Δικηγορικό Γραφείο

Με τον όρο « μονομερής βλαπτική μεταβολή» κατά την έννοια του άρθρου 7 Ν 2112/90 είναι κάθε μεταβολή των όρων της ατομικής σύμβασης  εργασίας, που επιφέρει στον εργαζόμενο άμεση ή έμμεση υλική ή και ηθική ζημία ( ΑΠ 46/2006).

Με την πρόσφατη υπ' αριθ. 7495/01.02.2018 εγκύκλιο του ΟΑΕΔ επαναδιαμορφώθηκαν οι προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας λόγω καταγγελίας κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας, σύμφωνα με το άρθ. 51 του Ν 4488/2017, συγκεκριμένα με το ως άνω άρθρο ορίστηκε ότι: «α) Ο άνεργος, ο οποίος έχει ασκήσει το δικαίωμα που του παρέχει το άρθρ. 7 του ν. 2112/1920 (Α’ 67) και έχει θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ως καταγγελία της σχέσης εργασίας από τον εργοδότη, επιδοτείται, εάν μαζί με την αίτηση για επιδότηση, προσκομίσει στον ΟΑΕΔ την εξώδικη δήλωση με την οποία άσκησε το εν λόγω δικαίωμα, καθώς και αποδεικτικό της κοινοποίησής της στον εργοδότη έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για επιδότηση ξεκινά από την κοινοποίηση της εξώδικης δήλωσης στον εργοδότη και β) Εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης για επιδότηση, ο άνεργος οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ είτε έγγραφα που αποδεικνύουν την εξόφληση της αποζημίωσης απόλυσης από τον εργοδότη είτε την αγωγή που άσκησε κατά του εργοδότη με βάση το ασκηθέν δικαίωμα που του παρέχει το άρθρο 7 του ν. 2112/1920. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και εάν η ασκηθείσα αγωγή δεν γίνει τελεσίδικα δεκτή, η επιδότηση ανεργίας διακόπτεται και τα ήδη καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται αναδρομικά. Εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την τελεσιδικία της απόφασης που θα εκδοθεί επί της αγωγής, τόσο ο άνεργος όσο και ο εναγόμενος εργοδότης, εφόσον έχει ενημερωθεί από τον ΟΑΕΔ για την επιδότηση του ανέργου, υποχρεούνται να προσκομίσουν στον ΟΑΕΔ την εκδοθείσα απόφαση, ειδάλλως επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ σε βάρος καθενός από τους υπόχρεους και γ) Ενναλακτικώς: αντί να λάβει το επίδομα ανεργίας, κατά τα ανωτέρω, ο άνεργος, με σχετική αίτησή του προς τον ΟΑΕΔ, η οποία κατατίθεται ταυτόχρονα με την προσκόμιση της εξώδικης δήλωσης της περίπτωσης α’, μπορεί να επιλέξει να λάβει αναδρομικά το σύνολο της επιδότησης ανεργίας που δικαιούται, εφόσον προσκομίσει στον ΟΑΕΔ δικαστική απόφαση που κάνει τελεσίδικα δεκτή την αγωγή που άσκησε κατά του εργοδότη με βάση το ασκηθέν δικαίωμα που του παρέχει το άρθρο 7 του ν. 2112/1920».

Με τις αναφερόμενες διατάξεις επαναπροσδιορίζονται οι προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας σε περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας, την οποία ο μισθωτός θεωρεί ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας του, ασκώντας το δικαίωμα του άρθρ. 7 του ν. 2112/1920 με την κατάθεση εξώδικης δήλωσης ή/ και αγωγής εναντίον του εργοδότη του.

[ Ολόκληρη την εγκύκλιο μπορείτε να τη βρείτε στο σύνδεσμο https://goo.gl/oqEmBb. ]