Το αίτημα επίδειξης εγγράφων και η ένσταση των «αλλαχού κερδηθέντων»
Από τη διάταξη του άρθρου 656 εδ. β'ΑΚ, κατά την οποία "Ο εργοδότης, έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό καθετί που ο εργαζόμενος ωφελήθηκε από τη ματαίωση της εργασίας ή από την παροχή της αλλού", συνάγεται ότι ο εργοδότης έχει έναντι του εργαζομένου αξίωση και αντίστοιχα ο εργαζόμενος έναντι του εργοδότη υποχρέωση πληροφορήσεως απορρέουσα από την από το άρθρο 288ΑΚ ιδρυόμενη γενική αρχή της καλής πίστης. Και τούτο διότι κατά κανόνα ο εργοδό...

Παραίτηση πειθαρχικώς ή ποινικώς διωκόμενου δημοσίου υπαλλήλου
Από τις διατάξεις των άρθρων 8, 113, 147, 148 και 149 του υπαλληλικού κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.3528/2007 (Α΄26), ως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, ερμηνευόμενες αυτοτελώς αλλά και σε συνδυασμό μεταξύ τους, ενόψει και όλου του νομικού πλαισίου εντός του οποίου εντάσσονται, του σκοπού που εξυπηρετούν και την υπαγωγή σ’ αυτές των πραγματικών περιστατικών που τέθηκαν υπόψη μας από την ερωτώσα υπηρεσία, συνάγονται τα ακόλουθα: ...

Τροποποιήσεις του Ν. 3.500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και σχολιασμός
Τέθηκε από 28.11.2023, σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης – Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας». Οι αλλαγές που προτείνονται είναι σημαντικές, ωστόσο η καθημερινότητα των περιστατικών ενδοοικογενεια...

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας μετά την υποβολής μήνυσης
Με το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2112/1920 ορίζεται ότι: «1. Δύναται ο εργοδότης να καταγγείλει την σύμβασιν άνευ τηρήσεως προθεσμίας τινός, εάν εναντίον του υπαλλήλου υπεβλήθη μήνυσις δι' αξιόποινον πράξιν διαπραχθείσαν εν τη εξασκήσει της υπηρεσίας του ή απηγγέλθηκε κατ' αυτού κατηγορία δι' αδίκημα εν γένει, φέρον χαρακτήρα τουλάχιστον πλημμελήματος» και με το άρθρο 7 εδαφ. α του ν. 3198/1955 ορίζεται ότι: «Αι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται...

Βασικά σημεία του νέου ασφαλιστικού νομοσχέδιου για τις συντάξεις
Ήδη από χθες έχει εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή το νέο ασφαλιστικό Νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να ψηφισθεί έως 18 Δεκεμβρίου 2023 με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2024 με τίτλο: «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις». Βασικά σημεία που αφορούν τις συντάξεις: Καταργείται η ...

Οι προϋποθέσεις λήψης αποζημίωσης του αποχωρούντος μισθωτού λόγω συνταξιοδότησης
Ι. Καταρχήν, στη νομοθεσία δεν υπάρχει διάταξη που να υποχρεώνει τους μισθωτούς να παύσουν την εργασία τους, όταν συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για να λάβουν σύνταξη γήρατος.  Δεν υπάρχει ούτε αντίστοιχη νομοθετική πρόβλεψη που να υποχρεώνει τον εργοδότη να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας του μισθωτού, μόλις ο τελευταίος συμπληρώσεις τις προϋποθέσεις για να λάβει πλήρη σύνταξη γήρατος.  Συνεπακόλουθα, ακόμη και μετά τη λήψη τ...

Η επιβολή χρηματικού προστίμου σε ανυπότακτους
Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 3421/2005 περί στρατολογίας των Ελλήνων: «1. Ανυπότακτοι κηρύσσονται όσοι, μετά από γενική ή ειδική πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, δεν κατατάσσονται στις ορισμένες ημερομηνίες ή προθεσμίες στις μονάδες κατάταξης. 2. Η ανυποταξία αρχίζει από την επόμενη της οριζόμενης ημέρας κατάταξης ή, εφόσον ορίζεται προθεσμία κατάταξης, από την επόμενη της τελευταίας μέρας. 3. Η ανυποταξία διακόπτεται αποκλειστικά κ...

Η συμμετοχή του δημοσίου υπαλλήλου ως εταίρου ή διαχειριστή ΙΚΕ
Με τις κατωτέρω Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: Α. ΓΝΩΜ ΝΣΚ 25/2015             «Στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α' 26), ορίζονται τα εξής:   Άρθρο 32 Συμμετοχή σε εταιρείες 1.    Ο υπάλληλος υποχρεούται να δη...

Η λήψη ειδικότητας, εκπαιδευτικής άδειας και η εκπαίδευση των στρατιωτικών ιατρών στο εξωτερικό ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας τους και η οφειλόμενη αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησής τους
Η παραίτηση των στρατιωτικών ιατρών και, δη, όσων από αυτούς έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό αντιμετωπίζεται από το νόμο με ιδιαίτερη αυστηρότητα, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Γι’ αυτό και σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ) οι επιβαλλόμενες στους στρατιωτικούς υποχρεώσεις, δεν συνιστούν υπερβολικό βάρος γι’ αυτούς, αλλά τελούν σε σχέση αναλογίας προς τον υπηρετούμενο σκοπό. Ειδικότερα, η μέριμνα του Κράτους να αποδώσ...

Street art: Ποινικό αδίκημα ή παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας;
Η τέχνη του δρόμου ή street art είναι εικαστική τέχνη που δημιουργείται σε δημόσιους χώρους για δημόσια προβολή. Διαφέρει από τα graffiti, τα οποία από την πρώιμη εμφάνισή τους θεωρήθηκαν βανδαλισμός και παραβατική συμπεριφορά. Ωστόσο, πλέον έχουν μετουσιωθεί σε μία σεβαστή μορφή τέχνης, αφού οι καλλιτέχνες graffiti χρησιμοποιούν τις δεξιότητές τους με τέτοιον τρόπο, ώστε να δημιουργήσουν τέχνη, η οποία κάνει τον κόσμο που περνάει να σταματά, να ...