Στις σελίδες 525 επ. της Επιθεώρησης Πολιτικής Δικονομίας του τεύχους Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2017, δημοσιεύεται η υπ' αρ. 3859/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία κρίθηκε ότι το άρθρο 938 ΚΠολΔ, παρά την κατάργησή του με την § 1 του άρθρου όγδοου του άρθρου 1 του ν. 4335/2015, εξακολουθεί να εφαρμόζεται στο πλαίσιο αναστολής εκτελεστικής διαδικασίας, η οποία εκκίνησε πριν την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου και εκκρεμεί ...

Στις σελίδες 2058 επ. του Νομικού Βήματος του τεύχους Νοεμβρίου 2017 (Τόμος 65 Τεύχος 9), δημοσιεύεται η υπ' αρ. 3253/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων ), στην οποία έχει παρασταθεί η συνεργάτης του γραφείου μας, Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου.   Μαζί με την απόφαση, η οποία απορρίπτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων περί απαγόρευσης επικοινωνίας ένεκα διισχυριζόμενου ομόφυλου σεξουαλικού προσδιορισμού, ...