Δικηγορικό Γραφείο
Η δικαστική διεκδίκηση της είσπραξης του αναλογούντος ΦΠΑ,  όταν δεν έχει εκδοθεί κατά την παροχή της υπηρεσίας ή την εκτέλεση του έργου το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό (ΜονΕφΑθ 4742/2020)

Από τη διάταξη του άρθρου 425 ΑΚ, κατά το οποίο, τα έξοδα της εξοφλητικής απόδειξης φέρει ο οφειλέτης, αν δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη σχέση, προκύπτει ότι τα έξοδα που βεβαιώνουν την εξόφληση, ολική ή μερική, της απαίτησης με την έκδοση εξοφλητικής απόδειξης ή τιμολογίου από το δανειστή που ικανοποιείται από την εξόφληση (τέτοια είναι και τα τέλη χαρτοσήμου ή ο φόρος προστιθέμενης αξίας) εμπίπτουν στην έννοια των εξόδων του άρθρου 425 ΑΚ και βαρύνουν τον οφειλέτη. Στην περίπτωση που ο δανειστής έχει προκαταβάλει τα έξοδα αυτά, μπορεί να στραφεί κατά του οφειλέτη και να τα αναζητήσει κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (άρθρα 904 επ ΑΚ). Και τούτο, εφόσον βεβαίως δεν υπάρχει μεταξύ τους διαφορετική συμφωνία, την οποία οφείλει να επικαλεστεί και αποδείξει ο οφειλέτης, ή δεν υφίσταται ειδική διάταξη που υπερισχύει της γενικής του άρθρου 425 ΑΚ, με την οποία ορίζεται διαφορετικά (ΑΠ 1100/1996 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 1,2, παρ 1, 3 παρ 1, 4,8 παρ 1, 14 παρ 1, 16 παρ 1 και 2, 19 παρ 1,21,35 παρ 1 και 36 του Ν. 2859/2000 (Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ), προκύπτει ότι στην περίπτωση σύμβασης έργου, κατά την οποία ο εργολάβος παρέχει τις υπηρεσίες του στον εργοδότη για την εκτέλεση του έργου έναντι αμοιβής, για την οποία είναι υπόχρεος στην έκδοση τιμολογίων και την απόδοση προς το Δημόσιο του αναλογούντος σε αυτά ΦΠΑ (ο οποίος επιρρίπτεται στον εργοδότη, ως λήπτη των παρεχόμενων σε αυτόν υπηρεσιών και υπόχρεο, συνεπεία τούτου, στην καταβολή του).

Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο εκδίκασης της διαφοράς δεν έχει εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση που ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά τον χρόνο είσπραξης της αμοιβής του εργολάβου ύστερα από επιταγή δημόσιας αρχής, όπως δικαστικής απόφασης, ο εργολάβος οφείλει να εκδώσει κατά τον χρόνο είσπραξης της αμοιβής (δηλαδή στο μέλλον) τιμολόγιο ή απόδειξη στο οποίο θα αναγράψει τη φορολογική αξία (την ως άνω επιδικασθείσα αμοιβή) και το ποσό του φόρου χωριστά (ΑΠ 80/1999 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Η εν λόγω απαίτηση του εργολάβου έναντι του εργοδότη για την οφειλή του ΦΠΑ μπορεί να καταστεί αντικείμενο δίκης, κατά τη διάταξη του άρθρου 69 παρ.1 περιπτ. ε’ του ΚΠολΔ (ΑΠ 1054/2019, ΑΠ 535/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Στην περίπτωση, όμως, αυτή κατά τα άρθρα 345 και 346 ΑΚ δεν οφείλονται τόκοι πριν την παρέλευση του παραπάνω χρονικού σημείου, το οποίο στην ειδική περίπτωση καταβολής ΦΠΑ επί ολικής καταβολής των επιδικαζόμενων ταυτίζεται με την εξόφληση, οπότε και θα εκδοθεί το σχετικό φορολογικό παραστατικό (ΑΠ 80/1999, ΑΠ 116/1996 αδημ. ΕφΑθ 8884/2003, ΕλΔ 45 σελ 1102, ΕφΠατρ 978/2004 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).


Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τη νομική σας εκπροσώπηση και καθοδήγηση, μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας.