Δικηγορικό Γραφείο

Περίληψη:  Πράξη επαναπροσδιορισμού συζήτησης και κοινοποίηση στους διαδίκους με κάθε πρόσφορο μέσο. – Η περιέλευση σε αδυναμία πληρωμών μπορεί να προκληθεί από την αύξηση κόστους διαβίωσης και όχι μόνον από τη μείωση εισοδημάτων. – Προστασία πρώτης κατοικίας. – Απόρριψη ένστασης αοριστίας, ένστασης δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. – Αποδέχεται αίτηση. Συνυπολογίζει καταβολές προσωρινής διαταγής.

Διατάξεις:  άρ. 1, 3, 4, 8, 11, 13 του ν. 3869/2010 όπως τροπ.  με το ν. 4161/2013 σε συνδυασμό με τα άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ , άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. Α.4, άρθρο 2 παρ. 4 εδαφ. β' του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14-8-2015)

σ.σ.: το γραφείο μας χειρίστηκε και την αίτηση του συζύγου της αιτούσας, επί της οποίας εκδόθηκε η ΕιρΑθ 3415/2018 απόφαση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.

 

*******

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ        

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 3414/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Λούκου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Μαργαρίτα Αυγερινοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 6 Νοεμβρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ………… ………… του ………… και της …………, κατοίκου Αθηνών, οδός …………, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Σοφίας ΓΙΑΡΕΝΤΗ.

ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ της αιτούσας ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών, νι οποίες, μετά την κατ' άρθρο 748 § 3 ΚΠολΔ (σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Ν. 3889/2010) διάταξη του αρμοδίου Δικαστού, περί κλητεύσεως αυτών, κατέστησαν διάδικοι και μετέχουν στη δίκη παρισταμένων ως εξής:

1)         Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ. Ε.», στην θέση της οποίας υπεισήλθε ως καθολική διάδοχος η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της ………… ………… .

2)         Της ανώνυμης εταιρείας παροχής πιστώσεων με την επωνυμία «HELLENIC POST CREDIT», που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, επί της Αττικής Οδού (40° χλμ ΣΕΑ Μεσογείων), νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε.

 

*******

 

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή στο σύνολό της η από 21-3-2014 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …………/24-3-2014 αίτησή της, δικάσιμος της οποίας είχε ορισθεί η 11-2-2020 και η οποία επαναπροσδιορίστηκε αυτεπαγγέλτως δυνάμει της υπ' αριθμ. 85/2017 Πράξης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο (άρθρο 2 παρ. Α υποπαρ. Α.4 άρθρο 2 παρ. 4 εδαφ. β’ του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α'94/14-8-2015).

Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου πινακίου, ακολούθησε συζήτηση όπως αυτή αναφέρεται στα πρακτικά της παρούσης. Η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας, αφού πήρε το λόγο από την Ειρηνοδίκη, ανέπτυξε και προφορικά τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως νόμιμη, βάσιμη και αληθινή, ενώ η πληρεξούσια δικηγόρος της α' των καθ' ων – πιστωτριών αιτήθηκε την απόρριψή της.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Α υποπαρ. Α.4 άρθρο 2 παρ. 4 εδαφ. α" και β' του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α'94/14-8-2015): «... Εντός τεσσάρων (4) μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε διάδικος δύναται να ζητήσει με κλήση, ατελώς, να επαναπροσδιοριστεί υπόθεση που είχε προσδιοριστεί πέραν της τριετίας από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου, σε συντομότερη δικάσιμο. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, επαναπροσδιορίζεται αυτεπαγγέλτως εντός τριετίας από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου το σύνολο των υποθέσεων, οι οποίες έχουν ήδη προσδιοριστεί πέραν της τριετίας, αρχίζοντας από αυτές που έχουν προσδιοριστεί συντομότερα με προτίμηση στις σημαντικότερες, σύμφωνα με παρ. 6 υποθέσεις... Η πράξη προσδιορισμού δικασίμου κοινοποιείται είτε με επίδοση από δικαστικό επιμελητή, είτε με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, ιδίως τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία στον πληρεξούσιο δικηγόρο ή στον διάδικο. Η γραμματεία του δικαστηρίου υποχρεούται να αναρτά κάθε μήνα σε πίνακα ανακοινώσεων έγγραφο, από το οποίο προκύπτουν οι επαναπροσδιοριζόμενες υποθέσεις, καθώς και η αρχική και η νεότερη δικάσιμος... ».

Εν προκειμένω, επειδή η συζήτηση της από 21-3-2014 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …………/24-3-2014 αίτησης (κρινόμενης) είχε ορισθεί πέραν της τριετίας από της ενάρξεως της ισχύος του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14-8-2015), κατά επιταγή του προαναφερόμενου νόμου επαναπροσδιορίσθηκε αυτεπαγγέλτως δυνάμει της υπ`αριθμ. 85/2017 Πράξης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, κατά την οποία δεν παραστάθηκε η β' καθ’ης – πιστώτρια, στην οποία όμως γνωστοποιήθηκε, στις 9-6-2017 με ηλεκτρονική αλληλογραφία, ο Πίνακας Επαναπροσδιορισμών Ειρηνοδικείου Αθηνών από τη Δικάσιμο 11-2-2020 στην 6-11-2017, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο ταυ Δικαστηρίου τούτου που υφίσταται στο φάκελο της δικογραφίας. Επίσης, όπως προκύπτει από την υπ` αριθμ. 6777Β/13-4-2014 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Χρήστου Σ. Πολύζου, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό κατάθεσης …………/24-3-2014 αίτησης (κρινόμενης) με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για την αρχικά ορισθείσα συζήτηση της 11-2-2020, είχε επιδοθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα στην β καθ' ης – πιστώτρια. Συμφώνως λοιπόν των ανωτέρω, η τελευταία, εφόσον δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στο ακροατήριο από τη σειρά του οικείου πινακίου θα δικαστεί σαν είναι παρούσα (σύμφωνα με το άρθρο 754 ΚΠολΔ αναλογικώς εφαρμοζομένου).

Περαιτέρω, με την κρινόμενη αίτηση --- όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της αιτούσας ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά---η αιτούσα εκθέτει ότι δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και ως εκ τούτου στερείται πτωχευτικής ικανότητας, ζητεί δε λόγω μόνιμης αδυναμίας εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις ταυ Ν. 3869/2010 για ρύθμιση και απαλλαγή από απαιτήσεις που διατηρούν σε βάρος της οι ανωτέρω πιστώτριες, κατά το προτεινόμενο απ’ αυτήν σχέδιο διευθέτησης. Τέλος, ζητά την μη ρευστοποίηση της περιγραφόμενης στην ένδικη αίτηση κυρίας κατοικίας της, καθώς και την καταδίκη των πιστωτριών της στην δικαστική της δαπάνη.

Η υπό κρίση αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Ν 3869/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ).

Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του πρώτου τριημέρου κάθε μηνός, με έναρξη από τον πρώτο μήνα, μετά δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως, τα εξής: Α} Στην α’ πιστώτρια: 1) για την εκ της υπ’ αριθμ. ………  συμβάσεως στεγαστικού δανείου, απαίτηση, το ποσό των εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (139,41 ευρώ) και 2) για την εκ της υπ’ αριθμ. ……… συμβάσεως στεγαστικού δανείου, απαίτηση, το ποσό των πενήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (57,40 ευρώ) και 3) Στην β’ πιστώτρια, για την εκ της υπ`αριθμ. ……… συμβάσεως πιστωτικής κάρτας, απαίτηση, το ποσό των τριών ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (3,19 ευρώ). Οι πραγματοποιηθείσες καταβολές προς την β’ των καθ'ων, δυνάμει της από 17-11-2015 Προσωρινής Διαταγής, θα συνυπολογιστούν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα και θα αφαιρεθούν κατά τους τελευταίους μήνες της πενταετίας πριν τη λήξη του.

ΔΕΧΕΤΑΙ την πρόταση της αιτούσας για μη εκποίηση της κυρίας αυτής κατοικίας, ήτοι ενός διαμερίσματος του στ’ ορόφου πολυκατοικίας, κειμένης στην Αθήνα και επί της οδού Αιλιανού 39, επιφανείας κυρίων χώρων 83,00 τ.μ. και βοηθητικών χώρων 15,00 τ.μ., έτους κατασκευής 1990, κυριότητά της σε ποσοστό 100%.

ΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες καταβλητέες από την αιτούσα στην α’ καθ' ης – πιστώτρια για την αναφερομένη στην αμέσως ανωτέρω διάταξη αιτία, δόσεις, και για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, ως εξής: 1) για την εκ της υπ’ αριθμ. ……… συμβάσεως στεγαστικού δανείου, απαίτηση, το ποσό των διακοσίων δέκα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτών (217,12 ευρώ) και 2) για την εκ της υπ’ αριθμ. ……… συμβάσεως στεγαστικού δανείου, απαίτηση, το ποσό των πενήντα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (50,73 ευρώ). Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως και θα γίνεται εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για του οποίο θα υφίσταται μέτρηση κατά τον χρόνο της καταβολής, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τέλος, οι πραγματοποιηθείσες καταβολές προς την β’ των καθ' ων, δυνάμει της από 17-11-2015 Προσωρινής Διαταγής, θα συνυπολογιστούν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα και θα αφαιρεθούν κατά τούς τελευταίους μήνες της εικοσαετίας πριν τη λήξη του.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 4-5-2018 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News