Δικηγορικό Γραφείο

Βάσει των διατάξεων του Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ A' 179/11.10.2018), και σε ό,τι αφορά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των αιτήσεων οφειλετών του Δημοσίου που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010, αλλά και τη διαδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού ή της προσωρινής ρύθμισης των άρθρων 5 έως 7 του ίδιου νόμου, το Ελληνικό Δημόσιο θα εκπροσωπείται πλέον από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., προς τον οποίον πλέον θα κοινοποιούνται οι αιτήσεις του ν. 3869/2010 καθώς και των αποφάσεων που θα εκδοθούν επ' αυτών.  Η ρύθμιση ισχύει για όλες τις αιτήσεις που θα κατατεθούν από 11.10.2018 καθώς και σε αιτήσεις η εκδίκαση των οποίων έχει προσδιορισθεί μετά δίμηνο τουλάχιστον από την ημερομηνία αυτή (άρ. 46 και 53 του Ν. 4569/2018).

Σημειώνεται ότι η παρούσα ρύθμιση έρχεται να άρει την ασάφεια που είχε προκληθεί στην πράξη σχετικά με τις κοινοποιήσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς (για το οποίο, αντί πολλών βλ. ΠΟΛ.1036/2016), σύμφωνα με το οποίο, ναι μεν η κοινοποίηση προς το Ελληνικό Δημόσιο ήταν νομότυπη μόνο εάν γινόταν προς τον Υπουργό Οικονομικών [ ο οποίος με τη σειρά του παραλάμβανε νομότυπα επιδόσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (βλ. άρθρα 1, 5 και 6 του ν.δ. 26-6/10-7-1944 περί Κώδικος των Νόμων Περί Δικών του Δημοσίου σε συνδυασμό με το άρθρο 126 του ΚΠολΔ) ], ωστόσο, και ενόψει πλήθους άλλων διατάξεων (λχ ΚΕΔΕ), είχε παρατηρηθεί στην πράξη να λαμβάνει χώρα συχνά επίδοση του δικογράφου απευθείας στην αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης (Δ.Ο.Υ.).

Παρακάτω παραθέτουμε το κείμενο των σχετικών διατάξεων, καθώς και το σχετικό απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης του αντίστοιχου νομοσχεδίου στη Βουλή.

 

*****

 Σχετικές Διατάξεις Ν. 4569/2018:

«Άρθρο 46.

Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3086/2002

  1. 1. Η παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), όπως ισχύει, αναριθμείται σε παράγραφο 7.
  2. 2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3086/2002, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των αιτήσεων οφειλετών του Δημοσίου που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130), αλλά και κατά τη διαδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού ή της προσωρινής ρύθμισης των άρθρων 5 έως 7 του ίδιου νόμου, το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών του αιτούντα Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, στον οποίο γίνεται η κοινοποίηση των αιτήσεων και των αποφάσεων που θα εκδοθούν. Εντός των προθεσμιών που καθορίζονται από τον παραπάνω νόμο, διαβιβάζονται από την ανωτέρω Υπηρεσία στη Γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου οι απόψεις της για το σχέδιο ρύθμισης οφειλών και για το σύνολο των ισχυρισμών και αιτημάτων του αιτούντος, καθώς και κάθε αναγκαίο έγγραφο και στοιχείο σχετικά με τα χρέη του. Ο Προϊστάμενος της παραπάνω Υπηρεσίας παρίσταται ενώπιον του Δικαστηρίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας με γραπτή δήλωσή του, η οποία αποστέλλεται με το φάκελο των απόψεων της Υπηρεσίας προς τη Γραμματεία του Δικαστηρίου. Σε ειδικές περιπτώσεις υποθέσεων που παρουσιάζουν ιδιαίτερα νομικά προβλήματα, η ανωτέρω Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα τον ορισμό, ως εκπροσώπου, μέλους του Ν.Σ.Κ. ή δικηγόρου, σε έδρες Πρωτοδικείων που δεν λειτουργεί Γραφείο του Ν.Σ.Κ. Η μη άσκηση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, των ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων που προβλέπονται από γενικές ή ειδικές διατάξεις αποφασίζεται από τον Προϊστάμενο της παραπάνω αρμόδιας υπηρεσίας με επισημειωματική πράξη στο φάκελο της υπόθεσης. Όλα τα παραπάνω ένδικα βοηθήματα και μέσα, ασκούνται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου από μέλος του Ν.Σ.Κ., ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη της ανωτέρω Υπηρεσίας, στην οποία επισυνάπτεται έγκαιρα ο φάκελος της υπόθεσης. Σε περίπτωση άσκησης ενδίκου βοηθήματος ή μέσου από άλλο διάδικο που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται από την παραπάνω Υπηρεσία στο Ν.Σ.Κ., το οποίο αναλαμβάνει την περαιτέρω εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου. Οι παραπάνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε υποθέσεις αιτήσεων, που κατατίθενται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφεξής, καθώς και σε αιτήσεις η εκδίκαση των οποίων έχει προσδιορισθεί μετά δίμηνο τουλάχιστον από την ημερομηνία αυτή.

 

Άρθρο 53.

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από τα άρθρα 29 και 30 που ισχύουν σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτά, το άρθρο 24, η έναρξη ισχύος του οποίου, για τις ανάγκες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού, και το άρθρο 32, που ισχύει σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 33 του παρόντος»

Σχετικό Απόσπασμα Αιτιολογικής Έκθεσης:

«Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 46 επιδιώκεται η µείωση της επιβάρυνσης του έργου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και των µελών του, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι µε την ένταξη στις ρυθµίσεις του ν. 3869/2010 (Α΄130) και των χρεών προς το Ελληνικό Δηµόσιο φυσικών προσώπων στερουµένων πτωχευτικής ικανότητας, ενώπιον του Ειρηνοδικείων όλης της χώρας ασκήθηκε από ενδιαφεροµένους και εκκρεµεί µεγάλος αριθµός σχετικών αιτήσεων, οι οποίες, µέχρι σήµερα, ανέρχονται σε δεκαέξι χιλιάδες (16.000) περίπου. Συνεπεία αυτού, τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους αναγκάζονται να µετακινούνται σχεδόν καθηµερινά πολλές φορές εκτός της έδρας της Υπηρεσίας τους προκειµένου να εκπροσωπήσουν το Ελληνικό Δηµόσιο στις σχετικές δικαστικές διαδικασίες. Οι υποθέσεις αυτές, ανεξάρτητα από το οικονοµικό τους αντικείµενο, δεν παρουσιάζουν σηµαντικά νοµικά και πραγµατικά ζητήµατα και τα µέλη του Ν.Σ.Κ., στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, περιορίζονται στο να εκθέσουν στο δικαστήριο τα στοιχεία και τις απόψεις των αρµοδίων Υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης, στις οποίες έχουν βεβαιωθεί τα σχετικά προς το Ελληνικό Δηµόσιο χρέη των αιτούντων. Πρόκειται, συνεπώς, για υποθέσεις, για τις οποίες δεν είναι αναγκαία ενώπιον του δικαστηρίου η παρουσία µελών του Ν.Σ.Κ. και µπορεί να υποκατασταθεί επαρκώς από υπάλληλο της αρµόδιας οικονοµικής αρχής, σε µια δικαστική διαδικασία, όπως η εκούσια δικαιοδοσία (άρθρα 743 επ. ΚΠολΔ σε συνδυασµό µε άρθρα 3 και 4 του ν. 3869/2010), που προσοµοιάζει µε τη διαδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και κατά την οποία εφαρµόζεται το ανακριτικό σύστηµα, δηλαδή της αυτεπάγγελτης από το δικαστήριο εξακρίβωσης των πραγµατικών γεγονότων για την προστασία τόσο των ενδιαφεροµένων, όσο και του δηµοσίου συµφέροντος (βλ. άρθρο 744 ΚΠολΔ). Πάντως, µε την προτεινόµενη ρύθµιση λαµβάνεται πρόνοια ώστε, κατ’ εξαίρεση, και στις υποθέσεις αυτές το Ελληνικό Δηµόσιο να παρίσταται µε µέλος του Ν.Σ.Κ., εφόσον το ζητήσει η Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης µε αιτιολογηµένη πρότασή της, ενώ η άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων του Ελληνικού Δηµοσίου και η παράστασή του σε επόµενους βαθµούς δικαιοδοσίας (έφεση και αναίρεση) να γίνονται αποκλειστικά µε µέλος του Ν.Σ.Κ..

Σηµειώνεται ότι ρυθµίσεις παρόµοιες µε την προτεινόµενη ισχύουν ήδη από πολλών ετών στις φορολογικές διαφορές, καθώς επίσης και σε διοικητικές διαφορές, που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 5 του Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. (ν. 3086/2002, Α΄324).»


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News