Δικηγορικό Γραφείο
Απαράδεκτη ποινική δίωξη λόγω μεταγενέστερης βεβαίωσης του γνήσιου των υπογραφών των μελών του Δ. Σ.

Αναφορικά με την κατάθεση της μήνυσης, το άρθ.42 παρ.2 του ΚΠοινΔ προβλέπει ότι: «Η μήνυση γίνεται απευθείας στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, αλλά και στους άλλους ανακριτικούς υπαλλήλους είτε από τον ίδιο το μηνυτή είτε από ειδικό πληρεξούσιο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας μπορεί να δοθεί και με απλή έγγραφη δήλωση. Η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας προσαρτάται στην έκθεση για την κατάθεση της μήνυσης».

Εκ της ανωτέρω αναφερθείσας διάταξης, προκύπτει η αναγκαιότητα ύπαρξης ειδικής πληρεξουσιότητας για την κατάθεση έγκλησης/μήνυσης, όταν ο καταθέτης δεν είναι ο ίδιος ο εγκαλών/μηνυτής.

Όταν ο μηνυτής είναι νομικό πρόσωπο και δη, ανώνυμη εταιρεία όπως στην περίπτωση μας, τότε τη μήνυση μπορεί να τη καταθέσει είτε πρόσωπο το οποίο έχει την ιδιότητα του υποκατάστατου της εταιρείας, είτε τρίτο πρόσωπο.

Α) Ο υποκατάστατος της εταιρείας, επειδή ενεργεί ως όργανο της εταιρείας, δεν έχει ανάγκη ειδικής πληρεξουσιότητας ή εξουσιοδοτήσεως και βεβαιώσεως του γνησίου της υπογραφής των μελών του Δ.Σ.

Β) Στην περίπτωση όμως που το Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας, για την υλοποίηση σχετικής απόφασής του, αναθέσει σε τρίτο, ως προς τον οποίο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 18παρ.2 ή 22παρ.3 του Ν.2190/1920, να υποβάλει μήνυση ή έγκληση κατά του δράστη αξιόποινης πράξης που τελέστηκε σε βάρος της εταιρείας, απαιτείται, ενόψει του ότι ο ανωτέρω τρίτος είναι απλός πληρεξούσιος-εντολοδόχος της τελευταίας, το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου που περιέχει τη σχετική απόφαση του και το οποίο προσαρτάται στην εγχειριζόμενη έγκληση, να φέρει και βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του «εντολέα» και παρέχοντος την πληρεξουσιότητα, δηλαδή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 42παρ.2εδ.γ ΚΠοινΔ (ΟλΑΠ 4/2006).

Αναφορικά με τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, τοιαύτη πρέπει να περιέχει:

  • Τον τίτλο του φορέα που ενεργεί τη βεβαίωση.
  • Τη φράση «βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του...».
  • Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο καθώς και τον αριθμό του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του ενδιαφερομένου.
  • Τον τόπο και την ημερομηνία της βεβαίωσης.
  • Το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή της αρμόδιας αρχής που ενεργεί την βεβαίωση.

Η αρμόδια βεβαιούσα αρχή πρέπει περαιτέρω να βεβαιώνει ότι η υπογραφή του εντολέα τέθηκε ενώπιόν της (ΑΠ 1706/2008 ΠοινΧρον ΝΘ 652). Η βεβαίωση αυτή της εντολής κατέστη απαραίτητη, για να εξασφαλισθεί το κύρος αυτής και να αποτραπεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη αμφισβήτηση του γεγονότος της παρασχεθείσας εντολής και υπογραφής, από τον ίδιο τον εντολέα, καθώς και της χρονολογίας αυτής, πράγμα το οποίο θα έχει επιπτώσεις στην εγκυρότητα της ενεργηθείσας πράξεως. Με την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εντολέα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα ολοκληρώνεται η εντολή, αφότου και θεωρείται υπάρχουσα αυτή.

Σχετικά με τον χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα - μηνυτή, πρέπει επί ποινής απαραδέκτου, η βεβαιώση να λαμβάνει χώρα το αργότερο κατά το χρόνο σύνταξης του ειδικού πληρεξουσίου, ομοίως για τους ανωτέρω λόγους διασφάλισης του κύρους του.

Επιπλέον, σύμφωνα με το το άρθ.24 του Π.Δ. 75/1987, «Οι Υπηρεσίες Ελληνικής Αστυνομίας, αν δεν ορίζεται διαφορετικά από τις ισχύουσες διατάξεις, μπορούν να βεβαιώνουν το ιδιόχειρο της υπογραφής των πολιτών επάνω σε έγγραφα, τα οποία υπογράφουν ενώπιον του αρμόδιου οργάνου».

Τα ίδια προβλέπει και η από 30-11-2005 Εγκύκλιος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σχετικά με τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, η οποία προβλέπει ακριβώς την ίδια υποχρέωση - προϋπόθεση, ήτοι την θέση της υπογραφής ενώπιον του αρμόδιου προς τη θεώρηση, οργάνου.

Τέλος όσον αφορά την επισημειωματική πράξη, για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, αυτή γίνεται μόνο στο σώμα του κειμένου του εγγράφου, το οποίο περιλαμβάνει τη βούληση του δηλούντος του οποίου ζητείται η βεβαίωση (βλ. βεβαίωση γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή, αριθ. 1044680/504/0006Δ/18.5.2006 έγγραφό και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_3726/2.5.2006 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.).

Τέλος, σύμφωνα με το άρθ. 114παρ.1 ΠΚ, «Όταν ο νόμος απαιτεί έγκληση για την ποινική δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξης, το αξιόποινο εξαλείφεται αν ο δικαιούχος δεν υποβάλει την έγκληση μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα που έμαθε για τη τέλεση της πράξης και για τον δράστη της ή για έναν από τους συμμετόχους».

Άρα στην περίπτωση που η έγκληση πάσχει από έλλειψη τυπικής διαδικαστικής προϋπόθεσης, όπως συμβαίνει στην εν λόγω περίπτωση με την βεβαίωση της γνησιότητας των υπογραφών του πληρεξουσίου, η έγκληση έχει ασκηθεί μη νομίμως και εάν έχει παρέλθει η προθεσμία των τριών μηνών, για την άσκηση της εγκλήσεως (κατ’ έγκληση αδικήματα), δεν είναι δυνατή η άσκηση νέας εγκλήσεως, εξαλείφεται το αξιόποινο της εν λόγω πράξεως και εάν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, παύει οριστικώς.


Στην υπό κρίση υπόθεση, η μηνύτρια ανώνυμη εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, παρέσχε σε τρίτο πρόσωπο, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να καταθέσει για λογαριασμό της, έγκληση κατά του εντολέως μας, για το αδίκημα της καταδολίευσης δανειστών.

Η βεβαίωση της γνησιότητας των υπογραφών των μελών του Δ.Σ. δεν έγινε παραχρήμα, αλλά οχτώ ολόκληρες ημέρες μετά την θέση των υπογραφών, με αποτέλεσμα να μην βεβαιώνεται νομίμως το κύρος των τεθεισών υπογραφών.

Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί του γραφείου μας που έγιναν δεκτοί από το δικάσαν Δικαστήριο, προέβαλαν το τυπικό ελάττωμα της εγκλήσεως, που αποτυπώνεται ακριβώς στη προρρηθείσα παρατυπία, ότι η βεβαίωση της γνησιότητας των υπογραφών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εγκαλούσας εταιρείας επί του πρακτικού ΔΣ, με το οποίο η εγκαλούσα εταιρεία παρέσχε πληρεξουσιότητα για κατάθεση της έγκλησης, δεν έγινε αμέσως μετά τη θέση των υπογραφών, αλλά οχτώ ολόκληρες ημέρες μετά, με αποτέλεσμα η εν λόγω βεβαίωση γνησιότητας των υπογραφών, να τίθεται όλως αλυσιτελώς και παρανόμως, καθώς δεν είναι δυνατόν να βεβαιωθεί η γνησιότητα και το κύρος της οιασδήποτε υπογραφής η οποία δεν τίθεται ενώπιον του αρμόδιου προς βεβαίωση φορέα, κάτι που μαρτυρά το γεγονός ότι η επίδικη βεβαίωση γνησιότητας, έφερε ημεροχρονολογία μεταγενέστερη των τεθεισών υπογραφών.

Αναλυτικότερα, το γραφείο μας προέβαλλε τους κάτωθι αυτοτελείς ισχυρισμούς:

«Eν αντιθέσει με τα ανωτέρω, η από 18.12.2013 βεβαίωση γνησίου των υπογραφών των μελών του ΔΣ της εγκαλούσας ανωνύμου εταιρείας, πάσχει διότι:

1ον: Η βεβαίωση του γνησίου των υπογραφών των μελών του Δ.Σ δεν συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία των μελών, ήτοι πατρώνυμο και Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Ως εκ τούτου δεν δύναται να προσδιοριστεί η αληθής ταυτότητα των υπογραφόντων.

2ον: Η θεώρηση της βεβαίωσης του γνησίου των υπογραφών των μελών του Δ.Σ., δεν έλαβε χώρα την ημέρα κατά την οποία ετέθησαν οι ανωτέρω υπογραφές, δημιουργώντας αμφιβολίες όσον αφορά την εγκυρότητά του ειδικού πληρεξουσίου και της πραγματικής βούλησης των ανωτέρω μελών. Διαπιστώνεται άλλωστε, ευκόλως, από την απλή επισκόπηση του ειδικού πληρεξουσίου, ότι αν και το πρακτικό του Δ.Σ συνετάχθη και υπεγράφη στις 10.12.2013, το γνήσιο των «φερόμενων» ως υπογραφών των μελών βεβαιούται στις 18.12.2013, ήτοι 8 ημέρες μετά την θέση των υπογραφών! Σημειωτέον, ούτε επισημείωση υπάρχει ότι το παρόν πρακτικό συνιστά αντίγραφο εκ του τηρουμένου βιβλίου πρακτικών, οπότε και το γεγονός αυτό όφειλε να βεβαιώνεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ, στο σώμα του αντιγράφου.

3ον: Η βεβαίωση του γνησίου των υπογραφών των μελών του Δ.Σ και συγκεκριμένα η «επισημείωση» αυτής δηλ. η φράση «βεβαιώνεται το γνήσιο….» δεν γίνεται επί του σώματος του κειμένου αλλά σε λευκή σελίδα επί της οποίας δεν υπάρχει καμία πρωτότυπη υπογραφή πέραν αυτής του βεβαιούντος δικηγόρου.

4ον: Η επίδικη έγκληση, φέρει ως ημερομηνία την 10/12/2013. Δεδομένου ότι το γνήσιο των υπογραφών της πληρεξουσιότητας, «βεβαιώθηκε» παρατύπως οχτώ ημέρες μετά την υπογραφή των μελών, ήτοι την 18/12/2013, προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της έγκλησης απουσίαζε παντελώς η βεβαίωση του γνησίου των υπογραφών των εξουσιοδοτούντων.

Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής κατ’ αρ. 42 παρ.2, ως αρμοδιότητα εκχωρηθείσα στους δικηγόρους στα πλαίσια του ΚΠοινΔ, προς διευκόλυνση των εντολέων τους, αποτελεί μία άκρως τυπική διαδικασία, διοικητικού χαρακτήρος, από την οποία εξαρτάται η διασφάλιση της εγκυρότητας της βούλησης του υπογράφοντος, θα πρέπει δε εν προκειμένω και ένεκα των ανωτέρω σοβαρότατων παραλείψεων να θεωρηθεί παράτυπη - άκυρη η εν λόγω βεβαίωση, παρακολουθηματικώς δε και το από 10.12.2013 ειδικό πληρεξούσιο.

Για τους λόγους αυτούς, δέον όπως το Δικαστήριο Σας, δεχτεί τον παρόντα προβαλλόμενο ισχυρισμό και απορρίψει ως απαράδεκτη την ασκηθείσα ποινική δίωξη λόγω μη νόμιμης υποβολής της υπό κρίσης έγκλησης».

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθήνας, δέχτηκε κατά πλειοψηφία με την εν λόγω Απόφαση, τον ανωτέρω αυτοτελή ισχυρισμό του γραφείου μας και μάλιστα μετά από απορριπτική πρόταση της Εισαγγελέως του Δικαστηρίου, ακυρώνοντας με τον τρόπο αυτό τη πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του εντολέα μας και κηρύσσοντας απαράδεκτη τη ποινική δίωξη κατά αυτού, λόγω μη νόμιμης υποβολής της εγκλήσεως και παύοντας περαιτέρω οριστικώς, την ποινική δίωξη, λόγω παρέλευσης της προθεσμίας των τριών μηνών για την υποβολή εγκλήσεως.

Το γραφείο μας, χαρακτηριζόμενο από την βαθειά μελέτη, την πολλαπλώς νομική διασταύρωση και τη βάσιμη στοιχειοθέτηση των προβαλλόμενων νομικών ισχυρισμών, κατά τον χειρισμό της κάθε υπόθεσης, προέβη στη νόμιμη και βάσιμη προβολή του εν λόγω νομικού σφάλματος, μέσω των αυτοτελών ισχυρισμών, οι οποίοι οδήγησαν στην εν λόγω θετική έκβαση για τον εντολέας μας.

Η έκβαση για τον εντολέα μας η οποία είναι όχι μόνο θετική αλλά και πολλαπλώς ευεργετική, διότι α) εξαφανίσθηκε η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, β) κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω μη νόμιμης υποβολής εγκλήσεως, γ) έπαυσε οριστικώς η ποινική δίωξη, δ) δεν μπορεί να διωχθεί πλέον ποινικώς, για την εν λόγω πράξη.


Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τη νομική σας καθοδήγηση και εκπροσώπηση, μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News