Δικηγορικό Γραφείο
ΜπρΚορινθ 264/2023 –Παραπεμπτική σε εργατικές διαφορές

Στη διαδικασία των εργατικών διαφορών εμπίπτουν και εκδικάζονται και όλες οι αξιώσεις των συμβαλλόμενων μερών και των διαδόχων τους, που πηγάζουν από αδικοπραξία, η οποία συναρτάται με την εργασιακή σχέση. Οι αξιώσεις αυτές υπάγονται στην εν λόγω διαδικασία ανεξάρτητα από το αν πηγάζουν από την εργατική νομοθεσία ή από τις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου και ιδίως από τα άρθρα 914, 932 και 938 ΑΚ.

Επιπλέον, όταν η αγωγή εισάγεται να εκδικαστεί κατά την τακτική διαδικασία, ενώ εφαρμοστέα είναι κάποια ειδική διαδικασία και αντιστρόφως, η επιλογή για το δικαστήριο είναι η έκδοση μη οριστικής απόφασης, για την παραπομπή της υπόθεσης σε άλλη συνεδρίαση, προκειμένου να εφαρμοστεί η ορθή διαδικασία.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης

ΜΟΝ ΠΡΩΤ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 264/2023

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή, Αντώνιο Σωφρονά, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κορίνθου, Πρόεδρος Πρωτοδικών, και από τη Γραμματέα Χρυσούλα Παπαδοπούλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, στις 07.06.2023, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1. ………..και 2. ………………………….για λογαριασμό των οποίων προκατέθεσε προτάσεις η πληρεξούσια Δικηγόρος τους,………………………………………. Η ανωτέρω Δικηγόρος, προκατέβαλε τις εισφορές, που προβλέπονται στο άρθρο 61 παρ. 1 και 2 του Ν. 4194/2013 (βλ. σχ. το με αριθμό ………………..γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου), δεν έκανε αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και είχε πληρεξουσιότητα να εκπροσωπήσει αμφότερους του ενάγοντες, δυνάμει των από 03.06.2022 εξουσιοδοτήσεων, οι οποίες φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των εξουσιοδοτούντων από την ίδια, ως άνω Δικηγόρο.

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1., κατοίκου Ισθμίων Κορινθίας (περιοχή Κύρα Βρύση), για λογαριασμό του οποίου προκατέθεσε προτάσεις ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του, ……………..και δεν έκανε αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. Ο ανωτέρω Δικηγόρος, προκατέβαλε τις εισφορές, που προβλέπονται στο άρθρο 61 παρ. 1 και 2 του Ν. 4194/2013 (βλ. σχ. το με αριθμό Π4666215/30.10.2023 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, το οποίο προσκομίστηκε εμπρόθεσμα, εντός της τασσόμενης προθεσμίας, κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης του πληρεξούσιου Δικηγόρου, κατ' αρ. 227 ΚΠολΔ), δεν έκανε αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και είχε πληρεξουσιότητα να εκπροσωπήσει τον πρώτο των εναγομένων, δυνάμει της από 29.05.2022 εξουσιοδότησης, η οποία φέρει ψηφιακή βεβαίωση μέσω της ιστοσελίδας «gov.gr», 2. …………………….λογαριασμό των οποίων προκατέθεσε προτάσεις ο πληρεξούσιος Δικηγόρος τους, Ελευθέριος Κιουκης (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 26261), ο οποίος προκατέβαλε τις εισφορές, που προβλέπονται στο άρθρο 61 παρ. 1 και 2 του Ν. 4194/2013 (βλ. σχ. το με αριθμό …….γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών), έκανε αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και είχε πληρεξουσιότητα να εκπροσωπήσει αμφότερους τους εναγόμενους, που εκπροσωπεί, δυνάμει της από 01.06.2022 εξουσιοδότησης, η οποία φέρει βεβαίωση του γνησίου των υπογραφών, των εξουσιοδοτούντων από τη Δικηγόρο Αθηνών, ……………….., 4. …………………………………για λογαριασμό της οποίας προκατέθεσε προτάσεις ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του, …………………………., και δεν έκανε αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. Ο ανωτέρω Δικηγόρος, προκατέβαλε τις εισφορές, που προβλέπονται στο άρθρο 61 παρ. 1 και 2 του Ν. 4194/2013 (βλ. σχ. το με αριθμό ……………………γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, το οποίο προσκομίστηκε εμπρόθεσμα, εντός της τασσόμενης προθεσμίας, κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης του πληρεξούσιου Δικηγόρου, κατ’ αρ. 227 ΚΠολΔ), δεν έκανε αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και είχε πληρεξουσιότητα να την εκπροσωπήσει, δυνάμει της από 29.05.2022 εξουσιοδότησης, η οποία φέρει ψηφιακή βεβαίωση μέσω της ιστοσελίδας «gov.gr».

Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 03.02.2022 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ………………αγωγή τους. Μετά την παρέλευση των θεσπιζόμενων στο νόμο προθεσμιών και το κλείσιμο του φακέλου της δικογραφίας, που σχηματίστηκε με την κατάθεση της ως άνω αγωγής και δυνάμει της υπ* αριθμ. 117/28.06.2022 Πράξης ημερομηνίας συζήτησης και ορισμού Δικαστή της Προέδρου Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Κορίνθου, ορίστηκαν, ως ημερομηνία συζήτησης της ανωτέρω αγωγής, η αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας και ο Δικαστής για την εκδίκαση αυτής.

Κατά τη δημόσια συζήτηση της υπόθεσης, από τη σειρά του οικείου πινακίου, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως ανωτέρω ορίζεται.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 614 παρ 3 εδ. α' ΚΠολΔ «Εργατικές διαφορές είναι α) οι διαφορές από παροχή εξαρτημένης εργασίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία με αφορμή την παροχή της εργασίας αυτής μεταξύ των εργαζομένων ή των διαδόχων τους ή εκείνων που κατά το νόμο έχουν δικαίωμα από την παροχή εργασίας τους και των εργοδοτών ή των διαδόχων τους». Στη διαδικασία των εργατικών διαφορών εμπίπτουν και εκδικάζονται και όλες οι αξιώσεις των συμβαλλόμενων μερών και των διαδόχων τους, που πηγάζουν από αδικοπραξία, η οποία συναρτάται με την εργασιακή σχέση (βλ. σχ. Απαλαγάκη, ΕρμΚΠολΔ 614, σελ 1660). Στην ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών υπάγεται και κάθε διαφορά μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη εξ αφορμής της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας (βλ σχ. ΕφΘεσ 1108/72, ΕΕργΔ 36/806). Δηλαδή προϋπόθεση υπαγωγής στην εν λόγω ειδική διαδικασία είναι η παροχή από τον εργαζόμενο, εξαρτημένης εργασίας, συνεπεία συμβάσεως ή και απλής σχέσης εργασίας, από την οποία ή εξ αφορμής της οποίας δημιουργήθηκε η διωκόμενη από την αγωγή αξίωση. Οι αξιώσεις αυτές υπάγονται στην εν λόγω διαδικασία ανεξάρτητα από το, αν πηγάζουν από την εργατική νομοθεσία ή από τις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου και ιδίως από τα άρθρα 914, 932 και 938 ΑΚ, όπως επίσης υπάγονται και οι αξιώσεις κατά του εργοδότη για διατροφή των δικαιούμενων αυτής από το θανόντα μισθωτό, ένεκα της αδικοπραξίας του εργοδότη ή του προστηθέντος. Επομένως, στην παραπάνω διαδικασία υπάγονται οι αξιώσεις οι σχετικές με δικαιώματα, που έχουν άλλη, αυτοτελή αιτία, η οποία όμως γεννήθηκε με αφορμή την παροχή εργασίας ή τις διαπραγματεύσεις (βλ. σχ., ως προς την αξίωση του μισθωτού για χρηματική ικανοποίηση, λόγω προσβολής της προσωπικότητάς του ΕφΑΘ 11096/1986, ΔΕΝ 1987.884. ΕφΑΘ 2581/1992, ΝοΒ 1992.583, Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας, ΕρμΚΠολΔ II, σελ. 1252, 1253). Η αιτία δε, αυτή πρέπει να τελεί σε συνάρτηση προς τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας (βλ. σχ. ΕφΘεσ 75/1992 Αρμ. 1993. 921, ΕφΘεσ 3555/1996 ΕλΔ 1998. 615, 616, ΠΠρΘεσ 15500/2004, δημ. σε τ.ν.π. «ΝΟΜΟΣ», Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας Ερμηνεία ΚΠολΔ, υπό άρθρο 663 περ.14), ανεξάρτητα του νομικού χαρακτήρα της διαφοράς, ως απορρέουσας από σύμβαση ή απλή σχέση εργασίας ή από αδικοπραξία, που προκλήθηκε εξ αφορμής της εργασίας ή εκ του αδικαιολογήτου πλουτισμού (βλ. σχ. ΟλΑΠ 433/68 ΝοΒ 16.1058, ΑΠ 1819/81 ΝοΒ 30.1076, Ε.Α. 3054/88 ΕλΔ 30.834, βλ. σχ. Βασ. Βαθρακοκοίλη Ερμηνεία ΚΠολΔ, υπ’ άρθρο 663 περ. 7).

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 591 παρ. 6 ΚΠολΔ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο του άρθρου 1 Ν.4335/2015, ΦΕΚ Α' 87/23.7.2015 και εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο ένατο παρ. 2 του αυτού άρθρου και νόμου, για τα κατατιθέμενα από τις 1-1-2016 ένδικα μέσα και αγωγές, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις αν η υπόθεση δεν υπάγεται στη διαδικασία κατά την οποία έχει εισαχθεί. το Δικαστήριο αποφαίνεται γι’ αυτό αυτεπαγγέλτως και διατάσσει την εκδίκαση της υπόθεσης κατά τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία δικάζεται. Η διάταξη έχει εφαρμογή, όχι μόνον όταν η υπόθεση εισήχθη εσφαλμένα σε διάφορη ειδική διαδικασία, αλλά και όταν εισήχθη στην τακτική διαδικασία, ενώ υπάγεται σε κάποια ειδική ή αντιστρόφως. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, το Δικαστήριο έχει την ευχέρεια είτε κρατήσει την υπόθεση και να τη δικάσει με την προσήκουσα διαδικασία, με γνώμονα την αρχή της οικονομίας της δίκης, εφόσον βεβαίως έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις της προσήκουσας διαδικασίας και δη όσον αφορά την προδικασία (τήρηση προθεσμιών επιδόσεως, κατάθεσης προτάσεων κλπ), τις οποίες δύναται το Δικαστήριο να ελέγξει και αυτεπαγγέλτως, είτε, εάν δεν έχουν τηρηθεί οι ως άνω προϋποθέσεις, να την παραπέμψει προς εκδίκαση στο αρμόδιο Δικαστήριο, το οποίο θα δικάσει κατά την προσήκουσα διαδικασία (βλ. σχ. ΕφΔωδ 17/2007, δημ σε τ.ν.π. «ΝΟΜΟΣ», ΕφΠατρ 157/2002 ΑχαΝομ 2003.256, ΕφΑΘ 1999/2000 ΕπΔικΠολ 2002.182, Β. Βαθρακοκοίλης «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Ερμηνευτική - Νομολογιακή Ανάλυση κατ’ άρθρο», άρθρο 591, τ. Γ, σελ. 743, αρ. 8).

Ως προς τις ειδικές διαδικασίες, το αρ. 591 ΚΠολΔ διαμόρφωσε κοινή διαδικαστική φυσιογνωμία για όλες τις ειδικές διαδικασίες, ώστε η μεταξύ τους προσέγγιση να καθιστά ακόμα ευχερέστερη τη διακράτηση της διαφοράς από το δικαστήριο και την άμεση εκδίκασή της. Αντιθέτως, ολότελα διαφορετική εικόνα διαγράφεται όταν η αγωγή εισάγεται να εκδικαστεί κατά την τακτική διαδικασία, ενώ εφαρμοστέα είναι κάποια ειδική διαδικασία και αντιστρόφως. (βλ. σχ. Μακρίδου, Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του ΣχΝΚΠολΔ (2014), ως προς την τακτική διαδικασία - συζήτηση στο ακροατήριο, ΕΠολΔ 2014.191, η ίδια, Η διαδικασία των εργατικών διαφορών στον πρώτο και δεύτερο βαθμό μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4335/2015, ΔΕΕ 2016.450, Μπαμπινιώτης, Η ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών κατά το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ΕΠολΔ 2014.224/225, Γιαννόπουλος. ΕΠολΔ 2015.474/475). Σ’ αυτήν την περίπτωση, η πρόβλεψη στο άρθρο 591 παρ. 6 ΚΠολΔ ότι «το δικαστήριο διατάζει την εκδίκαση της υπόθεσης κατά την προσήκουσα διαδικασία» συνιστά ανυπέρβλητα εμπόδια. Οι διαφορετικοί κανόνες που διέπουν, μετά το Ν. 4335/2015, την προπαρασκευή της συζήτησης με έμφαση στο διαφορετικό τρόπο άσκησης της αγωγής, δημιουργούν σοβαρά αδιέξοδα (βλ. σχ. αιτιολογική έκθεση Ν. 4335/2015, B.V.3), διότι δεν αφήνουν περιθώρια στο δικαστήριο να κρατήσει και να δικάσει τη διαφορά, με την κατάλληλη διαδικασία, όπως επιτυχώς συνέβαινε προ του Ν. 4335/2015 (βλ. σχ. ΕφΠειρ 132/2014, ΜονΠρωτΘηβ 67/2016, δημ. σε τ.ν.π. «ΝΟΜΟΣ»). Επομένως, εφόσον η υπόθεση εισήχθη εσφαλμένως στην τακτική διαδικασία, ενώ εφαρμοστέα είναι κάποια ειδική διαδικασία, λόγω της διαμόρφωσης ολότελα διαφορετικού προδικαστικού σταδίου στην τακτική και στις ειδικές διαδικασίες, η επιλογή για το δικαστήριο είναι η έκδοση μη οριστικής απόφασης, για την παραπομπή της υπόθεσης σε άλλη συνεδρίαση, προκειμένου να εφαρμοστεί η ορθή διαδικασία (βλ. σχ, Κ. Μακριού. Ειδικές Διαδικασίες στον ΚΠολΔ μετά το Ν 4335/2015, 2017, παρ. 3, σελ. 11-13).

Εν προκειμένω, με την ατό κρίση τους αγωγή οι ενάγοντες εκθέτουν ότι είναι, η μεν, πρώτη από αυτούς σύζυγος, ο δε, δεύτερος, υιός τού αποβιώσαντος, στις……………, …………………, κτηνιάτρου, κατοίκου στην ζωή………………. Ότι ο αποβιώσας είχε προσλάβει, ως υπαλλήλους στο κτηνιατρείο ιδιοκτησίας του, τον πρώτο και τον δεύτερο, των εναγομένων, κτηνιάτρους, και την τρίτη των εναγομένων, υπάλληλο γραφείου. Ότι πριν το χρόνο του θανάτου του, ο αποβιώσας είχε έλθει σε διαπραγματεύσεις με τους δύο πρώτους εναγομένους, με σκοπό την πώληση της επιχείρησης κτηνιατρείου του, έναντι ποσού 60.000 ευρώ, οι οποίες διαπραγματεύσεις ευρίσκοντο στο τελικό τους στάδιο, χωρίς όμως, την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από τους εναγόμενους. Ότι αμέσως μετά το θάνατο του …………….οι δύο πρώτοι των εναγομένων, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τους ενάγοντες κληρονόμους του……………….., συνέστησαν ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «……………..», δηλαδή το επώνυμο του συζύγου και πατρός των εναγόντων, με έδρα την Κόρινθο, προκειμένου να εκμεταλλευθούν το ίδιο κτηνιατρείο, στο οποίο στεγαζόταν η επιχείρηση του κληρονομηθέντος από τους ενάγοντες…………….., και προέβησαν στην κατάρτιση των αναφερόμενων στην αγωγή τους συμβάσεων με τρίτους, που απαιτούνταν για τη λειτουργία και οργάνωση της εταιρείας τους. Ότι, προκειμένου να αποφύγουν να λειτουργούν επιχείρηση στο όνομά τους και ταυτόχρονα να εμφανίζονται και ως εργαζόμενοι σε άλλη επιχείρηση - εργοδότη εντός του ιδίου κτηνιατρείου, οι τρεις πρώτοι των εναγομένων ζήτησαν από τον υπάλληλο του λογιστικού γραφείου, με το οποίο είχαν συνεργασία, κατά τα έτη λειτουργίας του κτηνιατρείου του……………………, να αναρτήσει στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», τις οικειοθελείς αποχωρήσεις τους από τη μέχρι τότε εργασία τους στον……………….., προκειμένου να λειτουργήσουν εφεξής την εταιρεία τους στον ίδιο χώρο και η τέταρτη των εναγομένων να δύναται να εργασθεί σε αυτήν. Ότι, επειδή δεν κατέληξαν σε συμφωνία για το τίμημα της πώλησης της επιχείρησης του κτηνιατρείου του……………………., οι τρεις πρώτοι των εναγομένων, με σκοπό να εκδικηθούν τους ενάγοντες, προέβησαν σε αναληθείς καταγγελίες στο ΣΕΠΕ, άσκησαν, εναντίον τους αγωγές για την καταβολή προς αυτούς των ισχυριζόμενων οφειλομένων ποσών και κατέθεσαν, ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Κορίνθου, εις βάρος τους εγκλήσεις - μηνύσεις, με τις οποίες τους κατεμήνυσαν ψευδώς για τις αξιόποινες πράξεις της πλαστογραφίας και χρήσης πλαστού εγγράφου (ως προς τα έγγραφα οικειοθελούς αποχώρησης των εναγόμενων, ως εργαζομένων στο κτηνιατρείο του………………..), της μη καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών - αποζημίωσης απόλυσης, ήτοι για αιτίες που αφορούσαν στη μεταξύ τους εργασιακή σχέση Ότι επιπλέον, η τέταρτη των εναγομένων, σύζυγος του πρώτου από αυτούς, εξεταζόμενη, ως μάρτυράς του, στο πλαίσιο λήψης ένορκης βεβαίωσης, απέκρυψε ή ψευδώς κατέθεσε τους αναφερόμενους στην υπό κρίση αγωγή, ψευδείς ισχυρισμούς, τελώντας εν γνώσει της αναλήθειας τους, κατ’ εντολή του πρώτου των εναγομένων, προκειμένου να επιτύχει ευνοϊκή γι αυτόν, απόφαση, επί της από 04.06.2021 και με αριθμό καταθ. ………………αγωγής του εναντίον των εναγόντων, που εκκρεμεί προς εκδίκαση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη διαδικασία των περιουσιακών - εργατικών διαφορών. Ότι, οι αναληθείς και συκοφαντικοί ισχυρισμοί σε βάρος των εναγόντων, περιήλθαν σε γνώση μεγάλου αριθμού τρίτων προσώπων (Υπαλλήλων του ΣΕΠΕ Κορίνθου, Γραμματέων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, και λοιπών Δικαστικών Υπαλλήλων της Εισαγγελίας και του Πταισματοδικείου Κορίνθου, ως και Αστυνομικών Υπαλλήλων του Α.Τ. Βραχατίου), ενώ από την προπεριγραφόμενη υπαίτια και παράνομη συμπεριφορά των εναγομένων, προσβλήθηκε παράνομα η προσωπικότητα των εναγόντων, καθώς επλήγη η επαγγελματική και προσωπική τιμή και υπόληψή τους, με αποτέλεσμα να υφίστανται έντονο ψυχικό άλγος και στενοχώρια, η οποία πρέπει ν' αποκατασταθεί. Για τους λόγους αυτούς, οι ενάγοντες, μετά από παραδεκτή τροπή του συνολικού  αταβιστικού αιτήματος της αγωγής σε έντοκο αναγνωριστικό, σύμφωνα με το άρθρο 223 ΚΠολΔ, που έγινε παραδεκτά με τις έγγραφες προτάσεις τους, ζητούν: Ν’ αναγνωριστεί η υποχρέωση των εναγομένων να καταβάλουν, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο έκαστος, σε έκαστο εκ των εναγόντων το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000 €) ευρώ, νομιμότοκα από την επίδοση της υπό κρίση αγωγής και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί. ν’ απειληθεί κατά εκάστου των εναγομένων προσωπική κράτηση διάρκειας μέχρις ενός (1) έτους σαν μέσο εκτέλεσης της απόφασης, που θα εκδοθεί, καθώς και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη τους. Με αυτό το περιεχόμενο κι αιτήματα, η υπό κρίση αγωγή, για το παραδεκτό συζήτησης της οποίας, τηρήθηκε προσηκόντως από τους ενάγοντες, τόσο η διαδικασία του αρ. 3 παρ. 2, όσο κι εκείνη των αρ. 6 και 7 του Ν. 4640/2019, αντίστοιχα, περί έγγραφης ενημέρωσης της δυνατότητας επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση και υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης, όπως αποδεικνύεται από τα από 01η.02.2022 και 24.03.2022 έγγραφα, χωρίς ωστόσο, την επίτευξη συμφωνίας, εισάγεται. ενώπιον του καθ’ ύλην και κατά τόπο, αρμόδιου Δικαστηρίου (άρθρα 14 παρ. 2, 22 και 35 ΚΠολΔ),

Πλην όμως απαραδέκτως, κατά την τακτική διαδικασία (αρ. 215 επ., 237 ΚΠολΔ), αντί της προσήκουσας ειδικής διαδικασίας των περιουσιακών - εργατικών διαφορών, κατ' αρ 614 παρ. 3 εδ α' ΚΠολΔ. Συγκεκριμένα, από το ίδιο το περιεχόμενο της ένδικης αγωγής, αποδεικνύεται ότι αυτή έχει, ως ιστορικό υπόβαθρο και υποκείμενη βιοτική σχέση, τις συμβάσεις εργασίας των εναγομένων απασχολούμενων οι μεν, τρείς πρώτοι, ως κτηνίατροι, η δε, τέταρτη από αυτούς, ως υπάλληλος γραφείου, και συγκεκριμένα, τον τρόπο λύσης των συμβάσεων αυτών, στο πλαίσιο της οποίας, μεταξύ άλλων, οι τρεις πρώτοι των εναγομένων έχουν ασκήσει, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών - εργατικών διαφορών τις, με αρ. καταθ. δικ……………………., αγωγές αναγνώρισης της ακυρότητας της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας τους και καταβολής μισθολογικών παροχών κι επικουρικώς, αποζημιώσεων απόλυσης. Επομένως, η υπό κρίση αγωγή χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης (αρ. 57, 59, 297 εδ. α’, 298, 299, 330, 345, 914 και 932 ΑΚ, αρ. 362, 363 ΠΚ), την οποία οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι υπέστησαν από τις αναληθείς καταγγελίες των εναγόμενων στο ΣΕΠΕ, την άσκηση εναντίον τους εργατικών αγωγών, την ψευδή καταμήνυσή τους, ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Κορίνθου, για τις αξιόποινες πράξεις της πλαστογραφίας και χρήσης πλαστού εγγράφου (ως προς τα έγγραφα οικειοθελούς αποχώρησης των εναγόμενων, ως εργαζομένων στο κτηνιατρείο του…………………), και της μη καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών - αποζημίωσης απόλυσης, έχουν, ως γενεσιουργό αιτία τη μεταξύ των διαδίκων εργασιακή σχέση. Επομένως, η υπό κρίση υπόθεση αφορά σε διαφορά, η οποία γεννήθηκε επ’ αφορμή της παροχής εργασίας των εναγόμενων, η οποία πρέπει να εκδικασθεί κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών - εργατικών διαφορών, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σχετικά στην οικεία νομική σκέψη της παρούσας, και κατά παραδοχή, ως βάσιμου του σχετικού ισχυρισμού των, δεύτερου και τρίτης των εναγομένων. Κατ’ ακολουθίαν πρέπει, το παρόν Δικαστήριο να παραπέμψει την παρούσα υπόθεση στο αρμόδιο Δικαστήριο, το οποίο και θα δικάσει κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών - εργατικών διαφορών των άρθρων 614 παρ. 3 εδ. α’ επ. ΚΠολΔ, αφού τούτο επιβάλλεται από τη δικονομική αρχή της καλόπιστης διεξαγωγής της για προπαρασκευή των διαδίκων. Δικαστική δαπάνη δεν επιβάλλεται καθόσον η απόφαση δεν είναι οριστική.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ αντιμωλία των διαδίκων.

ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την υπόθεση να δικαστεί από το καθ* ύλην και κατά τόπο αρμόδιοΜονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου κατά την προσήκουσα ειδική διαδικασία των περιουσιακών - εργατικών διαφορών.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News