Δικηγορικό Γραφείο

Το δικηγορικό μας γραφείο, απαρτιζόμενο από συνεργάτες εξειδικευμένους στο ελληνικό και ευρωπαϊκό εμπορικό - εταιρικό δίκαιο, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης εταιρειών από τη σύστασή τους και σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους και συγκεκριμένα:

 • Σύσταση, τροποποίηση, λύση και εκκαθάριση κάθε μορφής εταιρειών (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ανώνυμες Εταιρείες, υπεράκτιες, συνεταιρισμοί, σωματεία, κοινοπραξίες, αφανείς εταιρείες κλπ.).
 • Ίδρυση εταιρειών σε διεθνές επίπεδο, παροχή καθοδήγησης, επίβλεψη και εκπροσώπηση.
 • Άμεσες ξένες επενδύσεις, ιδιωτικοποιήσεις.
 • Εξειδίκευση και πολυετής ενασχόληση με εταιρείες υγρών καυσίμων, υγραερίου και ασφάλτου εκπροσωπώντας μερικές εκ των μεγαλυτέρων εταιρειών στους ως άνω τομείς και προσφέροντας συνολικές νομικές υπηρεσίες αναφορικά με οιονδήποτε κλάδο δικαίου
 • Εμπορικές Συμβάσεις
 • Συμβάσεις Αντιπροσωπείας, Συνεργασίας & Διανομής
 • Μετασχηματισμοί, Συγχωνεύσεις, Εξαγορές, Αποσχίσεις κλάδου (Ν. 2190/1920, Ν. 1297/1972, Ν. 2166/1993)
 • Strategic Alliances
 • Πλήρης νομικός και πραγματικός έλεγχος (due diligence)
 • Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και επιχείρησης
 • Factoring, Forfeiting
 • Leasing, Sale and Lease Back, Time Sharing
 • Οργάνωση, εποπτεία και παρακολούθηση επενδυτικών προγραμμάτων και εν γένει χρηματοδοτήσεων επιχειρήσεων και εταιρειών.
 • Αλληλόχρεοι Λογαριασμοί, Ομολογιακά Δάνεια και εν γένει Επιχειρηματικά Δάνεια
 • Capital Structure Management
 • Φορολογικός Σχεδιασμός Εταιρειών
 • Αξιολόγηση χρηματοδοτικών project
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού
 • Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Κατοχύρωση Εμπορικών Σημάτων, Domain Name, Όροι χρήσης διαδικτυακών τόπων, Ηλεκτρονικό εμπόριο.
 • Χρηματοδοτικό Δίκαιο και Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς.
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Τηλεπικοινωνίες.