Δικηγορικό Γραφείο
Το Εμπορικό Σήμα κατά τον νέο Ν. 4679/2020

Με αφορμή τον προσφάτως δημοσιευθέντα Νόμο 4679/2020 περί εμπορικού σήματος, με τον οποίο εισάγεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία τους Ε.Ε. 2015/2436 (για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών περί σημάτων), καθώς και η Οδηγία 2004/48/ΕΚ (σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων περί διανοητικής ιδιοκτησίας), σκόπιμη προβάλλει η αναφορά τόσο στις γενόμενες αλλαγές, όσο και εν γένει στο δικαίωμα στο εμπορικό σήμα.

Τι είναι εμπορικό σήμα;

Το εμπορικό σήμα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την πορεία τους επιχείρησης, ενώ συγχρόνως αποτελεί ισχυρό όπλο για τη διαφήμισή τους, αλλά και για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού.

Εμπορικό σήμα είναι το σημείο εκείνο, το οποίο συμβάλλει στη διάκριση μιας επιχείρησης από μία άλλη, καθώς και στη διάκριση των προϊόντων και υπηρεσιών τους από τα προϊόντα και τους υπηρεσίες μιας άλλης επιχείρησης. Μάλιστα, στο σημείο αυτό, αξίζει να επισημανθεί, ότι κατά τον νέο Ν. 4679/2020, η επιδεκτικότητα γραφικής παράστασης, ως εννοιολογικό στοιχείο του σήματος, αντικαθίσταται από την δυνατότητα αναπαράστασης στο μητρώο σημάτων κατά τρόπο που να επιτρέπει τους αρμόδιες αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο της παρεχόμενης προστασίας στον δικαιούχο τους.


Ανάγκη Κατοχύρωσης εμπορικού σήματος

Το δικαίωμα στο εμπορικό σήμα δεν αποκτάται με την απλή χρήση του στις συναλλαγές, αλλά έτι περαιτέρω, απαιτείται η κατοχύρωσή του, η οποία επιτυγχάνεται εφόσον τηρηθεί η απαιτούμενη διαδικασία. Η κατοχύρωση δε, είναι αναγκαία για μια επιχείρηση, καθώς μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του σήματος, προσδίδοντάς σ’ αυτήν και στα προϊόντα-υπηρεσίες της μοναδικότητα, ενώ συγχρόνως διασφαλίζει την προστασία του σήματός της έναντι οποιασδήποτε χρήσης του κατά παράνομο τρόπο με σκοπό αντιποίησης.


Διαδικασία Κατοχύρωσης εμπορικού σήματος

Όπως προαναφέρθηκε, η κατοχύρωση του δικαιώματος στο εμπορικό σήμα αποκτάται κατόπιν μιας διαδικασίας σύνθετης, η οποία αρχίζει με την κατάθεση και ολοκληρώνεται με την καταχώρηση του σήματος στο ειδικό βιβλίο σημάτων ύστερα από έλεγχο νομιμότητας. Για την περάτωση της ως άνω διαδικασίας, χρειάζεται αναμφισβήτητα η συνδρομή έμπειρου επί της κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων δικηγόρου, ο οποίος θα διενεργήσει τον απαραίτητο προέλεγχο, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή απόρριψη της δήλωσης καταχώρησης.

Το εύρος προστασίας του εμπορικού σήματος δεν είναι απεριόριστο, αλλά εκτείνεται στα εδαφικά όρια εντός των οποίων η εκάστοτε επιχείρηση έχει αιτηθεί την κατοχύρωσή του. Η προστασία αυτή μπορεί να παρασχεθεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, κάνοντας κατά συνέπεια λόγο για εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές σήμα αντίστοιχα.

Περαιτέρω τα εμπορικά σήματα ταξινομούνται σε κλάσεις, δηλαδή σε κατηγορίες προϊόντων. Ο καταθέτης μάλιστα, πρέπει να δείξει ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των κλάσεων, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο «ορίζει» πως το σήμα του θα προστατεύεται εφόσον το φέρουν τα προϊόντα των επιλεγέντων κλάσεων. Σε αυτό το σημείο μάλιστα, ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η συνδρομή του δικηγόρου του.


Καταχώρηση εθνικού σήματος– Κόστος

Όσον αφορά στην καταχώρηση εθνικού σήματος, απαιτείται δήλωση κατάθεσης σήματος στη Διεύθυνση Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία πρέπει να περιέχει: α) αίτημα καταχώρισης του σήματος, β) αναπαράσταση του σήματος, γ) στοιχεία του καταθέτη (αναλόγως με το αν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο), δ) κατάλογο των προϊόντων- υπηρεσιών τα οποία πρόκειται να διακρίνει το σήμα, ταξινομημένα κατά κλάση, με αναγραφή όπως οικείας κλάσεως.

Ο Ν. 4679/2020 μετέβαλε τα καταβαλλόμενα υπέρ του Δημοσίου τέλη, προβλέποντας καταβολή 120€ (αντί των 110€ που προέβλεπαν οι προϊσχύουσες διατάξεις) για σήμα που κατατίθεται έγχαρτα και 100€ για την ηλεκτρονική κατάθεση σήματος. Να σημειωθεί, πως τα παράβολα αυτά περιλαμβάνουν μόνο μια κλάση, ενώ για κάθε επιπλέον κλάση απαιτείται καταβολή επιπλέον 20€. Το κόστος αυτό αλλάζει σε περίπτωση άλλων ενεργειών, όπως η παράταση ισχύος, η μεταβίβαση, η αντικατάσταση, κλπ. Τέλος, για την κατοχύρωση Κοινοτικού ή Διεθνούς σήματος το κόστος διαφοροποιείται αισθητά.


Προστασία σήματος σε περίπτωση προσβολής

Το εμπορικό σήμα παρέχει στο δικαιούχο του, το δικαίωμα χρήσης του, επίθεσής του στα προϊόντα που προορίζεται να διακρίνει, καθώς και το δικαίωμα να χαρακτηρίζει επίσης παρεχόμενες υπηρεσίες. Κατ’ επέκταση ο δικαιούχος δύναται να εναντιωθεί στην καταχώρηση ως σήματος, σημείου που προσομοιάζει με το δικό του, να ζητήσει τη διαγραφή του, αλλά και να στραφεί κατά παντός, ο οποίος, χωρίς τη συγκατάθεσή του, χρησιμοποιεί εξουσίες που απορρέουν από το ήδη κατοχυρωμένο σήμα του, ή χρησιμοποιεί σημείο που ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο σύγχυσης στο καταναλωτικό κοινό.

Η προστασία του σήματος μπορεί να είναι αστική ή ποινική. Επίσης, κατά το αρ. 46 του 4679/20 δίνεται η δυνατότητα, κατόπιν αιτήσεως του ενάγοντος ή του πολιτικώς ενάγοντος, δημοσίευσης των αποφάσεων των αστικών ή ποινικών δικαστηρίων σχετικά με την προσβολή του σήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.


Διάρκεια προστασίας εμπορικού σήματος

Το σήμα (σε αντίθεση με άλλα διακριτικά γνωρίσματα) προστατεύεται από την καταχώρησή του, έστω δηλαδή και αν δεν έχει αρχίσει η χρήση του. Η διάρκεια προστασίας του εμπορικού σήματος είναι περιορισμένη και ανέρχεται σε 10 χρόνια. Ωστόσο, η εν λόγω διάρκεια προστασίας μπορεί να παρατείνεται συνεχώς για μια δεκαετία, ύστερα από σχετική αίτηση του δικαιούχου και καταβολή του προβλεπόμενου υπέρ του Δημοσίου τέλους. Βέβαια, να σημειωθεί πως, αν και το δικαίωμα στο σήμα αποκτάται με τη καταχώρησή του, ο χρόνος κατάθεσης παίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά στον καθορισμό του χρόνου προτεραιότητάς σε περίπτωση σύγκρουσής του με δικαιώματα τρίτων.


Το σήμα πιστοποίησης κατά τον νέο Ν. 4679/2020

Η Οδηγία 2015/2436 εισήγαγε τον θεσμό των «σημάτων πιστοποίησης». Κατά το άρθρο 56 του ν. 4679/2020, Ως «σήματα πιστοποίησης» νοούνται τα σήματα που προσδιορίζονται ως σήματα πιστοποίησης κατά την κατάθεσή τους και είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τον δικαιούχο του σήματος, όσον αφορά στο υλικό, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά, με εξαίρεση τη γεωγραφική προέλευση, από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν έχουν την ανωτέρω πιστοποίηση.


Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τη νομική σας εκπροσώπηση και καθοδήγηση, μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News