Δικηγορικό Γραφείο
Η δημιουργία γονεϊκής σχέσης στην αλλοδαπή υπό το φως του Ν. 5089/2024

Ήδη από τις 16-02-2024 στο υπ’ αριθμ. Α’ 27 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δημοσιεύθηκε ο ν.5089/2024 του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο «Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις», ο οποίος μεταξύ άλλων ρυθμίζει σχέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας και τον τρόπο εισαγωγής τους στην ελληνική έννομη τάξη. Μία εκ των βασικών τροποποιήσεων, δε,  που επέφερε ο εν λόγω νόμος είναι η προβλεπόμενη, στο άρθρο 3 του Κεφαλαίου Β’ τροποποίηση του άρθρου 1350 παρ. 1 του Αστικού Κώδικα, στο οποίο εισάγεται ο κανόνας περί σύναψης γάμου μεταξύ δύο προσώπων διαφορετικού ή ίδιου φύλου.

Σύμφωνα με το εν λόγω νομοθέτημα προκύπτουν οι κάτωθι περιπτώσεις δημιουργίας γονεϊκής σχέσης στην αλλοδαπή, οι οποίες πρέπει να καταχωρίζονται από το Ειδικό Ληξιαρχείο και τις ελληνικές Προξενικές Αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο:

- Τέκνο γεννημένο εντός γάμου ή ελληνικού συμφώνου συμβίωσης ετερόφυλου ζευγαριού:

Συντάσσεται ληξιαρχική πράξη γέννησης και η εκκρεμότητα αποστέλλεται στο/στα δημοτολόγια των γονέων. Προκειμένου να συνταχθεί η πράξη πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώριση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης των γονέων και να υφίσταται ενεργή οικογενειακή μερίδα τους. Επισημαίνεται ότι ο προσδιορισμός δημοτικότητας είναι υποχρεωτικός κατά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του πρώτου τέκνου ενώπιον του Ειδικού Ληξιαρχείου ή του Έλληνα Προξένου ενώ η δήλωση αυτή προσδιορίζει τη δημοτικότητα και των τέκνων που θα γεννηθούν μεταγενέστερα σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).

- Τέκνο γεννημένο εντός γάμου ή ελληνικού συμφώνου συμβίωσης ομόφυλου ζευγαριού:

Συντάσσεται ληξιαρχική πράξη γέννησης και η εκκρεμότητα αποστέλλεται στο/στα δημοτολόγια των γονέων. Προκειμένου να συνταχθεί η πράξη πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώριση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης των γονέων και να υφίσταται ενεργή οικογενειακή μερίδα τους. Οι ομόφυλοι σύζυγοι υποχρεούνται, κατά τη δήλωση της γέννησης του πρώτου τέκνου τους, να προσδιορίσουν με αμετάκλητη δήλωσή τους, ενώπιον του Ειδικού Ληξιαρχείου ή του Έλληνα Προξένου, τη δημοτικότητά του. Η δήλωση αυτή προσδιορίζει τη δημοτικότητα και των τέκνων που θα αποκτηθούν μεταγενέστερα. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση, το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του γονέα του οποίου το επώνυμο προηγείται αλφαβητικά σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της περ. 1 της υπ’ αριθμ. 17075/22-02-2024 υπουργικής απόφασης (Β’ 1389).

- Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου ή ελληνικού συμφώνου συμβίωσης με αναφερόμενη εντός του αλλοδαπού πιστοποιητικού γέννησης Ελληνίδα μητέρα:

Συντάσσεται ληξιαρχική πράξη γέννησης και η εκκρεμότητα αποστέλλεται στο δημοτολόγιο της Ελληνίδας μητέρας. Η απόκτηση τέκνου εκτός γάμου αποτελεί αιτία διαγραφής από την πατρική μερίδα, συνεπώς θα δημιουργηθεί νέα οικογενειακή μερίδα της Ελληνίδας μητέρας. Το τέκνο ακολουθεί τη δημοτικότητα της μητέρας σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).

- Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου ή ελληνικού συμφώνου συμβίωσης με αναφερόμενο εντός του αλλοδαπού πιστοποιητικού γέννησης έναν μόνο Έλληνα πατέρα:

Συντάσσεται ληξιαρχική πράξη γέννησης και η εκκρεμότητα αποστέλλεται στο δημοτολόγιο του Έλληνα πατέρα. Η απόκτηση τέκνου εκτός γάμου αποτελεί αιτία διαγραφής από την πατρική μερίδα συνεπώς θα δημιουργηθεί νέα οικογενειακή μερίδα του Έλληνα πατέρα. Το τέκνο ακολουθεί τη δημοτικότητα του πατέρα σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της περ. 3 της υπ’ αριθμ. 17075/22- 02-2024 υπουργικής απόφασης (Β’ 1389).

-Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου ή ελληνικού συμφώνου συμβίωσης με αναφερόμενους εντός του αλλοδαπού πιστοποιητικού γέννησης δυο ετερόφυλους γονείς με Ελληνίδα μητέρα και αλλοδαπό πατέρα:

Συντάσσεται ληξιαρχική πράξη γέννησης και η εκκρεμότητα αποστέλλεται στο δημοτολόγιο της Ελληνίδας μητέρας. Η απόκτηση τέκνου εκτός γάμου αποτελεί αιτία διαγραφής από την πατρική μερίδα συνεπώς θα δημιουργηθεί νέα οικογενειακή μερίδα της Ελληνίδας μητέρας. Το τέκνο ακολουθεί τη δημοτικότητα της μητέρας σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).

- Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου ή ελληνικού συμφώνου συμβίωσης με αναφερόμενους εντός του αλλοδαπού πιστοποιητικού γέννησης δυο ετερόφυλους γονείς με Έλληνα πατέρα και αλλοδαπή μητέρα:

Συντάσσεται ληξιαρχική πράξη γέννησης και η εκκρεμότητα αποστέλλεται στο δημοτολόγιο του Έλληνα πατέρα. Η απόκτηση τέκνου εκτός γάμου αποτελεί αιτία διαγραφής από την πατρική μερίδα συνεπώς θα δημιουργηθεί νέα οικογενειακή μερίδα του Έλληνα πατέρα. Η δημοτολόγηση του τέκνου με κανονική εγγραφή στη μερίδα του πατέρα διενεργείται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας. Έως ότου εκδοθεί η απόφαση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας το τέκνο θα εμφανίζεται στην οικογενειακή μερίδα του πατέρα με ενδεικτική εγγραφή αλλοδαπού.

-Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου ή ελληνικού συμφώνου συμβίωσης με αναφερόμενους εντός του αλλοδαπού πιστοποιητικού γέννησης δυο ομόφυλους γονείς εκ των οποίων ο ένας είναι Έλληνας:

Συντάσσεται ληξιαρχική πράξη γέννησης και η εκκρεμότητα αποστέλλεται στο δημοτολόγιο του Έλληνα γονέα. Η απόκτηση τέκνου εκτός γάμου αποτελεί αιτία διαγραφής από την πατρική μερίδα συνεπώς θα δημιουργηθεί νέα οικογενειακή μερίδα του Έλληνα γονέα. Η δημοτολόγηση του τέκνου με κανονική εγγραφή στη μερίδα του Έλληνα γονέα, κατά τα διαλαμβανόμενα της περ. 2 της υπ’ αριθμ. 17075/22-02-2024 υπουργικής απόφασης (Β’1389), διενεργείται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας. Έως ότου εκδοθεί η απόφαση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας το τέκνο θα εμφανίζεται στην οικογενειακή μερίδα του Έλληνα γονέα με ενδεικτική εγγραφή αλλοδαπού.

-Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου/ελληνικού συμφώνου συμβίωσης με αναφερόμενους εντός του αλλοδαπού πιστοποιητικού γέννησης δυο ετερόφυλους ή ομόφυλους Έλληνες γονείς:

Συντάσσεται ληξιαρχική πράξη γέννησης και η εκκρεμότητα αποστέλλεται στο/στα δημοτολόγια των γονέων. Η απόκτηση τέκνου εκτός γάμου αποτελεί αιτία διαγραφής από τις πατρικές μερίδες συνεπώς θα δημιουργηθούν νέες οικογενειακές μερίδες για τον καθένα εκ των γονέων. Οι γονείς προσδιορίζουν, ενώπιον του Ειδικού Ληξιαρχείου ή του ελληνικού Προξενείου του τόπου κατάρτισης της σχετικής ληξιαρχικής πράξης, τη δημοτικότητα του τέκνου. Η δήλωση αυτή προσδιορίζει τη δημοτικότητα και των τέκνων που θα αποκτηθούν μεταγενέστερα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση, το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του γονέα του οποίου το επώνυμο προηγείται αλφαβητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 2 της υπ’ αριθμ. 17075/22-02-2024 υπουργικής απόφασης (Β’ 1389). Το τέκνο θα εμφανίζεται με κανονική εγγραφή στη μερίδα του γονέα του οποίου ακολουθεί τη δημοτικότητα και με ενδεικτική εγγραφή (Έλληνα) στην μερίδα του άλλου γονέα.

* Η πληροφόρηση που εμπεριέχεται στο παρόν άρθρο δεν συνιστά  νομική συμβουλή. Μια τέτοια νομική συμβουλή είναι δυνατό να παρασχεθεί μόνον από αρμόδια/ιο δικηγόρο του συγκεκριμένου τμήματος του γραφείου μας που εξειδικεύεται στον ειδικό τομέα δικαίου, αφού προηγουμένως λάβει υπόψη του/της το σύνολο των δεδομένων που θα εκτεθούν και θα μελετηθούν  για την υπόθεσή σας.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News