Δικηγορικό Γραφείο

Με την πρόσφατη εγκύκλιο 91869/2017 του ΟΑΕΔ εξειδικεύθηκε η εφαρμογή της νέας διάταξης και υποχρέωσης του εργοδότη, την οποία εισήγαγε το άρθρου 38 Ν 4488/2017 «Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού». Με το άρθρο αυτό ορίστηκαν νέες ρυθμίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού (Ε5), καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, με ή χωρίς προειδοποίηση (Ε6), λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου (Ε7), ως εξής:

1. Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει, με ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών εντύπων που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 29502/85/01-09-2014 (Β'2390) στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ», κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, αντίστοιχα.

2. H αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, με την οποία τον ενημερώνει ότι έχει χωρήσει οικειοθελής αποχώρησή του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Στην τελευταία περίπτωση, η εξώδικη δήλωση του εργοδότη επιδίδεται στον εργαζόμενο το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και η αναγγελία γίνεται την επόμενη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης. Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συμπεριλαμβανόμενης της υποβολής συνοδευτικών εγγράφων της παρούσας, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη ».

Η μη πλήρωση του ως όρου αυτού δύναται να επιφέρει εξόχως δυσμενείς συνέπειες για τον εργοδότη και  τούτο διότι η πλέον θεωρούμενη άτακτη καταγγελία εκ μέρους του, σε περίπτωση που έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα εργασίας ενός έτους σε αυτόν, συνεπάγεται την υποχρέωση του για την καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης απόλυσης ( ήτοι εν προκειμένω, και επί οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού- γεγονός πρωτόγνωρο), άλλως, εφόσον αυτή δε λάβει χώρα, η καταγγελία θεωρείται άκυρη και ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας  του μισθωτού, με αποτέλεσμα, εφόσον εναχθεί από το μισθωτό, να υποχρεούται στην καταβολή μισθών υπερημερίας ( που συνήθως υπερβαίνουν την οφειλόμενη αποζημίωση απόλυσης), τυγχάνοντας με βάση τη διάταξη του άρθρου 28 Ν 39962011 και ποινικά υπόλογος για την αιτία αυτή.

Η διάταξη τυγχάνει εφαρμογής από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του νόμου, 13.09.2017 και εξής

Το γραφείο μας, ακολουθώντας τις ανάγκες της κοινωνίας, έχει από την πρώτη στιγμή ενεργή συμμετοχή σε όλες τις σχετικές διαδικασίες. Η εμπειρία μας και το ευρύτατο δίκτυο συνεργατών μας, σας εγγυώνται πλήρη συμβουλευτική, διαδικαστική και δικαστική εκπροσώπηση  στις ανωτέρω διαδικασίες.