Δικηγορικό Γραφείο
Σύντομος οδηγός - συλλογή ευνοϊκών μέτρων για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορωνοϊο.

Στον παρόντα οδηγό επιχειρείται μία σύντομη και περιληπτική αναφορά των ευνοϊκών μέτρων που έχουν ληφθεί για τις επιχειρήσεις- εργοδότες για την αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών επιπτώσεων εξαιτίας του Covid-19. Ειδικότερα, μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα για τα κάτωθι:

1. ΜΙΣΘΩΜΑ

Προβλέφθηκε μείωση 40% του επαγγελματικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2020, ΜΟΝΟ εφόσον έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιχείρησης με κυβερνητική απόφαση και όχι αν απλώς ανήκει σε πληττόμενους ΚΑΔ

2. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 800 ΕΥΡΩ

Αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις ατομικές επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολούμενους και τις επιχειρήσεις μέχρι 5 άτομα προσωπικό (αναμένεται ειδική πλατφόρμα στο ΕΡΓΑΝΗ από 6/4/2020).

3. ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Χορηγήθηκε δυνατότητα 45ήμερης αναστολή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων τους, προκειμένου οι εργαζόμενοι με την σειρά τους να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ. Ως προθεσμία της δήλωσης αναστολής στο ΕΡΓΑΝΗ ορίστηκε εν τέλει η 10/4/2020. Ειδικότερα οι επιχειρήσεις δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που εργάζονται σε αυτούς κατά την 21/3/2020 και για συνεχόμενο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών. Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που δεν έχουν λήξει μέχρι την 21/3/2020 μπορούν να τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται μετά την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής τους. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και αφορούν εργαζόμενους επιχειρήσεων – εργοδοτών της παραγράφου της παρούσας. Ο επιχειρήσεις – εργοδότες που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων, δύνανται για τους υπόλοιπους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων ένατου και δέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), δηλαδή ορισμό προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Εντός του χρονικού διαστήματος αυτού, οι επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά, μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων.

4. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21/3/2020, οπότε και μπορεί να κάνει χρήση του εν λόγω μέτρου. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής. Το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, μπορεί να εφαρμοστεί (δλδ να ξεκινήσει το χρονικό διάστημα των 45 ημερών ) από τις επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορονοϊού-COVID 19, από 21/3/2020 μέχρι και την 20/4/2020.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, η παράταση ή η αναστολή όλων των ασφαλιστικών και φορολογικών διευκολύνσεων παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης

5. ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

Δώρο Πάσχα στις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει την λειτουργία τους με διοικητική εντολή ή ανήκουν στις πληττόμενες από την κρίση επιχειρήσεις (βάσει ΚΑΔ), πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 30/6/2020, και θα μειωθεί κατά το μέρος που δεν είναι δεδουλευμένο, το υπόλοιπο θα καλυφθεί από το Κράτος.

6. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Παρατείνονται έως και την 10.04.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των επιχειρήσεων, καθόσον εφόσον εξοφληθούν εμπρόθεσμα δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του άρθρου πρώτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (75 Α΄). Στην περίπτωση του ΦΠΑ δεν έχουμε έκπτωση του 25% αλλά συμψηφισμό του με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις. Ειδικότερα: Ο ΦΠA Φεβρουαρίου, που ήταν πληρωτέος έως 31/3/2020, εξοφλείται χωρίς την έκπτωση συμψηφισμού του 25%, είτε εφάπαξ ή σε 2 δόσεις. Ο ΦΠA Μαρτίου, που είναι πληρωτέος τον Απρίλιο, εάν εξοφληθεί εφάπαξ έως 30/4/2020 θα έχει έκπτωση συμψηφισμού 25%.Έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/ διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν την 31.03.2020, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης. Οι ανωτέρω προβλέψεις ισχύουν για οφειλές που θα καταβληθούν μετά τις 30-03-2020.

Εναλλακτικώς, άνευ δικαιώματος έκπτωσης ή συμψηφισμού, οι φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν από 11-03-2020 ως 30-04-2020 παρατείνονται για 31-08-2020.

7. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Για τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες οι οποίοι:

  1. απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,
  2. έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στον πίνακα της Δ.15/Δ'/ οικ. 13226/325 απόφασης για τις ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 παρατείνεται η προθεσμία εξόφλησής τους, δηλαδή οι εισφορές του Φεβρουαρίου ως 30-09-2020 και οι εισφορές του Μαρτίου ως 31-10-2020.

Η έκπτωση του 25% για τον ΕΦΚΑ ( του μηνός Φεβρουαρίου ως 10-04-2020 και του μηνός Μαρτίου ως 30-04-2020 ) σε περίπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης ισχύει μόνο για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν 4387/2016 ( όπου διαχωρίζονται ως έννοια από εκείνη της επιχείρησης- εργοδότη) και δεν καταλαμβάνουν τις επιχειρήσεις.

Παρατείνεται για τρεις μήνες η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.

Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες, ακόμη και αν είναι πληττόμενες ή σε αναστολή υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

8. ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Προβλέφθηκε χρηματοδοτικό σχήμα κρατικής ενίσχυσης υπό τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής», συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, υπό τη ρήτρα μη απολύσεων. Το ύψος της ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται τυποποιημένα, με βάση τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να εγγραφούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (myBusinessSupport) από 2 έως 10 Απριλίου.

9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΗΞΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

Από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.


Το γραφείο μας, παρακολουθώντας καθημερινώς τις νομοθετικές εξελίξεις και τις κυβερνητικές εξαγγελίες, παραμένει στη διάθεσή σας για την εξεύρεση της πλέον ενδεδειγμένης εκάστοτε λύσης για την επιχείρησή σας.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News