Δικηγορικό Γραφείο
4293/2020ΜονΠρωτΑθ (Ασφ) – Παραχώρηση οικογενειακής στέγης στην έχουσα τη γονική μέριμνα των εκτός γάμου τέκνων, μητέρα τους, παρότι αφενός δεν συνήφθη ποτέ γάμος μεταξύ των γονέων και αφετέρου η οικία ανήκει μόνο στον πατέρα και σε τρίτο πρόσωπο

Παραχώρηση οικογενειακής στέγης στην έχουσα τη γονική μέριμνα των εκτός γάμου τέκνων, μητέρα τους, παρότι αφενός δεν συνήφθη ποτέ γάμος μεταξύ των γονέων και αφετέρου η οικία ανήκει μόνο στον πατέρα και σε τρίτο πρόσωπο.

Ρηξικέλευθη και καινοτόμα απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτό ότι η συγκεκριμένη προστασία του νόμου (παραχώρηση οικογενειακής στέγης) που μέχρι πρότινος αναγνωριζόταν μόνο στην περίπτωση της έγγαμης συμβίωσης, μπορεί να επεκταθεί και στην ελεύθερη συμβίωση, εφόσον η τελευταία ενέχει χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν στον έγγαμο βίο, δικαιώνοντας έτσι την εντολέα μας και κάνοντας δεκτούς τους ισχυρισμούς μας. Έτι δε περαιτέρω, έγινε δεκτό ότι η παραχώρηση αυτή χωρεί ακόμα και στην περίπτωση που ο σύντροφος δεν είχε την αποκλειστική κυριότητα του εν λόγω ακινήτου (οικίας), αλλά μόνο ένα ποσοστό αυτής.

Όπως μάλιστα χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης: «Περαιτέρω όσον αφορά το αίτημα της αιτούσας καθ’ ης η αίτηση, να διαταχθεί η παραχώρηση σε αυτήν της οικογενειακής τους στέγης,…. προκειμένου να συνεχίσει να διαμένει σε αυτή με τα ανήλικα τέκνα της, πρέπει να γίνει δεκτό ως ουσιαστικά βάσιμο διότι γίνεται δεκτό τόσο από τη θεωρία όσο και από τη νομολογία ότι στη συμβίωση χωρίς γάμο μπορεί να δημιουργηθούν ανάλογες με την έγγαμη συμβίωση σχέσεις συννομής και συγκατοχής. Δεδομένου του χαρακτήρα επιείκειας που διέπει τη ρύθμιση (1393ΑΚ) αν η ένωση είχε μεγάλη διάρκεια, με την έννοια της συνοίκησης ή αν υπάρχουν τέκνα που προήλθαν από αυτήν είναι σκόπιμο και επιεικές σε περίπτωση λύσης της, να αντιμετωπίζεται το αίτημα ρύθμισης της οικογενειακής στέγης με τα ίδια κριτήρια της έγγαμης συμβίωσης πχ με την παραχώρηση στον μη δικαιούχο της στέγης γονέα που έχει και την επιμέλεια των ανηλίκων (Απ. Γεωργιάδης -Μ Σταθόπουλος, άρθρο 1393, αριθ. 12-13). Τα ως άνω δέχτηκε και η υπ’ αριθμ 179/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου η οποία διέταξε την μετοίκηση του συντρόφου από την οικογενειακή στέγη, ιδιοκτησίας του…….. Επίσης, η αδελφή του αιτούντος καθ ου η αίτηση (ιδιοκτήτρια του 50% εξ αδιαιρέτου της οικίας που διαμένει προσωρινά η αιτούσα καθ’ ης η αίτηση με τα τέκνα της) δεν έχει εναντιωθεί ποτέ μέχρι σήμερα στη χρήση από την αιτούσα καθ’ης η αίτηση του ως άνω ακινήτου. Είναι γεγονός ωστόσο ότι στην προκειμένη περίπτωση των διαδίκων παρόλο που συμβίωναν χωρίς γάμο έχουν δημιουργηθεί ανάλογες με την έγγαμη συμβίωση σχέσεις συννομής και συγκατοχής πολύ δε περισσότερο αφού η συνοίκησή τους είχε μεγάλο διάστημα ενώ από τη σχέση τους προήλθαν δύο τέκνα τα οποία αναγνώρισε εκουσίως ο αϊτών καθ’ ου η αίτηση και παραχώρησε στην αιτούσα καθ’ης η αίτηση μέχρι σήμερα τη χρήση της οικογενειακής στέγης προκειμένου να διαμένουν σε αυτή η αιτούσα καθ’ ης η αίτηση με τα τέκνα τους»

Η απόφαση αποτελεί τομή στην πάγια και αντίθετη έως σήμερα κρατούσα στη θεωρία και νομολογία θέση, που απαιτούσε την ύπαρξη γάμου για να θεμελιωθούν οι προϋποθέσεις για την δικαστική παραχώρηση της οικογενειακής στέγης, καθώς επίσης και στην άποψη ότι η παραχώρηση μπορούσε να λάβει χώρα μόνο σε περίπτωση που το ακίνητο ανήκε κατ’ αποκλειστικότητα στον ένα ή και στους δύο συζύγους και όχι σε τρίτους.

Την υπόθεση χειρίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η συνεργάτης Δικηγόρος του γραφείου μας, Νάντια Κωνστάντου.
Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:

 

«ΑΠΟΦΑΣΗ: 4293/2020

TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή, Κωνσταντίνα Γεωργούλια, Πρόεδρο Πρωτοδικών, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 31 Ιουλίου 2020 για να δικάσει την αίτηση με αριθμό κατάθεσης ……./……./2020 και την αίτηση με αριθμό κατάθεσης ……./……./2020.
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ-ΚΑΘ’ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ………… του ……. κατοίκου Αθηνών για τον εαυτό της ατομικά και ως ασκούσα αποκλειστικά τη γονική μέριμνα των εκτός γάμου ανηλίκων τέκνων της ……… και ……… κατοίκων ομοίως, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Κωνσταντίνας Κωνστάντου.
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ-ΚΑΘΌΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: …………….. του ……… κατοίκου ……… ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων του ……….. και της …………...

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από ………/2020 (αριθμ καταθ. ………/2020) αίτησή της που κατατέθηκε νομότυπα στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης .

Ο αϊτών ζητεί να γίνει δεκτή η από ………/2020 (αριθμ καταθ. ………/2020) αίτησή του που κατατέθηκε νομότυπα στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης .

Κατά τη συζήτηση των ως άνω αιτήσεων, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί αυτοί και όσα αναφέρονται στα έγγραφα σημειώματά τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα με την κρινόμενη αίτηση, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση και επαναλαμβανόμενη παράνομη προσβολή της προσωπικότητάς της εκ μέρους του καθ’ ου, όπως αυτή περιγράφεται στη αίτηση, ζητά να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, ώστε να υποχρεωθεί ο καθ’ ου, με απειλή σε βάρος του χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης, να παραλείπει στο μέλλον κάθε παράνομη συμπεριφορά σε βάρος της και των ανηλίκων τέκνων της, η οποία δύναται να προσβάλλει την προσωπικότητά της και ειδικότερα να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να μην προσεγγίζει αυτήν και τα ανήλικα τέκνα της σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων καθώς και τα εκπαιδευτήρια των τέκνων της και τους χώρους κατοικίας της ή και εργασίας της β) να απέχει από οποιαδήποτε διαπροσωπική επικοινωνία με αυτήν και τα ανήλικα τέκνα της (δια ζώσης από τηλεφώνου ή μέσω διαδικτύου) και γ) να απόσχει από τη δημιουργία σε βάρος της προσβλητικών και απειλητικών επεισοδίων με οποιονδήποτε τρόπο, τηλεφωνικώς ή δια ζώσης καθώς και οποιουδήποτε περιστατικού σωματικής ή λεκτικής βίας, να διαταχθεί η παραχώρηση σε αυτήν της οικογενειακής τους στέγης, ήτοι διαμερίσματος του ……… ορόφου πολυκατοικίας κείμενης επί της οδού ……… αρ … στ.. ……… ……. επιφάνειας ………τμ προκειμένου να συνεχίσει να διαμένει σε αυτή με τα ανήλικα τέκνα της, να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να καταβάλλει στην αιτούσα από την επίδοση της αίτησης και εντός των πέντε πρώτων ημερών έκαστου ημερολογιακού μηνός ως προσωρινή μηνιαία διατροφή των ανηλίκων τέκνων τους το ποσόν των 542 ευρώ για τον ανήλικο υιό της ……… και ποσό 514 ευρώ για τον ανήλικο υιό της ……… με το νόμιμο τόκο από της καθυστερήσεως πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης διατροφής και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως. Είναι νόμιμη, στηρίζεται, δε, στις διατάξεις των άρθρων 57 ΑΚ, 333, 361 362 ΠΚ, 731 και 947 ΚΠολΔ. 1391,1392,1485, 1486,1487, 1489 παρ. 2, 1493, 1496, 1498, 1.510 παρ.1, 1511, 1512,1514,1516 παρ.2 και 1518ΑΚ, 728, 729,735,176 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Με την αίτησή του ο αϊτών, ζητεί να ρυθμιστεί η επικοινωνία του με τα ανήλικα τέκνα με τον αναφερόμενο στην αίτηση τρόπο, να απειληθεί κατά της καθ’ ης χρηματική ποινή 500 ευρώ για κάθε παράβαση των διατάξεων της απόφασης που θα εκδοθεί και τέλος να καταδικαστεί η καθ’ ης στην δικαστική του δαπάνη. Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686επ Κ.Πολ.Δ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των 1510, 1511, 1512,1514,1516,1518, 1520 ΑΚ, 728, 729, 735, 176ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, συνεκδικαζόμενη με την κρινόμενη αίτηση της αιτούσας-καθ’ ης η αίτηση (βλ. άρθρο 246ΚΠολΔ).

Από την εκτίμηση της κατάθεσης του μάρτυρος της αιτούσας-καθ’ ης η αίτηση που εξετάστηκε ενόρκως στο ακροατήριο, την ανωμοτί κατάθεση του καθ’ ου η αίτηση, τις υπ’ αριθμ. ………, ………, ……… ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου ……… που προσκομίζει ο καθ’ ου η αίτηση οι οποίες λαμβάνονται υπόψη ως δικαστικά τεκμήρια διότι δόθηκαν στα πλαίσια άλλης δίκης, την προσωπική επικοινωνία του παρόντος Δικαστηρίου με τα ανήλικα τέκνα, των εγγράφων τα οποία νομότυπα προσκομίζουν οι διάδικοι και από όλη γενικά, τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Οι διάδικοι γνωρίστηκαν το ……… και συνήψαν ερωτική σχέση. Στις …../……/2008 γεννήθηκε το πρώτο τέκνο τους ο ………… το οποίο αναγνωρίστηκε από τον αιτούντα καθ’ου η αίτηση ως φυσικό του τέκνο δυνάμει της υπ’ αριθμ. ………/…… πράξης εκούσιας αναγνώρισης τέκνου και προσδιορισμού επωνύμου της Συμβολαιογράφου ……… ………και στις ……/…/2009 γεννήθηκε το δεύτερο τέκνο τους, ο ……….., τον οποίο αναγνώρισε ο αϊτών καθ’ ου η αίτηση ως φυσικό του τέκνο δυνάμει της υπ’ αριθμ. ……/…… πράξης εκούσιας αναγνώρισης τέκνου και προσδιορισμού επωνύμου της Συμβολαιογράφου …………… . Τον ……… του 2011 οι διάδικοι κατοικούσαν σε διαμέρισμα του αιτούντος καθ’ ου η αίτηση κείμενο επί της οδού ……… αρ. … στ.. ………, το οποίο ανήκει στον αιτούντα καθ’ ου η αίτηση κατά πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 50%. Το άλλο δε 50% ανήκει στην αδελφή του αιτούντος καθ’ ου η αίτηση που διαμένει μόνιμα στ.. ………. Η σχέση τους ωστόσο δεν εξελισσόταν ομαλά λόγω της βίαιης συμπεριφοράς του αιτούντος καθ’ου η αίτηση. Συγκεκριμένα στις …/…/… η αιτούσα καθ’ης η αίτηση προσήλθε στην Αστυνομία και υπέβαλε έγκληση σε βάρος του αιτούντος καθ’ου η αίτηση για παράβαση του άρθρου 7 Ν.3500 «Περί ενδοοικογενειακής βίας και 308 ΠΚ πράξεις που φέρεται ότι έλαβαν χώρα τη ………της …/…/… στην οικία τους. Επίσης στις …/…/… ο αϊτών καθ’ ου η αίτηση χτύπησε την αιτούσα καθ’ ης η αίτηση και της προκάλεσε ελαφρά σωματική βλάβη όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη ιατροδικαστική έκθεση. Στις αρχές του ……., ο αϊτών καθ’ ου η αίτηση γνώρισε μια άλλη γυναίκα με αποτέλεσμα να αποφασίσει ο αϊτών καθ ου η αίτηση να μετοικήσει από την οικογενειακή τους στέγη ενώ η αιτούσα καθ ης η αίτηση μαζί με τα τέκνα τους συνέχισαν να διαμένουν εκεί αφού δεν είχαν πουθενά αλλού να μείνουν. Επίσης στις …/…/…, ο αϊτών καθ’ ου η αίτηση απείλησε την αιτούσα καθ’ ης η αίτηση καλώντας την στο προσωπικό της κινητό τηλέφωνο (βλ. προσκομιζόμενο αντίγραφο βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων) και στις …/…/… χτυπούσε το κουδούνι και την πόρτα της αιτούσας καθ’ης η αίτηση απειλητικά (βλ. προσκομιζόμενο αντίγραφο βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων). Συνεπώς πιθανολογήθηκε ότι καθίσταται επιτακτική η λήψη μέτρων για την προστασία και διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητάς της αιτούσας καθ’ ης η αίτηση και πρέπει για το λόγο αυτό να απαγορευθεί στον αιτούντα καθ' ου η αίτηση να προσεγγίζει την αιτούσα καθ' ης η αίτηση σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων και να απόσχει από τη δημιουργία σε βάρος της προσβλητικών και απειλητικών επεισοδίων με οποιονδήποτε τρόπο, τηλεφωνικώς ή δια ζώσης καθώς και οποιουδήποτε περιστατικού σωματικής ή λεκτικής βίας.

Περαιτέρω όσον αφορά το αίτημα της αιτούσας καθ’ ης η αίτηση, να διαταχθεί η παραχώρηση σε αυτήν της οικογενειακής τους στέγης, ήτοι διαμερίσματος του ……… ορόφου πολυκατοικίας κείμενης επί της οδού ……… αρ. … στ ………….. επιφάνειας ……… τμ, προκειμένου να συνεχίσει να διαμένει σε αυτή με τα ανήλικα τέκνα της, πρέπει να γίνει δεκτό ως ουσιαστικά βάσιμο διότι γίνεται δεκτό τόσο από τη θεωρία όσο και από τη νομολογία ότι στη συμβίωση χωρίς γάμο μπορεί να δημιουργηθούν ανάλογες με την έγγαμη συμβίωση σχέσεις συννομής και συγκατοχής. Δεδομένου του χαρακτήρα επιείκειας που διέπει τη ρύθμιση (1393ΑΚ) αν η ένωση είχε μεγάλη διάρκεια, με την έννοια της συνοίκησης ή αν υπάρχουν τέκνα που προήλθαν από αυτήν είναι σκόπιμο και επιεικές σε περίπτωση λύσης της, να αντιμετωπίζεται το αίτημα ρύθμισης της οικογενειακής στέγης με τα ίδια κριτήρια της έγγαμης συμβίωσης πχ με την παραχώρηση στον μη δικαιούχο της στέγης γονέα που έχει και την επιμέλεια των ανηλίκων (Απ. Γεωργιάδης -Μ Σταθόπουλος, άρθρο 1393, αριθ. 12-13). Τα ως άνω δέχτηκε και η υπ’ αριθμ 179/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου η οποία διέταξε την μετοίκηση του συντρόφου από την οικογενειακή στέγη, ιδιοκτησίας του. Σημειωτέον ο αϊτών καθ’ ου η αίτηση έχει στην ιδιοκτησία του ένα ακόμη διαμέρισμα στ…. ……… και ειδικότερα επί της οδού ……… στο οποίο όπως κατατέθηκε από τον μάρτυρα σκοπεύει και να διαμείνει. Ωστόσο μέχρι σήμερα διαμένει σε μισθωμένη γκαρσονιέρα ……… στ.. ……….. . Επίσης, η αδελφή του αιτούντος καθ ου η αίτηση (ιδιοκτήτρια του 50% εξ αδιαιρέτου της οικίας που διαμένει προσωρινά η αιτούσα καθ’ ης η αίτηση με τα τέκνα της) δεν έχει εναντιωθεί ποτέ μέχρι σήμερα στη χρήση από την αιτούσα καθ’ης η αίτηση του ως άνω ακινήτου. Είναι γεγονός ωστόσο ότι στην προκειμένη περίπτωση των διαδίκων παρόλο που συμβίωναν χωρίς γάμο έχουν δημιουργηθεί ανάλογες με την έγγαμη συμβίωση σχέσεις συννομής και συγκατοχής πολύ δε περισσότερο αφού η συνοίκησή τους είχε μεγάλο διάστημα ενώ από τη σχέση τους προήλθαν δύο τέκνα τα οποία αναγνώρισε εκουσίως ο αϊτών καθ’ ου η αίτηση και παραχώρησε στην αιτούσα καθ’ης η αίτηση μέχρι σήμερα τη χρήση της οικογενειακής στέγης προκειμένου να διαμένουν σε αυτή η αιτούσα καθ’ ης η αίτηση με τα τέκνα τους. Δεδομένου δε, ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι επιείκειας, αφού όπως πιθανολογήθηκε η αιτούσα καθ’ ης η αίτηση είναι άνεργη και δεν έχει πουθενά να διαμείνει με τα τέκνα της, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το αίτημα ρύθμισης της άλλοτε οικογενειακής στέγης με τα ίδια κριτήρια της έγγαμης συμβίωσης και να της παραχωρηθεί προσωρινά αυτή για να διαβιεί με τα ανήλικα τέκνα των οποίων έχει τη γονική μέριμνα ως τέκνα γεννηθέντα εκτός γάμου. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι τα προαναφερόμενα ανήλικα τέκνα των διαδίκων δεν έχουν εισοδήματα από περιουσία ούτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή ενώ δεν μπορούν να εργαστούν λόγω της μικρής τους ηλικίας. Έτσι δεν μπορούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους και δικαιούνται να λάβουν διατροφή σε χρήμα προκαταβαλλόμενη κατά μήνα από τους υπόχρεους γονείς τους, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις. Τα ανήλικα τέκνα είναι σήμερα ηλικίας 12.5 και 11 ετών αντίστοιχα και φοιτούν σε δημόσιο δημοτικό σχολείο, διαμένουν στην ως άνω οικογενειακή στέγη με την αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση για την οποία δεν βαρύνονται με έξοδα ενοικίου, οι δε λοιπές δαπάνες διαβίωσής τους, όπως τροφής, ένδυσης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, παραθερισμού κλπ είναι οι συνήθεις δαπάνες διαβίωσης των τέκνων της αυτής ηλικίας. Ωστόσο πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών καθ’ ου η αίτηση είναι απόφοιτος της ……… σχολής ……… και της ……… σχολής «………» και εργάζεται ως ηθοποιός από το ………. Το δε επάγγελμα του ……… δεν το έχει ασκήσει ποτέ ο αιτών καθ’ου η αίτηση μέχρι σήμερα, ενώ από την εργασία του στο θέατρο ως ηθοποιός αποκερδαίνει το μισθό το ποσόν των 1.000 ευρώ το μήνα. Μέχρι πρότινος εκμίσθωνε οικία στην οδό ……… στ.. ……… έναντι μισθώματος 500 ευρώ το μήνα. Η μίσθωση αυτή έληξε την ……../….. , όπως προέκυψε από την υπεύθυνη δήλωση του …………. . Επίσης εκτός από τα παραπάνω δύο ακίνητα ο αϊτών καθ’ου η αίτηση έχει στην ιδιοκτησία του τα ακόλουθα ακίνητα …………………………. .

Από την άλλη, η αιτούσα καθ’ ης η αίτηση είναι και αυτή ηθοποιός , απόφοιτος της ……… «………» και εργάστηκε στο θέατρο ως το έτος ……. Από το ……… μέχρι σήμερα η αιτούσα καθ’ ης η αίτηση διαβιεί με τη σύνταξη «άγαμης θυγατέρας» που λαμβάνει μετά το θάνατο της μητέρας της ποσού για κύρια σύνταξη 454 ευρώ το μήνα πλέον ΤΕΑΔΥ ποσού 58,31 ευρώ το μήνα ήτοι συνολικά 512,31 ευρώ το μήνα και με το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας του ΟΠΕΚΑ ύψους 140 ευρώ το μήνα. Συνεπώς το μηνιαίο εισόδημά της ανέρχεται στο συνολικό ποσόν των 625,31 ευρώ ενώ δεν έχει στην ιδιοκτησία της κανένα περιουσιακό στοιχείο παρά μόνο ένα αυτοκίνητο ενώ το ετήσιο εισόδημά της ανέρχεται στο ποσόν των 6145,56€ όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό της εφορίας του έτους ……. . Τέλος η αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση είναι υγιής, πλήρως ικανή να εργαστεί και διαθέτει προσόντα , αφού πλέον τα τέκνα της είναι σε κατάλληλη ηλικία και συνεπώς μπορεί να εργαστεί όταν αυτά είναι στο σχολείο έστω και με μερική απασχόληση και να αποκερδαίνει κατ’ ελάχιστο ποσόν, το ποσόν των 500 ευρώ και να συνεισφέρει και αυτή στη διατροφή των τέκνων τους.

Με βάση τα ως άνω πραγματικά περιστατικά που πιθανολογήθηκαν, το Δικαστήριο κρίνει ότι, για την ανάλογη με τις ανάγκες του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων διατροφή, όπως αυτές προκύπτουν από τις σημερινές συνθήκες της ζωής τους, συγκεκριμένα δε τις ανάγκες τους για ένδυση, διατροφή, εκπαίδευση, ψυχαγωγία κλπ. απαιτείται λαμβανομένης υπόψη και της οικονομικής κατάστασης των διαδίκων το ποσό των 1.000 ευρώ και για τα δύο ανήλικα τέκνα τους το οποίο οφείλει να καλύψει ο καθ’ου η αίτηση κατά το ποσόν των 500€ και κατά το υπόλοιπο ποσό οφείλει να συμμετέχει η μητέρα τους με βάση την προσφορά της προσωπικής της εργασίας και απασχόλησής της για την περιποίηση και φροντίδα τους, η οποία αποτιμάται σε χρήμα. Περαιτέρω εφόσον την γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους ασκεί η αιτούσα -καθ’ ης η αίτηση το παρόν Δικαστήριο ρυθμίζει προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος -καθ’ου η αίτηση με τα ανήλικα τέκνα τους ως εξής:……………………………………………………………………………………..

Εξάλλου η επικοινωνία του αιτούντος- καθ ου η αίτηση με τα ανήλικα τέκνα του είναι προς το αληθινό και πραγματικό συμφέρον τους αφού έτσι διατηρείται ο μεταξύ τους συναισθηματικός και ψυχικός δεσμός, ενισχύονται οι μεταξύ τους υφιστάμενοι δεσμοί και τα αισθήματα αμοιβαίας αγάπης και στοργής τα οποία συμβάλλουν στην ομαλή ανάπτυξη των ανηλίκων τέκνων. Επίσης κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο για τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ πατέρα και τέκνων και την ενδυνάμωση του συγγενικού τους δεσμού να επικοινωνεί ο αϊτών καθ’ ου η αίτηση με τα ανήλικα τέκνα αφού δεν πιθανολογήθηκε κάποιος σοβαρός λόγος που να αποκλείει κάτι τέτοιο με την επισήμανση ότι αμφότεροι οι διάδικοι οι οποίοι πρέπει να εξομαλύνουν σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις τους, δεν πρέπει να καθιστούν τα τέκνα τους αποδέκτη των προβλημάτων τους ούτε να το αναμιγνύουν στις προσωπικές τους έριδες αλλά να τα διαπαιδαγωγούν και οι δύο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τρέφουν αισθήματα σεβασμού και αγάπης και προς τους δύο γονείς τους. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η από ………/2020 (γεν.αριθμ.καταθ. ………/………/2020) αίτηση απαγορεύει τον καθ' ου η αίτηση να προσεγγίζει την αιτούσα καθ' ης η αίτηση σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων, να απόσχει από τη δημιουργία σε βάρος της προσβλητικών και απειλητικών επεισοδίων με οποιονδήποτε τρόπο, τηλεφωνικώς ή δια ζώσης καθώς και οποιουδήποτε περιστατικού σωματικής ή λεκτικής βίας, απειλεί τον καθ ου η αίτηση με χρηματική ποινή 200 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός μηνός για κάθε παράβαση της ως άνω υποχρέωσής του, διατάσσει την παραχώρηση στην αιτούσα της οικογενειακής τους στέγης ήτοι του διαμερίσματος του ……… ορόφου πολυκατοικίας κείμενης επί της οδού ……… αρ …… στ.. ……… επιφάνειας ………τμ προκειμένου να συνεχίσει να διαμένει σε αυτή με τα ανήλικα τέκνα της, υποχρεώνει τον καθ’ ου να καταβάλλει στην αιτούσα από την επίδοση της αίτησης και εντός των πέντε πρώτων ημερών εκάστου ημερολογιακού μηνός ως προσωρινή μηνιαία διατροφή των ανηλίκων τέκνων τους το ποσόν των 250 ευρώ για τον ανήλικο υιό της ……… και ποσό 250 ευρώ για τον ανήλικο υιό της ……… με το νόμιμο τόκο από της καθυστερήσεως πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης διατροφής και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως. Τέλος πρέπει ο καθ’ ου η αίτηση να καταδικαστεί στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων της αιτούσας λόγω της μερικής νίκης και ήττας καθενός από τους διαδίκους και ανάλογα με την έκταση αυτή (άρθρο 178ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Όσον αφορά την από ………/2020 (γεν αριθμ καταθ ………/………/2020) αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη κατά τα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Απειλεί κατά της καθ’ ης χρηματική ποινή 200 ευρώ για κάθε παράβαση των διατάξεων της αποφάσεως που θα εκδοθεί. Τέλος η καθ’ ης η αίτηση πρέπει να καταδικαστεί στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του αιτούντος λόγω της ήττας της (άρθρο 176ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων την από ………/2020 (αριθμ καταθ. ………/………/2020) αίτηση και την από ………/2020 (αριθμ καταθ. ………/………/2020) αίτηση.

Δέχεται εν μέρει την από …../2020 (αριθμ καταθ. ………/………/2020) αίτηση.

Απαγορεύει τον καθ' ου η αίτηση να προσεγγίζει την αιτούσα καθ' ης η αίτηση σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων και να απόσχει από τη δημιουργία σε βάρος της προσβλητικών και απειλητικών επεισοδίων με οποιονδήποτε τρόπο, τηλεφωνικώς ή δια ζώσης καθώς και οποιουδήποτε περιστατικού σωματικής ή λεκτικής βίας,

Απειλεί τον καθ ου η αίτηση με χρηματική ποινή 200 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός μηνός για κάθε παράβαση της ως άνω υποχρέωση του,

Διατάσσει την παραχώρηση στην αιτούσα της οικογενειακής τους στέγης ήτοι του διαμερίσματος του ……... ορόφου πολυκατοικίας κείμενης επί της οδού ……... αρ …… στ.. ……...επιφάνειας ……τμ προκειμένου να συνεχίσει να διαμένει σε αυτή με τα ανήλικα τέκνα της,

Υποχρεώνει τον καθ’ου να καταβάλλει στην αιτούσα από την επίδοση της αίτησης και εντός των πέντε πρώτων ημερών εκάστου ημερολογιακού μηνός ως προσωρινή μηνιαία διατροφή των ανηλίκων τέκνων τους το ποσόν των 250 ευρώ για τον ανήλικο υιό της ……... και ποσό 250 ευρώ για τον ανήλικο υιό της ……... ήτοι το συνολικό ποσό των 500 ευρώ με το νόμιμο τόκο από της καθυστερήσεως πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης διατροφής και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως.

Επιβάλλει σε βάρος του καθ’ ου ένα μέρος των δικαστικών εξόδων τις αιτούσας, τα οποία ορίζει σε εκατό (100,00) ΕΥΡΩ

Δέχεται την από …….../2020 (γεν αριθμ καταθ ………/………/2020) αίτηση.

Ρυθμίζει προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος -καθ’ ου η αίτηση με τα ανήλικα τέκνα του ως εξής: ……………………………………………………………………………………..

Απειλεί κατά της καθ’ ης χρηματική ποινή 200 ευρώ για κάθε παράβαση των διατάξεων της αποφάσεως που θα εκδοθεί.

Καταδικάζει την καθ’ ης η αίτηση στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, τα οποία ορίζει σε διακόσια σαράντα (240) ΕΥΡΩ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 3.9.2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ»

 


Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τη νομική σας καθοδήγηση και εκπροσώπηση, μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News