δομές υγείας της Χώρας είτε από ιδιωτικά εργαστήρια. Οι εργοδότες ή οι προϊστάμενοι των εργαζομένων/ εθελοντών στις Μ.Φ.Η. υποχρεούνται να ελέγχουν την πλήρωση της προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου, πριν επιτραπεί στους εργαζόμενους η επάνοδος στους χώρους ευθύνης τους. Τα δύο προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται αναλόγως και στους εργαζόμενους των Μ.Φ.Η., οι οποίοι προσλαμβάνονται το πρώτον μετά τη δημοσίευση της παρούσας, ώστε τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους να έχουν υποβληθεί υποχρεωτικά σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19. Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο κάθε Υ.ΠΕ., αλλά και των νοσοκομείων αρμοδιότητάς της, ορίζονται τα νοσοκομεία και οι φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και κάθε τυχόν συναρμόδιος φορέας, όπως υγειονομικές δομές περιφερειών, όπου μπορούν να διενεργούνται οι προληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι για κορωνοϊό COVID-19.

Έκπληξη μας προκάλεσε, περιστατικό σύμφωνα με το οποίο χρόνια ασυλοποιημένος ασθενής, διαγνωσμένος με σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου, φιλοξενούμενος ήδη από το έτος 1966 σε ψυχιατρική κλινική βρέθηκε θετικός σε μοριακό τεστ του ΕΟΔΥΥ το οποίο έλαβε χώρα στις 20.02.2021.

Εκ των ανωτέρω αποδεικνύεται ότι η κλινική προφανώς, δεν λάμβανε τα απαιτούμενα για την πρόληψη του Κορωνοϊού μέτρα για τους εργαζόμενους, τους φιλοξενούμενους και κάθε πρόσωπο που εισέρχεται σε αυτές, ως όφειλε. Από ότι δε πληροφορήθηκαμε από τους συγγενείς του ασθενούς- οποίος κατέληξε, τα θετικά κρούσματα των τροφίμων- ασθενών ήταν συνολικά στον αριθμό επτά (7), εκ των οποίων άπαντες κατέληξαν επίσης. Και ευλόγως διερωτώμαστε, πως είναι δυνατόν σε χώρο με ιδιαιτέρως ευπαθείς ομάδες, στον οποίο τα επισκεπτήρια έχουν ανασταλεί και δεν εισέρχεται κανείς πέρα από το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, να μην τηρούνται με θρησκευτική ευλάβεια όλα τα μέτρα ασφαλείας και να τίθεται η υγεία και η ζωή των τροφίμων σε τόσο σοβαρό κίνδυνο. Δέον όπως αναφερθεί ότι από τη στιγμή που τα επισκεπτήρια είχαν ανασταλεί και στην κλινική δεν εισερχόταν κανείς πέρα από τα προαναφερθέντα άτομα, η ευθύνη για την μετάδοση του covid-19 εντός της κλινικής βαρύνει μόνο τους εργαζόμενους και τους διοικούντες αυτήν, αφού εν τοις πράγμασι μόνο αυτοί είχαν πρόσβαση. Πολλώ δε μάλλον όταν, ο εκλιπών, ΕΠΡΕΠΕ ΗΔΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΙ, καθώς είχε συμπληρωθεί από οικείο του, το έγγραφο συναίνεσης εμβολιασμού ήδη από τις 13.01.2021, η δε πλατφόρμα είχε ανοίξει στις 22.01.2021.


1Μπούρμα εις Ερμηνεία ΠΚ Χαραλαμπάκη, τ. II, 2014, υπό το άρθρο 284, π.αρ. 2 (σ. 2096) και υπό το άρθρο 293 π.αρ. 1 (σ. 2090), με τις εκεί παραπομπές. Για το έννομο αγαθό στο παλαιό άρθρο 283 ΠΚ (διάδοση ασθένειας ζώων), βλ. ΣυμβΠλημΓιαν 46/2013 ΤΝΠ-Νόμος.

2Ποινικές διατάξεις σχετικές με την αποτροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού 8ΑΗ8 ΟΟν 2 (άρθρα 285 ΠΚ και πρώτο § 6 της από 25.2.2020 ΠΝΠ)- Αντώνιος Κ. Αλαπάντας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δ.Ν., LLM, Ελληνική Δικαιοσύνη (2020).

3Δηλαδή η εγκληματική πράξη (παραβίαση των μέτρων αυτών) εκτιμάται αφηρημένα ως επικίνδυνη από το νομοθέτη (κρατούσα γνώμη, βλ. Γ'αννίδη εις Συστ.Ερμ.ΠΚ, υπό το άρθρο 14, π.αρ. 39). Κατά άλλη άποψη (βλ. Συμεωνίδου-Καστανίδου, ό.π.), πρέπει και στα εγκλήματα αφηρημένης διακινδύνευσης να υπάρχει κατά περίπτωση (έστω δυνητικός) κίνδυνος για το προσβαλλόμενο έννομο αγαθό, ώστε να υπάρχει αδίκου. Κατά τρίτη άποψη (Καϊάφα-Γκμπάντι, ό.π. σ. 36), τα εγκλήματα αυτά περιγράφουν απλώς μια προπαρασκευή κινδύνου, δηλαδή το έννομο αγαθό δεν χρειάζεται να έχει εισέλθει στην εστία κινδύνου (συνεπώς το άδικό τους είναι μικρότερης έντασης από εκείνο των εγκλημάτων δυνητικής ή συγκεκριμένης διακινδύνευσης). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει η παραβίαση των μέτρων αυτών να μπορεί να οδηγήσει αιτιακά στη διάδοση της σχετικής ασθένειας (Καϊάφα-Γκμπάντι, ό.π. σ. 487).

4Για τους νόμους αυτούς βλ. Μαγκάκη εις Συστ.Ερμ.ΠΚ υπό το άρθρο 3 π.αρ. 1-6, Μπέκα εις ΕρμΠΚ Χαραλαμπάκη, 2014, υπό το άρθρο 3, π.αρ. 1-10.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τους συνεργάτες του γραφείου μας.

 


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News