Δικηγορικό Γραφείο
Το δικαίωμα επιβολής διασφαλιστικών μέτρων από το δημόσιο

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας προβλέπει ότι η Φορολογική Διοίκηση δύναται σε, ορισμένες περιπτώσεις, να επιβάλει εις βάρος του υποχρέου παραβάτη, προληπτικά ή διασφαλιστικά, του δημοσίου συμφέροντος μέτρα, άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα.

Οι προϋποθέσεις επιβολής, τα πρόσωπα στα οποία αυτά επιβάλλονται καθώς και τα ένδικα βοηθήματα, τα οποία έχουν στην διάθεσή τους οι φορολογούμενοι, έχουν ως εξής:

ΠΟΤΕ ΔΥΝΑΤΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013 προβλέπεται ότι εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώσει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλει σε βάρος του υπόχρεου παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα.

Στην περίπτωση αυτή η Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ενώ έτι περαιτέρω δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη και κατ` ανώτατο μέχρι του διπλάσιου του ποσού για το οποίο διαπιστώνεται ο σκοπός μη πληρωμής ή η είσπραξη επιστροφής, κατά τα ανωτέρω.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Βάσει του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013 αλλά και της ΠΟΛ 1282/2013, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ 1038/2015, προβλέπεται ότι όταν ο υπόχρεος παραβάτης τυγχάνει νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, τότε, τα εν λόγω μέτρα επιβάλλονται σωρευτικά και στους κάτωθι:

α) Για ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, στους πρόεδρους και αντιπροέδρους των Δ.Σ., στους διευθύνοντες, εντεταλμένους, συμπράττοντες συμβούλους, στους διοικητές, στους γενικούς διευθυντές, στους διευθυντές, ως και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, τα μέτρα επιβάλλονται στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών αυτών.

β) Για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες στους ομόρρυθμους εταίρους και στους διαχειριστές αυτών ως και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο, είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία, στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών.

γ) Για περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες στους διαχειριστές αυτών ως και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο, είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία, στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών και, όταν αυτοί ελλείπουν ή απουσιάζουν, σε κάθε εταίρο.

δ) Για συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών στους προέδρους, στους αντιπροέδρους, στους γραμματείς, στους ταμίες, ως και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών.

ε) Για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, στους εκπροσώπους αυτών ως και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών.

Σύμφωνα, όμως, με την πάγια, πλέον, Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου η Διοίκηση να προβεί στην επιβολή των διασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013, εις βάρος των, προβλεπόμενων στο άρθρο 46 του Ν. 4174/2013 αλλά και της ΠΟΛ 1282/2013, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ 1038/2015, προσώπων, δεν αρκεί μόνο η αναφορά της ιδιότητάς τους αλλά αντίθετα η φορολογική αρχή οφείλει να διερευνήσει ειδικά αν το εν λόγω πρόσωπο ήταν πράγματι εντεταλμένο να ασκεί και εν τοις πράγμασι ασκούσε καθήκοντα διοικήσεως, διαχειρίσεως ή εκπροσωπήσεως της συνυπόχρεης εταιρείας (ΣΤΕ 113/2019, ΣΤΕ 546/2018, ΣΤΕ 999/2018).

ΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Για την εφαρμογή των μέτρων της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του N.4174/2013, όπως ισχύει, η αρμόδια φορολογική αρχή, η οποία διενεργεί τον έλεγχο και προβαίνει στην έκδοση των οικείων πράξεων προσδιορισμού φόρων, τελών και εισφορών ή των πράξεων επιβολής προστίμων, οφείλει ΑΜΕΣΑ και εφόσον πληρούται το οικονομικό όριο του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (150.000 ευρώ) να προβεί στην σύνταξη Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου καθώς και στην πράξη επιβολής μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.

Εν συνεχεία, η αρμόδια φορολογική αρχή καταχωρεί την πράξη αυτή αυθημερόν στο ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS, προκειμένου να ενημερωθούν όλες οι φορολογικές αρχές, τη γνωστοποιεί αυθημερόν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εγγράφως στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ), προκειμένου να απαγορευθεί η χορήγηση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., στη Δ/νση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών με αντίγραφο της σχετικής Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τα λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα.

Πλέον σημαντικό τυγχάνει το γεγονός ότι η φορολογική αρχή για την εφαρμογή των μέτρων φορολογική αρχή οφείλει ταυτόχρονα ή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την εφαρμογή των μέτρων να επιδίδει με απόδειξη στον παραβάτη και στα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της παρούσας, κλήση προς επιγενόμενη ακρόαση για τις διαπιστώσεις που καταγράφηκαν στην Ειδική Έκθεση Ελέγχου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 97/ Α'/17.5.1999), όπως ισχύουν.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Στο άρθρο 6, παράγραφος 2, περίπτωση δ’ του ΚΔΔ ορίζεται ότι η εκδίκαση των διαφορών των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 (Α` 170), ανήκει στον πρόεδρο πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου, ο οποίος αποφαίνεται ανεκκλήτως.

Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει το γεγονός ότι πλέον, για τις εν λόγω υποθέσεις, δεν υφίσταται υποχρέωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής προ της ασκήσεως δικαστικής προσφυγής καθώς το άρθρο 63 του Ν. 4174/2013 ορίζει ότι η υποχρέωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής δεν ισχύει στις περιπτώσεις των διαφορών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του προέδρου πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου, σύμφωνα με την περίπτωση δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύει.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News