Δικηγορικό Γραφείο

Η απόφαση αφορά ασκηθείσα προσφυγή, η οποία έγινε δεκτή και ακυρώθηκε η Πράξη Επιβολής Προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) και ήδη Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης Αττικής (Π.Ε.Κ.Α.)- Ε.Φ.Κ.Α. λόγω μη τήρησης πίνακα προσωπικού και μη αναγραφής μίας φερόμενης ως εργαζόμενης του προσφεύγοντος συνεταιρισμού, κατ’ άρθρο 20 παρ 2 Ν. 4255/2014, καθότι αποδείχθηκε ότι η εν λόγω εργαζόμενη δεν συνδεόταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον προσφεύγοντα συνεταιρισμό, αλλά με έτερη εταιρεία, συνεργαζόμενη με το συνεταιρισμό αυτό.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η νομική σκέψη της απόφασης αυτής, ειδικότερα κρίθηκε ότι:  « Το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη ότι α) η διαπίστωση περί απασχόλησης της ……………..και η εντεύθεν επιβολή των ένδικων προστίμων εδράζεται, κατ’ ουσίαν αποκλειστικώς στο υπ’ αριθμ……….. δελτίο ελέγχου, που συντάχθηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από τα αρμόδια όργανα του καθ’ ου στο υποκατάστημα του προσφεύγοντος Κοιν.Σ.Π.Ε. επί της οδού………………….., για την τήρηση των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας, στο οποίο, στη σχετική στήλη, αναγράφεται η ειδικότητά της ( μαγείρισσα), χωρίς να αναγράφονται καθαρές αποδοχές, β) το αυτό δελτίο ελέγχου παράγει μεν, ως δημόσιο έγγραφο, κατ’  άρθρο 171 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, πλήρη απόδειξη ως προς όσα βεβαιώνονται σε αυτό ότι έγιναν από το ίδιο το δημόσιο όργανο ή ενώπιόν του, πλην όμως, δεν παράγουν πλήρη απόδειξη ως προς τα στοιχεία που τα ελεγκτικά όργανα πρέπει να ερευνήσουν αυτεπαγγέλτως λόγω των καθηκόντων τους, για τα οποία επιτρέπεται ανταπόδειξη ( ΣτΕ 3345/2015, 2936/2011, 1382/2009), όπως, εν προκειμένω, ως προς την ιδιότητα της ευρισκόμενης κατά τον έλεγχο σε επιχείρηση, ως εργαζόμενης, καθώς και την ειδικότητά της, γ) με το ως άνω δελτίο ελέγχου βεβαιώνεται μεν η παρουσία της…… στον χώρο της επιχείρησης, ωστόσο , δε διαλαμβάνονται τα πραγματικά εκείνα περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκαν τα ελεγκτικά όργανα, προκειμένου να συνάγουν ότι το πρόσωπο αυτό έφερε την ιδιότητα του εργαζόμενου, με την καταγραφείσα από τους ελεγκτές ιδιότητα της μαγείρισσας και συγκεκριμένα, όχι μόνο δεν εξειδικεύεται εάν υπήρξε οποιαδήποτε παραδοχή των ίδιων ή δήλωση τρίτων προσώπων για την εργασιακή σχέση, αλλά ούτε προκύπτει από το διοικητικό φάκελο ότι το ανωτέρω συμπέρασμα συνεπικουρείται από οποιοδήποτε άλλο δηλωτικό της εργασιακής σχέσης στοιχείο, αλλά, επιπροσθέτως, κατά τον χρόνο του ελέγχου, δεν προκύπτει ότι αυτή κατελήφθη να εκτελεί εργασίες που προσιδιάζουν σε εργαζόμενο ( ΔΕΑΘ 3850/18, ΔΕΘεσς 1881/2018) και δη στην ως άνω αναφερόμενη ειδικότητα ( μαγείρισσα), δ) για την απόδειξη της σχέσης εργασίας δεν αρκεί, ελλείψει των ανωτέρω, η απλή υπογραφή του ευρισκόμενου στην επιχείρηση προσώπου στο δελτίο ελέγχου, άνευ έτερης ένδειξης, καθόσον η ενέργεια αυτή δύναται να οφείλεται στην πεποίθηση ότι αποτελεί μέρος τα διαδικασίας ελέγχου».

Την υπόθεση χειρίστηκε με επιτυχία ο Λευτέρης Κιούκης

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:

«Αριθμός Απόφασης Α12395/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα 7° Μονομελές

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Φεβρουάριου 2020 με δικαστή την Ελένη Ηλιού, Πρωτόδικη Δ.Δ. και γραμματέα την Ανθούλα Χατζηπέτρου, δικαστική υπάλληλο,

Για να δικάσει την με χρονολογία κατάθεσης ………/2018 προσφυγή,

Του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης … Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού ……… με την επωνυμία «………» που εδρεύει στ.. ……… Αττικής (οδός ……… αριθ. ………), ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο αλλά παραστάθηκε με την από ………/2020 δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., της δικηγόρου, Ασημίνας Καούνη την οποία έχει νομιμοποιήσει η νόμιμη εκπρόσωπος - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, ………του ……… με το από ………/2019 ιδιωτικό έγγραφο που φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημοτική αρχή και τα λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα του ως άνω Κοινωνικού Συνεταιρισμού,

Κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» που εκπροσωπείται από τον Διοικητή του, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο αλλά παραστάθηκε με την από 31.1.2020 δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., της πληρεξούσιας του δικηγόρου, ……… , σύμφωνα με την από 27.1.2020 εξουσιοδότηση του Υποδιοικητή του Ε.Φ.Κ.Α..

Αφού μελέτησε τη δικογραφία

Η κρίση του είναι η εξής:

  1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το με κωδικό ……… ηλεκτρονικό παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής του μέσω της Τράπεζας ………), ο προσφεύγων Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.), επιδιώκει, παραδεκτώς, την ακύρωση της υπ’ αριθ. Μ…../……… 2018 Πράξης Επιβολής Προστίμου (Π.Ε.Π.) των αρμοδίων οργάνων της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) Περιφέρειας Αττικής [ήδη από 1.1.2017 Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης Αττικής (Π.Ε.Κ.Α.) - Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τον ν.4445/2016, Α'236/19.12.2016], με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του, κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 4255/2014 (Α' 89) και της Φ11321/11115/802/2.6.2014 απόφασης των Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β' 1551), πρόστιμο συνολικού ποσού 11.050,54 ευρώ για τις αποδιδόμενες σε βάρος του παραβάσεις της μη τήρησης του πίνακα προσωπικού [Ε4] (500,00 ευρώ) και της μη αναγραφής σε αυτόν μίας φερόμενης ως εργαζόμενης άνω των 25 ετών (10.550,54 ευρώ), η οποία βρέθηκε να απασχολείται, σε υποκατάστημα που διατηρούσε επί της οδού ………  αριθ. ………  & ………, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από όργανα του καθου, ως προς την τήρηση των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
  2. Επειδή, στο άρθρο 20 του ν. 4255/2014 (Α' 89) ορίζεται ότι: «Παράγραφος 1: Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού. 1. «Η περίπτωση στ' της παρ. 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951 (Α' 79), όπως ισχύει, καταργείται από 1.6.2014.» Παράγραφος 2: Τροποποίηση αρμοδιοτήτων Ε.ΥΠ.Ε.Α. μετά την κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου. 1. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2556/1997 (Α' 270), όπως ισχύει, αντικαθίστανται από 1.6.2014 ως εξής: «Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη, των εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού), όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 (Β' 449) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, καθώς και για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Ο έλεγχος αυτός αφορά στην επιβολή προστίμου περί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού. Σε περίπτωση μη τήρησης και μη ανάρτησης του πίνακα προσωπικού επιβάλλονται πρόστιμα, όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης 7 της παρούσας παραγράφου. Έλεγχος της ορθής υπαγωγής στην ασφάλιση και της τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας» 2. Τις αρμοδιότητες ελέγχου και επιβολής των ανωτέρω προστίμων ασκούν και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ... 6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται μέχρι τις 10.5.2014, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Σ.Ε.Π.Ε., δύναται να ρυθμίζεται το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου, η διαδικασία, ο συγχρονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών, ο τρόπος και ο χρόνος διαβίβασης των εκθέσεων και δελτίων ελέγχου μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων ...». Κατ’ εξουσιοδότηση της τελευταίας διάταξης, εκδόθηκε η, ισχύουσα κατά τον κρίσιμο χρόνο, Φ.11321/11115/802/2.6.2014 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β' 1551), η οποία προβλέπει, στο άρθρο 1 περ. α', ότι: «α) Ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και αρμόδιοι υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνουν τη μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλουν διοικητική κύρωση (πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω: Παράβαση: Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού. Επιβαλλόμενο πρόστιμο: ο κατώτατος νόμιμος νομοθετημένος μισθός, μη προσαυξημένος για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί (18) δεκαοκτώ μήνες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο - υπάλληλο και το κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί τετρακόσιες τρεις (403) ημέρες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο - εργατοτεχνίτη, ανάλογα με την ηλικιακή διάκριση που θεσπίζει η υποπαράγραφος ΙΑ 11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012. Συγκεκριμένα για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο: Για υπάλληλο ηλικίας άνω των 25 ετών, Μισθός 586,08 €, Επί μήνες εργασίας 18, Επιβαλλόμενο Πρόστιμο 10.549,44 €.. Για υπάλληλο ηλικίας κάτω των 25 ετών, Μισθός 510,95 €, Επί μήνες εργασίας 18, Επιβαλλόμενο Πρόστιμο 9.197,10 €. Για εργατοτεχνίτη ηλικίας άνω των 25 ετών,  ημερομίσθιο 26,18  €,         Επί      ημέρες            εργασίας        403, Επιβαλλόμενο Πρόστιμο 10.550,54 €. Για εργατοτεχνίτη ηλικίας κάτω των 25 ετών, ημερομίσθιο 22,83€,           επί       ημέρες            εργασίας 403, Επιβαλλόμενο Πρόστιμο 9.200,49 €. β) ...». Επίσης, στο άρθρο 2 της ίδιας υπουργικής απόφασης ορίζεται ότι: «Πλέον των προστίμων του άρθρου 1 ..., σε περίπτωση μη τήρησης από τον υπόχρεο εργοδότη Πίνακα Προσωπικού επιβάλλεται αμελλητί διοικητική κύρωση (αυτοτελές πρόστιμο), κατά δέσμια αρμοδιότητα, ύψους ... 500,00 ευρώ, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων» και στο άρθρο 4 ότι: «α) Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων (προστίμων) των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, συντάσσεται και επιδίδεται επί τόπου Δελτίο Ελέγχου, με το οποίο βεβαιώνεται το είδος της παράβασης, και συντάσσεται και επιδίδεται άμεσα, και όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από το Δελτίο Ελέγχου, Πράξη Επιβολής Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα 1 και 2 της παρούσης, το ύψος της κύρωσης (προστίμου) που αντιστοιχεί στην βεβαιωθείσα παράβαση ... β) ... δ) Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα ημέρες από την επίδοσή της. Μέσα στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία που επέβαλε το πρόστιμο. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου».
  3. Επειδή, με τις ως άνω διατάξεις θεσπίζεται η τυπική παράβαση της μη αναγραφής εργαζομένου/ων στον πίνακα προσωπικού της επιχείρησης, ερειδόμενη στην απλή διαπίστωση του αντικειμενικού γεγονότος της μη καταχώρισης του εργαζομένου στον τηρούμενο στην επιχείρηση πίνακα προσωπικού, καθώς και μαχητό τεκμήριο ότι ο αναφερόμενος από τους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ή τους υπαλλήλους του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ως εργαζόμενος, που δεν αναγράφεται στον πίνακα προσωπικού, συνδέεται με εργασιακή σχέση με τον εργοδότη. Ο τελευταίος δύναται να ανατρέψει το τεκμήριο αυτό με την άσκηση προσφυγής, αποδεικνύοντας ότι ουδεμία σχέση εργασίας τον συνδέει με το πρόσωπο που τα ελεγκτικά όργανα θεώρησαν ως μισθωτό του (πρβλ. ΣτΕ 2151/2017 7μ.).
  4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στις 19.7.2018 και ώρα 10:15 από τα αρμόδια όργανα του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης Αττικής (Π.Ε.Κ.Α.) στο υποκατάστημα που διατηρεί ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) με την επωνυμία «………» επί της οδού ……… αριθ. ……… και ………, (βλ. σχετικά τα με αριθμ. ………  και ……… /……/2018 δελτία ελέγχου), βρέθηκε να απασχολείται με την ειδικότητα «μαγείρισσα», η ……… του ………, γεννηθείσα στις ………, δίχως να είναι καταχωρημένη από την επιχείρηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ σε ενιαίο έντυπο πρόσληψης (Ε3 και Ε4) ενώ δεν τηρείτο ο ισχύων πίνακας προσωπικού (Ε4). Σύμφωνα, δε, με το σχετικώς συνταχθέν δελτίο ελέγχου, η προαναφερόμενη δήλωσε ενυπόγραφα ότι απασχολείται με πλήρη απασχόληση 4,5 χρόνια με ωράριο εργασίας από Δευτέρα έως Παρασκευή από 10.00 έως 18.00, δεν δήλωσε, όμως αποδοχές. Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Μ…./………/2018 πράξη των αρμοδίων υπαλλήλων του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης Αττικής (Π.Ε.Κ.Α.), με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του Κοιν.Σ.Π.Ε. πρόστιμο συνολικού ποσού 11.050,54 ήτοι πρόστιμο ποσού 10.550,54 ευρώ για την παράβαση της μη αναγραφής της ως άνω εργατοτεχνίτριας άνω των 25 ετών στον Πίνακα Προσωπικού και πρόστιμο ποσού 500,00 ευρώ για την παράβαση της μη τήρησης του ισχύοντος Πίνακα Προσωπικού.
  5. Επειδή, ήδη με την κρινόμενη προσφυγή, όπως αυτή αναπτύσσεται με το από 1.11.2019 νομίμως κατατεθέν υπόμνημα, ο προσφεύγων Κοιν.Σ.Π.Ε. ζητεί την ακύρωση της πιο πάνω πράξης επιβολής προστίμου προβάλλοντας καταρχάς ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 12 του ν.2716/1999 «Περί εκσυγχρονισμού Ψυχικής Υγείας», ο ίδιος αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με Περιορισμένη Ευθύνη των μελών του, με εμπορική ιδιότητα, για την ίδρυση του οποίου εξεδόθη η από 10.5.2005 σχετική άδεια σκοπιμότητας με την υπ’ αριθ. ……… απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, μπορεί να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή καταστήματα εν γένει οπουδήποτε, όπως και το επίδικο Υποκατάστημα - Υπηρεσίες catering. Ο Συνεταιρισμός αποβλέπει στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και συμβάλλει στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Ταυτόχρονα, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός αποτελεί «Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», κατά τον ορισμό της παρ. 1Β του άρθρου 3 του ν. 4430/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.4447/2016 και ισχύει σήμερα (ομοίως και η «……….»). Μέλος, δε, του Συνεταιρισμού αποτελεί και η ως προαναφερόμενη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία “……… ” (βλ. σχετ. την από ……… Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Αστικής Μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία ‘………’ της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος τυγχάνει ο ………). Οι σκοποί της εταιρείας αυτής είναι κοινωφελείς και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, μεταξύ δε αυτών των σκοπών είναι και η οργάνωση και λειτουργία Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες) και Προγραμμάτων Προστατευόμενων Διαμερισμάτων αλλά και η Ανάπτυξη Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Εξάλλου, ο προσφεύγων Συνεταιρισμός τυγχάνει εταίρος της “………”, γεγονός που αποδεικνύει, κατά τους ισχυρισμούς του, τη στενή συνεργασία και σχέση μεταξύ της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας “……… ” και του προσφεύγοντος, υπό την έγκριση και διαρκή εποπτεία της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Εργασίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής και με πρωταρχικό σκοπό την αποασυλοποίηση των ψυχικά ασθενών ατόμων και την επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο δια της προσφοράς εργασίας προς αυτούς, ο αϊτών Συνεταιρισμός απασχολεί ως μέλη της στο συγκεκριμένο Υποκατάστημα, ψυχικά ασθενή άτομα, τα οποία διαμένουν υπό τη διεύθυνση και εποπτεία της “……… ” (βλ. σχετ. το από ……… Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Κοινωνικού Συνεταιρισμού). Ειδικότερα, την επίδικη ημέρα του ελέγχου βρίσκονταν στις υποδομές του προσφεύγοντος, η ………, η οποία διαμένει στο προστατευόμενο διαμέρισμα που βρίσκεται επί της οδού ……… στο ………, ο ………, ο οποίος διαμένει στο προστατευόμενο διαμέρισμα επί της οδού ……… αριθ. ………, οι ……… και ………  στη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Στεγαστικού Τύπου - Ξενώνα για ασθενείς με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην ……… , επί της οδού ………  αριθ. ………  και τέλος, ο ………, ο οποίος διαμένει στο Οικοτροφείο Βαριάς Νοητικής Υστέρησης “……… ”, επί της οδού ………  αριθ. ………  στην ………. Τα εν λόγω μέλη του προσφεύγοντος, τα οποία πάσχουν από νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχολογικές διαταραχές, είναι παράλληλα και εργαζόμενοι του [βλ. σχετ. την κατάσταση ασφαλίσεως προσωπικού του Κοιν.Σ.Π.Ε. και τον από ……… ετήσιο Πίνακα Προσωπικού (Ε4)], καθώς η απασχόλησή τους σε προστατευόμενο περιβάλλον συντελεί στις διαδικασίες της ψυχοκοινωνικής τους αποκατάστασης, πλην όμως, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για συνήθεις εργαζομένους, οι εν λόγω ασθενείς - εργαζόμενοι - μέλη του προσφεύγοντος, κατά την παροχή της εργασίας τους, έχουν, κατά τις εντολές των ψυχιάτρων της “………  ΑΜΚΕ”, οι οποίοι τους παρακολουθούν ιατρικά, καθώς διαμένουν εξάλλου και στις δομές της, την ανάγκη συνοδείας από τις δομές της “……… ” ως το Υποκατάστημα του προσφεύγοντος αλλά και της επίβλεψης και υποστήριξης τους προκειμένου να ασκήσουν την εργασία τους (βλ. σχετ. τις από ……… ιατρικές γνωματεύσεις της Ψυχιάτρου της «………» για τις εργαζόμενες- ασθενείς ……… και ………). Το έργο, δε, αυτό έχει ανατεθεί, κατά τους ισχυρισμούς του, σε υπαλλήλους των οικοτροφείων, όπως εν προκειμένω, τη ………, η οποία επέβλεπε την εργασία των ανωτέρω τεσσάρων εργαζομένων του και κακώς θεωρήθηκε ως υπάλληλός του και ως μη καταχωρισθείσα στον οικείο Πίνακα Προσωπικού. Η ……… τυγχάνει υπάλληλος γενικών καθηκόντων της “………  AMΚΕ” ανήκουσα στο προσωπικό του Οικοτροφείου Β.Ν.Υ. “……… ” επί της οδού ………  αριθ. ……… στην ………, προσληφθείσα στις …../2009, η οποία, σύμφωνα με τo υποβληθέν Πρόγραμμα Εργασίας της, από 1.7.2018 έως 31.7.2018 εργάστηκε από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. Συνεπώς, στις 19.7.2018 και περί ώρα 10:15, οπότε και διενεργήθηκε ο ως άνω έλεγχος, παρείχε την εργασία της εντός του συμβατικού ωραρίου της στην “………  ΑΜΚΕ”, συνοδεύοντας και υποστηρίζοντας τους ανωτέρω ασθενείς - ενοίκους της “……… ” αλλά ταυτόχρονα και υπαλλήλους του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως εκ τούτου, ουδεμία απολύτως εργασία παρείχε στον Συνεταιρισμό, στο υποκατάστημα catering, ουδόλως, δε, τυγχάνει μαγείρισσα ή βοηθός μάγειρα ή σερβιτόρα. Αντιθέτως, κατά τα υποστηριζόμενα από αυτόν, η ……… τυγχάνει εργαζόμενη αποκλειστικώς και μόνο της συνεργαζόμενης με αυτόν στα πλαίσια του σκοπού της, αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με την επωνυμία «………». Στη συνέχεια, ο προσφεύγων Κοιν.Σ.Π.Ε. προβάλλει ότι, κατά την έκδοση της προσβαλλομένης πράξεως, δεν τηρήθηκε ο ουσιώδης τύπος της προηγούμενης ακρόασης, κατά παράβαση των άρθρων 20 παρ. 2 του Συντάγματος και 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α'45), η δε, με αριθμ. 27397/122/19-08- 2013 υπουργική απόφαση, κατ' επίκληση της οποίας εκδόθηκε το επίδικο πρόστιμο, έχει εκδοθεί καθ' υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης. Επίσης, προβάλλει ότι η προσβαλλομένη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος). Τέλος, όπως υποστηρίζει, η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει από τυπικό ελάττωμα καθώς η οικεία έκθεση ελέγχου δεν αναγράφει τη διακρίβωση ή μη της τήρησης των. εντύπων Ε3 και Ε4 από αυτόν, πράγμα που ελέγχθηκε και διακριβώθηκε πράγματι και έπρεπε να αναγραφεί στην Έκθεση Ελέγχου. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του επικαλείται και προσκομίζει, μεταξύ άλλων, αποδεικτικών στοιχείων τα ακόλουθα: 1) την από ……… /2009 αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ της ……… από την εργοδότρια «……… Α.Μ.Κ.Ε.», 2) την από ……/2016 συναφθείσα σύμβαση τροποποίησης ωρών εργασίας (μετακίνηση εργαζομένου) μεταξύ της Α.Μ.Κ.Ε. «………» και συγκεκριμένα του νομίμου εκπροσώπου της, ……… και της ……… από την οποία προκύπτει ότι: α. η ως εργαζόμενη έχει προσληφθεί από την προαναφερόμενη εργοδότρια στις ……./2009 με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ως υπάλληλος με την ειδικότητα ΔΕ Γενικών Καθηκόντων (φροντιστές χωρίς πτυχίο ατόμων με ειδικές ανάγκες), με ωράριο εργασίας οκτώ (8) ώρες ημερησίως, Δευτέρα έως Παρασκευή δηλαδή 40 ώρες εβδομαδιαίως, β. οι ημέρες λειτουργίας του φορέα καθώς και το ωράριο ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησης καθορίζονται και μεταβάλλονται από τον εργοδότη κατά την απόλυτη κρίση του στα πλαίσια των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, γ. ο τόπος παροχής εργασίας είναι ο επί της ……… στην Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Στεγαστικού Τύπου - «………» για ασθενείς με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, δ. η Συλλογική Σύμβαση που εφαρμόζεται είναι η του Δημοσίου (ν.4354/2015) και ε. ο μισθός που λαμβάνει ανέρχεται σε 1.201,50 ευρώ., 3) τον αριθ. πρωτ. ΠΠ………./……… /2017 ετήσιο πίνακα προσωπικού της Α.Μ.Κ.Ε. «………» στην οποία αναγράφεται η ……… ως εργαζόμενη στον πιο πάνω φορέα και συγκεκριμένα στο οικοτροφείο «………» με σταθερό ωράριο με την ειδικότητα «υπάλληλος - 513011 οικονόμοι, διαχειριστές ιδρυμάτων συλλογικής συμβίωσης (γηροκομείων, βρεφοκομείων, ασύλων κλπ)/ΔΕ Γενικών Καθηκόντων - αορίστου χρόνου, πλήρης καθώς και τον από 28.6.2018 συμπληρωματικό του ωραρίου πίνακα προσωπικού της Α.Μ.Κ.Ε. «………» στον οποίο αναγράφεται η ……… με τα ίδια ως άνω στοιχεία. Αντιθέτως, ο καθού Ε.Φ.Κ.Α. με την από 31.1.2020 έκθεση απόψεών του ζητεί την απόρριψης της κρινόμενης προσφυγής ως αβάσιμης. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις που προπαρατέθηκαν και την ερμηνεία τους, το Δικαστήριο, λαμβάνει, καταρχάς, υπόψη ότι: α) η διαπίστωση περί απασχόλησης της ………  και η εντεύθεν επιβολή των ενδίκων προστίμων εδράζεται, κατ’ ουσίαν, αποκλειστικώς στο με αριθμ. ……… /……./2018 δελτίο ελέγχου που συντάχθηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από τα αρμόδια όργανα του καθου στο υποκατάστημα του προσφεύγοντος Κοιν.Σ.Π.Ε. επί της οδού ………  αριθ. ………  & ………, για την τήρηση των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας, στο οποίο, στη σχετική στήλη, αναγράφεται η ειδικότητά της (μαγείρισσα), χωρίς να αναγράφονται καθαρές αποδοχές, β) το αυτό δελτίο ελέγχου παράγει μεν, ως δημόσιο έγγραφο, κατ’ άρθρο 171 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999, Α' 97), πλήρη απόδειξη ως προς όσα βεβαιώνονται σε αυτό ότι έγιναν από το ίδιο το δημόσιο όργανο ή ενώπιον του, πλην όμως, δεν παράγουν πλήρη απόδειξη ως προς τα στοιχεία που τα ελεγκτικά όργανα πρέπει να ερευνήσουν αυτεπαγγέλτως, λόγω των καθηκόντων τους, για τα οποία επιτρέπεται ανταπόδειξη (πρβλ. ΣτΕ 3345/2015, 2936/2011, 1382/2009), όπως, εν προκειμένω, ως προς την ιδιότητα της ευρισκόμενης κατά τον έλεγχο σε επιχείρηση, ως εργαζόμενης, καθώς και την ειδικότητά της, γ) με το ως άνω δελτίο ελέγχου βεβαιώνεται μεν η παρουσία του προσώπου αυτού (………) στο χώρο της επιχείρησης, ωστόσο, δεν διαλαμβάνονται τα πραγματικά εκείνα περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκαν τα ελεγκτικά όργανα, προκειμένου να συνάγουν ότι το πρόσωπο αυτό έφερε την ιδιότητα του εργαζόμενου, με την καταγραφείσα από τους ελεγκτές ειδικότητα της μαγείρισσας, και συγκεκριμένα, όχι μόνο δεν εξειδικεύεται εάν υπήρξε οποιαδήποτε παραδοχή των ίδιων ή δήλωση τρίτων προσώπων για την εργασιακή σχέση, ούτε, άλλωστε, προκύπτει από το διοικητικό φάκελο ότι το ανωτέρω συμπέρασμα συνεπικουρείται από οποιοδήποτε άλλο δηλωτικό της εργασιακής σχέσης στοιχείο, αλλά, επιπροσθέτως, κατά τον χρόνο του ελέγχου, δεν προκύπτει ότι αυτή κατελήφθη να εκτελεί εργασίες που προσιδιάζουν σε εργαζόμενο (πρβλ. ΔΕΑθ 3850/2018, ΔΕΘεσσ 1881/2018) και δη στην ως άνω αναφερόμενη ειδικότητα (μαγείρισσα), δ) για την απόδειξη της σχέσης εξαρτημένης εργασίας δεν αρκεί, ελλείψει των ανωτέρω, η απλή υπογραφή του ευρισκόμενου στην επιχείρηση προσώπου, στο δελτίο ελέγχου, άνευ έτερης ένδειξης, καθόσον η ενέργεια αυτή δύναται να οφείλεται στην πεποίθηση ότι αποτελεί μέρος της διαδικασίας ελέγχου. Ανεξαρτήτως, όμως, των ανωτέρω, από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων που προσκόμισε ο προσφεύγων Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης προς απόδειξη του σχετικού ισχυρισμού του περί ανυπαρξίας οποιοσδήποτε σχέσης εξαρτημένης εργασίας με τη φερόμενη ως εργαζόμενή του, ………, προκύπτει ότι, σε κάθε περίπτωση, η προαναφερόμενη ουδέποτε υπήρξε υπάλληλός του αλλά υπάλληλος αποκλειστικώς και μόνο της συνεργαζόμενης με αυτόν Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «………» με έδρα της επί της οδού ………. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα σχετικά καταστατικά των πιο πάνω κοινωνικών φορέων, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «………» και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «………» αποτελούν δύο διαφορετικά νομικά πρόσωπα, η δε, ………, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και την από ……… /2016 συναφθείσα σύμβαση τροποποίησης ωρών εργασίας (μετακίνηση εργαζομένου) μεταξύ της Α.Μ.Κ.Ε. «………» και συγκεκριμένα του νομίμου εκπροσώπου της, ……… και της προαναφερόμενης προκύπτει ότι: α. η ως εργαζόμενη έχει προσληφθεί από την προαναφερόμενη εργοδότρια στις ………/2009 με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ως υπάλληλος με την ειδικότητα ΔΕ Γενικών Καθηκόντων (φροντιστές χωρίς πτυχίο ατόμων με ειδικές ανάγκες), με ωράριο εργασίας οκτώ (8) ώρες ημερησίως, Δευτέρα έως Παρασκευή δηλαδή 40 ώρες εβδομαδιαίως, με τόπο παροχής εργασίας τον επί της ……… στην Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Στεγαστικού Τύπου - «………» για ασθενείς με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, αμοίβεται, δε, σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση του Δημοσίου (ν.4354/2015) με μισθό ανερχόμενο στο ποσό των 1.201,50 ευρώ. Εξάλλου, τα ανωτέρω επιρρωνύονται και από τον προσκομισθέντα υπ’ αριθ. πρωτ. ΠΠ……… /…….2017 ετήσιο πίνακα προσωπικού της Α.Μ.Κ.Ε. «………» στην οποία αναγράφεται η ……… ως εργαζόμενη στον πιο πάνω φορέα και συγκεκριμένα στο οικοτροφείο «………» με σταθερό ωράριο με την ειδικότητα «υπάλληλος - 513011 οικονόμοι, διαχειριστές ιδρυμάτων συλλογικής συμβίωσης (γηροκομείων, βρεφοκομείων, ασύλων κλπ)/ΔΕ Γενικών Καθηκόντων - αορίστου χρόνου, πλήρης καθώς και τον από ……… /2018 συμπληρωματικό του ωραρίου πίνακα προσωπικού της Α.Μ.Κ.Ε. «………». Ενόψει δε ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι, κατά τον χρόνο του ελέγχου, η ………  δεν συνδεόταν με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τον προσφεύγοντα Κοινωνικό Συνεταιρισμό, πολλώ, δε, μάλλον, δεν παρευρίσκετο στην επιχείρησή του ως μισθωτή και δη, με την ειδικότητα «μαγείρισσα» και ως εκ τούτου, δεν ήταν υποχρεωμένος να την εγγράφει στον πίνακα προσωπικού της εν λόγω επιχείρησης. Συνεπώς, ο προσφεύγων Κοινωνικός Συνεταιρισμός δεν υπέπεσε στις αποδιδόμενες σε αυτόν παραβάσεις και η προσβαλλόμενη πράξη, με την οποία επιβλήθηκαν σε βάρος του τα ένδικα πρόστιμα, πρέπει να ακυρωθεί, κατ’ αποδοχή του προβαλλομένου λόγου της προσφυγής ως βάσιμου, ενώ, παρέλκει, ως αλυσιτελής, η εξέταση των λοιπών λόγων της προσφυγής.
  6. Επειδή, κατ’ ακολουθία, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. Μ…/………/2018 Πράξη Επιβολής Προστίμου των αρμοδίων οργάνων του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) Αττικής. Τέλος, πρέπει να αποδοθεί το καταβληθέν παράβολο στον προσφεύγοντα Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (άρθρο 277 παρ. 9 του Κ.Δ.Δ.), ενώ, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, πρέπει να απαλλαγεί ο καθού Ε.Φ.Κ.Α. από τα δικαστικά έξοδα του προσφεύγοντος (άρθρο 275 παρ. 1 τελ. εδ. του Κ.Δ.Δ.).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την προσφυγή.

Ακυρώνει την αριθ. Μ…../……./2018 Πράξη Επιβολής Προστίμου των αρμοδίων οργάνων του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) Αττικής.

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παράβολου στον προσφεύγοντα Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης.

Η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 7.8.2020.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ»

 

 

-----------------------

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας.

Παραστάθηκαν


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News