Δικηγορικό Γραφείο
Απασχόληση συνταξιούχων – μισθωτών  υπό το νέο καθεστώς

Διευκρινήσεις σχετικά με την απόδοση του πόρου 10% υπέρ ΕΦΚΑ.

Στις 5.2.2024 δημοσιεύτηκε εγκύκλιος 7/2024 του e-ΕΦΚΑ αναφορικά με την απασχόληση των συνταξιούχων και τον τρόπο κράτησης του πόρου 10% υπέρ e-ΕΦΚΑ.

Σε προηγούμενο άρθρο αναφερθήκαμε στη διάταξη του άρθρου 114 «Κίνητρα απασχόλησης συνταξιούχων - Αντικατάσταση άρθρου 20 του Ν.4387/2016» σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι από 01.01.2024 θα λαμβάνουν το 100% της σύνταξής τους, ενώ θα δουν μία πρόσθετη παρακράτηση επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους της τάξεως τους 10% που δε θα επιμερίζεται μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου αλλά θα επιβαρύνονται αποκλειστικά οι ίδιοι.

Με ένα απλό παράδειγμα ο εργαζόμενος μισθωτός συνταξιούχος που λαμβάνει ως μικτές αποδοχές το ποσό των 750,00 ευρώ, θα έχει μία κράτηση της τάξεως του 10%, ήτοι 75,00 ευρώ υπέρ e-ΕΦΚΑ. Η ως άνω κράτηση θα είναι μη ανταποδοτική και αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι δε θα λάβει κάποια αύξηση στο ανταποδοτικό μέρος της σύνταξής του, όταν θα σταματήσει να εργάζεται, για το χρονικό διάστημα που εργαζόταν.

Οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι και όσοι έχουν υποβάλει αίτημα για λήψη σύνταξης γήρατος οφείλουν να ενημερώσουν τον εργοδότη τους για την παρακράτηση υπ' αυτού του πόρου 10% υπέρ ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 114 παρ. 10 Ν. 5078/2023 οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ εξ ιδίου δικαιώματος υποχρεούνται πριν αναλάβουν υπακτέα στον e-ΕΦΚΑ απασχόληση να δηλώσουν τούτο στο Φορέα. Παράλειψη της δήλωσης επιφέρει χρηματική κύρωση ίση με δώδεκα (12) μηνιαίες συντάξεις κύριες και επικουρικές. Το ποσό της οφειλής δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως 1/4 από την κύρια σύνταξη.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η κύρωση αφορά τον ασφαλισμένο και σε καμία περίπτωση τον εργοδότη, ενώ αποτελεί υποχρέωση του εργαζόμενου η ενημέρωση του ΕΦΚΑ.

Αλλωστε ο έλεγχος θα διενεργείται ηλεκτρονικά από τον e -ΕΦΚΑ και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο 7/2024 η οποία δημοσιεύθηκε 5.2.2024: "... Κατα την παραλαβή Α.Π.Δ Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων μισθολογικών περιόδων, από 01.01.2024 και μετέπειτα, τίθεται νέος έλεγχος, που διενεργείται σε σχέση με τα δεδομένα του Μητρώου Ασφαλισμένων και της ροής εργασιών (workflow) Συντάξεων, ώστε, να εντοπίζονται, κατα την υποβολή Α.Π.Δ οι ΑΜΚΑ της δήλωσης που πληρούν ένα εκ των κάτωθι κριτηρίων:

  • Εισπράττουν κύρια σύνταξη γήρατος από τον e- ΕΦΚΑ, την ίδια περίοδο (μήνας αναφοράς),
  • Έχουν σε εκκρεμότητα αίτημα απονομής κύριας σύνταξης γήρατος, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής του.
    Για τους ανωτέρω ασφαλισμένους υποχρεωτικά καταχωρείται στην ΑΠΔ διακριτή (πρόσθετη) εγγραφή με την κωδικοποίηση του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, για τη συγκεκριμένη μισθολογική περίοδο (μήνα αναφοράς).
    Αντίθετα για τα πρόσωπα που από το Μητρώο Ασφαλισμένων και της ροής εργασιών (workflow) του μηχανογραφικού συστήματος υποστήριξης των Συντάξεων, προκύπτει ότι:
  • ΔΕΝ εισπράττουν κύρια σύνταξη γήρατος από τον e-ΕΦΚΑ, την ίδια περίοδο (μήνας αναφοράς) ή
  • ΔΕΝ έχουν σε εκκρεμότητα αίτημα απονομής κύριας σύνταξης γήρατος,
  • ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΑΠΔ με καταχωρημένη ξεχωριστή/πρόσθετη εγγραφή με την κωδικοποίηση του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ..." .

Οι συνταξιούχοι που εξαιρούνται της παρακράτησης του 10% είναι οι εξής:

α. Τα άτομα με ψυχική αναπηρία του άρθρου 23 του ν.4488/2017
β. Οι συνταξιούχοι του ν.612/1977
γ. Οι συνταξιούχοι του τρίτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007
δ. Όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του πδ 169/2007 (συνταξιούχοι Δημοσίου)
ε. Οι πολύτεκνοι των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
στ. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016
ζ. Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο).

*Η πληροφόρηση που εμπεριέχεται στο παρόν άρθρο δεν συνιστά νομική συμβουλή. Μια τέτοια νομική συμβουλή είναι δυνατό να παρασχεθεί μόνον από αρμόδια/ιο δικηγόρο του συγκεκριμένου τμήματος του γραφείου μας που εξειδικεύεται στον ειδικό τομέα δικαίου, αφού προηγουμένως λάβει υπόψη του/της το σύνολο των δεδομένων που θα εκτεθούν και θα μελετηθούν για την υπόθεσή σας.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News