Δικηγορικό Γραφείο

ΕιρΑθ 7437/2018 – Υπαγωγή στο ν. 3869/2010 της αιτούσας, δημοσίας υπαλλήλου, η οποία συνοικεί με την πάσχουσα εκ τύφλωσης μητέρα της (μεταχρωστική αμφιβληστροπάθεια με μεγάλη στένωση οπτικού πεδίου) – Σύμφωνα με την απόφαση του Ειρηνοδικείου, η αιτούσα θα καταβάλει συνολικά στους πιστωτές της ποσό 12.000€ από σύνολο οφειλών 59.125,61€ – Ποσοστό κουρέματος χρέους 79,70% - Καθορισμός μηνιαίας δόσης του άρθρου 8 του ν. 3869/2010 – Συνυπολογισμός των καταβολών που έγιναν δυνάμει της προσωρινής διαταγής – 23 μήνες μέχρι την απαλλαγή της οφειλέτριας κατ’ άρθρο 11 του οικείου νόμου.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:

 

 

 

Αριθμός Απόφασης: 7437/2018

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας

Άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη ……………….., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δίοικησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τον Γραμματέα ……………………

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 27 Απριλίου 2018 για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: …………………, κατοίκου Αθηνών, οδός …………… αρ, …., η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας της δικηγόρου, Κωνσταντίνας – Πηνελόπη Γιαννοπούλου.

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ στη δίκη πιστωτριών: 1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ………….. αρ. ….., νομίμως εκπροσωπουμένης, ατομικώς και ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ» η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας της δικηγόρου ………………. 2. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …………… αρ. …., νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία δεν παραστάθηκε. 3. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ………… αρ. …, νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία δεν παραστάθηκε.

Φέρεται προς συζήτηση η υπ’ αριθ. καταθ. ………./2014 αίτηση του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, με τα διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, αρχική δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 8/1/2021. Ακολούθως, με την υπ’ αριθ. ……/2017 έκθεση επαναπροσδιορισμού του Ειρηνοδικείου Αθηνών ορίστηκε εκ νέου η συζήτηση της υπόθεσης για την 27/4/2018, κατά την οποία συζητήθηκε. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν στο ακροατήριο. Επίσης, η πληρεξουσία δικηγόρος της αιτούσας με δήλωσή της διόρθωσε και συμπλήρωσε την αίτηση, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις εκθέσεις επιδόσεως που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα και τη βεβαίωση του Ειρηνοδικείου Αθηνών που περιλαμβάνεται στον φάκελο της υπόθεσης, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο τόσο της υπό κρίσιν αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση αυτής για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 8/1/2021, όσο και της έκθεσης επαναπροσδιορισμού της υπόθεσης για τη δικάσιμο της 27/4/2018, επιδόθηκαν νόμιμα στην δεύτερη και τρίτη των καθ΄ων. Κατά τη δικάσιμο, όμως, αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από το σειρά του οικείου πινακίου, οι ανωτέρω δεν εμφανίσθηκαν και συνεπώς πρέπει να δικαστούν ερήμην. Τον Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 754 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής της ικανότητας, εκθέτει ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριες και αιτείται τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο, ώστε να επέλθει ολική ή μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι αυτών, όπως σαφώς συνάγεται από το περιεχόμενο της αιτήσεως, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, που εκθέτει αναλυτικά.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία της η αιτούσα, σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 του ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 3869/2010 και είναι πλήρως και επαρκώς ορισμένη. Επιπροσθέτως, παραδεκτώς ασκείται, αφού τηρήθηκε η προδικασία που προβλεπόταν από τον Ν. 3869/2010, όπως ίσχυε κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης, δηλαδή μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4161/2013 την 14/6/2013, αλλά και πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015 την 19/8/2015, ενώ από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της (άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010). Ακολούθως, η αιτούσα εμπρόθεσμα υπέβαλε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεως, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Α4 άρθρο 2 παρ. 1 του Ν 4336/2015, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο τρίτο Ν. 4366/2016 ΦΕΚ Α 18/15.2.2016 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 4384/2016, ΦΕΚ Α 78/26.4.2016 και την ΥΑ 8986/2015 (ΦΕΚ 22208/14-10-2015). Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 και 11 του Ν. 3869/2010, πρέπει επομένως να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Η παριστάμενη πιστώτρια με δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου της που περιλαμβάνεται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόνος Δικαστηρίου και με τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις της, αρνήθηκε αιτιολογημένα την αίτηση ως νόμω και ουσία αβάσιμη και προέβαλε ένσταση δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, οι οποίες παραδεκτώς προβάλλονται και είναι νόμιμες, ερειδόμενες στα άρθρα 1 του Ν. 3869/2010 και 281 ΑΚ, πρέπει, επομένως, να διερευνηθούν περαιτέρω κατά την εξέταση της υπόθεσης στο ουσιαστικό της μέρος.

Από τα έγγραφα που προσκόμισαν και επικαλούνται οι διάδικοι, τα οποία όλα ανεξαιρέτως έλαβε υπ’ όψιν του το Δικαστήριο, από την ανωμοτί εξέταση της αιτούσης, που περιέχονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου, από τα διδάγματα της κοινής πείρας (336 παρ. 4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (744 ΚΠολΔ) και από την εν γένει προφορική διαδικασία στο ακροατήριο, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, γεννηθείσα το έτος ……., είναι άγαμη και εργάζεται ως διοικητική υπάλληλος στο Γ.Ν. ………….. με μηνιαίο εισόδημα 1.000 περίπου. Μισθώνει οικία επί της οδού ………… αρ. …. καταβάλλοντας μηνιαίο μίσθωμα 300 ευρώ, στην οποία φιλοξενεί τη μητέρα της, η οποία λαμβάνει μηνιαία σύνταξη 820 ευρώ. Επειδή η μητέρα της πάσχει από μεταχρωστική αμφιβληστροπάθεια με μεγάλη στένωση οπτικού πεδίου, η οποία της έχει προκαλέσει τύφλωση, αυτή έχει προσλάβει οικιακή βοηθό για την αρωγή της, ενώ υποβάλλεται και σε φαρμακευτική αγωγή. Η αιτούσα πάσχει από στενώσεις μεσοσπονδύλιων δίσκων, για τις οποίες έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, επίσης έχει υποβληθεί σε υστερεκτομή, ενώ πάσχει από αρχόμενη ξηρού τύπου εκφυλιστική ωχροπάθεια, για τα οποία υποβάλλεται σε τακτούς ιατρικού ελέγχους και φαρμακευτική αγωγή. Η αιτούσα δεν διαθέτει σήμερα οποιοδήποτε κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Οι εκτιμώμενες εύλογες δαπάνες διαβίωσης της ίδιας και της μητέρας της, αφού ελήφθησαν υπόψη, οι βασικές βιοτικές ανάγκες τους για στέγαση, διατροφή, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, μετακινήσεις, ένδυση, υπόδηση, καταναλωτικά αγαθά, προμήθεια ειδών, υπηρεσίες ατομικής φροντίδας και για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ανέρχονται σήμερα στο ποσό των 1.620 ευρώ μηνιαίως. Με βάση, επομένως, τα ανωτέρω, η αιτούσα μπορεί να καταβάλλει το ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως για την εξυπηρέτηση των δανείων της, όπως κατέθεσε και η ίδια στο Δικαστήριο.

Επιπροσθέτως, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, η αιτούσα είχε αναλάβει από τις πιστώτριες τα αναφερόμενα στην αίτηση δάνεια, τα οποία σύμφωνα με το νόμο θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3869/2010, επειδή είναι ανέγγυα υπολογίζονται με τους νόμιμους τόκους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τις καταστάσεις οφειλών των πιστωτών, η αιτούσα οφείλει: 1. Στην Εθνική Τράπεζα από το υπ’ αριθ. …………………. δάνειο το ποσόν των 8.439,35 ευρώ. 2. Στην Eurobank από τα υπ’ αριθ. ………………….., …………………… και ……………….. δάνεια το συνολικό ποσόν των 33.429.05 ευρώ και 3. Στην Attica Bank από το υπ’ αριθ. ………………….. δάνειο το ποσόν των 17.257,21 ευρώ. Συνολικά οφείλει στις πιστώτριες το ποσόν των 59.125,61 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η αιτούσα έχει σήμερα περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, καθ’ όσον με βάση τις βιοτικές ανάγκες της και το οικογενειακό εισόδημα της εν σχέσει με τις υποχρεώσεις της, δεν είναι πλέον εφικτή η εξυπηρέτηση των χρεών της. Στην αδυναμία αυτή περιήλθε χωρίς δόλο, καθ’ όσον κατά το χρόνο λήψεως των επίδικων δανείων το εισόδημά της ήταν ουσιωδώς υψηλότερο, ως δείκνυται εκ των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που προσκομίζει κι επικαλείται, είχε επομένως την εύλογη πεποίθηση ότι θα μπορούσε να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών προς μερική εξόφληση των οφειλών της (άρθρο 8 του Ν. 3869/2010), για χρονικό διάστημα 60 μηνών, κατά τους οποίους η αιτούσα θα καταβάλλει στις πιστώτριες άτοκα και συμμέτρως το ποσό εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός το ποσόν των 200 ευρώ μηνιαίως. Ήδη στα πλαίσια της από 27/3/2015 προσωρινής διαταγής του παρόντος Δικαστηρίου, η αιτούσα υποχρεώθηκε να καταβάλλει και πράγματι κατέβαλε συμμέτρως το ποσό αυτό για χρονικό διάστημα 37 μηνών. Επομένως, ο χρόνος της ρύθμισης πρέπει να περιοριστεί σε 23 μήνες, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.

Με τις ως άνω καταβολές δεν καλύπτεται το σύνολο της οφειλής της αιτούσης προς τις πιστώτριες και ως εκ τούτου τα υπόλοιπα των απαιτήσεων αυτών δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, γιατί δεν μπορεί από το νόμο να της επιβληθεί άλλη υποχρέωση. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσης, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Η απαλλαγή από τα χρέη της έναντι των καθ΄ων, τα οποία περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή της κατάσταση, θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών της. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010. Τέλος, παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται, γιατί η απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (άρθρο 14 του Ν. 3869/2010).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των δεύτερης και τρίτης των καθ΄ων και με παρόντες τους λοιπούς διαδίκους.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσης με άτοκες μηνιαίες καταβολές απευθείας προς τις πιστώτριες, συμμέτρως, για χρονικό διάστημα είκοσι τριών (23) μηνών, οι οποίες θα καταβάλλονται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός και θα ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων (200 ευρώ) μηνιαίως, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις 23 Οκτωβρίου 2018 σε έκτακτη συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News