Εγκύκλιος εφαρμογής του Ν. 5089/2024 για την ισότητα στον πολιτικό γάμο
Ήδη από τις 16-02-2024 στο υπ’ αριθμ. Α’ 27 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δημοσιεύθηκε ο ν.5089/2024 του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο «Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις», ο οποίος στο Κεφάλαιο Β’ περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν σε τροποποιήσεις του Αστικού Κώδικα και της ληξιαρχικής νομοθεσίας. Μία εκ των βασικών τροποποιήσεων που επέφερε ο εν λόγω νόμος είναι η προβλεπόμενη, στο άρθρο 3 του Κε...

Δήλωση απασχόλησης συνταξιούχων στον e- ΕΦΚΑ έως 26 Ιουνίου 2024
Μόλις στις 26 Φεβρουαρίου 2024, δημοσιεύθηκε απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Παναγιώτη Τσακλόγλου σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης απασχόλησης εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης εντός 4 μηνών από την έκδοση της σχετικής απόφασης. Σε προηγούμενο άρθρο μας αναφέραμε την αποκλειστική υποχρέωση του εργαζόμενου συνταξιούχου και υποψηφίου συνταξιούχου να δηλώσει την έναρξη ή σ...

Η ανυπόστατη καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας από τον εργοδότη
Από τις διατάξεις των άρθρων 167, 168, 648, 669 Α.Κ., 1 και 3 του Ν. 2112/ 1920, 1, 3 παρ. 1, 5 του Β.Δ. από 16/7/1920 και 5 του ν. 3198 /1955 συνάγεται ότι η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου είναι μονομερής αναιτιώδης δικαιοπραξία που θεωρείται έγκυρη όταν γίνεται εγγράφως και καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση. Η καταγγελία αναπτύσσει την άμεση διαπλαστική της ενέργεια, σε περίπτωση που ασκείται από τον εργοδότη, από τη στιγμή που ...

Κτήση ελληνικής ιθαγένειας τέκνου Έλληνα ή Ελληνίδας
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3284/2004, ήτοι του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ) η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας επέρχεται α) με τη γέννηση, β) με αναγνώριση, γ) με υιοθεσία, δ)με κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις, ε) με πολιτογράφηση και σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ως άνω νομοθετήματος. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι καταρχάς η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται με τη γέννησή του από Ελληνίδα. Στην περίπτωση, δε, Έλληνα...

Μεταγραφή μαθητή σε άλλο σχολείο χωρίς τη σύμπραξη του μη έχοντος την επιμέλεια γονέα
Σύμφωνα με το έγγραφο Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 του Υπουργείου Παιδείας «Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4800/21-5-2021 (Α΄ 81) για τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης» ισχύουν τα κάτωθι: Α) Με το άρθρο 12 του ν. 4800/21-05-2021 (Α΄ 81) αντικαταστάθηκε το άρθρο 1519 ΑΚ και έχει ως εξής: «Όταν η επιμέλεια ασκείται από τον έναν γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις ...

Απασχόληση συνταξιούχων – μισθωτών  υπό το νέο καθεστώς
Διευκρινήσεις σχετικά με την απόδοση του πόρου 10% υπέρ ΕΦΚΑ. Στις 5.2.2024 δημοσιεύτηκε εγκύκλιος 7/2024 του e-ΕΦΚΑ αναφορικά με την απασχόληση των συνταξιούχων και τον τρόπο κράτησης του πόρου 10% υπέρ e-ΕΦΚΑ. Σε προηγούμενο άρθρο αναφερθήκαμε στη διάταξη του άρθρου 114 «Κίνητρα απασχόλησης συνταξιούχων - Αντικατάσταση άρθρου 20 του Ν.4387/2016» σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι από 01.01.2024 θα λαμβάνουν το 100% της σύνταξής ...

Αλλαγές στον ακατάσχετο λογαριασμό, με αύξηση ορίου για  τους συνεπείς οφειλέτες
Ήδη, από το 2019, έχει ψηφισθεί νομοθετικά το πλαίσιο του ¨προοδευτικά¨ ακατάσχετου λογαριασμού, το οποίο και παραμένει παγωμένο μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, μετά από σχετική ανακοίνωση για την αναβίωση του μέτρου αυτού -από το Σεπτέμβριο του 2024- ετοιμάζεται να τεθεί σε εφαρμογή από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως εφαρμογή του αναθεωρημένου επιχειρησιακού της προγράμματος. Ως απώτερος στόχος του μέτρου αυτού, είναι να τεθεί σε περιο...

Η αποδεδειγμένη γνωστοποίηση της προϋπηρεσίας εκ μέρους του μισθωτού προς τον εργοδότη
Ήδη, δυνάμει της ισχύος του άρθρου 33 του ν.5053/2023, από 01-01-2024 ήρθη η αναστολή της ισχύος διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας. ...

Η συμμετοχή στα κοινόχρηστα πολυκατοικίας: η περίπτωση διαμερίσματος με ανεξάρτητη είσοδο
Ένα από τα πιο συνηθισμένα ζητήματα που φέρνει στην επιφάνεια η συμβίωση εντός μιας πολυκατοικίας με πολλά ιδιόκτητα διαμερίσματα είναι αυτό της υποχρέωσης συμμετοχής των ιδιοκτητών –ενοικιαστών τους στις κοινόχρηστες δαπάνες, αφού αυτοί θεωρούνται «συνιδιοκτήτες» στους κοινούς χώρους και πράγματα του ακινήτου της πολυκατοικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις περί κοινωνίας δικαιώματος (785 επ. ΑΚ). ...

Ο ποινικός κώδικας αλλάζει… ξανά
Στις 28 Δεκεμβρίου 2023 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση στην οποία είχε τεθεί το νομοσχέδιο για την εκ νέου τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Το εν λόγω νομοσχέδιο διαπνέεται από εμφανή τιμωρητική διάθεση του νομοθέτη, αφού περιλαμβάνει πλήθος αυστηροποιημένων τροποποιήσεων που αλλάζουν, προς το χειρότερο, την ποινική διαδικασία που αφορά κυρίως τις πλημμεληματικές πράξεις. *** Πρόκειται για τροποποιήσεις ο...