Η αποζημίωση απόλυσης στην καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Οι περιπτώσεις στις οποίες οφείλεται αποζημίωση και οι εξαιρέσεις
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 669 § 2 ΑΚ, 1 Ν.2112/1920 και 1, 2 και 5 Ν.3198/55 προκύπτει ότι προϋποθέσεις νομιμότητας της καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου είναι η επίδοση εγγράφου περί καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας εκ μέρους του εργοδότη, η ταυτόχρονη καταβολή της νομίμου αποζημιώσεως  (εφόσον η σύμβαση εργασίας έχει διαρκέσει περισσότερο από δώδεκα μήνες κατ’ άρθρο 74 του Ν 3860/201...

Μια Πρώτη Αποτίμηση των Αλλαγών του Οικογενειακού Δικαίου (ΝΟΜΟΣ 4800/21)
Α ´ ΜΕΡΟΣ Ψηφίστηκε ο νόμος 4800/21 για το νέο οικογενειακό δίκαιο και ας κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση ενός νόμου, που ξεσήκωσε πολλές αντιδράσεις, πράγμα πρωτοφανές για τη ρύθμιση οικογενειακών σχέσεων, οι οποίες έπρεπε να συγκεντρώνουν τη συναίνεση τόσο της κοινωνίας όσο και της βουλής . Το θέμα είναι μεγάλο, θα μας απασχολήσει σίγουρα με τις αντινομίες του στο μέλλον, αλλά μία πρώτη αποτίμηση είναι αναγκαία. Κατ´ αρχάς , είναι κοινωνιολογικά ...

Τροπή  του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό και τρόπος υπολογισμού των τόκων(345 & 346 ΑΚ)
Με την τελευταία τροποποίηση του νέο άρθρου 346 ΑΚ (η οποία επήλθε δυνάμει του Ν.4055/2012) προβλέφθηκε ότι από την (τυχόν) όχληση μέχρι και την επίδοση της αγωγής, ο ζημιώσας- (οιονεί) εναγόμενος οφειλέτης, θα οφείλει τόκους υπερημερίας. Από εκεί και έπειτα όμως και καθ’όλο το διάστημα της εκκρεμοδικίας, θα οφείλονται τόκοι επιδικίας, (των οποίων το επιτόκιο είναι ανώτερο κατά 2% σε σχέση με τον τόκο υπερημερίας). Φυσικά, η εν λόγω ρύθμιση έλαβε...

Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου - τα κριτήρια  ελέγχου αυτής
Είναι εξαιρετικά διαδομένη πρακτική, στην προσπάθεια φυσικών προσώπων- επιχειρηματιών για την προστασία έναντι δανειστών (π.χ. προμηθευτών και εργαζομένων) της ατομικής τους περιουσίας, να επιλέγουν την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση μέσω ενός εταιρικού-κεφαλαιουχικού σχήματος (κατά κανόνα ΙΚΕ, ΕΠΕ ή Α.Ε.). Στο παρόν άρθρο, παρατίθενται τα κριτήρια που οφείλει να επικαλεστεί και να αποδείξει ο δανειστής μίας τέτοιας επιχείρησης, προκειμένου ...

Τα κριτήρια της μεταβίβασης μιας επιχείρησης σε σχέση με την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εργαζομένων
Είναι εξαιρετικά διαδομένη πρακτική, λόγω των συσσωρευμένων χρεών των επιχειρήσεων, οι τελευταίες να επιλέγουν τη διακοπή της λειτουργίας τους υπό το ισχύον εταιρικό σχήμα και Α.Φ.Μ. τους και την έναρξη ενός νέου εταιρικού σχήματος με νέο Α.Φ.Μ., προκειμένου να επιχειρήσουν να απεμπλακούν από τα ανωτέρω χρέη κυρίως προς εργαζόμενους αλλά και προμηθευτές τους. Στο παρόν άρθρο, παρατίθενται τα κριτήρια που οφείλει να επικαλεστεί και να αποδείξει ο ...

Ο συμψηφισμός των υπερτέρων των νόμιμων καταβαλλόμενων αποδοχών
Αποτελεί ιδιαίτερα συνηθισμένο γεγονός ο εργοδότης και ο εργαζόμενος, δρώντας άνευ της συνδρομής ειδικών, να συμφωνούν ένα « συνολικό» ποσό μηνιαίας αμοιβής, ανώτερο των ελάχιστων νόμιμων αποδοχών, το οποίο θεωρούν ότι παραλαμβάνει κάθε παροχή εργασίας του εργαζόμενου προς τον εργοδότη, καθ’ υπέρβαση του συμφωνηθέντος ωραρίου της εργασίας του. Στο παρόν άρθρο εξετάζεται πότε και με ποιες προϋποθέσεις αυτή η συμφωνία είναι έγκυρη και δεσμευτική γι...

Οι οικιοθελείς παροχές εκ μέρους του εργοδότη και οι προϋποθέσεις ελεύθερης ανάκλησης τους εκ μέρους του - η αρχή της ίσης μεταχείρισης
Ιδιαίτερα διαδεδομένη αποτελεί η πρακτική εκ μέρους του εργοδότη, επιπλέον του συμφωνημένου μισθού, να χορηγεί bonus στους εργαζόμενους ή να προχωρεί στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας ή στην κατάρτιση συνταξιοδοτικών προγραμμάτων υπέρ των εργαζομένων, καταβάλλοντας ο ίδιος τα αναλογούντα ασφάλιστρα και εισφορές. Στο παρόν άρθρο εξετάζεται υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις, ο εργοδότης δύναται μονομερώς να προβαίνει ελεύθερα στην ανάκληση των παροχών ...

Κριτήρια διάκρισης του  «χρόνου εργασίας» και της «περιόδου ανάπαυσης» κατά το ΔΕΕ
Ι. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία των ελληνικών Δικαστηρίων (όπως καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. ΟλΑΠ 10/2009), η σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να περιορίσει μερικώς την ελευθερία των κινήσεων του υπέρ του άλλου, χωρίς να διατηρεί σε εγρήγορση τις σωματικές ή πνευματικές του δυνάμεις στη διάθεση αυτού κάθε στιγμή, φέρει μεν το χαρακτήρα της συμβάσεως εργασίας, λόγω όμως της ιδιομορφίας της δεν υπόκειται στις δ...

Ν.4820/2021 – ΟΙ διατάξεις για τον εμβολιασμό
Στις 23-07-2021 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4820/2021, ο οποίος στο άρθρο 205 προβλέπει την υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης για το σύνολο των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της χώρας, στο άρθρο 206 την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στον χώρο της υγείας και της φροντίδας ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ καθώς και τις διοικητικές ποινές για όσους εργαζόμενους αρνού...

Οι συνέπειες κήρυξης της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη
Με το νέο νόμο (Ν. 4738/2020) επαναπροσδιορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και εισάγονται αρκετά διαφοροποιημένες ρυθμίσεις συγκριτικά με το προϊσχύσαν καθεστώς. Η πτώχευση, που είναι μία νομική κατάσταση και ταυτόχρονα διαδικασία, το άνοιγμα της οποίας προϋποθέτει δικαστική απόφαση, ακολουθεί τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης και, σε περίπτωση που αυτή για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί ή δεν δύναται να επι...