Δικηγορικό Γραφείο
ΜΠΑ(Ασφ. Μετρ) 884/2024 -Αποκλειστική επιμέλεια πατέρα λόγω αυθαίρετης μεταβολής του τόπου διαμονής του τέκνου

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 884/23-2-2024 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ο εντολέας μας αιτήθηκε την μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, η οποία ανάθεσε προσωρινά την αποκλειστική επιμέλεια της ανηλίκου θυγατέρος του στη μητέρα [εξαιρώντας το θέμα επιλογής του τόπου διαμονής της ανήλικης, για το οποίο όφειλαν να αποφασίσουν από κοινού κατ’άρθρο 1519 ΑΚ], λόγω μεταβολής των συνθηκών, διότι η καθ’ής μητέρα, ήδη προς της εκδόσεως της υπό μεταρρύθμιση απόφασης, μετεγκαταστάθηκε με την ανήλικη, εν αγνοία του πατέρα, από την Αθήνα στη Πάτρα, και προκειμένου να του ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική επιμέλεια της ανήλικης κόρης του.

Η αίτηση του πατέρα συνεκδικάστηκε με αντίθετη αίτηση της μητέρας, δια της οποίας αυτή αιτήθηκε ομοίως τη μεταρρύθμιση της ως άνω απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, προκειμένου να επιτραπεί η μετοίκηση της ανήλικης στη Πάτρα, επειδή η αιτούσα (μητέρα της ανήλικης) είχε ήδη εγκατασταθεί στη Πάτρα με την κόρη της, όπου είχε εξεύρει εργασία και να διαταχθεί η μετεγγραφή της ανήλικης στο Νηπιαγωγείο Πατρών.

Το δικαστήριο αφού απέρριψε την αίτηση της μητέρας, κατ’ αρχάς διότι «δεν εκτίθενται συνθήκες και νέα περιστατικά που άγουν στην μεταρρύθμιση της απόφασης, αντιθέτως, από το διατακτικό της απόφασης συνάγεται ότι το δικάσαν δικαστήριο έλαβε υπόψη του το ενδεχόμενο μετοίκησης της αιτούσας και διέλαβε στο διατακτικό του τη σχετική διάταξη περιορισμού στην επιλογή του τόπου διαμονής της ανήλικης, η οποία εξάλλου, σε κάθε περίπτωση, ρυθμίζεται από το άρ. 1519 ΑΚ» και περαιτέρω διότι «η αιτούσα έχει ήδη μεταβάλλει αυτοβούλως τη διαμονή της ίδιας και της ανήλικης έχοντας αποχωρήσει από την Αθήνα και εγκατασταθεί στη πόλη της Πάτρας από το Σεπτέμβριο του 2023, ήτοι προέβη η ίδια σε μεταβολή του τόπου κατοικίας της ανήλικης, χωρίς προηγουμένως να αναμένει σχετική προς τούτου άδεια παρεχόμενη με δικαστική απόφαση, κατά παράβαση των οριζομένων στη διάταξη του άρθρου 1519 ΑΚ.».

Αντιθέτως το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση του εντολέως μας και πατέρα της ανήλικης, καθότι πιθανολογήθηκε ότι «οι ενέργειες της καθ’ής, ήτοι η αυτόβουλη και παράνομη μεταβολή της διαμονής της ανήλικης με συνέπεια την παρεμπόδιση της επικοινωνίας του αιτούντος (πατέρα) σε συνδυασμό με το γεγονός της παύσης φοίτησης του παιδιού στην υποχρεωτική εκπαίδευση, συνιστούν μεταβολή των συνθηκών υπό τις οποίες εκδόθηκε η προς μεταρρύθμιση απόφαση η δε συμπεριφορά αυτή της καθής τυγχάνει όλως αντίθετη στο συμφέρον του παιδιού και ως κ τούτου δικαιολογείται η μεταρρύθμιση της εκδοθείσας απόφασης. Ο ισχυρισμός της τελευταίας ότι η μετοίκησή της υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι βρήκε εργασία στην Πάτρα, πιθανολογείται ως προσχηματικός, καθώς παρόμοια εργασία (τραπεζοκόμος αντί μικτού μισθού 682) ευχερώς μπορούσε να εξεύρει στην Αθήνα, πλην όμως απώτερος σκοπός της ήταν η απομάκρυνσή της από τον αιτούντα, στοιχείο που διέλαβε και η υπό μεταρρύθμιση απόφαση στο αιτιολογικό της, ενώ εξάλλου ο έτερος ισχυρισμός περί ύπαρξης ευρύτερου οικογενειακού-υποστηρικτικού περιβάλλοντος στην Πάτρα, ουδόλως πιθανολογήθηκε. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι ο αϊτών είναι πολύ καλός πατέρας, αγαπά το τέκνο του, ενδιαφέρεται για την ομαλή εξέλιξή του, καταβάλει την οφειλόμενη διατροφή, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την μετοίκησή της ανήλικης στην Πάτρα, μεριμνά να τηρεί το πρόγραμμα της επικοινωνίας, παρά τη μεγάλη απόσταση που οφείλει να διανύει προς τούτο. Ενόψει των ανωτέρω, κατά την κρίση του δικαστηρίου, που αποβλέπει πρωτίστως στο συμφέρον του τέκνου, κρίνεται επιβεβλημένη η μεταρρύθμιση της 5228/2023 απόφασης αυτού του δικαστηρίου και θα πρέπει να ανατεθεί η επιμέλεια της ανήλικης στον ανταιτούντα γεγονός που έχει και ως αυτόθροη συνέπεια την κατάργηση της υποχρέωσης διατροφής και της ρύθμισης επικοινωνίας του αιτούντος με το τέκνο του».

Κατόπιν τούτων, το Δικαστήριο ανάθεσε την επιμέλεια της ανήλικης στο πατέρα της και όρισε ως τόπο διαμονής της την οικία του τελευταίου στην Περιφέρεια της Αττικής καταδικάζοντας την καθ’ής σε καταβολή των δικαστικών εξόδων του εντολέως μας - πατέρα, τα οποία καθόρισε στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.


 Μη χάνετε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθήστε μας τώρα στα Google News