Δικηγορικό Γραφείο
Δήλωση απασχόλησης συνταξιούχων στον e- ΕΦΚΑ έως 26 Ιουνίου 2024

Μόλις στις 26 Φεβρουαρίου 2024, δημοσιεύθηκε απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Παναγιώτη Τσακλόγλου σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης απασχόλησης εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης εντός 4 μηνών από την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Σε προηγούμενο άρθρο μας αναφέραμε την αποκλειστική υποχρέωση του εργαζόμενου συνταξιούχου και υποψηφίου συνταξιούχου να δηλώσει την έναρξη ή συνέχιση της απασχόλησής του στον οικείο φορέα, ενώ με την ανωτέρω απόφαση προσδιορίστηκε ο τρόπος και ο χρόνος εντός του οποίου η ως άνω δήλωση τυγχάνει νόμιμη, ήτοι εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και συνεπώς έως 26 Ιουνίου 2024.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 114 παρ. 10 Ν. 5078/2023 οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ εξ ιδίου δικαιώματος υποχρεούνται πριν αναλάβουν υπακτέα στον e-ΕΦΚΑ απασχόληση να δηλώσουν τούτο στο Φορέα, ενώ παράλειψη της δήλωσης επιφέρει χρηματική κύρωση ίση με δώδεκα (12) μηνιαίες συντάξεις κύριες και επικουρικές.

Η ως άνω δήλωση τυγχάνει υποχρεωτική για όλους ακόμα και για τις περιπτώσεις απασχολούμενων συνταξιούχων οι οποίοι εξαιρούνται ρητώς βάσει του Ν.5078/2023 από την υποχρέωση καταβολής πρόσθετου πόρου μετά των εισφορών τους. Πρακτικά θα εισέλθουν στην πλατφόρμα του e- Εφκα, θα δηλώσουν την συνέχιση της απασχόλησής τους κι εν συνεχεία στην ίδια δήλωση το λόγο εξαίρεσής τους από απόδοση πόρου υπέρ του φορέα. Υπενθυμίζουμε ότι οι περιπτώσεις απασχολούμενων συνταξιούχων που εξαιρούνται από την κράτηση του πόρου υπερ e- ΕΦΚΑ είναι οι εξής:

  1. Τα άτομα με ψυχική αναπηρία του άρθρου 23 του ν.4488/2017
  2. Οι συνταξιούχοι του ν.612/1977
  3. Οι συνταξιούχοι του τρίτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007
  4. Όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του πδ 169/2007 (συνταξιούχοι Δημοσίου)
  5. Οι πολύτεκνοι των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
  6. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016
  7. Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο).

Τέλος, η διασταύρωση των στοιχείων γίνεται ηλεκτρονικά από τον e -ΕΦΚΑ και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο 7/2024 η οποία δημοσιεύθηκε 5.2.2024 τίθεται νέος έλεγχος, που διενεργείται σε σχέση με τα δεδομένα του Μητρώου Ασφαλισμένων και της ροής εργασιών (workflow) Συντάξεων, ώστε, να εντοπίζονται, κατα την υποβολή Α.Π.Δ οι ΑΜΚΑ της δήλωσης που πληρούν ένα εκ των κάτωθι κριτηρίων:
-Εισπράττουν κύρια σύνταξη γήρατος από τον e- ΕΦΚΑ, την ίδια περίοδο (μήνας αναφοράς),
-Έχουν σε εκκρεμότητα αίτημα απονομής κύριας σύνταξης γήρατος, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής του.
Πέραν του ελέγχου που διενεργείται από τον e-ΕΦΚΑ, η υποχρέωση δήλωσης απασχόλησης τυγχάνει υποχρεωτική για όλους έως 26 Ιουνίου 2023.

* Η πληροφόρηση που εμπεριέχεται στο παρόν άρθρο δεν συνιστά νομική συμβουλή. Μια τέτοια νομική συμβουλή είναι δυνατό να παρασχεθεί μόνον από αρμόδια/ιο δικηγόρο του συγκεκριμένου τμήματος του γραφείου μας που εξειδικεύεται στον ειδικό τομέα δικαίου, αφού προηγουμένως λάβει υπόψη του/της το σύνολο των δεδομένων που θα εκτεθούν και θα μελετηθούν για την υπόθεσή σας.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News