Η αλλαγή επωνύμου - διαδικασία και προβλήματα
Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία δικαιώθηκε γυναίκα η οποία προσέφυγε στην δικαιοσύνη, καθότι ο Δήμος στον οποίο είναι εγγεγραμμένη, απέρριψε αίτησή της περί αλλαγής του επωνύμου της, ώστε να προστεθεί στο πατρικό επώνυμό της και το επώνυμο της μητέρας της, θα αναλύσουμε το νομικό πλαίσιο της διαδικασίας αλλαγής επωνύμου, τις ασάφειες του Νόμου και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πολίτης που έχει «σοβαρό λόγο» να προβ...

Η προστασία της μητρότητας σε περίπτωση διακοπής ή μεταβίβασης επιχείρησης
Α. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 48 του Ν. 4808/2021, απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Ως σπουδαίος λόγο...

Η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας
Γενικός κανόνας του εμπράγματου δικαίου, ήτοι του δικαίου που ρυθμίζει τα απόλυτα δικαιώματα επί πραγμάτων, και δη ο κανόνας που διέπει την κυριότητα επι του εδάφος είναι ο «superficies solo cedit», που αποτυπώνεται στο άρθρο 1001 ΑΚ, σήμφωνα με το οποίο «η κυριότητα πάνω σε ακίνητο εκτείνεται, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, στο χώρο πάνω και κάτω από το έδαφος. Δεν μπορεί όμως ο κύριος να απαγορεύσει ενέργεια που επιχειρείται σε τέτοιο ύ...

Ο Θεσμός της αναστολής της ποινής στον Π.Κ., υπό το πρίσμα του Ν.5090/2024
Με τον Ν.5090/2024, νομοθετήθηκαν πλείστες τροποποιήσεις στον υφιστάμενο Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι οποίες μεταμορφώνουν τον τρόπο λειτουργίας της ποινικής δικαιοσύνης. Το αποτέλεσμα των εν λόγω τροποποιήσεων, είναι η κάθετη αυστηροποίηση των διατάξεων του ΠΚ και η έκπτωση και η παραίτηση από θεμελιώδεις Αρχές του δικαιϊκού μας συστήματος αλλά και της ΕΣΔΑ. Όμως εν προκειμένω θα ασχοληθούμε με τον θεσμό της αναστολής στον...

Εκπρόθεσμη δήλωση στο κτηματολόγιο
Για τη σύνταξη του Κτηματολογίου, σύμφωνα με τη νομοθεσία, είναι υποχρεωτικό όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα., καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο, να υποβάλλουν δήλωση του Ν. 2308/95 για όλα τα εγγραπτέα δικαιώματά τους σε ακίνητα, όσον αφορά στην κυριότητα, την επικαρπία, τυχόν υποθήκες, δουλείες διόδου, κατασχέσεις, εγγραπτέες αγωγές κλπ. Η δήλωση αυτή των εγγραπτέων δικαιωμάτων των ως άνω δικαιούχων, δε, αποτελεί μια πρόσθετη διαδικασία που πρέπει...

Δικαστική συμπαράσταση και ψυχικά νοσούντες
Ο Αστικός μας Κώδικας έχει μεριμνήσει για την κατάσταση εκείνη κατά την οποία ένα ενήλικο φυσικό πρόσωπο αδυνατεί να εξυπηρετεί μόνο του τον εαυτό του και να καλύπτει μόνο του τις ανάγκες του, κωδικοποιώντας το ως δικαστική συμπαράσταση στο ΑΚ 1666. Στους συμπαραστατούμενους αφαιρείται ολικά ή μερικά η δικαιοπρακτική τους ικανότητα μετά από δικαστική απόφαση κατόπιν θέση των δικαιούμενων προς αίτηση προσώπων στο Μονομελές Πρωτοδικείο της κατοικία...

Ημερίδα: Γυναικοκτονία και Ποινικό ∆ίκαιο
🔴Το δίκαιο δεν διαμορφώνεται σε συνθήκες εργαστηρίου, ούτε σε συνθήκες κοινωνικού κενού. Το αν θα επιλέξουμε να προσεγγίσουμε αυτά τα φαινόμενα ουδέτερα, με όρους γενικής εγκληματικότητας ή έμφυλα, φωτίζοντας τις σχέσεις εξουσίας και κυριαρχίας που τα στηρίζουν, αποτελεί πολιτική αλλά κι επιστημονική επιλογή. ...

Η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για οικονομικοτεχνικούς λόγους
Καταρχήν, οι οικονοµικοτεχνικοί λόγοι µπορούν να αποτελέσουν λόγο για την εκ μέρους του εργοδότη καταγγελία στη σύµβαση αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση αυτή, η απόλυση ελέγχεται βάσει της διάταξης του άρθρου 281 ΑΚ, συνεπώς ελέγχεται επί καταγγελίας συμβάσεως εργασίας από οικονομοτεχνικούς λόγους η επιλογή από τον εργοδότη του απολυομένου μισθωτού, η οποία μεταξύ εργαζομένων της ιδίας ειδικότητος και του αυτού επιπέδου ικανότητος, προσόντων και υ...

Η απόλυση δημοσίου υπαλλήλου λόγω ανικανότητας
Στα μεν άρθρα 54-56 του ισχύοντος Κώδικα κατάστασης πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων (ν. 3528/2007, Α’ 26) αναφέρονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών, στο δε άρθρο 153 παρ. 1 του ισχύοντος Κώδικα κατάστασης πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων (ν. 3528/2007, Α’ 26) ορίζεται ότι «1. Ο υπάλληλος απολύεται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, αν διαπιστωθεί σωματική ή πνευματική ανικανότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 100...

Η δημιουργία γονεϊκής σχέσης στην αλλοδαπή υπό το φως του Ν. 5089/2024
Ήδη από τις 16-02-2024 στο υπ’ αριθμ. Α’ 27 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δημοσιεύθηκε ο ν.5089/2024 του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο «Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις», ο οποίος μεταξύ άλλων ρυθμίζει σχέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας και τον τρόπο εισαγωγής τους στην ελληνική έννομη τάξη. Μία εκ των βασικών τροποποιήσεων, δε,  που επέφερε ο εν λόγω νόμος είναι η προβλεπόμενη, στο άρθρο 3 το...