Δικηγορικό Γραφείο
Διατροφή ανήλικου & ενήλικου τεκνού

Το ΑΝΗΛΙΚΟ τέκνο, άγαμο ή έγγαμο, γνήσιο, αναγνωρισμένο, υιοθετημένο, καθώς και το ΕΝΗΛΙΚΟ τέκνο, συνεχίζει και μετά τη διάσπαση της έγγαμης σχέσης των γονέων του, να έχει δικαίωμα διατροφής απέναντί τους.

Ι. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

Το ανήλικο τέκνο δικαιούται διατροφής έναντι των γονέων του, όταν δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί, ακόμη κι αν έχει περιουσία, εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας του ή οποιασδήποτε άλλης πηγής ή το προϊόν της εργασίας του δεν αρκούν για την διατροφή του (1486 παρ. 2 ΑΚ).

Η αδυναμία αυτοδιατροφής κρίνεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η περιουσία του, διότι το κεφάλαιο αυτής δεν πρέπει να αναλωθεί, αλλά να παραμείνει ανέπαφο για την εξασφάλιση του μέλλοντός του.

Η εργασία πρέπει να είναι κατάλληλη για τις συνθήκες ζωής του και να την επιτρέπει η εκπαίδευση του.

Η υποχρέωση διατροφής των γονέων υπάρχει ανεξάρτητα από την γονική μέριμνα.

Α. Περιεχόμενο και μέτρο διατροφής (ΑΚ 1493)

Περιεχόμενο:

Όλα όσα είναι αναγκαία για την συντήρησή του, καθώς και για την ανατροφή του και την επαγγελματική και εν γένει εκπαίδευσή του.

Έκταση / Μέτρο:

Οι πραγματικές ανάγκες του ανηλίκου με κριτήρια τις συνθήκες ζωής του (ανάλογη διατροφή) και το οικογενειακό του περιβάλλον (άρα και την οικονομική κατάσταση του υποχρέου).

Β. Ελαττωμένη ή στοιχειώδης διατροφή (ΑΚ 1495)

Αν ο δικαιούχος υπέπεσε απέναντι στον υπόχρεο σε παράπτωμα που δικαιολογεί την αποκλήρωσή του, έχει δικαίωμα στοιχειώδους μόνο διατροφής, που περιλαμβάνει τα απολύτως απαραίτητα για την συντήρησή του. Αν ο λόγος αποκλήρωσης εκλείψει με συγνώμη ή με άλλο τρόπο, του οφείλεται η πλήρης (ανάλογη) διατροφή.

Γ. Ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της (ΑΚ 1496 -1499)

Η διατροφή, ανάλογη ή στοιχειώδης, προκαταβάλλεται κάθε μήνα (ΑΚ 1496). Το δικαστήριο μπορεί να ορίσει διαφορετικά κατά περίσταση, χωρίς, όμως, να καταργήσει την περιοδικότητα ή να υπερβεί το χρονικό διάστημα του μήνα. Οι γονείς/υπόχρεοι δικαιούνται να προσδιορίσουν τον τρόπο και τα χρονικά διαστήματα που θα προκαταβάλλουν τη διατροφή στο ανήλικα, άγαμο παιδί τους. Διαφορετικά, η διατροφή οφείλεται αφ’ ότου οχληθεί ο υπόχρεος και έτσι καταστεί υπερήμερος και όχι για τον παρελθόντα χρόνο.

Δεν είναι έγκυρη η παραίτηση από μελλοντική διατροφή. Ισχύει όμως για τις δόσεις της διατροφής που ανάγονται στο παρελθόν.

Αν ο υπόχρεος προκαταβάλει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από μήνα, μπορεί να υποχρεωθεί να ξανακαταβάλει το ποσό, αν λ.χ. ο δικαιούχος δαπανήσει τα καταβληθέντα και περιέλθει σε απορία.

Δ. Παύση της υποχρέωση διατροφής (ΑΚ 1500)

  • Η υποχρέωση παύει αυτοδικαίως:
    • Αν πεθάνει ο υπόχρεος ή ο δικαιούχος, εκτός αν οι δόσεις αφορούν παρελθόντα χρόνο, οπότε οφείλονται οι απαιτητές κατά το χρόνο του θανάτου.
    • Αν αρθεί η συγγένεια που αποτέλεσε την αιτία αυτής (επιτυχής προσβολή πατρότητας, λύση υιοθεσίας).
    • Με δικαστική απόφαση, ως συνέπεια της μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων της διατροφής.

ΙΙ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

Το ενήλικο τέκνο δικαιούται διατροφής με βάση την ΑΚ 1486 παρ.1, δηλαδή μόνο αν δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί από την περιουσία του ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του και τις λοιπές συνθήκες της ζωής του, ενόψει και των τυχόν αναγκών εκπαίδευσής του. Το ενήλικο τέκνο δηλαδή, πρέπει να αναλώσει την περιουσία του (το κεφάλαιο) πριν στραφεί στους γονείς του.

Σχετικά με την εκπαίδευση του ενηλίκου, εξεταστέο είναι το θέμα μέχρι ποιου χρονικού σημείου μπορεί να ζητήσει διατροφή και αν μπορεί να εργαστεί. Ενδέχεται η αξίωση να ασκείται καταχρηστικά.