Δικηγορικό Γραφείο
Η προστασία του κράτους για όσους δεν δικαιούνται σύνταξη

Το νομοθετικό πλαίσιο και οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος.

Με το άρθρο 93 του νόμου 4387/2016 θεσμοθετήθηκε το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Σε εφαρμογή του άρθρου αυτού, από 12/5/2016 και μετά χορηγούταν από τον ΟΓΑ και πλέον από τον ΟΠΕΚΑ, το λεγόμενο «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων», ποσού 360€.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον νόμο, την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ10034/2437/655 και την ερμηνευτική εγκύκλιο, το επίδομα δίνεται: στους ανασφάλιστους υπερήλικες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον όμως πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

β) Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από 360€. Αν η σύνταξη αυτή ή παροχή από δημόσιο φορέα που λαμβάνουν είναι μικρότερη από το επίδομα των 360€, δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το επίδομα.

Παράδειγμα

Ο Χ.Ψ., 68 ετών, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα για 35 συνεχόμενα έτη, λαμβάνει από την χώρα «Υ» (στην οποία είχε δουλέψει παλιότερα) σύνταξη ύψους 210€ κάθε μήνα, χωρίς να λαμβάνει όμως κάποιο άλλο επίδομα ή σύνταξη πέρα από αυτό το ποσό. Σε αυτή την περίπτωση δικαιούται, μετά από αίτησή του στον ΟΠΕΚΑ, να λάβει ως επίδομα το ποσό που χρειάζεται για να συμπληρώσει το ποσό των 360€, δηλαδή θα λάβει τελικά το μήνα από τον ΟΠΕΚΑ μηνιαίο επίδομα ύψους (360 - 210) 150€.

Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνουν από το εξωτερικό ή την Ελλάδα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος.

γ) Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 15 συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ή 15 έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα 10 συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.

δ) Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες (ή μειωμένο λόγω σύνταξης εξωτερικού ή προνοιακής παροχής εντός Ελλάδας όπως προαναφέρθηκε - βλ. και παράδειγμα ανωτέρω) μόνο για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον 35 πλήρη έτη διαμονής. Το ποσό μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα έτος που υπολείπεται των 35 ετών διαμονής στη χώρα.

Παράδειγμα

Η Γ.Δ., 72 ετών, δεν λαμβάνει σύνταξη ή επίδομα από κάποιον δημόσιο φορέα της Ελλάδας ή άλλης χώρας και διαμένει στη χώρα μόνο τα τελευταία 21 χρόνια. Συνεπώς το ποσό που θα δικαιούται να λαμβάνει από τον ΟΠΕΚΑ είναι (360:35=10,28€) -> (10,28€ x 21χρονια) = 215.88€ μηνιαίως.

ε) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320€ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640€.

στ) Εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί/ες, οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας.

ζ) Εξαιρούνται επίσης οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή (360€).

Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται:

  • Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους.
  • Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.
  • Το επίδομα ανεργίας.
  • Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο.

Περιουσιακά κριτήρια

  • Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, σύμφωνα με τα ανωτέρω το επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 90.000€.
  • Κινητή περιουσία: Το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας του αιτούντος (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000€.

Ποσό

Το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται σήμερα σε 360€, με δεσμεύσεις των θεσμικών οργάνων όμως ότι θα αυξάνεται σταδιακά.

Το επίδομα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση για όσους δικαιούχους κάνουν αίτηση από την 1η του επόμενου της υποβολής της αίτησης μήνα.

Παράδειγμα

Ο Κ.Λ., 75 ετών, πληρώντας τα κριτήρια που έχουν τεθεί από το νόμο προκειμένου να του παρασχεθεί το επίδομα των 360€ του ΟΠΕΚΑ, υπέβαλε την αίτησή του στις 22/05/2019. Το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας που ελέγχει τις εν λόγω αιτήσεις, έβγαλε απόφαση στις 18/11/2019 με την οποία έκρινε ότι πράγματι ο Κ.Λ. δικαιούται όλο το επίδομα των 360€. Συνεπώς, ο Κ.Λ. θα λαμβάνει το επίδομα από τον Νοέμβρη του 2019 και μετά για κάθε μήνα και επιπλέον, αναδρομικά θα λάβει και το επίδομα για τους μήνες που μεσολάβησαν αφού έκανε την αίτηση (δηλ. για τους μήνες από Ιούνιο ως Οκτώβρη του 2019).

 Τέλος, κατά της απόφασης περί απονομής ή μη του εν λόγω επιδόματος, εφόσον ο αιτών έχει αντιρρήσεις με την απόφαση αυτή, έχει δικαίωμα να κάνει ένσταση ενώπιον ειδικού οργάνου του ΟΠΕΚΑ, εντός 3 μηνών, που αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης στον αιτούντα. Το ως άνω όργανο εξετάζει την ένσταση και κατά νόμο και κατ’ ουσίαν και υποχρεούται να αποφανθεί μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της.

Νομική Συνδρομή

Το γραφείο μας διαθέτει έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες πάνω στα ζητήματα του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν να σας εκπροσωπήσουν ενώπιον των διοικητικών αρχών και να σας συνδράμουν όπως και όπου χρειαστεί προκειμένου να έλθει εις πέρας και με επιτυχία ό,τι χρειάζεται και έχει τεθεί ως προϋπόθεση από το Νόμο για να λάβετε το εν λόγω επίδομα.

Ιδιαιτέρως εξάλλου χρήσιμη έχει φάνει γενικά η συνδρομή των δικηγόρων σε τέτοιες περιπτώσεις κυρίως για να είστε σε θέση να γνωρίζετε ποια ακριβώς είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται (δυστυχώς, λόγω υπηρεσιακών αλλαγών, είναι σύνηθες αρκετά συχνά, οι υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών να μην γνωρίζουν με απόλυτη βεβαιότητα πάντα τι πρέπει να τους προσκομίσετε, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η κατάθεση της αίτησης) καθώς και για να έχετε εμπεριστατωμένη νομική αρωγή σε όλες τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε (ενδεικτικά αναφέρονται: η επιμέτρηση και κατηγοριοποίηση ενσήμων του αιτούντος, o υπολογισμός των εισφορών, οι επικυρωμένες μεταφράσεις δημοσίων εγγράφων εκδοθέντα από αρχές ξένων κρατών κτλ) προκειμένου να συμπληρώσετε και καταθέσετε επιτυχώς την αίτηση ενώπιον του αρμοδίου φορέα.


Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας.