Η διενέργεια ήπιων αισθητικών επεμβάσεων και η χορήγηση υαλουρονικού οξέους –Botox από ιατρούς και αισθητικούς
Είναι γεγονός ότι το ζήτημα της λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως είναι τα ιατρεία, τα οδοντριατρεία, τα πολυϊατρεία και τα πολυοδοντριατρεία, είτε υπό την μορφή εταιρείας, είτε αυτή της απλής συστέγασής τους, ρυθμίζονται μέσα σε ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο, το οποίο στηρίζεται στην διττή φυσιογνωμία αυτών των φορέων. Ειδικότερα, πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, μέσα από τους οποίους αφενός ασκε...

Οχλήσεις από εκπομπή θορύβων ή ρύπων από διπλανό διαμέρισμα ή γειτονικό ακίνητο – Προσβολή προσωπικότητας – Δικαίωμα αποζημίωσης και άρσης της προσβολής
Κατά το άρθρο 57 του ΑΚ «όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον ... Αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται ...» ενώ κατά το άρθρο 59 του ΑΚ «το δικαστήριο με απόφασή του, ύστερα από αίτηση αυτού που έχει προσβληθεί και αφού λάβει υπ’οψη το είδος της προσβολής, μπορεί επιπλέον να καταδικάσει τον υπαίτιο να ικανοπο...

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Καταρχήν, μία σύμβαση εργασίας πάσχει από ακυρότητα είτε στις γενικές περιπτώσεις όπου π.χ. δεν έχει τηρηθεί ο επιβαλλόμενος τύπος της σύμβασης ( ΑΚ 158) ή δεν υφίσταται η δικαιοπρακτική ικανότητα ( ΑΚ 130)ή όταν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου ( ΑΚ 174) είτε όταν συντρέχουν ειδικότεροι όροι, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της έλλειψης άδειας εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους ή βιβλιαρίου υγείας προκειμένου για εργαζόμενους σ...

Καταδίκη ιατρού για παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ασθενούς (σχολιασμός υπ’ αριθμ. 947/2022 ΑΠ)
Με την υπ’ αρίθ. 947/2022 Απόφαση του Αρείου Πάγου, απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης του αναιρεσείοντος ιατρού κατά της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, με την οποία κηρύχθηκε ένοχος για παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της παθούσας, με την ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ.2 περ. α' του ΠΚ και καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) μηνών, η οποία ανεστάλη για μία τριετία. Η εν λόγω απόφαση καταδικάζει τον αναιρ...

Η διατήρηση της ιθαγένειας σε περίπτωση υιοθεσίας Έλληνα από αλλοδαπό
Το δίκαιο της υιοθεσίας ενσωματώνεται στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο του Οικογενειακού Δικαίου και συγκεκριμένα στα άρθρα 1542-1588 ΑΚ, με στόχο πρωτίστως στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του υιοθετούμενου. Ως συμφέρον, δε, νοείται όχι μόνο το οικονομικό αλλά και το ηθικό, το οικογενειακό, το κοινωνικό και το ψυχολογικό συμφέρον. Η υιοθεσία, δε, που επικυρώνεται με τελεσίδικη διαπλαστική δικαστική απόφαση, έχει τόση σημασία για τη διαμόρφωση...

«SLAPP – ένα φαινόμενο υποβάθμισης της σύγχρονης δημοκρατίας»
Όπως αποτυπώνεται στα άρθρα 11 και 14 του Ελληνικού Συντάγματος αλλά και βάσει διεθνών κα ευρωπαϊκών κανόνων, η ελευθερία της έκφρασης και του τύπου συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ατομικές ελευθερίες, αποτελεί δε ακρογωνιαίο λίθο του υγιούς δημοκρατικού πολιτεύματος και θεμελιώδη αξία των σύγχρονων κοινωνιών. Ωστόσο, η διασφάλισή της συχνά διακυβεύεται και απειλείται από προσπάθειες φίμωσης της κοινωνικής κριτικής μεθοδευμένες δια της δικαστικής ο...

Το δικαίωμα της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης
Η δυνατότητα συστηματικής συλλογής, αρχειοθέτησης, επεξεργασίας και μετάδοσης των προσωπικών πληροφοριών του ανθρώπου μέσω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας εμφανίζεται ως επακόλουθο των καθηκόντων του σύγχρονου παρεμβατικού κράτους, καθώς και των νόμιμων συμφερόντων των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Στην πράξη, όμως, η ικανότητα αυτή είναι δυνατόν να προσβάλει την προσωπικότητα, την ανεξαρτησία και γενικότερα την ελευθερία του ατόμου, ενώ εγκυμονε...

«Βία και παρενόχληση στον χώρο εργασίας υπό τον νέο  Ν.4808/2021-Μια ποινική προσέγγιση των νεοπαγών διατάξεων» (Μέρος Β΄)
Συνεχίζοντας την μελέτη του νέου νόμου, διαπιστώνουμε ότι στα επόμενα άρθρα του Μέρους ΙΙ (άρθρα 5-11) αναφέρονται οι υποχρεώσεις του εργοδότη για την πρόληψη, άλλως την αντιμετώπιση, των εν λόγω παρενοχλήσεων, όπως ενδεικτικώς η λήψη μέτρων πρόληψης, ελέγχου και περιορισμού των κινδύνων και των περιστατικών, η πλήρης ενημέρωση αλλά και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού, η δημόσια ανάρτηση εντός του χώρου εργασίας των μέτρων που έχουν ληφθεί κατά ...

«Βία και παρενόχληση στον χώρο εργασίας υπό τον νέο ν. Ν.4808/2021-Μια ποινική προσέγγιση των νεοπαγών διατάξεων» (Μέρος Α΄)
Υπό το βάρος των εκτεταμένων φαινομένων βίας και επιθετικότητας σε βάρος προσώπων λόγω φύλου, εθνικότητας, κατάχρησης σχέσης εξάρτησης, σεξουαλικού προσανατολισμού, οπαδικών προτιμήσεων κλπ., που δυστυχώς αυξάνονται εκθετικά στην σύγχρονη εποχή εντός των χώρων συλλογικής συνύπαρξης (σχολεία, εργασιακοί χώροι, γήπεδα κτλ.), και μετά την ψήφιση του ν. 4692/2020 που, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού...

Η θέση της γυναίκας στο νέο οικογενειακό δίκαιο
Το οικογενειακό μας δίκαιο διέπεται από τον Νόμο 4800/21-5-21 ο οποίος τροποποίησε σημαντικά άρθρα του ΑΚ αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων. Η σημαντικότερη αλλαγή που έφερε ο συγκεκριμένος νόμος είναι η τροποποίηση του άρθρου 1513 ΑΚ σύμφωνα με την οποία, μετά τη λύση του γάμου η τη διακοπή της συμβίωσης, οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Εδώ θέλω να διευκρινίσω  ότι όταν ο νόμος αναφέρεται σ...