Δικηγορικό Γραφείο
Διοικητική Επιτροπή Σημάτων

Κατά την ομόφωνη κρίση των μελών της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί του αιτούντα, ότι συντρέχει περίπτωση διαγραφής λόγω ακυρότητας του προσβαλλόμενου σήματος του εντολέα μας, κρίθηκαν αβάσιμοι.

Περαιτέρω, δεν απεδείχθη από τα προσκομισθέντα στοιχεία ότι συντρέχουν, εν προκειμένω, οι προϋποθέσεις που καθιστούν ένα «διακριτικό γνώρισμα φήμης», όπως ο αυξημένος βαθμός καθιέρωσής του στις συναλλαγές, η μοναδικότητα, η ιδιοτυπία στην εμφάνιση, η χρονική διάρκεια και η γεωγραφική έκταση της χρησιμοποίησής του. Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή απέρριψε την αίτηση διαγραφής του αντιδίκου κατά του εθνικού σήματος του εντολέως μας, κρίνουσα ότι δε συντρέχει κίνδυνος σύγχυσης στο καταναλωτικό κοινό, ούτε κίνδυνος συσχέτισης με προηγούμενο διακριτικό γνώρισμα του αιτούντα, ούτε ότι η κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος έγινε κακόπιστα, προκειμένου να εκμεταλλευτεί τη φήμη του διακριτικού του γνωρίσματος.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

(ΤΜΗΜΑ Γ΄)

Απόφαση με αριθμό 4/2019

Η Διοικητική Επιτροπή του Ν. 4972/2012 (Α΄ 86), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4155/2013 (Α΄120) και ισχύει, η οποία απαρτίζεται τους …………, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. ως Πρόεδρο, ……….., υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως αναπληρωματικό μέλος του τακτικού μέλους ………., η παρέστη λόγω κωλύματος και …….., υπάλληλο ΕΦΚΑ ως τακτικό μέλος, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Πλατεία Κάνιγγος, αίθουσα ….), σήμερα την ……..2017, ημέρα …….. και ώρα ……. με γραμματέα την ……….., υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εξέτασε τη με αριθμό ……../2017 αίτηση του ……….., κατοίκου ………, οδός ………, περί διαγραφής του με αριθμό ……….. εθνικού σήματος «LOVE 4 ###» της εταιρείας με την επωνυμία «………….. Ο.Ε.» για όλα τα προϊόντα των κλάσεων …. και …., καθώς και όλες τις υπηρεσίες της κλάσης … Το εν λόγω σήμα έγινε δεκτό με την υπ’ Αρ. ΕΞ ……/2017 απόφαση της Υπηρεσίας Σημάτων.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, παραστάθηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος …………… ο οποίος προσκόμισε το ……… γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του Δ.Σ.Α. (βλ. το από ……..2017 πληρεξούσιο του αιτούντος), καθώς και η πληρεξουσία της καθ΄ης, Κωνσταντίνα Κωνστάντου, η οποία προσκόμισε το ………. Γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του Δ.Σ.Α. (βλ. το από ……..2017 πληρεξούσιο του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ………, κατοίκου ………, υπό την ιδιότητα του διαχειριστή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «………… Ο.Ε.»).

Στη συνέχεια, η Επιτροπή, αφού άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους τόσο του αιτούντα όσο και της καθ΄ης, την εισηγήτρια της υπόθεσης ……….. και αφού έλαβε υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, εισάγεται προς συζήτηση η κρινόμενη αίτηση διαγραφής, για την οποία έχουν καταβληθεί τα προβλεπόμενα στο νόμο τέλη και παράβολα ποσού …… ευρώ, όπως προκύπτει από τα ειδικά έντυπα παράβολα του Δημοσίου με αριθμούς ………… και ………….

Επειδή, το άρθρο 145 του Ν. 4072/2012 (Α΄86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 4155/2013 (Α΄120) ορίζει ότι «1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 145 του Ν. 4072/2012 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως “Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων είναι αρμόδια για την αποδοχή ή απόρριψη της ανακοπής, της προσφυγής κατά το άρθρο 144 του παρόντος νόμου, της αίτησης διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας, της παρέμβασης, καθώς και για κάθε διαφορά που ανακύπτει μεταξύ της Υπηρεσίας Σημάτων και των καταθετών ή δικαιούχων σήματος κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου”».

Επειδή, το άρθρο 30 παρ. 1 & 5 του Ν. 4155/2013 ορίζει ότι «1. Η αίτηση για διαγραφή λόγω έκπτωσης ή λόγω ακυρότητας υποβάλλεται με έγγραφο που κατατίθεται στην Υπηρεσία Σημάτων από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και εξετάζεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. (…) 5. Για την εξέταση της αίτησης διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 145».

Επειδή, το άρθρο 161 παρ. 1 του Ν. 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 4155/2013 ορίζει ότι «το σήμα κηρύσσεται άκυρο και διαγράφεται εάν καταχωρίσθηκε κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 123 και 124».

Επειδή, στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει, ορίζεται ότι «Δεν καταχωρίζονται ως σήματα: (…) β) τα σημεία των οποίων η κατάθεση αντίκειται στην καλή πίστη ή έγινε κακόπιστα».

Επειδή, στο άρθρο 124 παρ. 1 β, γ, 2 α και 3 α του Ν. 4072/2012 ορίζεται ότι «1. Σημείο δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση: (…) β) εάν λόγω της ταυτότητας με το προγενέστερο σήμα και της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισής του με το προγενέστερο σήμα και γ) εάν ταυτίζεται ή ομοιάζει με προγενέστερο σήμα που έχει αποκτήσει φήμη και η χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου σήματος θα προσπόριζε σε αυτό, χωρίς εύλογη αιτία, αθέμιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη αυτού, ανεξάρτητα αν το μεταγενέστερο σήμα προορίζεται να διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες του προγενέστερου σήματος. 2. Ως προγενέστερα σήματα κατά τον παρόντα νόμο νοούνται: α) τα σήματα, συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών σε ισχύ στην Ελλάδα και των κοινοτικών, τα οποία έχουν καταχωρισθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης του σήματος, αφού ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα προτεραιότητας ή αρχαιότητας αυτών που προβλήθηκαν (…) 3. α. εάν προσκρούει σε δικαίωμα μη καταχωρισμένου σήματος ή άλλου διακριτικού σημείου ή γνωρίσματος που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές, το οποίο παρέχει στο δικαιούχο το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος, με την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα αυτά έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης του εν λόγω σημείου αφού ληφθούν υπόψη τα τυχόν προβαλλόμενα δικαιώματα προτεραιότητας».

Επειδή, σύμφωνα με τη νομολογία των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εκτίμηση της ομοιότητας μεταξύ των δύο σημείων πρέπει να στηρίζεται στη συνολική εντύπωση που προκαλούν τα σημεία, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των διακριτικών και κυρίαρχων στοιχείων τους (βλ. σχ. αποφάσεις C-251/95 SABEL σκέψη 23 και C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, σκέψη 25). Για την αξιολόγηση της συνολικής εντύπωσης που προκαλούν τα σήματα εξετάζεται η οπτική, ηχητική και εννοιολογική ομοιότητα αυτών.

Επειδή, ο αιτών επιδιώκει τη διαγραφή του με αριθμό …….. εθνικού σήματος «LOVE 4 ###» με την επωνυμία «……… Ο.Ε.» για όλα τα προϊόντα των κλάσεων … και …, καθώς και όλες τις υπηρεσίες της κλάσης … Το σήμα έχει καταχωρισθεί για όλα τα προϊόντα / υπηρεσίες των προαναφερόμενων κλάσεων και έγινε δεκτό με τη με Αρ. ΕΞ ……/2017 απόφαση της Υπηρεσίας Σημάτων.

Από τα στοιχεία του φακέλου, από ολόκληρη τη διαδικασία και τα προσκομισθέντα αμφοτέρων των διαδίκων (υπομνήματα, αντικρούσεις κλπ) αποδείχθηκαν κατά την ομόφωνη γνώμη των μελών της παρούσας Επιτροπής, τα ακόλουθα:

Α. Ο αιτών ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιεί συνεχώς και αδιάλειπτα στις συναλλαγές από τον Οκτώβριο του 2013, τρία έτη δηλαδή πριν την ημερομηνία κατάθεσης του προσβαλλόμενου με Αρ. …….. εθνικού σήματος «LOVE 4 ###», την ένδειξη «LOVE ###» σε συνδυασμό με την απεικόνιση καρδιάς, όπως απεικονίζεται παρακάτω, ως διακριτικό τίτλο της επιχείρησης και ως ιδιαίτερο γνώρισμα, που εξατομικεύει τα φέροντα την ως άνω ένδειξη προϊόντα (…………..) και τις παρεχόμενες υπηρεσίες (…………) ως παρεχόμενα αποκλειστικά από την επιχείρησή του.

(ακολουθεί απεικόνιση του σήματος του αιτούντος)

Ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι το ως άνω ιδιαίτερο γνώρισμα είχε επικρατήσει στις συναλλαγές εντός της ελληνικής επικράτειας και είχε συνδεθεί στη συνείδηση των καταναλωτών με την επιχείρηση του αιτούντα κατά τρόπο μόνιμο και αποκλειστικό πριν την κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος «LOVE 4 ###». Κατά τον αιτούντα, το προσβαλλόμενο σήμα προσκρούει στο προγενέστερο διακριτικό γνώρισμα «LOVE ###» και απεικόνιση, καθώς ομοιάζει με αυτό σε βαθμό πλήρους ταύτισης οπτικά, ηχητικά και εννοιολογικά, διακρίνει δε πανομοιότυπα προϊόντα και υπηρεσίες των κλάσεων …, … και … και επομένως από τη συνύπαρξη των συγκρινόμενων σημείων συντρέχει κίνδυνος σύγχυσης των καταναλωτών. Επίσης, ο αιτών ισχυρίζεται ότι το με αριθμό ………. Σήμα «LOVE 4 ###» κατατέθηκε με πρόδηλη κακή πίστη, καθώς η καθ΄ης είχε πλήρη γνώση της ύπαρξης της επιχείρησης του αιτούντα, του καλού ονόματος της επιχείρησής του υπό τον διακριτικό τίτλο «LOVE ###» της εμπορικής επιτυχίας και της ευρείας απήχησης των προϊόντων του στους Έλληνες καταναλωτές. Επομένως, κατά τους ισχυρισμούς του το προσβαλλόμενο εθνικό σήμα LOVE 4 ###» κατατέθηκε με αποκλειστικό σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση του προγενέστερου ιδιαίτερου διακριτικού γνωρίσματος «LOVE ###» και απεικόνιση καρδιάς του αιτούντα, καθώς και του καλού ονόματος της επιχείρησής του και της θετικής εκτίμησης που τρέφουν οι Έλληνες καταναλωτές για τα προϊόντα υπό το διακριτικό γνώρισμα «LOVE ###».

Β. Η καθ΄ης είναι δικαιούχος με Αριθ. ………. εθνικού σήματος «LOVE 4 ###», το οποίο έγινε δεκτό με τη με αριθμό ΕΞ ……./2017 απόφαση της Υπηρεσίας Σημάτων.

Το σήμα της καθ΄ης, τύπο figurative-word, χρώματος άσπρου και μαύρου, αναγράφεται με μαύρα γράμματα και τον ειδικά σκιαγραφημένο με μαύρο φόντο αριθμό τέσσερα (4) στο σύνολό τους εντός λευκού περιγράμματος, όπως παρουσιάζεται παρακάτω (οπτική παρουσίαση):

(ακολουθεί οπτική παρουσίαση του σήματος της καθ΄ης)

Ο αριθμός 4 διαβάζεται στην αγγλική γλώσσα όπως και οι λέξεις του σήματος, αποδίδοντας την αναφορική πρόθεση «για» αντί του αριθμού 4, χάρη στη φωνητική ομοιότητα του αριθμού 4 «four» (=τέσσερα) στην αγγλική, ήτοι «love four for ###» που σημαίνει στην ελληνική «αγάπη τέσσερα για ###».

Το ως άνω σήμα κατατέθηκε στις ………2016 για να διακρίνει προϊόντα στις κλάσεις …, … και … και καταχωρίσθηκε με τη με Αρ. ΕΞ ……/2017 απόφαση της Υπηρεσίας Σημάτων.

Σύμφωνα με την καθ΄ης, από τον Ιανουάριο του 2017, μετά από τακτικούς ελέγχους στο διαδίκτυο, υπέπεσε στην αντίληψή της ότι ο αιτών έθεσε σε κυκλοφορία στο διαδίκτυο και στη διαφήμιση με ηλεκτρονικά μέσα, το μη καταχωρισμένο και μη κατατεθειμένο σήμα «LOVE ###» και απεικόνιση καρδιάς του αιτούντα, ο οποίος εκτός του καταστήματός του στο ………. με τον τίτλο «LOVE ###», από τις αρχές του 2017, ξεκίνησε να χρησιμοποιεί παράλληλα τον τίτλο και να τον διαφημίζει ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο και να διατηρεί ενεργούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς κατά την άποψη της καθ΄ης, να έχει νόμιμο δικαίωμα, αφού δεν είχε προβεί σε κατάθεση του εν λόγω σήματος. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η καθ΄ης κάλεσε τον αιτούντα (…./2017 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων) να αποσύρει τυχόν καταχωρήσεις του καταστήματός του υπό τον εν λόγω διακριτικό τίτλο από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και να απόσχει στο μέλλον από οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.

Αντί αυτού, ο αντίδικος προχώρησε σε κατάθεση αιτήματος καταχώρησης της ένδειξης «LOVE ###», το οποίο κατά την καθ΄ης, αποτελεί πανομοιότυπη ηχητική και λεκτική απεικόνιση του σήματος «LOVE 4 ###». Κατά τους ισχυρισμούς της καθ΄ης, η υπό κρίση αίτηση είναι παντελώς αόριστη και ως ταύτη θα πρέπει να απορριφθεί, αφού ο αιτών δεν κάνει καμία αναφορά στα έγγραφα που αποδεικνύουν την προηγούμενη χρήση της ένδειξης «LOVE ###», ούτε παρέχει περαιτέρω πληροφορίες και επιχειρήματα σχετικά με το πώς επικράτησε το διακριτικό του γνώρισμα, σε τι μερίδα αγοράς και σε ποια γεωγραφική έκταση κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησής του, τη μοναδικότητα του σήματός του και το μέγεθος των επενδύσεών του για την προβολή. Συνεπώς, η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως νόμω και ουσία αβάσιμη με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας σε νόμιμα καταχωρισμένο σήμα έναντι της ένδειξης που χρησιμοποιεί ο αιτών στις συναλλαγές του.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την καθ΄ης, από τον επίσημο φορέα μητρώου και καταχώρησης domains στην Ελλάδα αποδεικνύεται ότι το domain name «###4love.gr» καταχωρήθηκε στις 17-5-2016 ενώ το domain name «love###.gr» καταχωρήθηκε στις 12-10-2016, άρα ισχύει και πάλι η αρχή της χρονικής προτεραιότητας υπέρ του «LOVE 4 ###». Η δε ιστοσελίδα του αιτούντα δημιουργήθηκε επίσης μεταγενέστερα, ενώ οι όποιες προηγούμενες χρήσεις ως διακριτικό γνώρισμα γίνονταν σε ιδιωτική σελίδα (προφίλ) στο facebook και ενδεχομένως στο κατάστημα στο ………. Χωρίς χρήση ηλεκτρονικού εμπορίου με τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να προσδιοριστεί ως σήμα φήμης.

Γ. Από τη σύγκριση του διακριτικού γνωρίσματος και του σήματος και τη μελέτη των προσκομισθέντων στοιχείων προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ο αιτών διατηρεί ατομική επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στο …… από το 2013, στον τομέα της εμπορίας ……., υπό το διακριτικό τίτλο «LOVE ###». Από το ίδιο έτος, ο αιτών χρησιμοποιεί τον ίδιο διακριτικό τίτλο και σε ιδιωτική σελίδα κοινωνικής δικτύωσης (facebook), ενώ από τον Οκτώβριο του 2016, ο διακριτικός τίτλος χρησιμοποιήθηκε για εμπορική χρήση με τη δημιουργία ιστοσελίδας για ηλεκτρονική πώληση (e-shop). Περαιτέρω με τη με ΕΞ ……/2017 απόφαση της Υπηρεσίας Σημάτων, απορρίφθηκε η από ……..2017 αίτηση δηλώσεως του αιτούντος, του με Αρ. …….. εθνικού σήματος, με την ένδειξη «LOVE ###» συνδυασμό με απεικόνιση καρδιάς.

(ακολουθεί απεικόνιση του σήματος)

Η καθ΄ης εταιρεία με την επωνυμία «………. Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «LOVE 4 ###» δραστηριοποιείται στη διάθεση στο ηλεκτρονικό εμπόριο προϊόντων ………. στην ελληνική αγορά (17.05.2016) και από 09.08.2016 είναι δικαιούχος αντίστοιχου σήματος με Αρ. …….. «LOVE 4 ###» που είναι και ο διακριτικός της τίτλος

(ακολουθεί απεικόνιση του διακριτικού τίτλου)

για να διακρίνει προϊόντα και υπηρεσίες των κλάσεων: …, … και … Ειδικότερα:

Κλάση …: …………..

Κλάση …: …………..

Κλάση …: …………..

Η κατάθεση για καταχώρηση και προστασία του με αριθμό ……… εθνικού σήματος «LOVE ###» απορρίφθηκε με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας, καθώς το διακριτικό σημείο του «LOVE ###», εμπεριέχεται πλήρως στο προγενέστερο με αριθμό ………. σήμα «LOVE 4 ###», με αποτέλεσμα να δημιουργείται οπτική και ηχητική ταύτιση των δύο σημάτων, ο δε αριθμός 4 δεν προσθέτει ικανή διακριτική δύναμη ώστε να διαφοροποιούνται τελικώς και στο σύνολό τους τα δύο σήματα.

Όσον αφορά τον ισχυρισμό του αιτούντος ότι, η ένδειξη «LOVE ###» έχει καθιερωθεί και έχει επικρατήσει στις συναλλαγές εντός της ελληνικής επικράτειας ως διακριτικό γνώρισμα της επιχείρησής του και έχει συνδεθεί στη συνείδηση των καταναλωτών του οικείου κλάδου (…………….) με την επιχείρησή του κατά τρόπο μόνιμο και αποκλειστικό, αυτός δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί, καθώς, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου, ο διακριτικός τίτλος «LOVE ###» χρησιμοποιήθηκε για μια τριετία σε ένα κατάστημα στην περιοχή του ……….., άρα περιορισμένης γεωγραφικής εμβέλειας και αγοραστικής κίνησης και σε μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης (facebook), χωρίς άδεια χρήσης ηλεκτρονικού εμπορίου και απόκτησης domain name (γεγονός που προέκυψε μεταγενέστερα του domain name ###4love.gr). Παράλληλα, δεν αποδεικνύεται από τα προσκομισθέντα στοιχεία ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που καθιστούν ένα «διακριτικό γνώρισμα φήμης», όπως ο αυξημένος βαθμός καθιέρωσής του στις συναλλαγές, η μοναδικότητα, η ιδιοτυπία στην εμφάνιση, η χρονική διάρκεια και η γεωγραφική έκταση της χρησιμοποίησής του.

Επειδή κατά την ομόφωνη κρίση των μελών της Επιτροπής, οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί του αιτούντα, ότι συντρέχει περίπτωση διαγραφής λόγω ακυρότητας του προσβαλλόμενου σήματος λόγω κινδύνου σύγχυσης στο καταναλωτικό κοινό και κινδύνου συσχέτισης με προηγούμενο διακριτικό γνώρισμα του αιτούντα και ότι η κατάθεση του προσβαλλόμενου σήματος έγινε κακόπιστα από την καθ΄ης, προκειμένου να εκμεταλλευτεί τη φήμη του διακριτικού του γνωρίσματος, κρίνονται αβάσιμοι.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτεται η με αρ. …………/2017 αίτηση διαγραφής.

Διατάσσεται η κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την ……….2018.

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση την ………2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News