Δικηγορικό Γραφείο
Η νέα ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 90.1.5.2020) για τα εργασιακά

Οι νέες διατάξεις για την εργασία που περιλαμβάνονται στην πρόσφατη ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 90/1-5-2020, με τίτλο «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα».

Α.1. Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας:

Οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ, μπορούν να παρατείνουν την αναστολή μέχρι το 60% των συμβάσεων εργασίας που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή. Σε περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω ποσοστού, (60%) ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό. Η παράταση της αναστολής μπορεί να φτάσει έως 30 ημέρες και όχι πέραν της 31/5/2020.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης της αναστολής και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Μαΐου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελίες συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Επίσης, υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρόνου παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, συνεχίζεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί και η αναστολή λειτουργίας τους.
Οι εργαζόμενοι των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, θα πάρουν κρατική ενίσχυση αναλογικά με τις ημέρες της παράτασης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας δύναται να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του παρόντος μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 για τις επιχειρήσεις, των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας κατά τον μήνα Μάιο 2020 με εντολή δημόσιας αρχής.

Α.2. Οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας:

Οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις των εργαζομένων τους, μπορούν να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας με την προϋπόθεση ότι η αναστολή έχει διατηρηθεί τουλάχιστον 15 ημέρες και το ποσοστό των συμβάσεων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν θα είναι κάτω από το 40% του συνόλου των συμβάσεων που έχουν τεθεί σε αναστολή.
Οι συμβάσεις των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν μπορούν να τεθούν ξανά σε αναστολή. Οι εργαζόμενοι των οποίων ανακαλείται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής ( ενώ, κατά πληροφορίες δε θα κληθούν να επιστρέψουν μέρος της έκτακτης αποζημίωσης ειδικού σκοπού που έχουν λάβει).
Η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει για επιχειρήσεις – εργοδότες για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020.

Α.3. Προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας

Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει προσωρινά με κρατική εντολή αλλά και οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ, μπορούν να ανακαλούν προσωρινά την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους μόνο για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες. Για το διάστημα αυτό οι αποδοχές καταβάλλονται από τον εργοδότη.
Οι εργοδότες πριν από την έναρξη παροχής της έκτακτης εργασίας πρέπει να το δηλώνουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Μετά τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας συνεχίζεται κανονικά η αναστολή της σύμβασης εργασίας μέχρι τη συμπλήρωση όλου του χρονικού διαστήματος της αναστολής

Α.4. Έκτακτα και προσωρινά μέτρα ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας:

Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει προσωρινά με κρατική εντολή ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ, μπορούν να προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Α.5. Ξεκινούν οι διαδικασίες για την διαμόρφωση του κατώτατου μισθού οι οποίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 2020

Α.6. Παράταση ισχύος κανονιστικών όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων:

Παρατείνεται έως και 30 Ιουνίου 2020 η ισχύς των κανονιστικών όρων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των Διαιτητικών Αποφάσεων, των οποίων η τρίμηνη παράταση ισχύος, έληξε από την 29 Φεβρουαρίου 2020 έως και 30 Απριλίου 2020.

Β. Με το από 03-05-2020 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώθηκε, τέλος, ότι :

«Για την εφαρμογή της ΠΝΠ 90 /1.5.2020 και συγκεκριμένα των άρθρων 10, 11 και 13 που αναφέρονται:

  1. στην παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας κατά το μήνα Μάιο για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που επαναλειτουργούν ή συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά,
  2. στην οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που επαναλειτουργούν ή συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά και
  3. στην προσαρμογή των ωραρίων εργασίας με τα ωράρια λειτουργίας των επιχειρήσεων αντίστοιχα,

ότι οι όποιες μεταβολές πραγματοποιηθούν και θα αφορούν την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θα υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ συγκεντρωτικά στο τέλος του τρέχοντος μήνα καθώς και ότι για τους λεπτομερείς όρους εφαρμογής θα εκδοθούν σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις».


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας.