Δικηγορικό Γραφείο

Στη χώρα μας η εμπορία καυσίμων, πετρελαιοειδών, υγραερίου, ασφάλτου και των παραγώγων αυτών, ρυθμιζόταν και ρυθμίζεται από δαιδαλώδη και υψηλής εξειδίκευσης νομοθεσία, όπως άλλωστε επιβάλλεται. Η νομοθέτηση για τη σχετική αγορά έχει πάρα πολλές σημαντικές παραμέτρους να λάβει υπόψη της, όπως ενδεικτικά, τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του εμπόρου ως εξ ορισμού αδύναμου εκ των συναλλασσόμενων μερών, τη διασφάλιση της ασφάλειας της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή, τα έσοδα του δημοσίου, αλλά και τη λειτουργία της αγοράς με όρους ελεύθερου ανταγωνισμού.

Η πρώτη συνεκτική κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας έγινε με το νόμο 3054/2002 (ΦΕΚ Α' 230 / 2.10.2002), που τιτλοφορείται «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», ως αυτός έχει τροποποιηθεί πολλάκις και ισχύει σήμερα που αποτελεί το βασικό νομοθέτημα αναφοράς για τη χώρα μας (με παράλληλη ισχύ ειδικής νομοθεσίας, εγχώριας, ευρωπαϊκής και διεθνούς), σε συνδυασμό με την πλέον πρόσφατη Υ.Α. 91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Οι επιχειρήσεις που φιλοδοξούν να εισέλθουν στην αγορά αυτή, έχουν να τηρήσουν μία σειρά προϋποθέσεων, όρων ασφαλείας και άλλων εξασφαλίσεων, από τα πρώτα ακόμα στάδια της ίδρυσής τους, προκειμένου να μπορέσουν με ασφάλεια να επενδύσουν στο σχετικό εξοπλισμό, να λάβουν τις σχετικές άδειες, να συναλλαχθούν με τις εταιρείες εμπορίας με ευνοϊκούς όρους και να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν σύννομα.

Η νομική δε εκπροσώπηση αυτών των επιχειρήσεων χρειάζεται μεγάλο βαθμό ετοιμότητας, αμεσότητας και εξειδίκευσης, καθώς στην περίπτωση που στις σχέσεις της με τους προμηθευτές της ή από τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου προκύψουν διαφορές νομικής φύσεως, στην ουσία η επιχείρηση μπαίνει uno actu σε έναν πολυεπίπεδο δικαστικό αγώνα, αντιμετωπίζοντας σωρεία κυρώσεων που εδράζονται στην ποινική, φορολογική, τελωνειακή, περιβαλλοντική νομοθεσία, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που προκύπτουν και διαφορές αστικής φύσεως μεταξύ περισσότερων παραγόντων της αγοράς.

Οι δε επαπειλούμενες κυρώσεις μπορεί να είναι βαρύτατες, και μπορεί να περιλαμβάνουν κατάσχεση ή / και δήμευση εξοπλισμού, περιουσιακών στοιχείων (κινητών και ακίνητων), σφράγιση επιχειρήσεων, κυρώσεις και πρόστιμα που βεβαιώνονται σχεδόν αμέσως στο ΑΦΜ της επιχείρησης κ.ο.κ.

Όπως είναι σαφές, είναι πολύ σημαντική από πλευράς των εντολέων η αναζήτηση νομικής συμβουλής από τα πρώτα κιόλας στάδια, ήδη από την ίδρυση της επιχείρησης που φιλοδοξεί να δραστηριοποιηθεί στη σχετική αγορά, έτσι ώστε να τεθούν οι επιλογές ενώπιον των ενδιαφερομένων και να βρεθεί η κατάλληλη νομική κατασκευή που θα δίνει όσο το δυνατόν την μέγιστη δυνατή ασφάλεια με την ελάχιστη δυνατή ανάληψη κινδύνου.

Λόγω δε του ότι τα χρονικά πλαίσια στις σχετικές υποθέσεις είναι ασφυκτικά, η αμφισβήτηση των σχετικών διαδικασιών ελέγχου, πέρα από μία ισχυρή και εξειδικευμένη νομική ομάδα με εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα ειδικών διαδικασιών και δικαίων, απαιτεί και άλλους επαγγελματίες που μπορούν να δράσουν υποστηρικτικά, σε λογιστικό και τεχνικό επίπεδο, με διενέργεια τεχνικών εκθέσεων, εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης και παροχή υποστηρικτικού υλικού.

Το γραφείο μας, έχοντας τριακονταετή παρουσία στη νομική υποστήριξη των σχετικών υποθέσεων, έχει μία από τις πληρέστερες γνωσιακές βάσεις καθώς και ένα από τα πληρέστερα δίκτυα συνεργατών στην Ελλάδα. Η εμπειρία μας και το ευρύτατο δίκτυο έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών μας, σας εγγυώνται πλήρη συμβουλευτική, διαδικαστική και δικαστική εκπροσώπηση.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News