Δικηγορικό Γραφείο
Κτήση ελληνικής ιθαγένειας τέκνου Έλληνα ή Ελληνίδας

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3284/2004, ήτοι του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ) η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας επέρχεται α) με τη γέννηση, β) με αναγνώριση, γ) με υιοθεσία, δ)με κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις, ε) με πολιτογράφηση και σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ως άνω νομοθετήματος. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι καταρχάς η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται με τη γέννησή του από Ελληνίδα. Στην περίπτωση, δε, Έλληνα πατέρα το τέκνο θα πρέπει να έχει γεννηθεί εντός του γάμου του τελευταίου με την αλλοδαπή μητέρα του τέκνου αυτού. Παρόλα αυτά, διαφορετική είναι η περίπτωση του τέκνου γεννημένου εκτός γάμου των γονέων του, αναγνωρισμένο με συμβολαιογραφική πράξη ή κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Ειδικότερα, στο ως άνω ενδεχόμενο τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 2 του ΚΕΙ, σύμφωνα με το οποίο: «Αλλοδαπός που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του και αναγνωρίσθηκε νόμιμα ως τέκνο Έλληνα, έτσι ώστε να εξομοιώνεται πλήρως με γνήσιο τέκνο του πατέρα του, γίνεται Έλληνας από την αναγνώριση, αν κατά το χρόνο αυτόν είναι ανήλικος». Ως ημερομηνία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας θεωρείται είτε η ημερομηνία σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης, είτε η ημερομηνία που κατέστη τελεσίδικη η δικαστική πράξη αναγνώρισης. Ωστόσο, για την ευόδωση του ως άνω σκοπού, θα πρέπει να προηγηθεί προηγουμένως μια ειδικότερη διοικητική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία ο Έλληνας πατέρας ή η αλλοδαπή μητέρα ή και οι δύο μαζί θα πρέπει να κάνουν Αίτηση καθορισμού της ιθαγένειας του ανήλικου τέκνου τους ενώπιον της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων και όσων περαιτέρω θα ζητηθούν από τον αρμόδιο θεσμικό φορέα. Εκτιμώμενος, δε, χρόνος περάτωσης της διαδικασίας είναι οι 12-18 μήνες.  Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση που η αναγνώριση έγινε μετά την ενηλικίωση του τέκνου, τότε δύναται να ακολουθηθεί η διαδικασία της πολιτογράφησης ομογενούς.

Μία άλλη ιδιάζουσα περίπτωση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας τέκνου Έλληνα ή Ελληνίδας είναι αυτή του άρθρου 14 του ΚΕΙ, σύμφωνα με το οποίο: «1. Τέκνο που γεννήθηκε πριν από την 8.5.1984 από μητέρα Ελληνίδα κατά το χρόνο του τοκετού ή της τέλεσης του γάμου από τον οποίο γεννήθηκε το τέκνο, γίνεται Έλληνας, αν δηλώσει τη σχετική βούλησή του στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας του ή της διαμονής του. 2. Τέκνο που γεννήθηκε από Έλληνα πατέρα και αλλοδαπή μητέρα πριν από την ισχύ του Ν. 1250/1982 (16.7. 1982), εφόσον θεωρείται γνήσιο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 3 του ανωτέρω νόμου, γίνεται Έλληνας, αν δηλώσει τη σχετική βούλησή του στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας του ή της διαμονής του. 3. Η κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. 4. Τα τέκνα αυτών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, γίνονται Έλληνες χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ημερομηνία της δήλωσης είναι ανήλικα και άγαμα».

Η ως άνω διάταξη αφορά τις περιπτώσεις που συντρέχουν τα εξής:

  • Ο Έλληνας γονέας είναι εγγεγραμμένος σε Δημοτολόγιο Δήμου της Ελλάδας, με κανονική εγγραφή, ως Έλληνας πολίτης.
  • Ο αιτών είναι γεννηθείς πριν την 08-05-1984 από Ελληνίδα μητέρα ή πριν την 16-07-1982 εντός γάμου από Έλληνα πατέρα.

Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 26 του ΚΕΙ: «…2. Όποιος επιθυμεί τη διαπίστωσή της, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας του τόπου διαμονής του στη Χώρα ή, αν δεν διαμένει σε αυτήν, στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου διαμονής του στην αλλοδαπή. Ο Πρόξενος, αφού διεξάγει έρευνα, ιδίως στα τηρούμενα στην αρχή του προξενικά μητρώα, διαβιβάζει την αίτηση στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο Δήμος στον οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ο αιτών. 3. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επικαλούμενη νομική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ. 4. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, μετά από έρευνα που διενεργεί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων της Χώρας για καταχωρήσεις, για την εξακρίβωση των ληξιαρχικών γεγονότων και των δημοτολογικών εγγραφών που αποδεικνύουν τη συγγένεια με Έλληνα πολίτη, προβαίνει στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας. Στην απόφαση ορίζεται και ο Δήμος στο δημοτολόγιο του οποίου εγγράφεται ο ενδιαφερόμενος. 5. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις διαπίστωσης της ελληνικής ιθαγένειας, εκδίδεται απόφαση απόρριψης της αίτησης κατά της οποίας χωρεί το δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50)».

Τέλος, μια τρίτη περίπτωση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας τέκνου Έλληνα ή Ελληνίδας είναι αυτή του άρθρου 20 του ΚΕΙ, και αφορά στην πραγματικότητα τη διατήρησή της ακόμα και αν Έλληνας υιοθετηθεί από αλλοδαπό και λάβει σχετική γνώση σε μεταγενέστερο χρόνο. Και σε αυτή την περίπτωση, δε, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 26 του ΚΕΙ, ενώ αναλυτικά έχω αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο μου.

Αξίζει, δε, να αναφερθεί ότι το ζήτημα εκτείνεται, πλέον, και στις περιπτώσεις γάμου μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, αφού η ρύθμιση σχέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας εντάσσεται ρητά στον Ν. 5089/2024 περί ισότητας στον πολτικό γάμο και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Ε’ αυτού.

*Η πληροφόρηση που εμπεριέχεται στο παρόν άρθρο δεν συνιστά  νομική συμβουλή. Μια τέτοια νομική συμβουλή είναι δυνατό να παρασχεθεί μόνον από αρμόδια/ιο δικηγόρο του συγκεκριμένου τμήματος του γραφείου μας που εξειδικεύεται στον ειδικό τομέα δικαίου, αφού προηγουμένως λάβει υπόψη του/της το σύνολο των δεδομένων που θα εκτεθούν και θα μελετηθούν  για την υπόθεσή σας.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News