Δικηγορικό Γραφείο
Domain Name: το νομικό πλαίσιο και η παρεχόμενη προστασία

Μετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας, το διαδίκτυο αποτέλεσε την άνευ συνόρων επανάσταση, που οδήγησε την ανθρωπότητα σε νέες μορφές επικοινωνίας και εξερεύνησης. Η ως άνω επανάσταση, αναπόφευκτα παρέσυρε και τις περισσότερες μορφές συναλλαγών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ηλεκτρονικό εμπόριο και την πρωτοφανή ανάπτυξή του. Σε αυτή τη κατεύθυνση προβάλει εναργώς η τεράστια σημασία που έχει αποκτήσει το λεγόμενο domain name ή αλλιώς, όνομα χώρου ή τομέα. Το domain name είναι η λεκτική αποτύπωση μιας αριθμητικής συστοιχίας, η οποία ταυτοποιεί τον κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή όταν αυτός συνδέεται στο internet. Αποτελείται συνήθως από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος δηλώνει το πρωτόκολλο επικοινωνίας και είναι κοινό για όλα τα ονόματα χώρου «http:/www». Το δεύτερο μέρος αποτελείται από το κατεξοχήν όνομα, την κατεξοχήν ηλεκτρονική διεύθυνση, ενώ το τρίτο μέρος δηλώνει το σημείο αναφοράς, δηλαδή το είδος της τοποθεσίας ή τη γεωγραφική προέλευση. Ουσιαστικά, το όνομα χώρου επιτελεί ρόλο ηλεκτρονικής διεύθυνσης, που επιτρέπει την επικοινωνία του χρήστη του διαδικτύου με τον κάτοχο της ηλεκτρονικής αυτής διεύθυνσης. Με άλλα λόγια, το domain name στόχευσε στην κάλυψη της ηλεκτρονικής παρουσίας των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο. Δεδομένης, ωστόσο, της αλματώδους διείσδυσης του διαδικτύου στην καθημερινότητα όλων, το όνομα χώρου άρχισε να επιτελεί τρόπον τινά και λειτουργία εμπορικού σήματος.

Το domain name είναι επομένως η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη ή το πρωτόκολλο ανοίγματος της ηλεκτρονικής σελίδας στον κυβερνοχώρο. Συνεπώς, δεν μπορεί να ταυτιστεί με την εμπορική επωνυμία, το διακριτικό τίτλο και το εμπορικό σήμα. Βέβαια, προκειμένου να λειτουργήσει το όνομα χώρου, δεν απαιτείται η ύπαρξη των ανωτέρω. Η παρεχόμενη, όμως, προστασία είναι σαφώς ισχυρότερη, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη κατοχύρωση εμπορικού σήματος που παρέχει και αποκλειστικό δικαίωμα.

Αναφορικά με την παρεχόμενη προστασία, αυτή προϋποθέτει χρησιμοποίηση στις συναλλαγές και κίνδυνο σύγχυσης. Επίσης, λαμβανομένης υπόψη της παγκοσμιότητας του διαδικτύου και της μοναδικότητας των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, η εξυπηρέτηση των αιτήσεων κατοχύρωσης γίνεται κατά σειρά άφιξής τους, χωρίς διενέργεια προληπτικού ελέγχου, αρκεί να μη κατέχει άλλος το ίδιο όνομα. Μάλιστα, σχετικά με τη διαδικασία καταχώρησης domain name, η έρευνα νομιμότητας του αιτήματος του αιτούντος είναι υποτυπώδης και δεν κάνει -τη συνήθη για τη νομική επιστήμη- αυστηρή χρήση των κριτηρίων του κινδύνου σύγχυσης και συσχέτισης.

Η κατοχύρωση του domain name με κατάληξη «.gr» γίνεται μέσω του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας. Ο μοναδικός διενεργούμενος έλεγχος αφορά στην ύπαρξη ή μη άλλου ομοίου ακριβώς domain name, σύμφωνα με την αρχή της χρονικής προτεραιότητας (First Come First Served). Παρά ταύτα, δεν εμποδίζεται κάποιος να κατοχυρώσει το ίδιο top level domain, με διαφορετική κατάληξη (π.χ αντί .com, .org, .gov). Παρομοίως, δεν εμποδίζεται η χρήση του ιδίου ονόματος που νέμεται κάποιος άλλος, εφόσον αφορά σε διαφορετικά προϊόντα ή υπηρεσίες.

Αρμόδια αρχή για την εποπτεία και εκχώρηση domain name με κατάληξη “.gr” είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Περαιτέρω, η προστασία των ονομάτων χώρου και η επίλυση τυχόν συγκρούσεων βασίζεται στις οικείες διατάξεις του Ν. 4072/2012 για την προστασία των εμπορικών σημάτων και 146/1914 για τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Από τα ως άνω λεχθέντα, προκύπτει πως υπάρχει αδήριτη ανάγκη προστασίας του domain name μιας επιχείρησης, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος προσβολής δικαιωμάτων τρίτων ή πρόκλησης συγχύσεως στους καταναλωτές. Υπό το πρίσμα αυτό, καταλληλότερο μέτρο πρόληψης αποτελεί η κατοχύρωση του αντίστοιχου εμπορικού σήματος της εκάστοτε επιχείρησης, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε παρέχει αποκλειστικό δικαίωμα στον δικαιούχο και δυνατότητα να το αντιτάξει κατά πάντων.


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News