Δικηγορικό Γραφείο
Η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για οικονομικοτεχνικούς λόγους

Καταρχήν, οι οικονοµικοτεχνικοί λόγοι µπορούν να αποτελέσουν λόγο για την εκ μέρους του εργοδότη καταγγελία στη σύµβαση αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση αυτή, η απόλυση ελέγχεται βάσει της διάταξης του άρθρου 281 ΑΚ, συνεπώς ελέγχεται επί καταγγελίας συμβάσεως εργασίας από οικονομοτεχνικούς λόγους η επιλογή από τον εργοδότη του απολυομένου μισθωτού, η οποία μεταξύ εργαζομένων της ιδίας ειδικότητος και του αυτού επιπέδου ικανότητος, προσόντων και υπηρεσιακής αποδόσεως πρέπει να γίνεται βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, ώστε να απολύεται ο ολιγότερον πληττόμενος από την απώλεια της θέσεως εργασίας ( ΑΠ 1814/2019, ΝΟΜΟΣ).

Εξ αντιδιαστολής, όµως,  στην περίπτωση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οικονομικοτεχνικοί λόγοι δε φαίνονται ικανοί για να στοιχειοθετήσουν σπουδαίο λόγο κατά την έννοια του άρθρου 672 ΑΚ. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα µπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι µε αυτόν τον τρόπο ο κίνδυνος µεταφέρεται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο. Όπως εύστοχα είχε διατυπώσει ο Αλ. Καρακατσάνης « Η µονιµότητις εκφράζει την βούλησιν όπως η σχέσις διατηρηθή παρά τυχόν εν τω µεταξύ παρεµβαλλόµενης αντιξοότητας». Η θέση αυτή που υποστηρίχθηκε παραπάνω έχει ορθή αφετηρία. Ο δικαιολογητικός λόγος είναι ότι όταν η σύµβαση έχει συµφωνηθεί να έχει ορισµένη διάρκεια, ευλόγως κάθε συµβαλλόµενος φέρει τον οικονοµικό κίνδυνο της συµβατικής του δεσµεύσεως. Από τη στιγµή που είναι ευρέως αποδεκτό νοµικά ότι ο εργοδότης δεν µπορεί να αποδεσµευτεί από τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις έναντι τρίτων όταν η οικονοµική πορεία της επιχείρησης δεν είναι καλή µε τον ίδιο τρόπο δεν µπορεί να αποστεί και έναντι των µισθωτών του . Για αυτό το λόγο και στις περισσότερες περιπτώσεις των λόγων που κρίνονται νοµολογιακά για το αν είναι ή όχι σπουδαίοι, αυτοί αφορούν στο πρόσωπο αυτού προς τον οποίο απευθύνεται η καταγγελία δηλαδή προς τον εργαζόµενο. Ειδικότερα ο λόγος καταγγελίας µπορεί να έγκειται στην απόδοση ή τη συµπεριφορά του εργαζοµένου ή τις προσωπικές του ιδιότητες. Συχνότερες περιπτώσεις αποτελούν οι υπαίτιες παραβάσεις των συµβατικών υποχρεώσεων των εργαζοµένων ή η τέλεση ποινικών ή πειθαρχικών παραπτωµάτων (Μπακόπουλος Κ., Οι οικονοµικοτεχνικοί λόγοι ως αιτία καταγγελίας των συµβάσεων ορισµένου χρόνου, ∆ΕΝ 2011, σελ. 849 επ. 82- Παναγιώτα Ευστρατίου, Ο Σπουδαίος Λόγος για την Καταγγελία Διαρκών Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου, Μελέτες Ιδιωτικού Δικαίου, ιδία σελ 239).

*Η πληροφόρηση που εμπεριέχεται στο παρόν άρθρο δεν συνιστά  νομική συμβουλή. Μια τέτοια νομική συμβουλή είναι δυνατό να παρασχεθεί μόνον από αρμόδια/ιο δικηγόρο του συγκεκριμένου τμήματος του γραφείου μας που εξειδικεύεται στον ειδικό τομέα δικαίου, αφού προηγουμένως λάβει υπόψη του/της το σύνολο των δεδομένων που θα εκτεθούν και θα μελετηθούν  για την υπόθεσή σας.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News