Δικηγορικό Γραφείο
Το συναινετικό διαζύγιο – διαδικασίες και προϋποθέσεις

Μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις, το συναινετικό διαζύγιο δεν απαγγέλλεται πλέον με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αλλά η συναινετική λύση του χωρεί μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Α. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΣΥΖΎΓΩΝ

Βάση για την έναρξη της διαδικασία αποτελεί η έγγραφη συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου (ΑΚ 1441). Η συμφωνία αυτή συνάπτεται εγγράφως μεταξύ των συζύγων με τη παρουσία και του πληρεξούσιου δικηγόρου του καθενός από αυτούς (απαιτείται παρουσία δύο δικηγόρων) και υπογράφεται από τους ίδιους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Το γνήσιο της υπογραφής των συζύγων (όχι των δικηγόρων) επί του εγγράφου της συμφωνίας επικυρώνεται από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη για τη συναινετική λύση του γάμου. Η συμφωνία για τη λύση του γάμου μπορεί να υπογραφεί μόνο από τους δικηγόρους με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει χορηγηθεί προηγουμένως σε αυτούς η ειδική πληρεξουσιότητα με το συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο πρέπει να περιέχεται οπωσδήποτε η κοινή συμφωνία των συζύγων.

α. Ειδικές προθεσμίες:

 • Το ειδικό πληρεξούσιο προς τους δικηγόρους έχει ισχύ μόνο για ένα μήνα.
 • Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης για τη λύση του γάμου πρέπει να απέχει 10 μέρες από τον επομένη της υπογραφής της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων. Η ημερομηνία αυτής αποδεικνύεται από την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη γραμματεία του ως άνω Ειρηνοδικείου. Αν η συμφωνία υπογράφεται από τους δικηγόρους, η δεκαήμερη προθεσμία εκκινεί από την επομένη της ημερομηνίας σύναψης αυτής από τους έχοντες το ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο δικηγόρους των συζύγων.

Η συμφωνία των συζύγων δεν πρέπει να εξαρτάται από όρους, προθεσμίες ή αιρέσεις που, αν τυχόν περιληφθούν στο κείμενο αυτής, την καθιστούν ανύπαρκτη, διότι θεωρείται ότι αίρουν την συναίνεση.

Οι ανήλικοι και όσοι τελούν υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση μπορούν να συνάπτουν συμφωνία λύσης τους γάμου τους χωρίς άδεια δικαστηρίου ή συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη (594 ΚΠολΔ που εφαρμόζεται ανάλογα).

β. Ανήλικα τέκνα:

Όταν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συναινετική λύση του γάμου, αποτελεί η σύναψη συμφωνίας μεταξύ των γονέων/συζύγων για α) την επιμέλεια, β) τη διατροφή και γ) την επικοινωνία μαζί τους, που καθορίζεται εγγράφως με το ίδιο ή ξεχωριστό έγγραφο από εκείνο για την συμφωνία της λύσης του γάμου.

Και η συμφωνία για τη ρύθμιση των θεμάτων των τέκνων υπογράφεται όπως και η προαναφερόμενη λύση του γάμου (δηλαδή από τους διαδίκους με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής τους στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου ή από τους έχοντες την ειδική προς τούτο πληρεξουσιότητα δικηγόρους) και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον, ενώ υπάρχει και δυνατότητα σύναψης νέας με την ίδια διαδικασία.

Αν τα τέκνα ενηλικιώνονται πριν από τη παρέλευση της διετίας, η συμφωνία ισχύει μέχρι την ενηλικίωσή τους. Η διάταξη αφορά αποκλειστικά τα ανήλικα τέκνα. Τα θέματα διατροφής των ενηλίκων τέκνων, που, βέβαια, δεν εκπροσωπούνται από τους γονείς, ρυθμίζονται από τις λοιπές διατάξεις του Αστικού Κώδικα (ΑΚ 1485επ.), όπως και τα θέματα διατροφής του/της πρώην συζύγου (1442-1446ΑΚ).

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι συναφθείσες κατά τα προαναφερθέντα συμφωνίες των συζύγων για τη λύση του γάμου τους και τη ρύθμιση των θεμάτων των ως άνω θεμάτων των ανηλίκων τέκνων τους, υποβάλλονται στο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη της λύσης του γάμου τους είτε από τους ίδιους που παρίστανται μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, είτε από τους έχοντες το ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο δικηγόρους τους.

Το ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο πρέπει να περιέχει συγκεκριμένες εντολές για να γίνουν οι εξής ενέργειες:

 1. Η υπογραφή της κοινής συμφωνίας, η οποία ενσωματώνεται στο πληρεξούσιο
 2. Η αίτηση για έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
 3. Η υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της συναινετικής λύσης του γάμου
 4. Η κατάθεση της πράξης στο αρμόδιο ληξιαρχείo.

Αν ο γάμος είναι θρησκευτικός: 

 1. Η αίτηση στην αρμόδια Μητρόπολη για την πνευματική λύση αυτού
 2. Η παραλαβή του σχετικού διαζευκτηρίου και
 3. Η κατάθεση τούτου στο ληξιαρχείο.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ:

Για την κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της συναινετικής λύσης του γάμου απαιτούνται:

 1. Η έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η οποία ενσωματώνεται στην συμβολαιογραφική πράξη και το πρωτότυπο της προσαρτάται σε αυτήν.
 2. Η παρέλευση 10ημέρου από την επομένη της επικύρωσης των υπογραφών των συζύγων επί του εγγράφου της συμφωνίας από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου, ή από την επομένη της υπογραφής της συμφωνίας από τους δικηγόρους που έχουν ειδικό πληρεξούσιο, για το οποίο δεν έχει παραληφθεί μήνας από τη χορήγηση του. Εννοείται, ότι η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης διάζευξης από τους πληρεξουσίους δικηγόρους πρέπει να είναι μεταξύ της πρώτης ημέρας από τη χορήγηση της πληρεξουσιότητας έως και την 20η μέρα από αυτήν.
 3. Επικυρωμένα αντίγραφα των πληρεξουσίων, που προσαρτώνται στη συμβολαιογραφική πράξη, εκτός κι αν οι σύζυγοι είναι παρόντες με τις ταυτότητες τους ή άλλο ανάλογης ισχύος έγγραφο.
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου (αν ο γάμος τελέστηκε στην αλλοδαπή, έγγραφο ανάλογης ισχύος, αρ. 41 Ν.344/1976).
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Δύο γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων, ένα για κάθε δικηγόρο, από τον αρμόδιο Δικηγορικό Σύλλογο.

Αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κατατίθεται στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρηθεί ο γάμος. Η πράξη μπορεί να κατατεθεί στο ληξιαρχείο οποτεδήποτε, χωρίς να θεωρηθεί εκπρόθεσμη και να επισύρει την επιβολή προστίμων (υπ’ αρ. 5/06.02.2018 εγκύκλιο του ΥπΕσ). Η λύση του γάμου επέρχεται από την ημερομηνία της κατάθεσης αυτής στο ληξιαρχείο και όχι της κατάρτισής της.


Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τη νομικής σας εκπροσώπηση και καθοδήγηση, μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News