H αλληλέγγυα ευθύνη των εκκαθαριστών
Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 4174/2013: «1. Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, «πρόεδροι», διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσης τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου «τόκων και προστίμων» που «οφείλονται» από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες καθώς και του φόρου που παρα...

Βάσει των διατάξεων του Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ A' 179/11.10.2018), και σε ό,τι αφορά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των αιτήσεων οφειλετών του Δημοσίου που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010, αλλά και τη διαδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού ή της προσωρινής ρύθμισης των άρθρων 5 έως 7 του ίδιου νόμου, το Ελληνικό Δημόσιο θα εκπροσωπείται πλέον από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., προς τον οποίον πλέον θα κοινοποιούνται οι αιτήσεις τ...

Νέες αλλαγές προστέθηκαν με το Ν. 4549/2018 ήδη από 14 Ιουνίου 2018 στον ήδη πολύπαθο  νόμο για την υπερχρέωση των φυσικών προσώπων μειώνοντας τη δυνατότητα πολλών φυσικών προσώπων να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του ως άνω νόμου, καθώς δυσχεραίνει το καθεστώς απόδειξης μικρεμπορίας  και συνεπώς έλλειψης πτωχευτικής ικανότητας, ενώ περαιτέρω επιβαρύνει τη θέση του οφειλέτη με το κόστος εκτίμησης ακινήτων από πιστοποιημένο εκτιμητ...

Με το άρθρο 19 του Νόμου 4251/2014, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ.23 Ν.4332/2015, ρυθμίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης  άδειας διαμονής στην Ελλάδα για «εξαιρετικούς λόγους», οι οποίες χορηγούνται σε περίπτωση που ο αλλοδαπός αποδεικνύει ότι έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα. Η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους χορηγείται για δύο (2) έτη και στην συνέχεια μπορεί να ανανεωθεί ...

Ως διαδικασία εξακρίβωσης στοιχείων νοείται η διαδικασία ελέγχου εκάστου πολίτη από τις αστυνομικές αρχές με σκοπό να διακριβωθούν τα στοιχεία της ταυτότητας του. Η εξακρίβωση στοιχείων έχει προληπτικό και έκτακτο χαρακτήρα καθ’ ότι αποβλέπει στην αποτροπή διατάραξης της δημόσιας τάξης, αποτελεί δε συνταγματικώς επιτρεπτό περιορισμό της προσωπικής ελευθερίας η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 του Συντάγματος. Το νομικό πλαίσιο της εξακρίβωσης στοι...

Με το Ν.3869/2010 (Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά) παρέχεται η δυνατότητα της ρύθμισης -για το φυσικό πρόσωπο - των χρεών του, με απαλλαγή από αυτά και βρίσκει τη νομιμοποίησή της ευθέως στο ίδιο το κοινωνικό κράτος δικαίου, που επιτάσσει να μην εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε μία - χωρίς διέξοδο και προοπτική - κατάσταση, από την οποία - άλλωστε - και οι πιστωτές δεν μπορούν να αντλήσουν κανένα κέρδος. Μία τέτοια απαλλαγή χρεών δεν παύει όμως να εξυπηρετεί ...

Με την πρόσφατη εγκύκλιο 91869/2017 του ΟΑΕΔ εξειδικεύθηκε η εφαρμογή της νέας διάταξης και υποχρέωσης του εργοδότη, την οποία εισήγαγε το άρθρου 38 Ν 4488/2017 «Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού». Με το άρθρο αυτό ορίστηκαν νέες ρυθμίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού (Ε5), καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, με ή χωρίς προειδοποίηση (Ε6), λήξης σύμβασης ορισμένου ...

Με τον όρο « μονομερής βλαπτική μεταβολή» κατά την έννοια του άρθρου 7 Ν 2112/90 είναι κάθε μεταβολή των όρων της ατομικής σύμβασης  εργασίας, που επιφέρει στον εργαζόμενο άμεση ή έμμεση υλική ή και ηθική ζημία ( ΑΠ 46/2006). Με την πρόσφατη υπ' αριθ. 7495/01.02.2018 εγκύκλιο του ΟΑΕΔ επαναδιαμορφώθηκαν οι προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας λόγω καταγγελίας κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας, σύμφωνα με το άρθ. 51 του Ν ...

 ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω την φίλη μου Γωγώ Αντζολετάκη τόσο για την πρόσκληση όσο και για τον αγώνα και την προσφορά της στο σοβαρότατο αυτό ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας. Τα ποσοστά της απάνθρωπης βίας αναφέρονται και στο παράρτημα του βιβλίου και είναι τρομακτικά. Εγώ θα αρκεστώ να αναφέρω ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης εκτιμά ότι μία στις τρεις γυναίκες ενδέχεται να κακοποιηθεί και να βιαστεί κατ...

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Θ.Ο.Ε για την πολύ τιμητική πρόσκληση, ανάμεσα σε τόσους αξιόλογους ομιλητές και να εξάρω την προσπάθειά του αφενός να παραμένει πιστός σε ποιοτικές καλλιτεχνικές παραγωγές, όπως αυτή που  έκανε πρεμιέρα εχθές, «Το Σπίτι της Bernarda Alba»  και αφετέρου να μην στέκεται μόνο σε αυτό αλλά να βοηθάει  να γίνεται η τέχνη αφετηρία ουσιαστικού κοινωνικού προβληματισμού και διαλόγου.  ​ &n...