Δικηγορικό Γραφείο
Iδιωτικά εκπαιδευτήρια & μέτρα στήριξης τους εν μέσω κορωνοϊού – υποχρέωση ή μη καταβολής διδάκτρων

Όπως είναι γνωστό η πανδημία που προκλήθηκε εξαιτίας της διάδοσης του νέου Κορωνοϊού (covid-19), επηρέασε σημαντικά και τον τομέα της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια να είναι από τα πρώτα που αναγκάστηκαν να κλείσουν με κρατική εντολή.

Στο πλαίσιο στήριξης των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων τόσο ως προς τους εργαζομένους τους όσο και ως προς τις ίδιες τις επιχειρήσεις, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 14199/249 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1217/8-4-2020), η οποία αναφέρεται σε "Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις."

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΑ

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ στο πεδίο εφαρμογής της εμπίπτουν οι εργαζόμενοι (εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό) επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσης εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες πλήττονται και οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/3/2020 τους εξής ΚΑΔ:

 8510  ->  Προσχολική εκπαίδευση
 8520  ->  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 8531  ->  Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 8532  ->  Τεχνική και Επαγγελματική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 8541  ->  Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
 8542  ->  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 8551  ->  Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
 8552  ->  Πολιτιστική εκπαίδευση
 8559  ->  Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α
 8560   ->  Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
 8891  ->  Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

Ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους ως άνω αναγραφόμενους, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020 ή κύριας δραστηριότητας υποκαταστήματος/ων, στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσια αρχής.

Οι ως άνω Επιχειρήσεις-εργοδότες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α1 της υπ’ αριθμ. 12998/232/28-03-2020 ΚΥΑ (Β’1078), που αφορά σε μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων –εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΜΗ, ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

Συμφώνως με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 14199/249 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1217/8-4-2020) ορίζεται:

«1. Οι συμβάσεις εργασίας των εκπαιδευτικών που έχουν λάβει διοριστήριο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν αναστέλλονται και οι αποδοχές αυτών των εργαζομένων καταβάλλονται από τους εργοδότες. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των επιχειρήσεων –εργοδοτών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και της μείωσης του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68)».

Δηλαδή δεν αναστέλλονται οι συμβάσεις εργασίας των εκπαιδευτικών που έχουν λάβει διοριστήριο και παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία (τηλε-εκπαίδευση) και οι αποδοχές τους καταβάλλονται κανονικά από τους εργοδότες τους. Οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν είναι δικαιούχοι των ως άνω μέτρων στήριξης (επίδομα ειδικού σκοπού, φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα στήριξης, μείωση μισθώματος κύριας κατοικίας).

«2. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν λάβει διοριστήριο, καθώς και το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό σε κάθε άλλη περίπτωση εκπαιδευτικών δομών, μπορούν να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση/ τηλεκατάρτιση) και σε αυτή την περίπτωση οι συμβάσεις εργασίας τους δεν αναστέλλονται και οι αποδοχές τους καταβάλλονται από τους εργοδότες. Οι εκπαιδευτικοί και το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου που θα παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση/τηλεκατάρτιση), δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και της μείωσης του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68)».

Εν ολίγοις δηλαδή οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν λάβει διοριστήριο μπορούν να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως (τηλε-εκπαίδευση/τηλε-κατάρτιση) και σε αυτήν την περίπτωση οι συμβάσεις εργασίας τους δεν αναστέλλονται και οι αποδοχές τους καταβάλλονται από τους εργοδότες τους. Και εν προκειμένω οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν είναι δικαιούχοι των ως άνω μέτρων στήριξης (επίδομα ειδικού σκοπού, φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα στήριξης, μείωση μισθώματος κύριας κατοικίας).

«3. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία σε επιχειρήσεις- εργοδότες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω δύο κατηγορίες, τελούν σε αναστολή για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 30.4.2020 και οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64). Οι εργαζόμενοι της παρούσας παραγράφου είναι δικαιούχοι, επίσης, των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι και δικαιούχοι της μείωσης του συνολικού ποσού του μισθώματος κύριας κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68). Για όσους από τους εργαζομένους της παρούσας παραγράφου παρέχουν υπηρεσίες σε διοικητικές λειτουργίες ή εξ’ αποστάσεως εργασία με σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας της τηλεκπαίδευσης ή των λοιπών λειτουργικών αναγκών της εκπαιδευτικής δομής, οι συμβάσεις εργασίας, κατ’ επιλογή της επιχείρησης - εργοδότη, δεν αναστέλλονται, δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και των λοιπών μέτρων του Κεφαλαίου Α1 της με αριθμ. 12998/232/23.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης και οι αποδοχές τους καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις – εργοδότες τους».

Δηλαδή οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω δύο κατηγορίες, τελούν σε αναστολή για το χρονικό διάστημα από 15/3/2020 έως και 30/4/2020 και οι εργαζόμενοι αυτοί είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και των λοιπών μέτρων στήριξης (επίδομα ειδικού σκοπού, φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα στήριξης, μείωση μισθώματος κύριας κατοικίας). Όσοι δε από αυτούς τους εργαζομένους παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της διαδικασίας της τηλεεκπαίδευσης και των λειτουργικών αναγκών του εκπαιδευτηρίου, οι συμβάσεις εργασίας τους, κατ’ επιλογή του εργοδότη τους, δεν αναστέλλονται και λαμβάνουν κανονικά τις αποδοχές τους και συνεπώς δεν είναι δικαιούχοι και των ως άνω αναφερόμενων μέτρων στήριξης (επίδομα ειδικού σκοπού, φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα στήριξης, μείωση μισθώματος κύριας κατοικίας).

«4. Οι επιχειρήσεις –εργοδότες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας είναι δικαιούχοι των μέτρων στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως προς τα φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα στήριξης. Επίσης, οι ανωτέρω επιχειρήσεις –εργοδότες, είναι δικαιούχοι της μείωσης του συνολικού ποσού του μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68). Οι εκμισθωτές δε, των ακινήτων των παρόντων μισθωτών, ως αυτοί ορίζονται στην παρούσα διάταξη, εντάσσονται στα οικονομικά μέτρα στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών».

Εν προκειμένω δηλαδή οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης είναι δικαιούχοι των μέτρων στήριξης (φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα στήριξης, μείωση μισθώματος επαγγελματικής έδρας κατά 40%).

«5. Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δεν προβαίνουν καθόλου στην παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας/κατάρτισης, τότε αναστέλλονται οι συμβάσεις του συνόλου του προσωπικού όλων των κατηγοριών που αναφέρεται στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου, το οποίο δικαιούται την αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και της μείωσης του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68).».

Εν ολίγοις η παράγραφος αυτή αναφέρεται στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης δεν προβούν καθόλου στην παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας/κατάρτισης, τότε αναστέλλονται οι συμβάσεις του συνόλου του προσωπικού τους όλων των κατηγοριών. Και συνεπώς τόσο οι εργοδότες όσο και το σύνολο των εργαζομένων είναι δικαιούχοι των ανωτέρω μέτρων στήριξης ως ανωτέρω προαναφέρθηκαν αντιστοίχως.

Συμφώνως με το άρθρο 3 της της υπ’ αριθμ. 14199/249 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1217/8-4-2020) ορίζεται: «Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, της παραγράφου 1 του άρθρου 1, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες από 18.3.2020, ημερομηνία δημοσιοποίησης του μέτρου.»

Δηλαδή ρητώς προβλέπεται ότι οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες (ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές) απαγορεύεται να προβούν σε απολύσεις καταγγέλλοντας τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους και στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες από 18-3-2020 και έπειτα. Σε κάθε περίπτωση δε, αυτή η ακυρότητα πρέπει να προβληθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου εκδιδόμενης επ’ αυτής και αντίστοιχης δικαστικής απόφασης.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι δημιουργείται μία τεράστια αδικία για τους εργαζόμενους – εκπαιδευτικούς οι οποί παρέχουν υπηρεσίες σε περισσότερους εργοδότες. Το ζήτημα που προκύπτει εν προκειμένω και στο οποίο το Υπουργείο Παιδείας και Εργασίας δεν έχει ακόμη ρυθμίσει είναι ότι
οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που έχουν πολλαπλούς εργοδότες (π.χ. που εργάζονται σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε περισσότερα ιδιωτικά σχολεία), δεν μπορούν να υπαχθούν στα ως άνω προαναφερόμενα μέτρα στήριξης (επίδομα ειδικού σκοπού, φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα στήριξης, μείωση μισθώματος κύριας κατοικίας), εάν έστω και ένας εργοδότης τους εμφανίζεται ενεργός. Έτσι λοιπόν προκύπτει το εξής άτοπο. Ενώ αυτοί οι εκπαιδευτικοί έχουν στην πλειοψηφία τους λιγότερες από 5 ώρες την εβδομάδα στον ενεργό εργοδότη τους, και συνεπώς ελάχιστες απολαβές, δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ με αποτέλεσμα να εξαθλιώνονται οικονομικά. Επίσης κρίσιμο είναι και το θέμα των ως άνω αναφερόμενων εκπαιδευτικών που μία από τις πολλαπλές συμβάσεις τους είναι σύμβαση έργου και εμφαίνεται ενεργή, ενώ στην πραγματικότητα οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δεν πληρώνονται καθόλου (π.χ. Σιβιτανίδειος Σχολή, ωδεία, κλπ). Συνεπώς πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα στο οποίο πρέπει η Κυβέρνηση να δείξει την απαραίτητη μέριμνα, διευρύνοντας αντίστοιχα τα μέτρα στήριξης και για τις περιπτώσεις αυτές.

Συμφώνως με το άρθρο 4 της της υπ’ αριθμ. 14199/249 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1217/8-4-2020) ορίζεται: «1. Η ακολουθούμενη διαδικασία για τη δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας και για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας υπάγεται και είναι σύμφωνη με τις σχετικές ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Α1 της αριθμ. 12998/232/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1078) και των υπουργικών αποφάσεων με αριθμ. οικ. 12997/231/23-3-2020 (Β’ 993) και με αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-09-2019 (Β’ 3520), όπως ισχύουν. 2. α. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που τυχόν έχουν ήδη υποβληθεί από 24.3.2020, από επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσης, καθώς και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις εργαζομένων που τυχόν έχουν υποβληθεί από 1.4.2020, για λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κεφ.Α.1 της αριθμ. 12998/232/28.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, λογίζονται ως μη γενόμενες. β. Οι επιχειρήσεις εργοδότες υποχρεούνται σε εκ νέου υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων, με νέο Ειδικό Έντυπο Υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, κατά τη διαδικασία του άρθρου 4 του Κεφ.Α.1 της αριθμ. 12998/232/28.03.2020 κοινής υπουργική απόφασης. γ. Σε εκ νέου υποβολή υποχρεούνται και οι εργαζόμενοι της παραγράφου 3 του άρθρου 2.».

Εν ολίγοις από το άρθρο αυτό προκύπτει ότι τόσο οι ως άνω επιχειρήσεις – εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοί τους, καλούνται εκ νέου να υποβάλλουν δεύτερη υπεύθυνη δήλωση τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με νέο Ειδικό Έντυπο Υποβολής, προκειμένου να δηλώσουν ότι είναι δικαιούχοι των προαναφερόμενων μέτρων στήριξης και της λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού αντιστοίχως, καθώς η πρώτη θεωρήθηκε ως μη γενόμενη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ Ή ΟΧΙ;

Συμφώνως με το άρθρο 5 της της υπ’ αριθμ. 14199/249 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1217/8-4-2020) ορίζεται:

«1. Μη παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως μεταφορά, σίτιση, απογευματινές δραστηριότητες κ.λπ., από τους εργοδότες – επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, δεν χρεώνονται για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία και δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ποσών από τους υπόχρεους.

2. Περαιτέρω, εναπόκειται στις επιχειρήσεις-εργοδότες και στους υπόχρεους καταβολής διδάκτρων, να συμφωνούν ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των διδάκτρων που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα διδασκαλίας/κατάρτισης για το χρονικό διάστημα της προηγούμενης παραγράφου, κατ’ αναλογία της παρεχόμενης υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης/τηλεκατάρτισης.

3. Στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 2, δεν υφίσταται καμία υποχρέωση καταβολής διδάκτρων».

Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται στη μείωση και αναπροσαρμογή των διδάκτρων που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι γονείς προς τις επιχειρήσεις-εργοδότες που λειτουργούν με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Ειδικότερα προκύπτει ότι οι γονείς δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν χρήματα για την παροχή υπηρεσιών σίτισης, μεταφοράς, απογευματινών δραστηριοτήτων, από την στιγμή που έκλεισαν τα σχολεία και απαγορεύθηκε η εκπαιδευτική τους λειτουργία με φυσική παρουσία. Επίσης προβλέπεται δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας μεταξύ γονέων και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (εργοδοτών) προκειμένου για την αναπροσαρμογή των διδάκτρων για την παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας εξ αποστάσεως, για όσο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η εκπαιδευτική τους λειτουργία με φυσική παρουσία.

Στην τρίτη περίπτωση όπου αυτές οι επιχειρήσεις-εργοδότες (ιδιωτικά εκπαιδευτήρια) δεν λειτουργούν καθόλου δηλαδή δεν παρέχουν εξ αποστάσεως διδασκαλία, μετά το κλείσιμο των σχολειών με κρατική εντολή, δεν υπάρχει και η υποχρέωση καταβολής διδάκτρων εκ μέρους των γονέων, από την χρονική στιγμή που αυτά έκλεισαν και εντεύθεν. Συνεπώς οι γονείς υποχρεούνται να έχουν καταβάλει τα δίδακτρα που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα μέχρι το κλείσιμο των σχολείων, ενώ δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν χρήματα για το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή από το κλείσιμο των σχολειών και μετά, ή αν τα είχαν ήδη προκαταβάλει, μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή του χρημάτων που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό, δηλαδή από το κλείσιμο των σχολείων και μετά, αφού εν τέλει δεν παρασχέθηκαν οι σχετικές υπηρεσίες.

Εκ των ως άνω αναφερόμενων προκύπτει μια κυβερνητική προσπάθεια να ρυθμιστούν τα θέματα στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ο οποίος έχει πληγεί -αν όχι ανεπανόρθωτα- πολύ σοβαρά εξαιτίας της πανδημίας του covid-19, και επηρεάζει πολλαπλώς την συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρα μας.

Προέκυψε όμως ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά θέματα στον τομέα αυτό, τα οποία έμειναν αρρύθμιστα και για τα οποία οφείλει η Κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση, διευρύνοντας αυτά τα μέτρα στήριξης, προκειμένου τα μέτρα αυτά να εμπνέουν στους πολίτες της χώρας μας και το αίσθημα αυτό της ισότητας και της δικαιοσύνης που η ίδια η Κυβέρνηση επιδιώκει να προσδώσει σε αυτά, καθότι μάλιστα η Παιδεία είναι το αναγκαίο υπόβαθρο του μέλλοντος και η ιδιωτική εκπαίδευση καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της.


Το δικηγορικό μας γραφείο και οι συνεργάτες μας θα σας κρατούν πάντα ενήμερους για τις νέες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και τα μέτρα στήριξης που αυτές εξαγγέλλουν σχετικά με το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News