Το ορισμένο της αγωγής δεδουλευμένων αποδοχών εκ μέρους του εργαζομένου και της ένστασης εξόφλησης τους εκ μέρους του εργοδότη
Σύμφωνα με την πάγια νομολογία ( ΑΠ 1004/2017) , για να είναι ορισμένη η αγωγή, με την οποία ζητείται η επιδίκαση διαφορών από τη μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του μισθωτού, περιλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και αδείας και αποδοχών για τη παροχή υπερεργασίας και υπερωρίας ή τη μη παροχή αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης (ρεπό), αρκεί να αναφέρεται στο δικόγραφο της αγωγής η κατάρτιση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ των διαδί...

ΑΚ 1505, 1506 –Το επώνυμο των τέκνων
Σύμφωνα με το άρθρο 1505 ΑΚ «1. Οι γονείς υποχρεούνται να έχουν προσδιορίσει το επώνυμο των τέκνων τους με κοινή αμετάκλητη δήλωσή τους. Η δήλωση γίνεται πριν από το γάμο, είτε σε συμβολαιογράφο είτε στον λειτουργό, ενώπιον του όποιου θα τελεσθεί ο γάμος. Ο λειτουργός οφείλει να ζητήσει τη σχετική δήλωση. 2. Το οριζόμενο επώνυμο, κοινό για όλα τα τέκνα, μπορεί να είναι είτε το επώνυμο του ενός από τους γονείς είτε συνδυασμός των επωνύμων τους, πο...

Σύμφωνο Συμβίωσης και Κληρονομικά Δικαιώματα
Με το Ν.4356/2015 εισήχθη για πρώτη φόρα στην Ελληνική έννομη τάξη το «σύμφωνο συμβίωσης» μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, δύο ενήλικα πρόσωπα - ανεξαρτήτως φύλου - συμφωνούν με την κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου ως προς τη ρύθμιση της συμβίωσής τους. Ως προς το κληρονομικό δικαίωμα των μερών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν τους συζύγους, με ειδοποιό διαφορά, τη δυνατότητα παραίτησης εκ ...

Phishing. Ο νέος νόμος για τον περιορισμό της ευθύνης της τράπεζας
Για τη μεγαλύτερη ασφάλεια των συναλλαγών, τα πιστωτικά ιδρύματα (ενδεικτικά, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος) προσθέτουν ένα επιπλέον βήμα ταυτοποίησης για τη διενέργεια των συναλλαγών που ξεπερνούν αθροιστικά τα €1.000/ημέρα, τον Κωδικό Ασφάλειας Συναλλαγών (3 Factor Authentication - 3FA). Μάλιστα, η Εθνική Τράπεζα, στην ιστοσελίδα της, αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι οι χρήστες των υπηρεσιών της μπορούν να απενεργοποιήσουν τον επιπρόσθετο παράγοντα ...

Η ευθύνη του λογιστή
Είναι γεγονός ότι στο σύγχρονο κόσμο που ζούμε μεγάλο κομμάτι των διαφορετικών πτυχών και των υποχρεώσεων στη ζωή μας έχουν αναλάβει ειδικοί, οι οποίοι ενημερώνονται για τις τρέχουσες εξελίξεις και, φυσικά, διαθέτουν τις καταρτισμένες γνώσεις, σπουδές και το know –how διευθέτησης των υποθέσεων που τους ανατίθενται, παίρνοντας μεγάλο μέρος της ευθύνης για αυτές, αλλά εν τέλει και των ίδιων μας των ζωών. Η σημασία τους, δε, είναι ακόμα μεγαλύτερη ό...

Η αξίωση πραγματικής απασχόλησης εκ μέρους του ιατρού δημόσιου νοσοκομείου και συμμετοχής του σε εφημερίες
Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Συντάγματος "ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας", ενώ, κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 αυτού "καθένας έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη". Πε...

Συμβατικές αξιώσεις αμοιβής των δικαιούχων της μουσικής βιομηχανίας
Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνουν δύο διαφορετικής φύσεως ειδικότερα δικαιώματα, ήτοι το ηθικό δικαίωμα που έχει προσωπικό χαρακτήρα και προστατεύει τον προσωπικό δεσμό μεταξύ δημιουργού και έργου, και το περιουσιακό δικαίωμα που έχει οικονομική αξία και καθιστά κάθε έργο δεκτικό εμπορικής/οικονομικής εκμετάλλευσης. Ο Νόμος 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα, είναι το θεμελιώδες νομοθέτημα που ρυθμίζει το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκ...

Η έξοδος και ο αποκλεισμός του ομόρρυθμου εταίρου
Κατά τη διάταξη του άρθρου 260 παρ 1 του Ν 4072/2012, ο θάνατος, η πτώχευση και η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση εταίρου επιφέρουν την έξοδο του από την εταιρεία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση, ενώ κατά την παρ. 2 στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπονται και άλλα γεγονότα που συνεπάγονται την έξοδο εταίρου (καταστατικοί λόγοι εξόδου). Όπως οι νόμιμοι λόγοι εξόδου, έτσι και οι καταστατικοί, επιφέρουν αυτοδίκαιη έξοδ...

Η προβληματική της Συνεπιμέλειας - Συναπόφασης των γονέων για όλα τα θέματα που αφορούν το ανήλικο τέκνο τους
Σύμφωνα με το νέο δίκαιο, εισήχθη προ ενός περίπου έτους, η «συνεπιμέλεια» των γονέων, ως ο γενικός κανόνας μετά τον χωρισμό των γονέων. Ο όρος «συνεπιμέλεια» κατά τις κοινές παραδοχές του οικογενειακού δικαίου, σημαίνει ισότιμη συναπόφαση και σύμπραξη των γονέων σε όλα τα ζητήματα της επιμέλειας, -εκτός από τα πολύ τρέχοντα ή επείγοντα, τα οποία μπορεί να επιχειρεί και μόνος του ο κάθε γονέας. Παρατηρήθηκε ωστόσο, ότι, από κάποιο σημείο και μετά...

Η αγωγή καταδίκης σε δήλωση βούλησης και το προσύμφωνο πώλησης ακινήτου - Η δυνατότητα πλαγιαστικής άσκησης της σχετικής αξίωσης
Με τη διάταξη του άρθρου 949 ΚΠολΔ θεσμοθετείται ένα ιδιότυπο μέσο εκτέλεσης και εξαναγκασμού του οφειλέτη για εκπλήρωση υποχρεώσεώς του προς επιχείρηση νομικής πράξεως, η οποία και θεωρείται, κατά πλάσμα του νόμου, ότι έγινε από της τελεσιδικίας της αποφάσεως που καταδικάζει τον οφειλέτη σε σχετική δήλωση βουλήσεως. Η υποχρέωση του εναγομένου να προβεί στη δήλωση βούλησής του προς τον ενάγοντα πρέπει να ευρίσκει νόμιμο έρεισμα στις διατάξεις του...