Δικηγορικό Γραφείο
Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το κύριο όνομα

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης, είτε λόγω σφάλματος στην καταχώρηση από προφανή παραδρομή, είτε για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών και ακριβή προσδιορισμό της ταυτότητας ενός προσώπου. Προσθήκη εν τοις πράγμασι κυρίου ονόματος λόγω «τάματος» στην Παναγία και καθιέρωση του ονόματος αυτού στις συναλλαγές.

Με απόφαση του Δικαστηρίου, είναι δυνατόν να διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης ή βάπτισης και ως προς το κύριο όνομα, είτε α) αν η συγκεκριμένη καταχώρηση οφείλεται σε σφάλμα από προφανή παραδρομή, είτε β) σε κάθε περίπτωση που τούτο δικαιολογείται κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ 1 του ισχύοντος Συντάγματος, που κατοχυρώνει το δικαίωμα εκάστου για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, εφόσον η μεταβολή επιβάλλεται λόγω της ασφαλείας των συναλλαγών και σχετίζεται με τον ακριβή προσδιορισμό της ταυτότητας ενός προσώπου ή αυτό (το όνομα) έχει δημιουργήσει δικαιολογημένα μη επιθυμητές συνέπειες για τον κάτοχο του, καθώς η αλλαγή κύριου ονόματος δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου, ούτε στο μυστήριο του βαπτίσματος, του οποίου συστατικό στοιχείο που ανάγεται στην ουσία του δόγματος δεν είναι η ονοματοδοσία.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η απόφαση ΕιρΑθ 1290/2015, σύμφωνα με την οποία, οι αιτούντες γονείς, ως ασκούντες την γονική μέριμνα της ανήλικης κόρης τους, αιτούνται να διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης, που συνέταξε ο Ληξίαρχος Αθηνών, ως προς το κύριο όνομα αυτής (της ανήλικης κόρης τους) και να προστεθεί και σαν δεύτερο κύριο όνομα προ (κατά κύριο αίτημα ή μετά κατά επικουρικό) του ήδη υπάρχοντος ονόματος «..χ..» και το όνομα «..ψ..».

Οι αιτούντες γονείς βάπτισαν τη κόρη τους στον Ιερό Ναό ….. στην … και της δόθηκε το όνομα «..χ..». Για την βάφτιση συντάχθηκε η με αριθμό …/2013 έκθεση βάφτισης του Ληξιάρχου Αθηνών, η οποία και καταχωρήθηκε στις …-…-2014 στην ληξιαρχική πράξη γέννησης. Ωστόσο οι αιτούντες, επειδή εξ ενός γεγονότος υγείας, που αντιμετώπισε η κόρη τους και για να το ξεπεράσει την «έταξαν» στην Παναγία, την αποκαλούσαν με το όνομα «..ψ..», στο οποίο κυρίως ακούει το παιδί, και το οποίο δεν είναι καταχωρημένο στην παραπάνω έκθεση βάπτισης και ως και τούτου, ούτε στην ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού. Πρέπει συνεπώς προκειμένου να αποφευχθεί σύγχυση με ανεπιθύμητες συνέπειες σχετικά με το όνομα της ανήλικης κόρης των αιτούντων, αφού στην παραπάνω ληξιαρχική πράξη είναι καταχωρημένο μόνο το όνομα «..χ..», να γίνει δεκτή η αίτηση και να διορθωθεί (συμπληρωθεί) η παραπάνω ληξιαρχική πράξη γέννησης με την προσθήκη και του ονόματος «..ψ..», όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.