Τεχνητή νοημοσύνη, πνευματική ιδιοκτησία και το νέο τραγούδι των Beatles
Έντονο σχολιασμό έχει προκαλέσει το νέο τραγούδι του ιστορικού συγκροτήματος Beatles, 53 χρόνια μετά τη διάλυσή τους! Κάτι τέτοιο, δε, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, τόσο ως προς την ηχογράφηση και το μιξάζ του ήχου, όσο και ως προς την δημιουργία του video –clip, με τους νεαρούς εαυτούς των μελών του συγκροτήματος να απολαμβάνουν την ηχογράφηση του νέου τους τραγουδιού και να παίζουν με την κάμερα του σκηνοθέτη Peter Jackson, ...

Η  ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ Η’ ΤΗΝ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ- Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ « ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ»
Κατά το άρθρο 5 παρ.1 του ν. 2112/1920  «δύναται ο εργοδότης να καταγγείλει την σύμβασιν άνευ τηρήσεως προθεσμίας τινός, εάν εναντίον του υπαλλήλου υπεβλήθη μήνυσις δι' αξιόποινον πράξιν, διαπραχθείσαν εν τη εξασκήσει της υπηρεσίας του ή απηγγέλθη κατ' αυτού κατηγορία δι' αδίκημα εν γένει φέρον χαρακτήρα τουλάχιστον πλημμελήματος», κατά δε την παρ.2 του ίδιου άρθρου, «υπάλληλος απαλλαγείς διά βουλεύματος ή δικαστικής αποφάσεως των ως άνω κατ...

Γονική μέριμνα και επιμέλεια αναγνωρισμένου, εκτός γάμου, τέκνου
Είναι πολύ συχνό φαινόμενο σήμερα, από μια σχέση, σταθερή ή εφήμερη, να προέλθει ένα παιδί, που ενώ αναγνωρίστηκε από τον πατέρα του με συμβολαιογραφική πράξη, ήδη από κυοφορούμενο, οι γονείς του χώρισαν (ίσως και πριν ακόμα αυτό γεννηθεί ή λίγο μετά), με αποτέλεσμα το τέκνο να μεγαλώνει σε μονογονεϊκή οικογένεια, με έναν πατέρα που συμμετέχει, πολύ συχνά, από λίγο έως καθόλου στη ζωή του. Στην περίπτωση αυτή, γεννιέται εύλογα το ερώτημα σχετικά ...

Ειδικές άδειες του στρατιωτικού προσωπικού των Ένοπλων Δυνάμεων
Η εφαρμογή ενός τυποποιημένου – εύχρηστου - λειτουργικού – συστήματος αδειοδότησης του στρατιωτικού προσωπικού των Ένοπλων Δυνάμεων (ΕΔ) δεν έχει αποτελέσει μέχρι σήμερα αντικείμενο νόμου. Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις των μεταθέσεων ρυθμίζονται από εσωτερικές διαταγές των γενικών επιτελείων των Κλάδων των Ένοπλων Δυνάμεων και από Υπουργικές αποφάσεις, που περιγράφουν το γενικό πλαίσιο των διαδικασιών αυτών. Η παραπάνω διαμορφ...

Σημαντικές αλλαγές στην τοπική αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων - Η προσθήκη του ΑΜΚΑ των φυσικών προσώπων ως υποχρεωτικού στοιχείου των εισαγωγικών δικογραφών στη διοικητική δίκη
Με τον πρόσφατο Νόμο 5028/2023 (ΦΕΚ Α' 54/09.03.2023) επήλθαν, μεταξύ άλλων, σημαντικές αλλαγές, τόσο στην τοπική αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων όσο και στο υποχρεωτικό περιεχόμενο του δικογράφου. Ειδικότερα προβλέφθηκαν τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 14, στο άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97), περί κατά τόπο αρμοδιότητας, διαμορφώνονται ως εξής:  « 1. Αρμόδιο στον πρώτο, ή πρώτο και τελευταίο, βαθμό είν...

ΑΚ 1388: Το επώνυμο των συζύγων –Νομοθετική αντιμεταρρύθμιση, οικιακός φεμινισμός ή μια πραγματική ώθηση στην ελευθερία του αυτοπροσδιορισμού;
Σύμφωνα με το άρθρο 1388 ΑΚ: «1. Με το γάμο δεν μεταβάλλεται το επώνυμο των συζύγων, ως προς τις έννομες σχέσεις τους. 2. Στις κοινωνικές σχέσεις ο κάθε σύζυγος μπορεί, εφόσον σ' αυτό συμφωνεί και ο άλλος, να χρησιμοποιεί το επώνυμο του τελευταίου ή να το προσθέτει στο δικό του. 3. Με συμφωνία των συζύγων ο καθένας από αυτούς μπορεί να προσθέτει στο επώνυμό του το επώνυμο του άλλου. Η προσθήκη γίνεται με κοινή δήλωση ενώπιον του ληξιάρχου και ισχ...

Η υποχρέωση χορήγησης αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης εφόσον παρέχεται εργασία καθ' ημέρα Κυριακή ή άλλη εξαιρετέα μέρα
Από τις διατάξεις της Α.Υ. Οικονομικών και Εργασίας 8900/1946, όπως ερμηνεύτηκε με την 25825/1951 απόφαση των ίδιων Υπουργών, του άρθρου 2 παρ. Ι του ν.δ 3755/1957 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 435/1976, σε συνδυασμό προς τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του β.δ. 748/1966, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 202 του π.δ. 80/2022 (Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου) προκύπτει ότι, με την εξαίρεση της τελευταίας Κυριακής του έτους εφόσον αυτή ...

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του δημοσίου υπαλλήλου σε περίπτωση εντολής εκτέλεσης παράνομης διαταγής
Σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ 1 εδ β του Ν. 3528/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ) « Πειθαρχικά παραπτώματα είναι:……….β) κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες. Το υπαλληλικό καθήκον σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προς τις διατάξεις του...

Η αξίωση αποζημίωσης μετά την αμετάκλητη ακύρωση της αναγκαστικής εκτέλεσης
Σύμφωνα με το άρθρο 940 παρ. 3 ΚΠολΔ: «Αν ακυρωθεί αμετάκλητα η αναγκαστική εκτέλεση, εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση έχει δικαίωμα να ζητήσει από εκείνον που την επέσπευσε Αποζημίωση για τις ζημίες που επήλθαν από την εκτέλεση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 914 ή 919 του Αστικού Κώδικα». Ειδικότερα: Α. Προϋποθέσεις της εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 940 παρ. 3 ΚΠολΔ, είναι: α) επίσπευση αναγκαστικής εκτελέσεως, ανεξαρτήτ...

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: πότε η αθέμιτη κοινοποίησή τους ανάγεται σε ποινικό αδίκημα. Μια σύντομη διαδρομή από το ν. 2472/97 στον νέο νόμο 4624/2019 και το πρόσφατο άρθρο 346 του ΠΚ για την εκδικητική πορνογραφία (revenge porn).
Στην σύγχρονη εποχή της πληροφορίας και, ιδίως, της αδιάκοπης ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε προσωπικό και συλλογικό/ομαδικό επίπεδο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα και μη) τυγχάνουν πιο εκτεθειμένα από ποτέ. Προσωπικές φωτογραφίες (συχνά γυμνού περιεχομένου), παρανόμως κτηθείσες βιντεοσκοπήσεις ερωτικών πράξεων, ιδιωτικές συνομιλίες, προσωπικά στοιχεία και διευθύνσεις, όλα μετατρέπονται δυστυχώς σε ένα επικίνδυνο μέσο εκβίασης, εκφοβι...