Μηνύματα μέσω δικτύων κοινωνικής δικτύωσης (messenger)
Το γραπτό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσία και της κινητής τηλεφωνίας, με την οποία ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποστείλει ή να παραλάβει σύντομο γραπτό μήνυμα από άλλους χρήστες, στην οθόνη του κινητού του τηλεφώνου ή του υπολογιστή. Ήδη, δε, τα κινητά τηλέφωνα από της εμφάνισής τους, πολύ δε περισσότερο σήμερα, ακολουθούν την αρχιτεκτονική των ηλεκτρονικών υπολογιστών και πρέπει να θεωρούνται όχι ως τηλέφωνα, αλλά ως ηλεκ...

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το κύριο όνομα
Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης, είτε λόγω σφάλματος στην καταχώρηση από προφανή παραδρομή, είτε για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών και ακριβή προσδιορισμό της ταυτότητας ενός προσώπου. Προσθήκη εν τοις πράγμασι κυρίου ονόματος λόγω «τάματος» στην Παναγία και καθιέρωση του ονόματος αυτού στις συναλλαγές. ...

Διατροφή ανήλικου & ενήλικου τεκνού
Το ΑΝΗΛΙΚΟ τέκνο, άγαμο ή έγγαμο, γνήσιο, αναγνωρισμένο, υιοθετημένο, καθώς και το ΕΝΗΛΙΚΟ τέκνο, συνεχίζει και μετά τη διάσπαση της έγγαμης σχέσης των γονέων του, να έχει δικαίωμα διατροφής απέναντί τους. Ι. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ Το ανήλικο τέκνο δικαιούται διατροφής έναντι των γονέων του, όταν δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί, ακόμη κι αν έχει περιουσία, εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας του ή οποιασδήποτε άλλης πηγής ή το προϊόν της εργασίας...

Διατροφή συζύγου μετά τη διάσταση & μετά το διαζύγιο
Συχνά οι σύζυγοι δεν γνωρίζουν ότι ήδη από την διάσπαση της έγγαμης σχέσης (διάσταση) υπάρχει δικαίωμα διατροφής έναντι του έτερου συζύγου. Οι προϋποθέσεις, ωστόσο, διατροφής μεταξύ των συζύγων κατά τη διάσταση, διαφέρουν από αυτές που απαιτούνται μετά το διαζύγιο. ...

Διακοπή της έγγαμης συμβίωσης
Η παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης της οικογενειακής στέγης, με δικαστική απόφαση, αναφέρεται μόνο στη διάρκεια της διακοπής της έγγαμης συμβίωσης και δεν επεκτείνεται και στο χρόνο μετά τη λύση του γάμου, με την οποία παύει η προδιαληφθείσα υποχρέωση. Αν η διάσταση καταλήξει σε διαζύγιο, θα ισχύσουν ως προς την οικογενειακή στέγη οι γενικές διατάξεις του ενοχικού και εμπραγμάτου δικαίου μόλις η σχετική απόφαση καταστεί αμετάκλητη. ...

Συναινετικό Διαζύγιο
Μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις, το συναινετικό διαζύγιο δεν απαγγέλλεται πλέον με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αλλά η συναινετική λύση του χωρεί μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. ...

GDPR και εργαζόμενοι
Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τέθηκε σε ισχύ στη χώρα μας τον Μάιο του 2018. Ο Κανονισμός αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/EC και τον Ν. 2472/1997 που ίσχυε μέχρι σήμερα και έχει ως σκοπό την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλες οι εταιρείες & οι φορείς του Δημοσίου υποχρεούντο να συμ...

Παράνομες κατασχέσεις αναδρομικών ποσών σε τράπεζες
Αναδροµικώς καταβαλλόµενες αποδοχές - Επιβαλλόμενη η μηνιαία αναγωγή για την προστατευτική ρήτρα περί ακατασχέτου του τραπεζικού λογαριασμού. Κατά το άρθρο 31 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.= Ν.Δ. 356/1974), όπως ισχύει με τη παρ.8 της υποπαρ. Δ.1 του άρθρου 2 Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.8.2015), εξαιρούνται της κατάσχεσης εκ μέρους του Δημοσίου εις χείρας των τραπεζών ως τρίτων: Οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους α...

H αλληλέγγυα ευθύνη των εκκαθαριστών
Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 4174/2013: «1. Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, «πρόεδροι», διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσης τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου «τόκων και προστίμων» που «οφείλονται» από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες καθώς και του φόρου που παρα...

Βάσει των διατάξεων του Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ A' 179/11.10.2018), και σε ό,τι αφορά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των αιτήσεων οφειλετών του Δημοσίου που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010, αλλά και τη διαδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού ή της προσωρινής ρύθμισης των άρθρων 5 έως 7 του ίδιου νόμου, το Ελληνικό Δημόσιο θα εκπροσωπείται πλέον από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., προς τον οποίον πλέον θα κοινοποιούνται οι αιτήσεις τ...