Δικηγορικό Γραφείο
Δίκαιο Ακινήτων

Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν αφενός την εμπειρία, αφετέρου την εξειδίκευση να χειριστούν πληθώρα νομικών ζητημάτων σχετικά με το δίκαιο ακινήτων, όντες σε θέση να αντιμετωπίσουν επιτυχώς κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την απόκτηση, την εκμετάλλευση, καθώς και τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των εντολέων μας. Ενδεικτικά αναφέρονται: ο νομικός έλεγχος ακινήτων, τόσο κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων όσο και κατά τη σύναψη των δικαιοπραξιών, η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση σε μισθωτικές διαφορές, καθώς και εν γένει χειρισμός διαφορών και διαδικασιών εμπράγματου δικαίου (διεκδικητικές αγωγές, αγωγές νομής, σύσταση οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας κ.τ.λ.).

Ειδικότερη σαφέστατα μνεία χρήζει για τις διαδικασίες του Κτηματολογίου, με τους συνεργάτες μας να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν σε όποια διαφορά ανακύψει, όπως ενδεικτικά σε αρχικές και μεταγενέστερες εγγραφές, σύνταξη και κατάθεση δηλώσεων, διόρθωση ανακριβών εγγραφών, χρησικτησία, δικαίωμα κυριότητας δημοσίου, κάθετες και οριζόντιες ιδιοκτησίες και απώλεια κυριότητας ακινήτου.

Το γραφείο μας επίσης έχει μεγάλη εξειδίκευση στο πολεοδομικό δίκαιο, με ικανότητα χειρισμού πληθώρας υποθέσεων εντολέων μας, όπως ζητήματα Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ), Απαλλοτριώσεις, Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), Πρωτόκολλα Αποβολής, Πρωτόκολλα Καθορισμού Αποζημιώσεως, καθώς και Πράξεις Καθορισμού Οριζόντιας Γραμμής.

Η εξειδίκευση των συνεργατών μας στο δίκαιο εργολαβικών συμβάσεων, μας έχει προσφέρει την ευχέρεια να χειριζόμαστε επιτυχώς και με ικανότητα πληθώρα σχετικών υποθέσεων, όπως σύνταξη και έλεγχος εργολαβικών προσυμφώνων, υποθέσεις έκπτωσης εργολάβου, αποζημιωτικές αγωγές, καταγγελία εργολαβικών συμβάσεων, κατάπτωση ποινικών ρητρών, γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News