Δικηγορικό Γραφείο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις αφορώσες τόσο την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων όσο και την νομική υποστήριξη των εταιρειών και επιχειρήσεων για την ορθή εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής εργατικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα:

 • Κατάρτιση Συμβάσεων εργασίας, ρήτρες εμπιστευτικότητας και μη ανταγωνισμού
 • Ζητήματα Ίσης Μεταχείρισης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο χώρο εργασίας
 • Βλαπτική Μεταβολή Όρων Εργασίας
 • Διεκδίκηση Δεδουλευμένων
 • Προστασία από άκυρη απόλυση
 • Ευέλικτες Μορφές Εργασίας
 • Εκπροσώπηση και επίλυση διαφορών ενώπιον Δημοσίων Αρχών και Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Δικαστική εκπροσώπηση σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας
 • Προσφυγές κατά πράξεων ΕΦΚΑ
 • Ενστάσεις ενώπιον Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών
 • Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών υποθέσεων