Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση - Νόμιμο δικαίωμα εύλογης αμοιβής
  Το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύει μεταξύ άλλων τα δικαιώματα των μουσικών δημιουργών πάνω στα μουσικά τους έργα. Αντικείμενο του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι το έργο ως άυλο αγαθό, ενώ η διάκριση μεταξύ άυλου αγαθού και υλικού φορέα διατρέχει όλο το δίκαιο αυτό. Το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας ενσωματώνει δύο διαφορετικής φύσεως δικαιώματα: α) το αποκλειστικό και απόλυτο δικαίωμα της εκμετάλλευσης του ...

Ο δικαστικός έλεγχος της καταχρηστικής απόλυσης λόγω της μακρόχρονης ασθένειας του μισθωτού- Η παράβαση της υποχρέωσης πρόνοιας του εργοδότη
Είναι γεγονός ότι δεν υφίσταται διάταξη νόμου που να απαγορεύει την καταγγελία από τον εργοδότη της σύμβασης εργασίας του μισθωτού κατά τη διάρκεια της ασθένειας του. Εντούτοις, η ασθένεια του εργαζομένου, αυτή καθ’ εαυτή, δεν δικαιολογεί την καταγγελία, είναι όμως κρίσιμες οι δυσμενείς επιδράσεις στην εργασιακή σχέση και γενικότερα στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης που προκαλούνται από την οφειλόμενη σε ασθένεια του εργαζομένου απουσία του ή...

Σκύλος στη παραλία - Τι λέει η Νομοθεσία  Συμβουλές για τα ζώα
Η παρέα του τετράποδου φίλου μας στις διακοπές και στη θάλασσα αποτελεί συχνά απαραίτητη συνθήκη για τους κηδεμόνες σκύλων, οι οποίοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να αφήσουν πίσω το τετράποδό τους. Η επιθυμία ωστόσο αυτή, συγκρούεται, επίσης συχνά, με την επιθυμία των λοιπών λουομένων να απολαύσουν τη θάλασσα και την παραλία χωρίς «σκυλίσιες» παρεμβολές. Ο καθένας έχει τα «δίκια» του, παρόλο που τα σκυλιά είναι τα τελευταία που, τελικά, ενοχλούν σε μ...

Η λύση της ομόρρυθμης εταιρείας
Κατά το άρθρο 259 του Ν. 4072/2012, η ομόρρυθμη εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, β) με απόφαση των εταίρων, γ) με την κήρυξή, της σε πτώχευση και δ) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης της εταιρείας. Βάσει της διατάξεως του άρθρου 259 § 2 του ίδιου νόμου, η αίτηση εκδικάζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδ...

Η διόρθωσση των ανακριβών πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά φύλλα
Καταρχήν, δέον όπως επισημανθεί ότι η προθεσμία της διόρθωσης των ανακριβών πρώτων εγγραφών (πρώτες εγγραφές είναι εκείνες που καταχωρίζονται ως αρχικές εγγραφές στο Κτηματολογικό βιβλίο, κατά μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες) του άρθρ. 6 παρ. 2 Ν.2664/1998, έχει παραταθεί δυνάμει του αρ. 39 Ν. 4990/2022, το οποίο ορίζει ότι για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α` 162), η αποκλει...

Δημοσιότητα της δίκης και ΜΜΕ
Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Συντάγματος οι συνεδριάσεις κάθε δικαστηρίου είναι δημόσιες, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει με απόφασή του ότι η δημοσιότητα πρόκειται να είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των διαδίκων. Επιπλέον, κάθε δικαστική απόφαση πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, ενώ παράλληλα, νόμος ορίζει τις έν...

Η διάσωση της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη μέσω του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του πτωχευτικού κώδικα και του προγράμματος συνεισφοράς του δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες
Προκειμένου για την προστασία των οικονομικά ασθενέστερων οφειλετών ( ως αυτοί προσδιορίζονται με τα κάτωθι αναφερόμενα εισοδηματικά και οικονομικά κριτήρια), οι οποίοι συνδέονται με την οφειλή ως « πρωτοφειλέτες» και για να μην αποξενωθούν οριστικά από την πρώτη κατοικία τους, επί της οποίας έχουν εμπράγματο δικαίωμα, σε περίπτωση επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης ή κήρυξης της πτώχευσής τους, ήδη από το έτος 2020 είχε νομοθετικώς προβλεφθεί η δ...

Αναστολή εκτέλεσης μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης υπερχρεωμένου νοικοκυριού
Σήμερα πλέον έχει συζητηθεί ο μεγαλύτερος όγκος αιτήσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών (Ν.3869/2010) και εκκρεμεί η συζήτηση εφέσεων επί των απορριπτικών αποφάσεων των Ειρηνοδικείων. Ήδη το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων των Τραπεζών έχουν μεταβιβασθεί σε funds τα οποία προχωρούν σε αναγκαστική εκτέλεση των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών χωρίς καμία διάκριση. Σε αυτό το στάδιο είναι δυνατή η αναστολή της εκτέλεσης με την υποβολή σχετικής αιτήσ...

Η παραμονή των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε ιδιόκτητα αγροκτήματα –χωράφια κλπ
Ο Ν. 4830/2021 περί ευζωίας των ζώων συντροφιάς αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι κοινωνικές εξελίξεις μπορούν να εμπνεύσουν τον νομοθέτη και να τον κατευθύνουν στην θεσμοθέτηση κανόνων δικαίου που διέπονται όχι μόνο από τις σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις, αλλά και από το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Πράγματι, ο ως άνω νόμος ήρθε για να καλύψει ένα μεγάλο κενό όσον αφορά την προστασία των ζώων και την ανάθεση υποχρεώσεων ...

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΤ’ΑΡΘΡΟ 1519 ΑΚ
Σύμφωνα με το άρθρο 1519 παρ. 1 ΑΚ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Νόμο 4.800/2021, «Όταν η επιμέλεια ασκείται από τον έναν γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευτα...