Τροποποιήσεις του νέου Ποινικού Κώδικα- Ανήλικοι παραβάτες
Το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης – Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας» έχει εγείρει έντονες αντιδράσεις στον νομικό κόσμο. Τεθέν υπό διαβούλευση υπό το βάρος κοινωνικών πιέσεων, λόγω της ολοένα αυξανόμενης εγκληματικότητας ...

Η άδεια διαμονής συζύγου/συντρόφου Έλληνα πολίτη
Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4251/2014: «1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα και εισέρχονται στην Ελλάδα, με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου ή θεώρηση εισόδου περιορισμένης εδαφικής ισχύος, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.1 του Κανονισμού (ΕΚ) 539/2001 του Συμβουλίου ή διαμένουν νόμιμα, με οριστικό ή προσωρινό τίτλο διαμονής, ο οποίος έχει χορηγηθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των...

Η δυνατότητα προσβολής του ανακριβούς κληρονομητηρίου
Από τις διατάξεις των άρθρων 1964,1965 ΑΚ και 823 ΚΠολΔ συνάγεται ότι το δικαστήριο που διέταξε την παροχή κληρονομητηρίου έχει το δικαίωμα να ερευνήσει, ύστερα από αίτηση κληρονόμου που έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως ( άρθρα 1966 ΑΚ, 823 παρ 1 ΚΠολΔ), αν το κληρονομητήριο που χορηγήθηκε είναι ανακριβές, ήτοι ατελές, ή δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, ως προς κάποια από τις περιέχουσες βεβαιώσεις, χωρίς να εξετάζεται αν η ανακρίβεια οφε...

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Ν.5078/2023
Ένας από τους σκοπούς του παρόντος νόμου αποτέλεσε η διευκόλυνση απονομής σύνταξης σε οφειλέτες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και η επιτάχυνση της απονομής επικουρικών συντάξεων. ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Χιλιάδες ασφαλισμένοι έως σήμερα θεμελίωναν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, πλην όμως δεν μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση σύνταξης λόγω οφειλών προς τον ασφαλιστικό τους φορέα. Με το νέο ασφαλιστ...

Η  επαναφορά της πρόσθετης αμοιβής του χρόνου προϋπηρεσίας υπό τις προϋποθέσεις του ν. 5053/2023
Στο νέο εργασιακό νόμο 5053/2023 ( ΦΕΚ Α 158/26-09-2023), μεταξύ άλλων, καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 6/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και επανακαθορίστηκε υπό παντελώς διαφορετική πλέον έννοια και προϋποθέσεις, η πρόσθετη αμοιβή του χρόνου προϋπηρεσίας, ο οποίος είχε ανασταλεί από τις 14-02-2012 ως και τις 31-12-2023.  Ειδικότερα, προκειμένου για τους υπολογισμούς, απωλέσθηκε οριστικώς  το χρονικό διάστημ...

Fast –track συντάξεις: Τι γίνεται όταν η απόφαση απονομής παρουσιάζει αποκλίσεις ή λάθη;
Ήδη από τον Απρίλιο του 2022 ισχύει ο Ν. 4921/2022, με τον οποίο εισήχθηκαν στο χώρο του ασφαλιστικού δικαίου δύο νέοι θεσμοί, ήτοι α) η σύνταξη εμπιστοσύνης, που αφορά εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022 και ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους θα γίνεται εκ των υστέρων και β) η σύνταξη fast –track. ...

Το ορισμένο της αγωγής δεδουλευμένων στην περίπτωση ΣΣΕ ή διαιτητικής απόφασης
Κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 του ΚΠολΔ, για να είναι ορισμένη η αγωγή πρέπει να περιέχει, εκτός από τα τυπικά στοιχεία που ορίζονται στα άρθρο 117- 118 του ίδιου Κώδικα, α) σαφή έκθεση των γεγονότων που τη θεμελιώνουν σύµφωνα µε τον νόµο και δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του εναγομένου, β) ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς και γ) ορισμένο αίτηµα. ...

Η προσκόμιση ιατρικών εγγράφων που αφορούν την ψυχική υγεία του αντιδίκου γονέα
Τα ιατρικά έγγραφα και οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας, σωματικής ή ψυχικής ενός προσώπου αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα, των οποίων η επεξεργασία και κοινοποίησή τους από τρίτα πρόσωπα εμπίπτει στην προστασία του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα και απαγορεύεται αυστηρά, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΓΚΠΔ. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που η προσκόμιση σε δικαστήριο ιατρικών εγγράφων που αφορούν την κατάσταση της υγείας του αντ...

Το αντικείμενο της δίκης για τις οφειλόμενες αποδοχές του μισθωτού
Αντικείμενο της αξιώσεως, άρα και της δίκης για αποδοχές μισθωτού είναι οι ακαθάριστες (μικτές) αποδοχές του, δηλαδή εκείνες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κατά νόμο κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών, όπως το ΙΚΑ και το ΤΕΑΜ (άρθρα 26 παρ. 5 α.ν. 1846/1951, 22 και 32 ν. 2084/1997), ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών, χαρτόσημο εξοφλήσεως μισθού κλπ. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρακρατεί από το μισθό την εργατική εισφορά, που υπολογίζεται ...

Σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, μίσθωσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών;
Είναι αναμφισβήτητο ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δικαιοδοτική κρίση, ως προς το εάν ορισμένη βιοτική σχέση εντάσσεται  ή μη στο πεδίο της εξαρτημένης εργασίας, προκειμένου για την εφαρμογή του πλέγματος των προστατευτικών διατάξεων του εργατικού δικαίου. Τα κριτήρια υπέρ της ένταξης ή μη στο ανωτέρω προστατευτικό πλέγμα, αποκρυσταλλώνονται από  τη νομολογία, η οποία καλείται κάθε φορά αυθεντικά θα αποφασίσει, ως εξής: ...