Δικηγορικό Γραφείο

Στο άρθρο 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (στο εξής Κ.Φ.Δ - ν. 4174/2013, Α' 170), όπως το άρθρο αυτό ίσχυσε μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 47 του ν.4223/2013 (Α' 287) και την τροποποίησή του με τα άρθρα 3 παρ.2 και 7 παρ.9 του ν. 4337/2015 (Α' 129), 5 παρ.3 του ν. 4342/2015 (ΑΊ43) και 33 παρ. 1 ν.4646/2019 (A' 201/12.12.2019) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του υπόχρεου παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα. Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη και κατ' ανώτατο μέχρι του διπλάσιου του ποσού για το οποίο διαπιστώνεται ο σκοπός μη πληρωμής ή η είσπραξη επιστροφής, κατά τα ανωτέρω. Τα ανωτέρω, δε, μέτρα επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των ομορρύθμων εταίρων προσωπικών εταιριών, καθώς και σε βάρος των προσώπων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Εν προκειμένω, δια της προσβαλλομένης πράξεως του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Ξάνθης διατάχθηκε σε βάρος (μεταξύ άλλων και) του προσφεύγοντος, με την ιδιότητά του ως Αντιπροέδρου του Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας, η λήψη περιοριστικών μέτρων για τη διασφάλιση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ άρθρο 46 ν. 4174/2013.

Όμως, το Διοικητικό Δικαστήριο, ορθώς έκρινε ότι μόνη η ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. που έφερε ο προσφεύγων δεν αρκεί για την επιβολή σε βάρος του των ενδίκων μέτρων αλλά έπρεπε να έχει διερευνηθεί περαιτέρω από τη φορολογική αρχή εάν αυτός άσκησε πράγματι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθήκοντα διοίκησης ή διαχείρισης ή εκπροσώπησης της ανώνυμης εταιρίας, στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να περιέχονται στην ειδικώς προβλεπόμενη έκθεση ελέγχου του άρθρου 46 του ν.4174/2013.

Συνεπώς, εφόσον ούτε από την σχετική έκθεση ελέγχου της φορολογικής αρχής, ούτε από άλλο στοιχείο του διοικητικού φακέλου προέκυψε ότι ο προσφεύγων άσκησε πραγματικά, προσωρινώς ή διαρκώς, τουλάχιστον ένα από τα καθήκοντα διοικήσεως, διαχειρίσεως ή εκπροσωπήσεως της ως άνω εταιρίας, κατά την ελεγχόμενη περίοδο, το Δικαστήριο έκανε καθ’ ολοκληρίαν δεκτή την υπό κρίση προσφυγή διατάσσοντας την ακύρωση της ένδικης πράξεως λήψης διασφαλιστικών μέτρων.

Την υπόθεση χειρίστηκε η συνεργάτιδα Δικηγόρος @Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα Πηνελόπη

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:

«Αριθμός απόφασης A 337/2020
ΠΡ 45/2020
ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ

(Β'ΣΥΝΘΕΣΗ)

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 13 Μάίου 2020 με γραμματέα την Χάιδω Χρηστακίδου, δικαστική υπάλληλο,
για να δικάσει την προσφυγή με ημερομηνία κατάθεσης 12/2/2020
του «………..», κατοίκου «………..» Αττικής, οδός «………..» αρ. «..», για τον οποίο παραστάθηκε με δήλωση, κατ' άρθρο 133 παρ. 2 ΚΔιοικΔικ, η πληρεξούσια δικηγόρος Κωνσταντίνα - Πηνελόπη Γιαννοπούλου,
κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενο της ΔΌΎ. Ξάνθης, ο οποίος παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 ΚΔιοικΔικ.

Αφού μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφτηκε κατά το νόμο

 

 1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το υπ’ αριθμ. «………..» e-παράβολο με την σχετική απόδειξη πληρωμής της τράπεζας «………..»), ζητείται παραδεκτώς, καθ'ερμηνεία του δικογράφου, η ακύρωση της με αρ. πρωτ. ………../20.12.2019 (αρ. ………..) πράξης του Προϊσταμένου της ΔΌ.Υ Ξάνθης, με την οποία διατάχθηκε σε βάρος (μεταξύ άλλων και) του προσφεύγοντος, με την ιδιότητά του ως Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «………..», η λήψη περιοριστικών μέτρων για τη διασφάλιση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ άρθρο 46 ν. 4174/2013.
 2. Επειδή, στο άρθρο 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (στο εξής Κ.Φ.Δ - ν. 4174/2013, Α' 170), όπως το άρθρο αυτό ίσχυσε μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 47 του ν.4223/2013 (Α' 287) και την τροποποίησή του με τα άρθρα 3 παρ.2 και 7 παρ.9 του ν. 4337/2015 (Α' 129), 5 παρ.3 του ν. 4342/2015 (ΑΊ43) και 33 παρ. 1 ν.4646/2019 (A' 201/12.12.2019) ορίζεται ότι: «1. [...] 5. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του υπόχρεου παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα. Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη και κατ' ανώτατο μέχρι του διπλάσιου του ποσού για το οποίο διαπιστώνεται ο σκοπός μη πληρωμής ή η είσπραξη επιστροφής, κατά τα ανωτέρω. 6. Τα μέτρα της παραγράφου 5 επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των ομορρύθμων εταίρων προσωπικών εταιριών, καθώς και σε βάρος των προσώπων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 50 του παρόντος Κώδικα. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα εξειδικεύονται τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέτρα αίρονται εν όλω ή εν μέρει και οι περιπτώσεις μη εφαρμογής τους, προσδιορίζεται ο χρόνος διατήρησης αυτών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα». Περαιτέρω, στο άρθρο 50 του ίδιου Κώδικα, όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 47 παρ. 19 και 20 ν. 4223/2013 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 ν. 4646/2019 ορίζεται ότι: «1. Τα πρόσωπα, που είναι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους, ως και για τους τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις και οποιεσδήποτε διοικητικές χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται επ' αυτών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: α. τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν μια από τις ανωτέρω ιδιότητες είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου είτε κατά τον χρόνο λύσης, διάλυσης ή συγχώνευσής του είτε κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης του νομικού προσώπου, β. οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπό κάποια εκ των ανωτέρω ιδιοτήτων με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων. Αν οι οφειλές διαπιστώνονται μετά από έλεγχο, ως αλληλεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα κατά την έννοια της παραγράφου αυτής νοούνται μόνο τα πρόσωπα στα οποία συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των στοιχείων α' και γ' κατά το φορολογικό έτος ή την περίοδο στην οποία ανάγονται οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση που οι υπό παρ. 1 φορολογικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η αλληλέγγυα ευθύνη βαραίνει και τα πρόσωπα στα οποία συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των στοιχείων α' και γ' κατά τον χρόνο που κάθε δόση της ρύθμισης κατέστη ληξιπρόθεσμη ή η ρύθμιση απωλέσθηκε. Για τα ποσά των τόκων, των προσαυξήσεων, των προστίμων και των λοιπών χρηματικών κυρώσεων, η αλληλέγγυα ευθύνη βαραίνει τα πρόσωπα που είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την κύρια οφειλή επί της οποίας υπολογίζονται και επιβάλλονται τα ποσά αυτά, γ. οι εν λόγω οφειλές δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο από υπαιτιότητα των ανωτέρω προσώπων. Το βάρος απόδειξης για την μη ύπαρξη υπαιτιότητας, φέρουν τα υπό παρ.1 πρόσωπα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύνανται να ορίζονται ενδεικτικά περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας».
 3. Επειδή, εξάλλου, στο άρθρο 2 της ΠΟΑ. 1282/2013 (ΦΕΚ 54 Β716.1.2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία είχε εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.6 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της με το άρθρο 33 παρ. 2 ν. 4646/2019, οριζόταν ότι: «1. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013, επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των παραβατών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και σε βάρος νομικών ή φυσικών προσώπων ή οντοτήτων που έχουν ή είχαν μία από τις παρακάτω ιδιότητες κατά την τέλεση οποιοσδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει και μέχρι την επιβολή των μέτρων, ανεξάρτητα εάν κατά την επιβολή των μέτρων έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή με οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε αιτία, και προκειμένου: α) Για ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, στους προέδρους και αντιπροέδρους των Δ.Σ. ως και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, τα μέτρα επιβάλλονται στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών αυτών [...]». Εν συνεχεία, με το άρθρο 2 της 1103 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β 1919/19.5.2020), αντικαταστάθηκε το ανωτέρω άρθρο 2 της ΠΟΑ 1282/2013, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις τροποποιημένες διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Δ. Πάντως, στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί (12.12.2019 -έναρξη ισχύος ν. 4646/2019- έως 19.5.2020), εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προϊσχύον άρθρο 2 της ΠΟΑ 1282/2013, μόνο κατά το μέρος που δεν έρχεται σε αντίθετη με τις νεότερες διατάξεις των άρθρων 33 και 34 ν. 4646/2019. Επομένως, εφόσον στο ισχύον άρθρο 50 ΚΦΔ έχει παραλειφθεί η αναφορά στην ιδιότητα του Αντιπροέδρου, μόνη η ιδιότητα αυτή δεν αρκεί, για την επιβολή των ενδίκων μέτρων σε βάρος του προσώπου που τη φέρει, αλλά θα πρέπει να ερευνάται εάν το πρόσωπο αυτό ασκούσε εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή διοίκηση της εταιρείας. (Σε κάθε περίπτωση, τούτο γινόταν δεκτό από τη νομολογία και υπό το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς βλ. ΣτΕ 401/2020, 2512/2019, 487/2019, 113/2019, 999, 1000/2018, 546/2018, 2326/2017 κ.α.).
 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας και ιδίως την ………../20.12.2019 ειδική έκθεση ελέγχου (άρθρου 46 ν.4174/2013) της ΔΌΎ. Ξάνθης προκύπτουν τα εξής: Κατόπιν της …../13.8.2018 εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της ως άνω Υπηρεσίας, διενεργήθηκε, για τις φορολογικές περιόδους από 1.7.2014 - 30.6.2015, από 1.7.2015 - 30.6.2016, από 1.7.2016 - 30.6.2017 και από 1.7.2017 - 30.6.2018, έλεγχος στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «………..» που εδρεύει στην «………..» Ξάνθης και έχει ως κύρια δραστηριότητα το χονδρικό εμπόριο υγραερίου. Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού προέκυψε η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων εσόδων για την πώληση μίγματος υγραερίου και προπανίου. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.191,706,34€ κατά την διαχειριστική περίοδο από 1.7.2014 έως 31.12.2015, 905.781,19€ κατά τη διαχειριστική περίοδο από 1.7.2015 έως 30.6.2016, 335,49€ κατά τη διαχειριστική περίοδο από 1.7.2016 έως 30.6.2017 και 19.997,48€ κατά τη διαχειριστική περίοδο από 1.7.2017 έως 30.6.2018. Εν συνεχεία, μετά την εκκαθάριση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, προέκυψε ότι δεν αποδόθηκε στο Δημόσιο Φ.Π.Α. συνολικού ποσού 483.350,84€ (128.728,66€, 149.677,20€, 103,889,62€ και 101,055,36€ αντίστοιχα ανά διαχειριστική περίοδο κατά τα ανωτέρω). Κατόπιν τούτων, με την προσβαλλόμενη πράξη του Προϊσταμένου της ΔΌΎ. Ξάνθης, διατάχθηκε σωρευτικά σε βάρος, μεταξύ άλλων, και του προσφεύγοντος, με την ιδιότητά του ως Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ελεγχόμενης εταιρίας από 1.2.2016 έως 1.2.2016 και από 27.9.2016 έως 2.6.2017, η λήψη περιοριστικών μέτρων για τη διασφάλιση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ άρθρο 46 ν. 4174/2013.
 5. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, ο προσφεύγων ζητεί την ακύρωση της ανωτέρω πράξης, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο ίδιος δεν υπήρξε ποτέ νόμιμος εκπρόσωπος της ελεγχόμενης εταιρίας, ούτε ήταν εντεταλμένος στη διοίκηση ή διαχείριση αυτής, αντιθέτως, νόμιμη εκπρόσωπος και εντεταλμένη στη διοίκηση και διαχείριση της ελεγχόμενης εταιρίας, κατά την κρίσιμη περίοδο, ήταν η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος «………..», σε βάρος της οποίας έχει επίσης επιβληθεί το μέτρο της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου με την ίδια προσβαλλόμενη πράξη. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του επικαλείται και προσκομίζει: Α) Την με αρ. πρωτ. ………..-…/…/2016 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ξάνθης περί καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του από ……./2016 πρακτικού του Δ.Σ. της ανωτέρω εταιρείας, με κωδικό αριθμό …….. Σύμφωνα με το πρακτικό αυτό «Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 16 του Καταστατικού αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. «………..», την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού καθ' έκαστων στο σύνολό τους, αναπληρούμενου σε περίπτωση κωλύματος αυτού από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου «………..» του «………..». Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα προς το άρθρο 16 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στην «………..»: Στην ανωτέρω παρέχεται σύμφωνα με τις
  διατάξεις του άρθρου 16 του Καταστατικού το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «………...» και με μόνη την υπογραφή του, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα των ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, συμβάλλεται για την αγορά ακινήτων και κινητών λογαριασμών και κατ' εντολή της εταιρείας υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο συμβολαιογραφικό και μη, υπογράφει κάθε φύσης συμβάσεις για λογαριασμό και κατ' εντολή της εταιρείας και γενικά εκπροσωπεί στο σύνολο των δικαιωμάτων και εξουσιών των σχετιζομένων με τη διεύθυνση και διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων, όπως όλα αυτά περιγράφονται στο Νόμο και το άρθρο 15 κ.ε. του καταστατικό της εταιρείας, της απαρίθμησης αυτής ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής».
  Β) Την με αρ. πρωτ. ………../.2016 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ξάνθης περί καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του από ……./2016 πρακτικού του Δ.Σ. της ανωτέρω εταιρείας, με κωδικό αριθμό ….., σύμφωνα με το οποίο ο προσφεύγων παραιτήθηκε από μέλος του Δ.Σ.
  Γ) Την με αρ. πρωτ. ……./2016 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ξάνθης περί καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του από …….2016 πρακτικού του Δ.Σ. της ανωτέρω εταιρείας, με κωδικό αριθμό ……., σύμφωνα με το οποίο ο προσφεύγων επανεκλέχθηκε Αντιπρόεδρος, ενώ η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατέθηκε εκ νέου στην «………..» (επαναλαμβάνεται το κείμενο που αναφέρθηκε αναλυτικά στο στ. Α').
  Δ) Την με αρ. πρωτ. ………/2017 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ξάνθης περί καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του από …..2017 πρακτικού του Δ.Σ. της ανωτέρω εταιρείας, με κωδικό αριθμό ……, σύμφωνα με το οποίο ο προσφεύγων παραιτήθηκε από μέλος του Δ.Σ.
 6. Επειδή, από την πλευρά του, το Ελληνικό Δημόσιο, με την από …../2020 έκθεση απόψεων, επικαλείται το άρθρο 2 της ανωτέρω ΠΟΑ. 1282/2013 και υποστηρίζει πως νομίμως ελήφθησαν σε βάρος του προσφεύγοντος τα ένδικα, διασφαλιστικά των συμφερόντων του Δημοσίου μέτρα, καθώς αυτός διετέλεσε Αντιπρόεδρος της ελεγχόμενης επιχείρησης και ως εκ τούτου ήταν πρόσωπο εκ του νόμου εντεταλμένο στη διοίκησή της.
 7. Επειδή, καταρχάς, η προσβαλλόμενη πράξη, ως εκ του χρόνου εκδόσεώς της (20.12.2019) εμπίπτει στο νομικό καθεστώς που διαμορφώνεται με τη νεότερη διάταξη του άρθρου 33 ν. 4646/2019, η οποία, όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, παραπέμπει, για τον καθορισμό των προσώπων που φέρουν αλληλέγγυα ευθύνη, στο άρθρο 50 Κ.Φ.Δ, όπως το τελευταίο επίσης τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 ν. 4646/2019. Ως εκ τούτου, μόνη η ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. που έφερε ο προσφεύγων δεν αρκεί για την επιβολή σε βάρος του των ενδίκων μέτρων αλλά έπρεπε να έχει διερευνηθεί περαιτέρω από τη φορολογική αρχή εάν αυτός άσκησε πράγματι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθήκοντα διοίκησης ή διαχείρισης ή εκπροσώπησης της ανώνυμης εταιρίας, στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να περιέχονται στην ειδικώς προβλεπόμενη έκθεση ελέγχου του άρθρου 46 του ν.4174/2013. Ωστόσο, ούτε από την σχετική έκθεση ελέγχου της φορολογικής αρχής, ούτε από άλλο στοιχείο του διοικητικού φακέλου προκύπτει ότι ο προσφεύγων άσκησε πραγματικά, προσωρινώς ή διαρκώς, τουλάχιστον ένα από τα καθήκοντα διοικήσεως, διαχειρίσεως ή εκπροσωπήσεως της ως άνω εταιρίας, κατά την ελεγχόμενη περίοδο. Αντιθέτως, από τα στοιχεία που προσκόμισε ο προσφεύγων προκύπτει ότι η διαχείριση, εκπροσώπηση και δέσμευση της εν λόγω εταιρίας είχε ανατεθεί στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο «………..». Εξάλλου, ναι μεν ορίστηκε ότι η τελευταία αναπληρώνεται, σε περίπτωση κωλύματος, από τον Αντιπρόεδρο - προσφεύγοντα, ωστόσο η αναπλήρωση αυτή αφορά, όπως προκύπτει από τα αναφερθέντα στη 5η σκέψη πρακτικά, στην ενάσκηση των δικαιωμάτων του Δ.Σ. και όχι στο δικαίωμα υπογραφής (σχετικά με τη διαχείριση εταιρικής περιουσίας, εκπροσώπηση και δέσμευση εταιρείας), ενώ, σε κάθε περίπτωση, δεν διαπιστώθηκε, όπως ήδη προεκτέθηκε, ότι ο προσφεύγων είχε πράγματι ασκήσει συγκεκριμένα καθήκοντα διοικήσεως σε αναπλήρωση της προέδρου- διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας (πρβλ και ΣτΕ 401/2020). Κατόπιν αυτών, το Δικαστήριο κρίνει ότι μη νομίμως ελήφθησαν σε βάρος του τα ένδικα μέτρα, κατ’ αποδοχή ως βάσιμου του σχετικού λόγου της προσφυγής, παρέλκει δε η εξέταση των λοιπών λόγων αυτής ως αλυσιτελής.
 8. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη του Προϊσταμένου της ΔΌΎ. Ξάνθης καθ’ ό μέρος αφορά στον προσφεύγοντα. Τέλος, πρέπει να αποδοθεί σε αυτόν το καταβληθέν παράβολο (άρθρο 277 παρ. 9 ΚΔιοικΔικ), ενώ κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, πρέπει να απαλλαγεί το καθ’ ου από τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 275 παρ.1 ΚΔιοικΔικ).

ΔΙΑΤΑΥΤΑ

Δέχεται την προσφυγή.
Ακυρώνει την με αρ. πρωτ. ……../20.12.2019 (αρ. …./2019) πράξη του Προϊσταμένου της ΔΌΎ Ξάνθης, καθ’ ό μέρος αφορά στον προσφεύγοντα.
Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παράβολου.
Απαλλάσσει το Δημόσιο από τη δικαστική δαπάνη.
Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την 10.6.2020.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ»


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News