Δικηγορικό Γραφείο
Τροποποιήσεις στο νόμο των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Ο νέος Νόμος 4745/2020 έρχεται να επιφέρει εκ νέου αλλαγές στον πολύπαθο ν. 3869/2010 ή άλλως «Νόμο Κατσέλη» ή άλλως «Νόμο των Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών», με οδυνηρές συνέπειες για όποιον δεν ενημερωθεί άμεσα και δεν ακολουθήσει τις νέες επιταγές του Νόμου. Οι παρούσες αλλαγές αναφέρονται σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών τους με το Ν. 3869/2010 και οι οποίες ακόμη δεν έχουν εκδικαστεί στο τελικό στάδιο της οριστικής υπαγωγής  και, μάλιστα, άνευ υπαιτιότητάς τους.   

Δέον όπως τονιστεί ότι οι κάτωθι αναφερόμενες αλλαγές του εν λόγω Νόμου είναι αποτέλεσμα μίας πολύ πρόχειρης προσπάθειας ολοκλήρωσης του «Νόμου Κατσέλη», δίχως, όμως, να δίνεται ουσιαστική σημασία σε αυτούς που αφορά (αιτούντες αλλά και εμπλεκόμενους συνοφειλέτες, εγγυητές, κληρονόμους και εν γένει διαδόχους).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ψήφιση του ν. 3869/2010 θεωρήθηκε ως ένας «ανακουφιστικός», για τους οφειλέτες, νομοθετικό εκσυγχρονισμός της Ελληνικής πραγματικότητας, η οποία ενσωμάτωσε στο δικαιικό μας σύστημα ένα τέτοιο νομοθέτημα προκειμένου να εξέλθουμε ουσιαστικά και με επιτυχία από την οικονομική κρίση.

Πιο συγκεκριμένα, ο ν. 3869/2010 κατά την έναρξη ισχύος του θεωρήθηκε ο Νόμος επανεκκίνησης των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων που ερχόταν να άρει τις αρνητικές συνέπειες της ατομικής πτώχευσης. Μετά από τις πλείονες τροποποιήσεις που υπέστη μέσα στα έτη από την έναρξη ισχύος του, έρχεται η παρούσα τροποποίηση δέκα και πλέον έτη μετά, και ενώ ο νόμος έχει ουσιαστικά καταργηθεί, για να επιβάλει και πάλι νέες διαδικασίες.

Με τις νέες, λοιπόν, τροποποιήσεις υποχρεώνονται οι αιτούντες σε εκ νέου επαναπροσδιορισμό των αιτήσεών τους, αλλά πλέον μέσω του ηλεκτρονικού επαναπροσδιορισμού τους και των ηλεκτρονικών ενημερώσεων των αντιδίκων – πιστωτών, σε όσα Δικαστήρια της χώρας λειτουργεί το σύστημα της ηλεκτρονικής κατάθεσης (2-3 δικαστικές περιφέρειες δηλαδή), υποβάλλοντας εκ νέου τους ήδη υπερχρεωμένους οφειλέτες – αιτούντες σε νέα έξοδα για την ίδια ακριβώς διαδικασία, για την οποία έχουν ήδη πληρώσει έξοδα ξανά στο παρελθόν, τουλάχιστον άλλες δύο φορές.

Και όλα τα παραπάνω, προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί από το αρμόδιο Δικαστήριο ημερομηνία δικασίμου της αίτησής τους, με την επιφύλαξη ότι, αν ο προβλεπόμενος από τον κανονισμό του δικαστηρίου αριθμός υποθέσεων που ανατίθεται σε κάθε δικαστή καλυφθεί, ο ορισμός του δικαστή και του χρόνου της συζήτησης της υπόθεσης γίνεται στον απολύτως αναγκαίο χρόνο (!)

Άρα, η νέα αυτή νομοθετική τροποποίηση πέφτει ουσιαστικά στο «κενό», διότι ο όγκος των υποθέσεων είναι τόσο μεγάλος που, ήδη από το έτος 2016, κατά την κατάθεση των αντίστοιχων αιτήσεων του αρθ. 4 του Ν. 3869/2010, υπήρχαν Ειρηνοδικεία που έδιναν δικάσιμο το έτος 2032, ήτοι 15 έτη αργότερα (!).

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η παρούσα Κυβέρνηση δεν έχει προκηρύξει ακόμη για το τρέχον έτος διαγωνισμό για τον διορισμό Ειρηνοδικών καθιστούν βέβαιο ότι ουδεμία επιτάχυνση της εκδίκασης θα λάβει χώρα.

Φυσικά όλα τα ως άνω αναφερόμενα συμβαίνουν στις ανυποψίαστες πλάτες των ενδιαφερόμενων αιτούντων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αποδεχθούν τις εν λόγω αλλαγές και να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες με επιπλέον δικαστικά έξοδα, διότι στην περίπτωση που δεν συμμορφωθούν στις νομοθετικές αυτές επιταγές, οι αιτήσεις τους θεωρούνται ως «ΜΗΔΕΠΟΤΕ ΑΣΚΗΘΕΙΣΕΣ».

Κατόπιν όλων των ως άνω αναφερόμενων, το δικηγορικό μας γραφείο με την  συνεχή, εδώ και μία δεκαετία ενασχόλησή του με τον Νόμο Κατσέλη και πάντα από την σκοπιά και στο πλευρό του οφειλέτη, έχοντας πλήρη γνώση των πραγματικών προβλημάτων που ανέκυψαν στην πορεία της διαδικασίας αυτής, παραθέτει κατωτέρω τις πλέον πρόσφατες τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν με το ν. 4745/2020 και οι οποίες έχουν ως εξής:

«Μετά το άρθρο 4 του ν. 3869/2010 (Α' 130) προστίθε­νται άρθρα 4Α ως 4Κ ως εξής:

«Άρθρο 4Α

Επαναπροσδιορισμός εκκρεμών υποθέσεων

Αιτήσεις ρύθμισης οφειλών του παρόντος, που εκ- κρεμούν σε πρώτο βαθμό και των οποίων η συζήτηση έχει προσδιορισθεί μετά τις 15.6.2021, εισάγονται προς συζήτηση υποχρεωτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τα άρθρα 4Α έως 4Κ. Ως συζήτηση νοείται τόσο η αρχικώς ορισθείσα όσο και η οριζόμενη μετ'αναβολή ή μετά από ματαίωση της υπόθεσης.

Για την εισαγωγή προς συζήτηση των εκκρεμών αι­τήσεων ρύθμισης οφειλών, απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου η υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού από τον αιτούντα. Η αίτηση επαναπροσδιορισμού επέχει θέση κλήσης προς συζήτηση. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπροθέσμως η αίτηση επαναπροσδιορι­σμού, σύμφωνα με τα άρθρα 4Β έως 4Ζ, η αίτηση λογί­ζεται ως μηδέποτε ασκηθείσα.

Άρθρο 4Β

Υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποβάλλεται απο­κλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημό­σιας Διοίκησης, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ­ους, μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου και περιλαμβάνει τα εξής:

α) το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των διαδίκων και των νόμιμων εκπροσώπων τους, των πιστωτών, έναντι των οποίων ζητείται η ρύθμιση, και των προσώπων των οποίων διατάχθηκε η κλήτευση. Εφόσον μετέχουν στη διαδικασία νομικά πρόσωπα, ανα­γράφονται στην αίτηση η εταιρική επωνυμία και ο εταιρι­κός τύπος, καθώς και η καταστατική έδρα, η διεύθυνση και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. Αν ζητείται ρύθμι­ση οφειλών προς το Δημόσιο, αναγράφονται υποχρεωτι­κά οι αρμόδιες για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης,

β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του, στην οποία μπορεί να διενεργείται κάθε κοινοποίηση σχετική με τη δίκη της αίτησης ρύθμισης. Εφόσον ο αϊτών ή ο πληρε­ξούσιος δικηγόρος του δεν διαθέτουν διεύθυνση ηλε­κτρονικού ταχυδρομείου, δηλώνονται στην αίτηση επί ποινή απαραδέκτου αντίκλητος και η διεύθυνση ηλε­κτρονικού ταχυδρομείου του τελευταίου, στην οποία θα διενεργείται το σύνολο των κοινοποιήσεων της δίκης για την αίτηση ρύθμισης οφειλών,

γ) τα στοιχεία της εκκρεμούς αίτησης ρύθμισης οφει­λών και, ειδικότερα, τον γενικό και ειδικό αριθμό κατά­θεσής της, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αίτηση, καθώς επίσης τον αριθμό κατάθεσης ενδιά­μεσων κλήσεων, που έχουν κατατεθεί και αφορούν την αρχική αίτηση,

δ) το διαδικαστικό ιστορικό της υπόθεσης, συμπερι­λαμβανομένων τυχόν αναβολών και ματαιώσεων που έχουν μεσολαβήσει, καθώς και προσωρινών διαταγών ή αποφάσεων αναστολής που έχουν χορηγηθεί,

ε) δήλωση ότι ο αϊτών συναινεί στην άρση του απορ­ρήτου των τραπεζικών και φορολογικών του πληροφορι­ών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α' 170). Οι πιστωτές χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα προς τον σκοπό άσκησης των δικαιωμάτων της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 2 και 3 του άρ­θρου 10, χωρίς να απαιτείται συνδρομή της εισαγγελικής αρχής, αν εκκρεμεί κατά των πιστωτών αίτηση του άρθρου 4,

στ) δήλωση του έτους ανάληψης της πρώτης δανει­ακής υποχρέωσης, των δανειακών υποχρεώσεων που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη σε βάρος της κύριας κατοικίας και, εάν δεν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση, του έτους ανάληψης της υψηλότερης δανειακής υποχρέωσης.

Σε περίπτωση ομοδικίας, η αίτηση επαναπροσδιο­ρισμού κατατίθεται και από έναν ή περισσότερους από τους ομοδίκους. Οι ομόδικοι που δεν συμπράττουν μνημονεύονται στην αίτηση επαναπροσδιορισμού και κλητεύονται σύμφωνα με το άρθρο 4ΣΤ.

Άρθρο 4Γ                                                  

Άρση του φορολογικού απορρήτου

Από την υποβολή της αίτησης επαναπροσδιορισμού αίρεται το φορολογικό απόρρητο έναντι των πιστωτών, ως προς τους οποίους ζητείται η ρύθμιση, σχετικά μετις οφειλές προς το Δημόσιο, για τις οποίες ζητείται η ρύθμιση και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 4Η, καθώς επίσης και ως προς τα στοιχεία του αιτούντος, του ή της συζύγου και των ανήλικων τέκνων από το φορολο­γικό μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4174/2013.

Άρθρο 4Δ

Χρόνος υποβολής

αίτησης επαναπροσδιορισμού

Επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση επαναπροσδιο­ρισμού υποβάλλεται για αίτηση ρύθμισης οφειλής που κατατέθηκε:

α) μέχρι και την 31η.12.2014, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.1.2021,

β) από την 1η.1.2015 ως και τις 30.6.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.1.2021,

γ) από την 1η.7.2015 ως και την 31η. 12.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.2.2021,

δ) από την 1η.1.2016 ως και τις 30.6.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 28.2.2021,

ε) από την 1η.7.2016 ως και την 31 η.12.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.3.2021,

στ) από την 1η.1.2017 ως και τις 30.6.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.3.2021,

ζ) από την 1η.7.2017 ως και την 31 η.12.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.4.2021,

η) από την 1η.1.2018 ως και τις 30.6.2018, από την 1η.12.2020 ως και τις 30.4.2021,

θ) από την 1η.7.2018 ως και την 31η. 12.2018, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.5.2021,

ι) από την 1η.1.2019 και μετά, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.5.2021.

Για υποθέσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλονται, μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021, η αίτηση επαναπροσ­διορισμού κατατίθεται από την 1 η.12.2020 ως και την 30ή.6.2021. Μέσα στην προθεσμία της παρούσας κατα­τίθεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υπο­θέσεις, που ματαιώνονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος και επαναφέρονται με κλήση, η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021.

Άρθρο 4Ε

Διαβίβαση της αίτησης στην οικεία γραμματεία

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού διαβιβάζεται ηλε­κτρονικά στη γραμματεία του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αίτηση ρύθμισης οφειλών, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο γραμματέας του δικα­στηρίου συντάσσει πράξη κατάθεσης της αίτησης, την οποία και αναρτά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Άρθρο 4ΣΤ

Επίδοση της αίτησης

Η αίτηση μαζί με την πράξη κατάθεσης κοινοποιού­νται προς τον αιτούντα και τα υπόλοιπα πρόσωπα του άρθρου 4Β με ηλεκτρονικά μέσα, με μήνυμα ηλεκτρονι­κού ταχυδρομείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Πρόσωπα εμπλεκόμενα σε δίκη ρύθμισης οφειλών του παρόντος υπό οποιαδήποτε ιδιότητα έχουν δικαίω­μα να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να δηλώσουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ιδίων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων ή αντικλήτων τους, στην οποία επιθυμούν τη διενέργεια των επιδόσε­ων από την 1 η.12.2020.

Οι επιδόσεις προς πιστωτές, που έχουν την ιδιότη­τα του τραπεζικού ιδρύματος, της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, του χρηματο­πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοδοτικού φορέα εν γένει, της ασφαλιστικής εταιρείας, του νομικού προ­σώπου δημοσίου δικαίου, του Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, καθώς και προς τις αρμόδιες για την επιδίωξη της εί­σπραξης των οφειλών υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης ή την Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμ­βουλίου του Κράτους, όταν το Ελληνικό Δημόσιο καλεί­ται ως εγγυητής των προς ρύθμιση οφειλών, ενεργούνται αποκλειστικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση της αίτησης και των προσαρτημάτων της στη διεύθυνση ηλεκτρονι­κού ταχυδρομείου, που έχουν δηλώσει.

Σε κάθε περίπτωση, ο αϊτών μπορεί να ενεργήσει την κοινοποίηση της αίτησης και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 122 έως 143 του Κώδικα Πολιτικής Δικονο­μίας. Για όσα πρόσωπα του άρθρου 4Β δεν δηλώθηκε στην αίτηση επαναπροσδιορισμού διεύθυνση ηλεκτρο­νικού ταχυδρομείου ή Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η επίδοση διενεργείται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 122 έως 143 του Κώδικα Πολιτι­κής Δικονομίας. Για όσες κοινοποιήσεις ενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εκδίδεται ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα και επέχει θέση έκθεσης επίδοσης. Το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση τεκμαίρεται ότι αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο της αίτησης, που κοινοποιείται ηλεκτρονι­κά, δέκα (10) το αργότερο εργάσιμες ημέρες από την κοι­νοποίησή της, εκτός εάν το πρόσωπο αυτό αποδείξει τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που δεν επέτρεψαν την πρόσβαση στο περιεχόμενο της αίτησης. Οι εκθέσεις για τη διενέργεια των επιδόσεων σύμφωνα με τα άρθρα 122 έως 143 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με επιμέλεια του επισπεύδοντος την επίδοση.

Εφόσον η αίτηση επαναπροσδιορισμού δεν έχει κοι­νοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα ή σύμφωνα με τα άρ­θρα 122 έως 143 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της, λογίζεται ως μηδέποτε ασκηθείσα.

Εφόσον συντρέχει περίπτωση διενέργειας επίδοσης στην αλλοδαπή, ο χρόνος συντέλεσης αυτής ως προς τον επισπεύδοντα την επίδοση καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 1393/2007, το άρ­θρο 136 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

Άρθρο 4Ζ

Παράλειψη επαναπροσδιορισμού

Αίτηση ρύθμισης οφειλών, για την οποία δεν υπο­βάλλεται εμπροθέσμως αίτηση επαναπροσδιορισμού, λογίζεται ως μηδέποτε ασκηθείσα. Προσωρινή διατα­γή, η οποία χορηγήθηκε στο πλαίσιο αίτησης ρύθμισης οφειλών, για την οποία δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτηση επαναπροσδιορισμού, καταργείται αυτοδικαίως. Η γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμούσε η αίτηση, χορηγεί σχετική βεβαίωση σε κάθε πιστωτή, που δικαιολογεί έννομο συμφέρον ως προς τη μη υπο­βολή εμπρόθεσμης αίτησης επαναπροσδιορισμού.

Άρθρο 4Η

Κατάθεση προτάσεων

Μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού οι διάδικοι καταθέτουν τις προτάσεις και προσκομίζουν τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Στις υποθέσεις που μετέχει το Δημόσιο δια της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), ως πιστω­τής, εφαρμόζεται το άρθρο 46 του ν. 4569/2018 (Α' 179). Μέσα στην προθεσμία της παρούσας κατατίθενται τα αποδεικτικά επίδοσης της αίτησης επαναπροσδιορι­σμού και της αίτησης ρύθμισης οφειλών ή τα πιστοποι­ητικά για τη διενέργεια των κοινοποιήσεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύληςτης Δημόσιας Διοίκησης με χρή­ση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σε όσα δικαστήρια έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρι­σης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) μπορεί η κατάθεση να ενεργείται ηλεκτρονικά και ο φάκελος της δικογραφίας να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση, κατά την οποία άπαντες οι διάδικοι δεν καταθέσουν καθόλου προτάσεις ή καταθέσουν εκπροθέσμως προτάσεις, η αίτηση λογί­ζεται, ως μηδέποτε ασκηθείσα.

α) Με την επιφύλαξη της περ. γ', ο αϊτών προσκομίζει τα ακόλουθα έγγραφα με τις προτάσεις του:

αα) Βεβαίωση υποβολής αίτησης επαναπροσδιορι­σμού, η οποία χορηγείται αυτοματοποιημένα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα,

αβ) αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων ή πρά­ξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., που καλύπτουν διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήψη του πρώτου χρονικά δανείου, του οποί­ου ζητείται η ρύθμιση με την αίτηση ρύθμισης οφειλών, καθώς και ολόκληρο το διάστημα μέχρι την κατάθεση των προτάσεων,

αγ) τις εκδοθείσες πράξεις προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) των τελευταίων πέντε (5) ετών. Η τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορι­σμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, είτε από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποβληθεί δήλω­ση στοιχείων ακινήτων (Ε9) μετά από αυτήν είτε από την υποβληθείσα, μετά από την έκδοση της πράξης προσ­διορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α., δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).

β) Τα έγγραφα των υποπερ. αα' ως και αγ' προσκομί­ζονται από τον αιτούντα και για τον/την σύζυγό του ή το πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβί­ωσης, καθώς επίσης και για τα ανήλικα τέκνα του που διαθέτουν περιουσία.

γ) Στον φάκελο της δικογραφίας τίθενται, με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου ή του επιμελέστερου των διαδίκων, και όσα έγγραφα είχαν κατατεθεί από τον αιτούντα κατά την κατάθεση της αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 4, καθώς επίσης και όσα έγγραφα έχουν ανα­κτηθεί με επιμέλεια των πιστωτών ή μέσω της ηλεκτρο­νικής πλατφόρμας, σύμφωνα με το άρθρο 4Γ.

Άρθρο 4Θ

Κατάθεση προσθήκης

Οι διάδικοι μπορούν να καταθέσουν προσθήκη στις προτάσεις τους, με την οποία αντικρούονται οι προσκομισθείσες αποδείξεις και αντικρούονται ισχυρισμοί, οι οποίοι προβλήθηκαν το πρώτον με τις προτάσεις, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της προ­θεσμίας κατάθεσης των προτάσεων. Με την προσθήκη προσκομίζονται νέα αποδεικτικά μέσα και προβάλλο­νται νέοι ισχυρισμοί, αποκλειστικά για την αντίκρουση ισχυρισμών που προβλήθηκαν το πρώτον με τις προτά­σεις ή αφορούν σε αποδεικτικά μέσα που προβλήθηκαν το πρώτον με αυτές. Από την παρέλευση της προθεσμίας κατάθεσης της προσθήκης κλείνει ο φάκελος της δικο­γραφίας.

Άρθρο 41

Χρόνος προβολής ισχυρισμών

Μέσα επίθεσης και άμυνας προβάλλονται αποκλειστι­κά με τις προτάσεις επί ποινή απαραδέκτου. Εκπρόθε­σμες προτάσεις και προσθήκες δεν λαμβάνονται υπό­ψη. Στις υποθέσεις με διάδικο το Δημόσιο, ως πιστωτή, εφαρμόζεται το άρθρο 46 του ν. 4569/2018.

Άρθρο 4ΙΑ

Παρέμβαση - Προσεπίκληση -

Ανακοίνωση δίκης

Η κύρια και η πρόσθετη παρέμβαση ασκούνται με τις προτάσεις εντός της προθεσμίας του άρθρου 4Η. Η προ­σεπίκληση ή η ανακοίνωση της δίκης ασκούνται σύμφω­να με το άρθρο 215 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού.

Άρθρο 4ΙΒ

Δικάσιμος

Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από το κλείσιμο του φακέλου της δικογραφίας με πράξη του διευθύνοντος το αρμόδιο ειρηνοδικείο, ορίζεται ειρηνοδίκης για την εκδίκαση της υπόθεσης, σύμφωνα με τον κανονισμό του δικαστηρίου. Η ημέρα και η ώρα συζήτησης στο ακροατήριο ορίζονται εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της δεκαπενθήμερης προθεσμίας της παρούσας. Κατ' εξαίρεση, αν ο προβλεπόμενος από τον κανονισμό του δικαστηρίου αριθμός υποθέσεων, που ανατίθεται σε κάθε δικαστή, καλυφθεί, ο ορισμός του δικαστή και του χρόνου της συζήτησης της υπόθεσης γίνεται στον απολύτως αναγκαίο χρόνο.

Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευ- ση όλων των διαδίκων. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η δικάσιμος που ορίσθηκε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων.

Κατά την ορισμένη δικάσιμο δεν εξετάζονται μάρ­τυρες και η υπόθεση συζητείται και χωρίς την παρου­σία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Αναβολή της συζήτησης κατά το άρθρο 241 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δεν επιτρέπεται. Μετά από τη συ­ζήτηση εκδίδεται η οριστική απόφαση, με βάση τα στοι­χεία του φακέλου της δικογραφίας.

Αν από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφί­ας ο ειρηνοδίκης κρίνει ότι η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο ή η παροχή διευκρινίσεων από τους διαδίκους είναι απολύτως αναγκαία, διατάσσει με διάτα­ξη, που κοινοποιείται στους διαδίκους με ηλεκτρονικά μέσα και επέχει θέση κλήτευσης, την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι συντομότε­ρο από δεκαπέντε (15) ημέρες και όχι μεγαλύτερο από εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση της διάταξης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των μαρτύρων ή της παροχής διευκρινίσεων από τους δια­δίκους θεωρείται συντελεσμένη και η επανάληψη της συζήτησης. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εξέταση των μαρτύρων ή την παροχή διευκρινίσεων, οι διάδικοι δικαιούνται με προσθήκη να προβούν σε αξιολόγηση των αποδείξεων αυτών. Νέοι ισχυρισμοί και νέα αποδει­κτικά μέσα δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν κατατίθενται νέες προτάσεις.

Στη διαδικασία του παρόντος δεν εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 115, καθώς και τα άρθρα 745,749 και 751 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Κάθε έλλειψη της δικογραφίας μπορεί να συμπληρωθεί σύμφωνα με το άρθρο Ί.Τ1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 4ΙΓ

Επικοινωνία του δικαστηρίου και των διαδίκων

Κάθε επικοινωνία του δικαστηρίου και των διαδίκων κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις δηλωθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων ή των αντικλήτων τους και τίθεται στη δικο­γραφία με επιμέλεια του γραμματέα ή αναρτάται στον ηλεκτρονικό φάκελο, σε όσες περιπτώσεις η δικογραφία τηρείται ηλεκτρονικά.

Άρθρο 4ΙΔ

Έκδοση απόφασης

Η απόφαση εκδίδεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη συζήτηση της αίτησης επαναπροσδιορισμού και μπορεί να αναρτηθεί με επιμέλεια της γραμματείας του οικείου δικαστηρίου και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Άρθρο 4ΙΕ

Διαμεσολάβηση

Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, κάθε διάδικος έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει τους υπόλοιπους διαδίκους, τους πιστωτές ή τον αιτούντα, σε απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση. Η απόπειρα διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 5,7 και 8 του ν. 4640/2019 (Α' 190). Η πρόσκληση για δια- μεσολάβηση δεν αναστέλλει τη διαδικασία ή τις προ­θεσμίες του παρόντος. Εφόσον ο αϊτών και οι πιστωτές καταλήξουν σε συμφωνία, η κατάρτιση πρακτικού δια- μεσολάβησης επάγεται αυτοδίκαιη κατάργηση της δίκης ως προς αυτούς. Το πρακτικό τίθεται στη δικογραφία με επιμέλεια του επιμελέστερου των διαδίκων.

Άρθρο 4 ΙΣΤ

Τριτανακοπή

Πιστωτές που δεν προσέλαβαν την ιδιότητα του διαδίκου δικαιούνται να ασκήσουν τριτανακοπή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την επικύρωση του πρακτικού. Η συ­ζήτηση της τριτανακοπής προσδιορίζεται εντός εξή­ντα (60) ημερών από την κατάθεσή της. Αναβολή συζή­τησης δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 4 ΙΖ

Ένδικα μέσα

Ένδικα μέσα και βοηθήματα που ασκούνται κατά των αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται κατ'εφαρμογή του παρόντος, δικάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Έφεση ασκείται μέσα στην προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 518 του Κώ­δικα Πολιτικής Δικονομίας, άλλως μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης.

Άρθρο 4 ΙΗ

Σχέση με διατάξεις του

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του ν. 4640/2019

Τα άρθρα 4Α έως και 4ΙΣΤ κατισχύουν κάθε αντίθε­της διάταξης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του ν. 4640/2019.

Άρθρο 4 ΙΘ

Εξουσιοδοτική διάταξη

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στη δημιουργία, τη διαμόρφωση και τον καθορισμό των όρων λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τα τεχνικά ζητήματα εφαρμογής των άρθρων 4Β, 4Δ, 4Ε, 4ΣΤ και 4Η, καθώς και κάθε άλλο ειδικό ζήτημα που αφορά στην ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού, τις κοινοποι­ήσεις της, την ηλεκτρονική τήρηση του φακέλου της δικο­γραφίας και τη διεκπεραίωσή της με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 4 Κ

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4Α, υποθέσεις, οι οποί­ες έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση σε δικασίμους μεταγενέστερες της 15ης.6.2021, λογίζονται αυτοδικαί­ως αποσυρθείσες».

 

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τη νομική σας εκπροσώπηση και καθοδήγηση, μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News