Δικηγορικό Γραφείο
Η άδεια διαμονής συζύγου/συντρόφου Έλληνα πολίτη

Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4251/2014:

«1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα και εισέρχονται στην Ελλάδα, με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου ή θεώρηση εισόδου περιορισμένης εδαφικής ισχύος, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.1 του Κανονισμού (ΕΚ) 539/2001 του Συμβουλίου ή διαμένουν νόμιμα, με οριστικό ή προσωρινό τίτλο διαμονής, ο οποίος έχει χορηγηθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας ή την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών χορηγείται «Δελτίο Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα», υπό την προϋπόθεση σταθερής διαμονής τους στη χώρα.

Το παραπάνω Δελτίο Διαμονής χορηγείται και σε πολίτες τρίτων χωρών που ήταν κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, ως αλλογενείς σύζυγοι Ομογενούς, σε αναγνωρισμένους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία υπό τον όρο της προηγούμενης παραίτησής τους από την αίτηση διεθνούς προστασίας και της προηγούμενης σταθερής διαμονής τους στη χώρα επί ένα τουλάχιστον έτος προ της σύναψης της οικογενειακής σχέσης.

Το Δελτίο Διαμονής χορηγείται με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων που αφορούν την έκδοση των αδειών διαμονής υπό τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4018/ 2011.

2. Το Δελτίο Διαμονής είναι ατομικό και χορηγείται στα μέλη της οικογένειας της επόμενης παραγράφου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υπό την επιφύλαξη εξέτασης λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας και συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. Κάθε μέτρο που λαμβάνεται για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας πρέπει να είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας και να θεμελιώνεται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του προσώπου που αφορά. Προηγούμενες ποινικές καταδίκες δεν αποτελούν αυτοτελώς λόγους για τη λήψη τέτοιων μέτρων. Η προσωπική συμπεριφορά του προσώπου που αφορά το μέτρο πρέπει να συνιστά πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή, που στρέφεται κατά θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας. Αιτιολογίες που δεν συνδέονται με τα στοιχεία της υπόθεσης ή στηρίζονται σε εκτιμήσεις γενικής πρόληψης δεν γίνονται αποδεκτές.

3. Το μέλος της οικογένειας Έλληνα, που επιθυμεί τη χορήγηση Δελτίου Διαμονής, κατά την παράγραφο 1, οφείλει να καταθέσει αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, σε διάστημα τριών μηνών, από την ημερομηνία εισόδου στη Χώρα ή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία σύναψης του γάμου. Σε περίπτωση μη υποβολής της αίτησης εντός διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία εισόδου ή σύναψης του γάμου, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία:

α. Αποδεικνύει εγγράφως την οικογενειακή του σχέση με τον Έλληνα.

β. Αποδεικνύει στις περιπτώσεις β' και γ' της περίπτωσης λε' της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος ότι συντρέχει η προϋπόθεση του συντηρούμενου μέλους, δηλαδή ότι υποστηρίζεται υλικά από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων που είναι πολίτης τρίτης χώρας.

Ειδικότερα, θα πρέπει να αποδεικνύει ότι θα συντηρείται από τον Έλληνα και ότι συντηρούνταν ή ζούσε υπό τη στέγη του ετέρου των συζύγων που είναι πολίτης τρίτης χώρας στη χώρα καταγωγής ή ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του μέλους της οικογένειας από τον Έλληνα.

4. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία και χορηγεί το Δελτίο Διαμονής.

5. Το Δελτίο Διαμονής έχει διάρκεια πέντε έτη. To αδιάλειπτο της διαμονής δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν συνολικά τους έξι μήνες ετησίως, ούτε από απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από μία απουσία δώδεκα συναπτών μηνών κατ' ανώτατο όριο, για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυμοσύνη και μητρότητα, σοβαρή ασθένεια, σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση ή τοποθέτηση σε άλλο κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα.»

Γίνεται φανερό από τα παραπάνω ότι ο αλλοδαπός σύζυγος/σύντροφος Έλληνα πολίτη έχει αυτοδικαίως δικαίωμα άδειας διαμονής στην Ελλάδα, με μοναδική προϋπόθεση τη σταθερή διαμονή του στη χώρα και την ύπαρξη γάμου (θρησκευτικού ή πολιτικού) ή συμφώνου συμβίωσης. Παράλληλα, ο αλλοδαπός θα πρέπει να αποδείξει ότι διαμένει στην Ελλάδα τουλάχιστον ένα έτος πριν τη σύναψη του γάμου ή του συμφώνου, προαπαιτούμενο το οποίο τίθεται για την αποφυγή «λευκών» ή «εικονικών» γάμων με μοναδικό κίνητρο την λήψη της άδειας διαμονής. Το σκοπό αυτό εξυπηρετεί και η γνωμοδότηση της Επιτροπής Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία εκδίδεται κατόπιν συνέντευξης του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί το εάν ο αιτών άδειας διαμονής υπήκοος τρίτης χώρας ως σύζυγος ή σύμβιος Έλληνα πολίτη διάγει πραγματικό έγγαμο βίο με το σύζυγο/συμβίο του.

Πράγματι, εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις ο μοναδικός λόγος να απορριφθεί η αίτηση του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού –συζύγου/συντρόφου Έλληνα πολίτη είναι η προσβολή της δημόσιας τάξης και της δημόσιας ασφάλειας. Σαν αντίβαρο, δε, μιας τέτοιας κρίσης ο νομοθέτης θέτει την θεμελιώδη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, αλλά και την προσωπική συμπεριφορά του προσώπου που αφορά. Προηγούμενες ποινικές καταδίκες δεν αποτελούν αυτοτελώς λόγους για τη λήψη τέτοιων μέτρων και κατ’ επέκταση απόρριψης της αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής σε σύζυγο/σύντροφο Έλληνα πολίτη. Παράλληλα, η προσωπική συμπεριφορά του προσώπου που αφορά το μέτρο πρέπει να συνιστά πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή, που στρέφεται κατά θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας, ενώ αιτιολογίες που δεν συνδέονται με τα στοιχεία της υπόθεσης, εξατομικεύοντάς την, ή αιτιολογίες που σητρίζονται σε εκτιμήσεις γενικής πρόληψης δεν γίνονται δεκτές.  Με άλλα λόγια, εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής, οι ουσιαστικοί λόγοι απόρριψής της σχεδόν εκμηδενίζονται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα λόγου απόρριψης αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής σε σύζυγο/σύντροφο Έλληνα αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 3/2023 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης αλλοδαπού, που του απορρίφθηκε η αίτηση άδειας διαμονής, παρότι είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με Έλληνα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση: «…Ειδικότερα, από την γνωμοδότηση της ως άνω Επιτροπής, προκύπτει ότι οι σύζυγοι υπέπεσαν σε αντιφάσεις, μεταξύ άλλων, σχετικά με τον τόπο και χρόνο της πρώτης γνωριμίας τους (διαφορετική ημεροχρονολογία γνωριμίας τους με σημαντική απόκλιση), το χρόνο σύναψης του συμφώνου συμβίωσής τους (διαφορετικό έτος από το έτος πραγματικής σύναψής του), καθώς και σχετικά με γεγονότα της συμβίωσής τους αλλά και την αναλυτική περιγραφή της προηγούμενης από την συνέντευξη μέρας, γεγονός που καταδεικνύει ότι αγνοούσαν βασικά στοιχεία της καθημερινότητας και του προσωπικού βίου ο ένας του άλλου. Συνακόλουθα και στην βάση όσων έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη μείζονα σκέψη, νομίμως απορρίφθηκε, με την προσβαλλόμενη απόφαση το ένδικο αίτημα του αιτούντος, με την νόμιμη αιτιολογία ότι δεν τεκμηριώθηκε η πραγματική συμβίωση αυτού με την φερόμενη ως σύντροφό του και το σύμφωνο συμβίωσης συνήφθη με σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων περί διαμονής αλλοδαπών στη χώρα (πρβλ. ΣτΕ 1559/2011, 22/2009)».

Το ίδιο χαρακτηριστική είναι και η υπ’ αριθμ. 83/2022 απόφαση του ίδιου ως άνω δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης αλλοδαπού, που του απορρίφθηκε η αίτηση άδειας διαμονής του, εξαιτίας προηγούμενης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της σχέσης του με τον Έλληνα συμβίο του. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση: «…Ωστόσο, από το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης και τα λοιπά στοιχεία του διοικητικού φακέλου δεν προκύπτει ότι λήφθηκε υπόψιν η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος, η ηλικία και η ιθαγένεια της συντρόφου και των τέκνων της ούτε ότι εξετάστηκαν οι τυχόν δυσχέρειες που οι τελευταίοι θα αντιμετωπίσουν σε περίπτωση μετεγκατάστασής τους στην Αλβανία. Επιπλέον, δεν προκύπτει ότι συνεκτιμήθηκε η διάρκεια και το καθεστώς της παραμονής του αιτούντος στην Ελλάδα, η ηλικία του κατά τον χρόνο που εγκατέλειψε την Αλβανία και εισήλθε στη Χώρα, η εκπαίδευσή του, το χρονικό διάστημα που παρήλθε από τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος, για το οποίο καταδικάστηκε, η συμπεριφορά του κατά το χρονικό αυτό διάστημα, το είδος και η σταθερότητα των δεσμών που έχει αναπτύξει και το ενδεχόμενο της διάρρηξης κάθε δεσμού του με τη χώρα καταγωγής του. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η κρίση της προσβαλλόμενης απόφασης ως προς την συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης στο πρόσωπο του αιτούντος, η οποία εξαντλείται στην αναφορά μόνο της καταδικαστικής απόφασης που εκδόθηκε σε βάρος του, δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη, ιδίως λόγω του είδους της αιτηθείσας άδειας, της μακράς νόμιμης παραμονής του τελευταίου στη χώρα, του διαδραμόντος χρόνου μεταξύ της ποινικής καταδίκης του και της αίτησης για τη χορήγηση της αιτηθείσας αδείας, των οικογενειακών του συνθηκών και της ιθαγένειας της συντρόφου του, αφού δεν προκύπτει ότι το αρμόδιο όργανο προέβι σε στάθμιση, λαμβάνοντας υπόψιν του όλα τα νόμιμα κριτήρια, προκειμένου να καταλήξει στην απόρριψη του επίμαχου αιτήματος χορήγησης δελτίου διαμονής και στην επιβολή του μέτρου της επιστροφής».

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4251/2014 και ειδικότερα την ΚΥΑ 30825/4-6-2014, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας διαμονής είναι τα εξής:

  1. Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.
  2. Θεώρηση εισόδου (τύπου C) ή Βεβαίωση τύπου Α' ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Δελτίο αναγνωρισμένου δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, παραίτηση από την αίτηση διεθνούς προστασίας και αποδεικτικά στοιχεία ότι διαμένει ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα πριν τη σύναψη του γάμου ή του συμφώνου ή Άδεια διαμονής από άλλο κράτος – μέλος εφόσον αποδεικνύεται κατά την ημερομηνία υποβολής η μη παρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία εισόδου.
  3. Ασφάλιση όμοια με του συντηρούντος ή Ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εάν εργάζεται ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.
  4. Ληξιαρχική πράξη γάμου από το οποίο να εμφαίνεται η δήλωση του γάμου στην αρμόδια Υπηρεσία ή Ληξιαρχική πράξη σύναψης συμφώνου συμβίωσης που καταρτίστηκε στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής.
  5. Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας του Έλληνα.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News