Δικηγορικό Γραφείο
Συναινετικό Διαζύγιο

Μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις, το συναινετικό διαζύγιο δεν απαγγέλλεται πλέον με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αλλά η συναινετική λύση του χωρεί μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Α. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΣΥΖΎΓΩΝ

Βάση για την έναρξη της διαδικασίας αποτελεί η έγγραφη συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται εγγράφως μεταξύ των συζύγων με τη παρουσία και του πληρεξούσιου δικηγόρου καθενός από αυτούς (απαιτείται παρουσία δύο δικηγόρων) και υπογράφεται από τους ίδιους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Το γνήσιο της υπογραφής των συζύγων (όχι των δικηγόρων) επί του εγγράφου της συμφωνίας επικυρώνεται από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη για τη συναινετική λύση του γάμου. Η συμφωνία για τη λύση του γάμου μπορεί να υπογραφεί μόνο από τους δικηγόρους με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει χορηγηθεί προηγουμένως σε αυτούς η ειδική πληρεξουσιότητα με το συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο πρέπει να περιέχεται οπωσδήποτε η κοινή συμφωνία των συζύγων.

α. Ειδικές προθεσμίες:

  • Το ειδικό πληρεξούσιο προς τους δικηγόρους έχει ισχύ μόνο για ένα μήνα.
  • Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης για τη λύση του γάμου πρέπει να απέχει 10 μέρες από τον επομένη της υπογραφής της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων.

Οι έγγαμοι ανήλικοι και όσοι τελούν υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση μπορούν να συνάπτουν συμφωνία λύσης τους γάμου τους χωρίς άδεια δικαστηρίου ή συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη (άρθρο 594 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που εφαρμόζεται ανάλογα).

β. Ανήλικα τέκνα:

Όταν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συναινετική λύση του γάμου, αποτελεί η σύναψη συμφωνίας μεταξύ των γονέων/συζύγων για α) την επιμέλεια, β) τη διατροφή και γ) την επικοινωνία μαζί τους, που καθορίζεται εγγράφως με το ίδιο ή ξεχωριστό έγγραφο από εκείνο για την συμφωνία της λύσης του γάμου.

Και η συμφωνία για τη ρύθμιση των θεμάτων των τέκνων υπογράφεται όπως και η προαναφερόμενη λύση του γάμου και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον, ενώ υπάρχει και δυνατότητα σύναψης νέας συμφωνίας με την ίδια διαδικασία.

Αν τα τέκνα ενηλικιώνονται πριν από τη παρέλευση της διετίας, η συμφωνία ισχύει μέχρι την ενηλικίωσή τους.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι συναφθείσες κατά τα προαναφερθέντα συμφωνίες των συζύγων για τη λύση του γάμου τους και τη ρύθμιση των ως άνω θεμάτων των ανηλίκων τέκνων τους, υποβάλλονται στο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη της λύσης του γάμου τους.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ:

Για την κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της συναινετικής λύσης του γάμου απαιτούνται:

  1. Έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η οποία ενσωματώνεται στην συμβολαιογραφική πράξη και το πρωτότυπο της προσαρτάται σε αυτήν.
  2. Παρέλευση 10ημέρου από την επομένη της επικύρωσης των υπογραφών των συζύγων επί της έγγραφης συμφωνίας τους από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου ή από την επομένη της υπογραφής της συμφωνίας από τους δικηγόρους που έχουν ειδικό πληρεξούσιο, για το οποίο δεν έχει παρέλθει μήνας από τη χορήγηση του.
  3. Επικυρωμένα αντίγραφα των πληρεξουσίων, που προσαρτώνται στη συμβολαιογραφική πράξη, εκτός κι αν οι σύζυγοι είναι παρόντες με τις ταυτότητες τους ή άλλο ανάλογης ισχύος έγγραφο.
  4. Ληξιαρχική πράξη γάμου (αν ο γάμος τελέστηκε στην αλλοδαπή, έγγραφο ανάλογης ισχύος).
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  6. Δύο γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων, ένα για κάθε δικηγόρο, από τον αρμόδιο Δικηγορικό Σύλλογο.

Αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κατατίθεται στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρηθεί ο γάμος. Η πράξη μπορεί να κατατεθεί στο ληξιαρχείο οποτεδήποτε, χωρίς να θεωρηθεί εκπρόθεσμη και να επισύρει την επιβολή προστίμων. Η λύση του γάμου επέρχεται από την ημερομηνία της κατάθεσης αυτής στο ληξιαρχείο, όχι της κατάρτισής της.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΜΈΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News