Με αφορμή το γνωστό reality big brother, έγινε αναφορά από μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, την οποία ο πρόεδρος διαβίβασε στο αρμόδιο Πειθαρχικό Όργανο, προκειμένου να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη στη συμμετέχουσα δικηγόρο ,λόγω απρεπούς συμπεριφοράς και προσβολής του δικηγορικού λειτουργήματος. Σε αυτή, επισημαίνεται ,ότι η συμμετοχή της δικηγόρου στο συγκεκριμένου reality είναι αντίθετη με τον κώδικα δεοντολογίας,...

H έγκριση συνολικής διαχείρισης υπό το πρίσμα του παλαιού και νέου νομοθετικού πλαισίου περί ανωνύμων εταιριών  (αρθρ. 108 ν. 4548/2018, αρθρ. 35 Κ.Ν. 2190/1920) και το ζήτημα περί απαλλαγής ευθύνης μελών του διοικητικού συμβούλιου
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από την 1η Ιανουαρίου 2019 τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών (Ν.4548/2018), ο οποίος αναθεωρεί και αντικαθιστά το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς (κ.ν.2190/1920), αναβαθμίζοντας την ποιότητα και τη νομοτεχνική αρτιότητα του εταιρικού δικαίου. Η συνολική αυτή αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών είχε ως κύριο σκοπό οι επιμέρους ουσιαστικές ρυθμίσεις του προηγούμενου νόμου να βελτιωθούν, να απλουστευθούν και ν...

Τα χρονικά όρια απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας – πότε εξομοιώνεται η απουσία του μισθωτού με οικειοθελή αποχώρηση του
Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 5 παρ.3 Ν. 2112/1920 και του άρθρου 8 του Β.Δ/τος 16/18.07.1920 προκύπτει ότι οι μισθωτοί γενικά δικαιούνται να απουσιάσουν από την εργασία τους, χωρίς να διατρέχουν τον κίνδυνο να θεωρηθούν ότι έχουν καταγγείλει σιωπηρώς τη σύμβαση εργασίας (δηλαδή ότι αποχώρησαν οικειοθελώς), όταν η απουσία τους οφείλεται σε ασθένεια μικρής διάρκειας (βραχεία). Επομένως οι εργοδότες υποχρεούνται να τους δεχθούν στην εργ...

Τραπεζικοί υπάλληλοι - οικειοθελής αποχώρηση και σύνταξη
Η βαθιά κρίση της πανδημίας, όχι μόνο δεν προβλέπεται να ανακόψει τον εξελισσόμενο από το 2010 δραστικό περιορισμό των θέσεων εργασίας στις ελληνικές τράπεζες, αλλά θα χρησιμοποιηθεί για την επιτάχυνση του ρυθμού αποχώρησης τραπεζοϋπαλλήλων. Σύμφωνα με αξιόπιστες τραπεζικές πηγές, κεντρικός στόχος είναι ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας μας να προσεγγίσει μέχρι τα τέλη του 2021 το όριο των 30.000. Με δεδομένο ότ...

Ελευθέρια λόγου και ρατσισμός. Δυο έννοιες αυτοαποκλειόμενες
Εν έτει 2020, γινόμαστε μάρτυρες άκρως προσβλητικών και μειωτικών αναφορών ή συμπεριφορών, οι οποίες λαμβάνουν μάλιστα χώρο, όχι σε κάποια ιδιωτική συζήτηση, αλλά σε δημόσιο διάλογο ενώπιον όλων! Αναφερόμαστε σε ρητορικές μίσους ή ρατσιστικά παραληρήματα, τα οποία πλέον αφειδώλευτα κατακλύζουν τα ηλεκτρονικά παράθυρά μας, τα newsfeed μας και γενικώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή κοινωνικής δικτύωσης και για τα οποία επειδή δεν μαθαίνουμε εάν κινήθ...

Η δικαστική διεκδίκηση της είσπραξης του αναλογούντος ΦΠΑ,  όταν δεν έχει εκδοθεί κατά την παροχή της υπηρεσίας ή την εκτέλεση του έργου το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό (ΜονΕφΑθ 4742/2020)
Από τη διάταξη του άρθρου 425 ΑΚ, κατά το οποίο, τα έξοδα της εξοφλητικής απόδειξης φέρει ο οφειλέτης, αν δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη σχέση, προκύπτει ότι τα έξοδα που βεβαιώνουν την εξόφληση, ολική ή μερική, της απαίτησης με την έκδοση εξοφλητικής απόδειξης ή τιμολογίου από το δανειστή που ικανοποιείται από την εξόφληση (τέτοια είναι και τα τέλη χαρτοσήμου ή ο φόρος προστιθέμενης αξίας) εμπίπτουν στην έννοια των εξόδων του άρθρου 425 ΑΚ και β...

Παλαιές και νέες Εμπορικές Μισθώσεις διάρκεια, καταγγελία, οροί και προϋποθέσεις
Οι εμπορικές μισθώσεις, ήτοι οι μισθώσεις εκείνες που αφορούν συγκεκριμένες επαγγελματικές, μη οικιακές χρήσεις και υπάγονταν στον προστατευτικό καθεστώς του Π.Δ. 34/1995, διέπονται σήμερα από το άρθρο 13 του Νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ 50 A'/28.02.2014). ...

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής (632κπολδ) και προγενεστέρως ασκηθείσα αγωγή επί των ιδίων πραγματικών περιστατικών και της αυτής απαίτησης – η ύπαρξη ή μη εκκρεμοδικίας και τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν
Αρκετά συχνά, τα ελληνικά Δικαστήρια καλούνται να εκφέρουν δικαιοδοτική κρίση επί ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής (κατ’άρθρ. 632επ. ΚΠολΔ), για υποθέσεις στις οποίες ωστόσο εκκρεμεί ήδη η εκδίκαση αγωγής ως προς την ύπαρξη ή μη της απαίτησης (ή έστω μέρους αυτής). Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ανακύπτουν ενδιαφέροντα νομικά ζητήματα και προβληματισμοί, επί των οποίων υπάρχει πλούσια και λεπτομερής ανάλυση, τόσο στην ελληνική νομολογία, όσο και ...

Υιοθεσία Ανηλίκου Τέκνου – Το νομικό πλαίσιο και οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί
Η υιοθεσία ανηλίκου τέκνου είναι μια ευαίσθητη κοινωνικά πράξη, η οποία απασχολεί εντόνως όλους τους εν δυνάμει γονείς που σκέπτονται να προβούν σε μια τέτοια κίνηση και να προσθέσουν ένα νέο μέλος στην οικογένειά τους. Αφού λάβουν μια τόσο σημαντική απόφαση, που απαιτεί τεράστια τόλμη και αντοχή για να παρθεί, έχουν να αντιμετωπίσουν μια πολύπλοκη κρατική διαδικασία που απαιτεί υπομονή και επιμονή λόγω του χρονοβόρου της γραφειοκρατίας που θα βρ...

Διαφορές κοινοχρήστων & παραγραφή αυτών – τι ισχύει για την ποινική ρήτρα σε κανονισμό πολυκατοικίας
Ως γνωστόν οι περισσότερες πολυκατοικίες διέπονται από την σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών η οποία συνοδεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, ο οποίος αναφέρει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων της κάθε πολυκατοικίας. Μία από τις υποχρεώσεις αυτές είναι και η καταβολή των κοινόχρηστων δαπανών σύμφωνα με τις αναλογίες που αναφέρονται στην πράξη σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών σε συνδυασμό με τον κανονισμό της ...