Δικηγορικό Γραφείο
5173/2020 ΜονΠρωτΑθ (Ασφ) – Απόρριψη αιτήματος συνεπιμέλειας τέκνων, με γνώμονα το αληθές συμφέρον αυτών και ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας στον ένα μόνο γονέα

Απόρριψη αιτήματος του ενός γονέα για συνεπιμέλεια των τέκνων, με γνώμονα το αληθές συμφέρον αυτών και ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας στον άλλο γονέα.

Άκρως αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη απόφαση του Δικαστηρίου, το οποίο αναγνώρισε ότι, παρότι αμφότεροι οι γονείς αγαπούν και είναι κατάλληλοι για την ανατροφή των τέκνων τους, δεν μπορεί να γίνει δεκτό εν προκειμένω το αίτημα για συνεπιμέλεια (το οποίο προέβαλε ο ένας εξ αυτών), διότι αυτό θα απέβαινε τελικά εις βάρος των τέκνων, εξαιτίας των τεταμένων σχέσεων που επικρατούν ανάμεσα στους δύο γονείς και της διαφορετικής φιλοσοφίας που ο καθένας έχει, κάνοντας δεκτούς τους νομικούς ισχυρισμούς του γραφείου μας.

Την υπόθεση (εκπροσωπώντας την έχουσα την αποκλειστική επιμέλεια μητέρα των τέκνων), χειρίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η συνεργάτις Δικηγόρος του γραφείου μας, Νάντια Κωνστάντου.

Μάλιστα, στο σκεπτικό της ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας αυτής απόφασης αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Ακολούθως, πιθανολογήθηκε ότι και οι δύο γονείς διάδικοι αγαπούν τα ανήλικα τέκνα τους και είναι κατάλληλοι να ασκούν τη γονική τους μέριμνα. Όμως, πιθανολογήθηκε ότι οι σχέσεις μεταξύ των διαδίκων είναι τεταμένες και ότι έχουν διαφορετική φιλοσοφία και τρόπο σκέψης ως προς το ζήτημα της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους, γεγονός που μπορεί να καταστήσει τα ανήλικα τέκνα τους δέκτες διαφορετικών υποδείξεων, προτροπών και μηνυμάτων, με αναπόφευκτες συνέπειες στην ψυχοσύνθεσή τους και με προφανή το κίνδυνο για τη διάσπαση της προσωπικότητάς τους. Κατά συνέπεια, η χρονική κατανομή της άσκησης της γονικής μέριμνας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η επιμέλεια, σε κάθε έναν από τους διαδίκους, όπως αιτείται ο αιτών της υπό στοιχείο Β αίτησης προσκρούει αναμφίβολα στο συμφέρον των ανηλίκων τέκνων, με γνώμονα του οποίου και μόνο κρίνει το Δικαστήριο, εφόσον μία τέτοια λύση, πέραν του ότι θα υποβάλει τα τέκνα σε μια διαρκή μετακίνηση από τη μία οικία στην άλλη (όσο κοντά και αν βρίσκονται αυτές), θα είχε ενδεχομένως κάποιο νόημα, αν υπήρχε σύμπνοια και ταύτιση απόψεων μεταξύ των διαδίκων ως προς τον τρόπο ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των τέκνων τους. Λόγω, δε, της διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων, λαμβανομένων υπόψη μεταξύ άλλων και των εργασιακών τους υποχρεώσεων, πρέπει να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους στην αιτούσα καθ’ ης η αίτηση μητέρα τους, η οποία πιθανολογήθηκε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στον γονεϊκό της ρόλο με επάρκεια, λαμβάνοντας ως βάση το συμφέρον των παιδιών που επιβάλλει αυτά να διαμένουν σε σταθερό περιβάλλον που να τους εμπνέει ασφάλεια. Όμως, τα ανήλικα τέκνα θα πρέπει να επικοινωνούν συχνά και τακτικά με τον καθ’ ου και αιτούντα πατέρα τους, με τον οποίο δεν διαμένουν, με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρηθούν οι δεσμοί αγάπης και σεβασμού που υπάρχουν ανάμεσά τους».

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της απόφασης:
«ΑΠΟΦΑΣΗ 5173/2020

TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελισάβετ Μελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα με το νόμο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, για να δικάσει τις αιτήσεις με αριθμό Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ κατάθεσης ………/2020 και ………/2020, μεταξύ:

Α. ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ :………., κατοίκου……….με ΑΦΜ….,ατομικά και ως ασκούσα την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της, ….και……, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσια δικηγόρου της Κωνσταντίνας Κωνστάντου (Α.Μ. Δ.Σ.Α…….), η οποία κατέθεσε σημείωμα, και

ΤΟΥ ΚΑΘ΄ΟΥ Η ΑΊΤΗΣΗ: ….,κατοίκου ……….ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του ….(ΑΜ ΔΣΑ…) που κατέθεσε σημείωμα.

Β. ΤΟΥ ΑΙΤΟΎΝΤΟΣ:……,κατοίκου….., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του …. (ΑΜ ΔΣΑ …) που κατέθεσε σημείωμα, και

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ :……, κατοίκου….., με ΑΦΜ……, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Κωνσταντίνας Κωνστάντου (Α.Μ ΔΣΑ 20447), η οποία κατέθεσε σημείωμα.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ενώπιον.του.παρόντος δικαστηρίου φέρονται προς συζήτηση οι α) με αριθμό κατάθεσης ………/2020 αίτηση, με αντικείμενο την «προσωρινή ρύθμιση επιμέλειας ανηλίκων, προσωρινής μετοίκησης συζύγου, προσωρινής παραχώρησης οικογενειακής στέγης και προσωρινής επιδίκασης διατροφής ανηλίκων», και β) με αριθμό κατάθεσης ………/2020 αίτηση, με αντικείμενο την «προσωρινή ρύθμιση της επιμέλειας ανηλίκου», οι οποίες πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικαστούν κατ’ άρθρο 246 ΚΠολΔ λόγω της προφανούς τους συνάφειας και για την οικονομία της δίκης.

1. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ. 1510,1511,1512,1513, 1514 και 1518 ΑΚ συνάγεται, ότι η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του (η οποία εμπεριέχει την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του), επιπλέον δε και την διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του. Στην περίπτωση διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, όταν ανατρέπονται πλέον οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός οίκος, δημιουργείται χωριστή εγκατάσταση του καθενός από τους γονείς και ανακύπτει το θέμα της διαμονής των ανηλίκων τέκνων πλησίον του πατέρα ή της μητέρας τους, η ρύθμιση δε της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας αυτών γίνεται από το δικαστήριο. Ως κατευθυντήρια γραμμή για την άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων των τέκνων και της προσφυγής τους στο δικαστήριο, αλλά και πυρήνας για τον προσδιορισμό της άσκησής της είναι το αληθινό συμφέρον του τέκνου, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε μία ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα. Για την εξειδίκευση της αόριστης αυτής νομικής έννοιας δεν παρέχονται από τον νομοθέτη εκ των προτέρων προσδιοριστικά στοιχεία πέραν από το επιβαλλόμενο στον δικαστή καθήκον να σεβαστεί την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσιακής - οικονομικής κατάστασής τους. Η μικρή ηλικία του ανηλίκου τέκνου και το φύλο του δεν αποτελούν κυρίαρχο κατά νόμο στοιχείο για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του ανηλίκου αναφορικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή τής επιμέλειας στον ένα ή τον άλλο από τους γονείς του, γιατί η άποψη ότι η γονική μέριμνα των μικρής ηλικίας τέκνων πρέπει να ανατίθεται στη μητέρα τους λόγω του ότι έχουν ανάγκη της μητρικής στοργής και ιδιαίτερων περιποιήσεων, εξακολουθεί να ισχύει, κατά τις νεότερες ιατρικές παιδαγωγικές και ψυχολογικές έρευνες, μόνο για την νηπιακή ηλικία, για την οποία αναγνωρίζεται σαφής βιοκοινωνική υπεροχή στη μητέρα, ενώ για ι το μεταγενέστερο χρόνο αναγνωρίζεται ο σοβαρός ρόλος του πατέρα στην όλη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων του τέκνου. Στη δικαστική, συνεπώς, κρίση καταλείπεται ευρύ πεδίο ώστε, αφού ληφθούν υπόψη, όλες οι σχέσεις και οι περιστάσεις, να καταλήξει σε ρύθμιση τέτοια, που να εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου. Κρίσιμα προς τούτο στοιχεία είναι, μεταξύ άλλων,- η καταλληλόλητα του ή των γονέων για την ανάληψη του έργου της διαπαιδαγώγησης και της περίθαλψης του ανηλίκου τέκνου, και οι έως τότε δεσμοί του τέκνου με τους γονείς του. Για το σκοπό αυτό λαμβάνεται υπόψη η προσωπικότητα και η παιδαγωγική καταλληλόλητα του κάθε γονέα και συνεκτιμώνται οι συνθήκες κατοικίας και η οικονομική κατάσταση τούτων. Από τις ίδιες ως άνω διατάξεις συνάγεται επίσης, ότι οι ικανότητες των γονέων, το περιβάλλον, το επάγγελμα, η πνευματική τους ανάπτυξη και ή- δράση τους στο κοινωνικό σύνολο, η ικανότητα προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας μέσα στα πλαίσια της λογικής και ορθολογικής αντιμετώπισης των θεμάτων των νέων, η σταθερότητα των συνθηκών ανάπτυξης του τέκνου χωρίς εναλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης, περιλαμβάνονται στα κριτήρια προσδιορισμού του συμφέροντος του τέκνου. Αυτό δε ισχύει ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα των γονέων ως προς το ‘ διαζύγιο ή τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης. Τέλος, το συμφέρον του τέκνου λαμβάνεται υπό ευρεία έννοια/ προς διαπίστωση δε της συνδρομής του εξετάζονται πάντα τα επωφελή και πρόσφορα για τον ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις. Ουσιώδους σημασίας είναι και η επισημαινόμενη στο νόμο ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού του τέκνου προς τον ένα από τους γονείς του και η περί αυτού ρητώς εκφραζόμενη προτίμησή του, την οποία συνεκτιμά το δικαστήριο ύστερα και από τη στάθμιση του βαθμού της ωριμότητάς του, καθώς και οι τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά με την επιμέλεια και τη διοίκηση της περιουσίας του. Με δεδομένη την ύπαρξη του εν λόγω δεσμού του τέκνου προς το συγκεκριμένο' γονέα, αυτός θεωρείται ότι έχει συμφέρον των τέκνων και τις αρχές της επιείκειας, οι οποίες είναι δυνατόν να επιβάλουν, κατά περίπτωση, η παραχώρηση αυτή να γίνεται και προς το σύζυγο που δεν έχει εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα στο ακίνητο (ΑΠ 792/2000 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Ως «οικογενειακή στέγη», δε, νοείται το ακίνητο, όπου οι σύζυγοι έχουν την κύρια διαμονή τους. Ως κύρια διανομή νοείται ο πραγματικός χώρος, στον οποίο οι σύζυγοι αναπτύσσουν την κοινή συζυγική τους δραστηριότητα/ανεξάρτητα από την έννομη| σχέση που τους συνδέει με το ακίνητο (κυριότητα, μίσθωση, χρησιδάνειο κ.λπ.). Η συμβίωση και η κοινή συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες (άρθρο 1389 του ΑΚ) αποτελούν υποχρεώσεις που γεννά ο γάμος, από τις οποίες-η-πρώτη-περιέχεται στην έννοια της συνοίκησης των συζύγων, με σκοπό την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων, ενώ η δεύτερη δημιουργεί για τον κάθε σύζυγο υποχρέωση να παράσχει στον άλλο τη δυνατότητα, να τις ικανοποιήσει. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την παραχώρηση από μέρους τού ενός συζύγου προς τον άλλον της κατοχής ακινήτου, του οποίου η χρήση τού ανήκει με βάση εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα. Έτσι, τη συγκατοχή αποκτά ο σύζυγος στο ακίνητο ταυ άλλου από παραχώρηση του τελευταίου με βάση την έννομη σχέση του γάμου και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις διατάξεις των άρθρων 1386, 1389 του Α.Κ. Το δικαίωμα αυτό συγκατοχής γεννάται από την έννομη σχέση του γάμου, αρκεί ο άλλος σύζυγος να έχει δικαίωμα κατοχής του , ακινήτου που χρησιμεύει ως οικογενειακή στέγη με βάση κάποια έννομη σχέση εμπραγμάτου ή ενοχικού χαρακτήρα (π.χ. χρησιδάνειο,, μίσθωση). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον ο άλλος σύζυγος έχει νομίμως δικαίωμα νομής η κατοχής επί του άνω ακινήτου, το δικαίωμα συγκατοχής επεκτείνεται και στον εναγόμενο σύζυγο με βάση τη σχέση του γάμου και ανεξάρτητα από τη βούληση του τρίτου. Σε επείγουσες περιπτώσεις η ρύθμιση μπορεί να γίνει προσωρινά με ασφαλιστικά μέτρα. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 735 ΚΠολΔ, «το δικαστήριο έχει δικαίωμα να διατάξει κάθε πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο που υπαγορεύεται από τις περιστάσεις, για τη ρύθμιση των σχέσεων των συζύγων από το γάμο.. ιδίως να διατάξει τη μετοίκηση ενός από τους συζύγους.. να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο ο κάθε σύζυγος θα χρησιμοποιήσει το ακίνητο όπου διαμένουν..... Το δικαίωμα του συζύγου, να ζητήσει τη μετοίκηση του άλλου συζύγου, την απομάκρυνσή του δηλαδή από τη συζυγική στέγη, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να ζητήσει ταυτόχρονα και την παραχώρηση στον ίδιο της οικογενειακής στέγης, παρέχεται επίσης όταν συντρέχει ουσιαστική διακοπή της συμβίωσης, είναι διάφορο του δικαιώματος για ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης, η .οποία διέπεται από τα κριτήρια των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 1393 του ΑΚ, και διατάσσεται όχι για να ρυθμίσει τη χρήση ^της οικογενειακής στέγης, αλλά να ρυθμίσει τις σχέσεις των συζύγων που έχουν διαταραχθεί. Γι’ αυτό, προς αυτό το σκοπό, διατάζεται η μετοίκηση ενός από τους συζύγους ως μέσο πρόνοιας, εφόσον , κρίνεται ότι η εξακολούθηση της διατήρησης της ειρήνης και τάξης στη συζυγική οικία συμβίωσης υπό την αυτή στέγη μόνο σε; περαιτέρω όξυνση και εκτράχυνση των ήδη τεταμένων συζυγικών σχέσεων οδηγεί (βλ. σχετικά, ΜΠρΘεσ 19629/2008 Τ.Ν. Π. «ΝΟΜΟΣ»).

Α. Στην προκειμένη περίπτωση, με την από ………/2020 αίτηση, η αιτούσα εκθέτει ότι έχει συνάψει με τον καθ’ ου η αίτηση νόμιμο θρησκευτικό γάμο την ………/2006 από τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο τέκνα, τον.., γεννηθέντα την … και την….., γεννηθείσα την….. Ότι ο γάμος τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και ότι τα μεταξύ τους προβλήματα, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του καθ’ ου η αίτηση, έγιναν εντονότερα από το 2016 και μετά, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους συνοίκηση να έχει καταστεί ανυπόφορη για την αιτούσα το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα οι μεταξύ τους εντάσεις είναι επικίνδυνες για την υγεία της θυγατέρας τους, η οποία πάσχει από ………. Ότι η οικογένεια από τον Φεβρουάριο του έτους 2007 κατοικεί σε ιδιόκτητο διαμέρισμα…., το οποίο ανήκει κατά 50% εξ αδιαιρέτου στην απούσα και τον καθ’ ου η αίτηση, για το οποίο οι σύζυγοι καταβάλουν μηνιαία δόση δανείου ύψους 320,00 ευρώ. Ότι από τη γέννηση των ανηλίκων τέκνων της και μετά, τα φροντίζει η ίδια συνεχώς και αδιαλείπτως και έχε αναπτύξει ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς μαζί τους. Ότι τόσο ο καθ’ ου όσο και ή ίδια εργάζονται, ενώ τα ανήλικα τέκνα τους δεν έχουν περιουσία ούτε εισοδήματα. Ότι ο καθ’ ου’ η αίτηση διαθέτει και άλλη ακίνητη περιουσία πέραν της οικογενειακής στέγης τους.

Με βάση αυτό το ιστορικό, ζητεί να της ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της, να διαταχθεί η προσωρινή μετοίκηση του καθ’ ου η αίτηση από την οικογενειακή στέγη και να παραχωρηθεί στην ίδια η οικογενειακή στέγη προκειμένου να συνεχίσει να διαμένει εκεί μαζί με τα ανήλικα τέκνα της και να υποχρεωθεί ο καθ’ ου η αίτηση να καταβάλει στην αιτούσα για λογαριασμό του Νικόλαου μηνιαία προσωρινή διατροφή ύψους 540,00 ευρώ (ως ανάλογη Γ συμμετοχή του στη διατροφή) και για λογαριασμό της ….. μηνιαία προσωρινή διατροφή ύψους 330,00 ευρώ (ως ανάλογη συμμετοχή του στη 4 διατροφή), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αίτησης μέχρι την ολοσχερή εξόφληση και να καταδικαστεί ο καθ’ ου η αίτηση στα δικαστικά της έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση .είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510 επ., 1513, 1514, 1516, 1518, 1520 ΑΚ και 728,729,731,732,735,176 επ. ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσία κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ).

Β. Με την από ………/2020 αίτηση ο αιτών εκθέτει ότι έχει συνάψει με την καθ’ ης η αίτηση νόμιμο θρησκευτικό γάμο την ……./2006 από τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο τέκνα, τον….., γεννηθέντα την ………και την ….., γεννηθείσα την ………/2009. Ότι ο γάμος τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και ότι τα μεταξύ τους προβλήματα, που οφείλονται σε υπαιτιότητα της καθ’ ης η αίτηση, έγιναν εντονότερα το έτος 2019 λόγω ο εξωσυζυγικής σχέσης της καθ’ ης η αίτηση. Ότι ο ίδιος αγαπά και φροντίζει τα ανήλικα τέκνα του από τη γέννησή τους και μετά μέχρι σήμερα και ότι διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με αυτά. Με βάση τα ανωτέρω, ο αιτών ζητεί, αφού προφορικά κατά την έναρξη της· συζήτησης παραιτήθηκε παραδεκτά από το αίτημά του να παραμείνει προσωρινά στην οικογενειακή στέγη για ένα εξάμηνο, να του ανατεθεί η συνεπιμέλεια (μαζί με την καθ’ ης η αίτηση) των ανηλίκων τέκνων του, να οριστεί ως τόπος κατοικίας τους ο Δήμος …., ώστε να διαμένουν και με τον ίδιο και με τη μητέρα τους για ίσα χρονικά διαστήματα, να συμψηφιστεί η διατροφή των ανηλίκων μεταξύ των διαδίκων, επικουρικά, δε, ζητεί την προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων του αποκλειστικά στον ίδιο. Τέλος, ζητεί να καταδικαστεί η καθ’ ης η αίτηση στα δικαστικά του έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510 επί, 1513, 1514, 1516, 1518,1520 ΑΚ και 735, 176 επ. ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσία κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ).

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, …. του …και…., που εξετάσθηκαν νόμιμα στο ακροατήριο αυτού του δικαστηρίου, από όλα τα έγγραφα που με επίκληση προσκομίζουν οι διάδικοι, από την επικοινωνία του δικαστηρίου με τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων (που διενεργήθηκε την 22α-09- 2020), από τις με αριθμούς ………/………/2020 ένορκες βεβαιώσεις που δόθηκαν ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών …. και τις με αριθμούς ………/2020 ένορκες βεβαιώσεις που δόθηκαν ενώπιον της συμβολαιογράφου ..….., μετά από νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση της καθ’ ης η υπό στοιχείο Β αίτηση, από αυτά που ανέπτυξαν προφορικά και με τα σημειώματά τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και γενικά από την όλη συζήτηση της υποθέσεως, πιθανολογήθηκαν τα εξής:

Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο την ………/2006 από, τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο τέκνα, τον…., γεννηθέντα την , ………/2006 και την ……, γεννηθείσα την ………/2009. Από το έτος ……… η ανήλικη, θυγατέρα των διαδίκων διαγνώστηκε ότι πάσχει από …………….., με αποτέλεσμα να είναι κρίσιμο για την καλή εξέλιξη της υγείας της να ζει σε ένα ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον. Ο καθ’ ου η υπό στοιχείο Α αίτηση και αιτών της υπό στοιχείο Β αίτησης είναι ιατρός με ειδικότητα στην ……… και επί του παρόντος εργάζεται στο Νοσοκομείο ………, ενώ η αιτούσα της υπό στοιχείο Α αίτησης και καθ’ ης η υπό στοιχείο Β αίτηση είναι νοσηλεύτρια και εργάζεται στο Νοσοκομείο ………. Ο μεν καθ’ ου και αϊτών λόγω της ειδικότητάς του και για την επιστημονική του εξέλιξη τον Φεβρουάριο του ……… μετέβη στο ……… της Γερμανίας για μετεκπαίδευση από όπου επέστρεψε στο τέλος του έτους ……… και ξεκίνησε να εργάζεται ως επικουρικός ιατρός στο Νοσοκομείο ……… και μετά από περίπου 18 μήνες επέστρεψε στην Αθήνα και τον Μάιο του ……… ξεκίνησε να εργάζεται στο ………. Μετά την επιστροφή του καθ’ ου και αιτούντος άρχισαν να υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των διαδίκων, τα οποία δεν επιλύθηκαν με την μόνιμη πλέον συνοίκησή τους, αλλά εντάθηκαν, με αποτέλεσμα τη σταδιακή απομάκρυνση του ζευγαριού και τελικά τη ρήξη της' μεταξύ τους σχέσης: Λόγω των διαφωνιών των διαδίκων και της έντασης της μεταξύ τους σχέσης (βλ. το από ………/2020 απόσπασμα δελτίου οχήματος του Α.Τ……….) υπάρχει κίνδυνος για την υγεία της θυγατέρας τους, η οποία δεν πρέπει ·να εκτίθεται σε εντάσεις που επηρεάζουν την ψυχολογία της. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι οι διάδικοι από τον Φεβρουάριο του έτους 2007 κατοικούσαν σε ιδιόκτητο διαμέρισμα στ ……… Αττικής, το οποίο ανήκει εξ' ημισείας εξ αδιαιρέτου στην αιτούσα και τον καθ’ ου η αίτηση, για το οποίο οι διάδικοι σύζυγοι καταβάλουν μηνιαία δόση δανείου ύψους 320,00 ευρώ. Ήδη από την ………/2020 ο καθ’ ου και αϊτών, μετά από προσωρινή διαταγή που δόθηκε στα πλαίσια της κρινόμενης αντιδικίας, μετοίκησε προσωρινά από την οικογενειακή στέγη και μάλιστα, κατά την ακροαματική διαδικασία δήλωσε ότι έχει μισθώσει οικία εντός του δήμου ……… και πλησίον της οικογενειακής στέγης, όπου προτίθεται να διαμένει. Ακολούθως, πιθανολογήθηκε ότι και οι δύο γονείς διάδικοι αγαπούν τα ανήλικα τέκνα τους και είναι κατάλληλοι να ασκούν τη γονική τους μέριμνα. Όμως, πιθανολογήθηκε ότι οι σχέσεις μεταξύ των διαδίκων είναι τεταμένες και ότι έχουν διαφορετική φιλοσοφία και τρόπο σκέψης ως προς το ζήτημα της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους, γεγονός που μπορεί να καταστήσει τα ανήλικα τέκνα τους δέκτες διαφορετικών υποδείξεων, προτροπών και μηνυμάτων, με αναπόφευκτες συνέπειες στην ψυχοσύνθεσή τους και με προφανή το κίνδυνο για τη διάσπαση της προσωπικότητάς τους. Κατά συνέπεια, η χρονική κατανομή της άσκησης της γονικής μέριμνας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η επιμέλεια, σε κάθε έναν από τους διαδίκους, όπως αιτείται ο αιτών της υπό στοιχείο Β αίτησης προσκρούει αναμφίβολα στο συμφέρον των ανηλίκων τέκνων, με γνώμονα του οποίου και μόνο κρίνει το Δικαστήριο, εφόσον μία τέτοια λύση, πέραν του ότι θα υποβάλει τα τέκνα σε μια διαρκή μετακίνηση από τη μία οικία στην άλλη (όσο κοντά και αν βρίσκονται αυτές), θα είχε ενδεχομένως κάποιο νόημα, αν υπήρχε σύμπνοια και ταύτιση απόψεων μεταξύ των διαδίκων ως προς τον τρόπο ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των τέκνων τους. Λόγω, δε, της διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων, λαμβανομένων υπόψη μεταξύ άλλων και των εργασιακών τους υποχρεώσεων, πρέπει να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους στην αιτούσα καθ’ ης η αίτηση μητέρα τους, η οποία πιθανολογήθηκε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στον γονεϊκό της ρόλο με επάρκεια, λαμβάνοντας ως βάση το συμφέρον των παιδιών που επιβάλλει αυτά να διαμένουν σε σταθερό περιβάλλον που να τους εμπνέει ασφάλεια. Όμως, τα ανήλικα τέκνα θα πρέπει να επικοινωνούν συχνά και τακτικά με τον καθ’ ου και αιτούντα πατέρα τους, με τον οποίο δεν διαμένουν, με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρηθούν οι δεσμοί αγάπης και σεβασμού που υπάρχουν ανάμεσά τους. Εξάλλου, το δικαστήριο, που σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 732 και 735 ΚΠολΔ, έχει τη διακριτική ευχέρεια να διατάζει κάθε πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο, που υπαγορεύεται από τις περιστάσεις, αν κρίνει ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση, μπορεί να ρυθμίσει και αυτεπαγγέλτως το ζήτημα αυτό, στο πλαίσιο της ρύθμισης της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου, δηλαδή ακόμη και χωρίς να υποβληθεί σχετικό αίτημα εκ μέρους των γονέων, εφόσον η ρύθμιση της επικοινωνίας επιβάλλεται από λόγους αναγόμενους στο συμφέρον του τέκνου. Με τις παραδοχές αυτές, παρά, τη μη υποβολή σχετικού αιτήματος ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου από τον πατέρα των ανηλίκων (ούτε ως ανταπαίτηση ούτε ως επικουρικό αίτημα κατά την έναρξη της διαδικασίας), το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο, να προβεί στη ρύθμιση του ως άνω ζητήματος, σύμφωνα με τον τρόπο που αναφέρεται στο διατακτικό. Ο τρόπος αυτός κρίνεται επωφελής για τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι επιβάλλεται, όπως προαναφέρθηκε, για λόγους διατήρησης της προσωπικής τους σχέσης με τον πατέρα τους, της φυσικής ανάγκης για αμοιβαία στοργή και αγάπη και ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξής τους, η τακτική επικοινωνία μαζί .τους. Έτσι, σύμφωνα και με τα ανωτέρω πρέπει να διαταχθεί η προσωρινή μετοίκηση του καθ’ ου η αίτηση από την οικογενειακή στέγη προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω ένταση και έριδες και να παραχωρηθεί προσωρινά αυτή (κατά το 50% εξ αδιαιρέτου, που ανήκει στον καθ’ ου η υπό στοιχείο Α αίτηση) στην αιτούσα της υπό στοιχείο Α αίτησης προκειμένου να συνεχίσει να διαμένει εκεί με τα ανήλικα τέκνα τους και να μην διαταραχθεί η σταθερότητα της καθημερινότητάς τους. Στη συνέχεια, πιθανολογήθηκε ότι ο καθ’ ου λαμβάνει μηνιαίο μισθό ύψους 1.365,91 ευρώ (καθαρά) πλέον ποσού 584,35 ευρώ, (καθαρά) λόγω…………. Διαθέτει ένα δίκυκλο εργοστασίου κατασκευής ……… με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας την ………, ενώ καταβάλει και δόση δανείου 132,25 ευρώ (πέραν του ανωτέρω στεγαστικού δανείου). Ο καθ’ ου για το έτος 2019 δήλωσε και έσοδα από ακίνητη περιουσία ύψους 2.052,00 ευρώ, που προέρχονται από μηνιαίο μίσθωμα ύψους 180,00 ευρώ που εισπράττει από εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του στο ………. Διαθέτει, δε, και άλλα ακίνητα στο ………, όμως, δεν αποδείχθηκε ότι αυτά του αποφέρουν εισοδήματα. Ακολούθως, πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα λαμβάνει μηνιαίο μισθό ύψους 1.075,91 ευρώ (καθαρά),'ενώ διαθέτει και ένα ακίνητο στην Φθιώτιδα, το οποίο, όμως, δεν της αποφέρει το οποιοδήποτε εισόδημα. Επίσης, η αιτούσα εισέπραττε οικονομική ενίσχυση από το πρόγραμμα βαριάς αναπηρίας για τη θυγατέρα της ύψους 313,00 ευρώ μηνιαίως από την ………2017 μέχρι την ………2020, οικονομική ενίσχυση που πιθανολογείται ότι με την ανανέωση των δικαιολογητικών θα μπορεί να συνεχίσει να εισπράττει και για το επόμενο χρονικό διάστημα. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι σήμερα τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων, εκτός από το σχολείο τους, παρακολουθούν μαθήματα αγγλικών, αλλά δεν διαθέτουν περιουσία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή. Οι λοιπές, δε, προς διατροφή και συντήρησή τους δαπάνες είναι οι συνήθεις των συνομηλίκων τους (πέραν της υγείας της ………), της αυτής από απόψεως οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων τους, καταστάσεως. Συνεπώς, οι ανήλικοι έχουν δικαίωμα διατροφής έναντι των γονέων τους, οι όποιοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες. Συνεπώς, με βάση τα ως άνω πραγματικά περιστατικά που πιθανολογήθηκαν, το Δικαστήριο κρίνει ότι

  1. για την ανάλογη με τις ανάγκες του ανηλίκου υιού των διαδίκων, ………, προσωρινή διατροφή, όπως αυτές προκύπτουν από τις σημερινές συνθήκες της ζωής του και συγκεκριμένα τις ανάγκες του για ένδυση (30,00 ευρώ), διατροφή (150,00 ευρώ) εκπαίδευση (200,00 ευρώ), ψυχαγωγία (15,00 ευρώ), λειτουργικά έξοδα της οικίας (45,00 ευρώ) και εν γένει συντήρησή του, απαιτείται, λαμβανομένης υπόψη και της οικονομικής καταστάσεως των γονέων του, ποσό 520,00 ευρώ μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων των δαπανών παρασκευής κ τροφής, καθαριότητας και εν γένει παροχής φροντίδων και περιποιήσεων προς το πρόσωπό του (αποτιμώμενες στο ποσό των 80,00 ευρώ), τις οποίες καλύπτει η μητέρα του, και
  2. για την ανάλογη με τις ανάγκες της ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων, προσωρινή διατροφή, όπως αυτές προκύπτουν από τις σημερινές συνθήκες της ζωής της και συγκεκριμένα τις ανάγκες της για ένδυση (30,00 ευρώ), διατροφή (300,00 ευρώ), εκπαίδευση (180,00 ευρώ), ιατρική , παρακολούθηση (50,00 ευρώ), ψυχαγωγία (15,00 ευρώ), λειτουργικά έξοδα της οικίας της (45,00 ευρώ) και εν γένει συντήρησή της, απαιτείται, λαμβανομένης υπόψη και της οικονομικής καταστάσεως των γονέων της, ποσό 720,00 ευρώ μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων των δαπανών παρασκευής- τροφής, καθαριότητας και εν γένει παροχής φροντίδων και περιποιήσεων προς το πρόσωπό της (αποτιμώμενες στο ποσό των 100,00 ευρώ), τις οποίες καλύπτει η μητέρα της. Όμως, από το ανωτέρω ποσό που απαιτείται για τη συντήρηση της ……… πρέπει να αφαιρεθεί το μηνιαίο επίδομα που εισπράττει η μητέρα της ύψους 313,00 ευρώ, με αποτέλεσμα οι μηνιαίες ανάγκες της ……… που δεν καλύπτονται να ανέρχονται στο ποσό των 407,00 ευρώ μηνιαίως.

Από τα ανωτέρω ποσά, ο καθ’ ου πατέρας των ανηλίκων μπορεί να καταβάλει, χωρίς να διακινδυνεύει η δική του διατροφή, το ποσό των 396,00 ευρώ για τον ……… και το ποσό των 308,00 ευρώ, για την ……… μηνιαίως. Επομένως, εφόσον υπάρχει και επείγουσα περίπτωση, λόγω της άμεσης ανάγκης διατροφής των ανηλίκων, και της ρύθμισης της επιμέλειας αυτών πρέπει να απορριφθεί η από ………/2020 υπό στοιχείο Β αίτηση τόσο κατά το κύριο όσο και κατά το επικουρικό αίτημά της ενώ πρέπει να γίνει μερικά δεκτή στην ουσία της και η από ………/2020 υπό στοιχείο Α αίτηση, να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια των ανηλίκων στην αιτούσα μητέρα τους, να διαταχθεί η προσωρινή μετοίκηση του καθ’ ου η αίτηση από την οικογενειακή στέγη και να παραχωρηθεί προσωρινά η τελευταία (κατά το 50% εξ αδιαιρέτου που ·4 ανήκει στον καθ’ ου η υπό στοιχείο Α αίτηση) στην απούσα και να υποχρεωθεί, ο καθ’ ου να καταβάλει στην αιτούσα για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους κάθε μήνα τα ανωτέρω ποσά, ως προσωρινή διατροφή τους, με το νόμιμο τόκο από την .καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσεως, με έναρξη την επίδοση της αίτησης, και να ρυθμιστεί η επικοινωνία του πατέρα με τα ανήλικα τέκνα του, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της απόφασης. Τα δικαστικά, δε, έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ τους κατ’ άρθρο 179 ΚΠολΔ. Τέλος, πρέπει να οριστεί προθεσμία 60 ημερών, από την επίδοση της απόφασης εντός της οποίας η απούσα της υπό στοιχείο Α αίτησης πρέπει να ασκήσει την τακτική αγωγή της ως προς την οριστική ανάθεση της επιμέλειας των ανηλίκων και της οριστικής ρύθμισης της διατροφής των ανηλίκων, όπως ορίζεται στο διατακτικό της απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις α) με αριθμό κατάθεσης ………/2020 αίτηση και β) με αριθμό κατάθεσης ………/2020 αίτηση, αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ μερικά τη με αριθμό κατάθεσης ………/2020 αίτηση.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στην αιτούσα την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της, ……. και …….  ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ προσωρινά τη μετοίκηση του καθ’ ου η αίτηση από την οικογενειακή στέγη που βρίσκεται επί της οδού ……. στ… ……. Αττικής, την οποία παραχωρεί προσωρινά στην απούσα (κατά το 50% εξ αδιαιρέτου που ανήκει στον καθ’ ου η υπό στοιχείο Α αίτηση). ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ’ ου η αίτηση να καταβάλει στην αιτούσα ως ασκούσα προσωρινά την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους, για τον ……. το ποσό των τριακοσίων ενενήντα έξι (396,00) ευρώ και για την ……. το ποσό των τριακοσίων οκτώ (308,00) ευρώ, ως προσωρινή μηνιαία διατροφή τους, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε ημερολογιακού μήνα, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την ολοσχερή εξόφληση κάθε δόσης, με έναρξη την επίδοση της υπό στοιχείο Α αίτησης. ΟΡΙΖΕΙ προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της απόφασης στην απούσα προκειμένου εντός της ανωτέρω προθεσμίας να ασκήσει τακτική αγωγή για την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της και για την αξίωση διατροφής τους.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ την επικοινωνία του καθ’ ου η αίτηση πατέρα με τα ανήλικα τέκνα του ως εξής:

  1. Μία φορά την εβδομάδα απογευματινές ώρες μετά από συνεννόηση των γονέων ανάλογα με τις εξωσχολικές δραστηριότητες των ανηλίκων για δύο (2) ή τρεις (3) ώρες.
  2. Δύο σαββατοκύριακα κάθε μήνα μετά από συνεννόηση των γονέων από τις 11.00 το πρωί του Σαββάτου μέχρι τις 18.30 το απόγευμα της Κυριακής.
  3. Κατά τις σχολικές διακοπές των ανηλίκων (Χριστουγέννων, Πάσχα) για μία εβδομάδα εναλλάξ κατ’ έτος μετά από συνεννόηση των γονέων.
  4. Κατά τις καλοκαιρινές διακοπές των ανηλίκων για δύο εβδομάδες των Ιούλιο και για δύο εβδομάδες τον Αύγουστο μετά από συνεννόηση των γονέων.
  5. Κατά τις ημέρες των γενεθλίων και των ονομαστικών εορτών των ανηλίκων, για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ωρών αν είναι ημέρα σχολείου ή τριών ωρών αν είναι σαββατοκύριακο (κατά το οποίο δεν έχει επικοινωνία ο πατέρας διαφορετικά εάν πρόκειται για σαββατοκύριακο επικοινωνίας του, αντίστοιχα θα οφείλει να παραδώσει τα ανήλικα στη μητέρα τους για 3 ώρες) μετά από συνεννόηση των γονέων.
  6. Ο καθ’ ου πατέρας των ανηλίκων υποχρεούται να παραλαμβάνει τα ανήλικα τέκνα του από την οικία τους και να τα παραδίδει σε αυτήν τις καθορισμένες ώρες.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τη με αριθμό κατάθεσης ……./2020 αίτηση στην ουσία της.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στις 13 Οκτωβρίου 2020.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ»

 

 Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τη νομική σας καθοδήγηση και εκπροσώπηση, μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News